• نام و نام خانوادگی
  • سینا سیاوش مقدم
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
  • ss.moghadam@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سینا سیاوش مقدم
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-سینا سیاوش مقدم, "Medicinal plants marketing in Iran: challenges and opportunities", Revista Cient?fica UDO Agr?cola, 2016.

2-سینا سیاوش مقدم, "Saffron (Crocus sativus L.) Commerce in Iran: Challenges and Opportunities", Revista Cient?fica UDO Agr?cola, 2016.

3-Sina Siavash Moghaddam , Hawa Jaafar , Rusli Ibrahim , Asmah Rahmat , Maheran Abdul Aziz and Elizabeth Philip, "Effects of Acute Gamma Irradiation on Physiological Traits and Flavonoid Accumulation of Centella asiatica", Molecules, 2011.

4-Sina Siavash Moghaddam , Hawa Binti Jaafar , Maheran Abdul Aziz , Rusli Ibrahim , Asmah Bt Rahmat and Elizabeth Philip, "Flavonoid and Leaf Gas Exchange Responses of Centella asiatica to Acute Gamma Irradiation and Carbon Dioxide Enrichment under Controlled Environment Conditions", Molecules, 2011.

5-Sina Siavash Moghaddam , Hawa Binti Jaafar , Maheran Abdul Aziz , Rusli Ibrahim , Asmah Bt Rahmat and Elizabeth Philip, "Optimization of an Efficient Semi-Solid Culture Protocol for Sterilization and Plant Regeneration of Centella asiatica (L.) as a Medicinal Herb", Molecules, 2011.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- "Determining Morphological Traits and Total Flavonoid Contents in C.asiatica(L.) as Medicinal Herb", Agriculture Congress, 2009, Serdang,Malaysia.

2- "Medicinal plants marketing in Iran: challenges and opportunities", International conference on Engineering, Arts, Management and Environment, 2014, Szczecin,Poland.

3- "Saffron (Crocus sativus L.) Commerce in Iran: Challenges and Opportunities", International conference on Engineering, Arts, Management and Environment, 2014, Szczecin,Poland.

4- "Tea Seed oil and Fatty Acids in the China hybrid and Iran Clone 100", YABITED II BITKISEL YAG KONGERESI, 2015, TEKIRDAG,TURKEY.

5- "تاثیر سطوح مختلف تنش آبی بر شاخص های فیزیولوژیک عملکرد و بهره وری آب بر ارقام کم پر و پر پر گیاه دارویی همیشه بهار در منطقه کرج", سومین کنفرانس بین المللی پـژوهشهای کاربردی در عـلـوم کشــاورزی, 1394, تهران,ایران.