• نام و نام خانوادگی
  • سینا سیاوش مقدم
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سینا سیاوش مقدم
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-سینا سیاوش مقدم, 2016, Medicinal plants marketing in Iran: challenges and opportunities,Revista Cient?fica UDO Agr?cola.

2-سینا سیاوش مقدم, 2016, Saffron (Crocus sativus L.) Commerce in Iran: Challenges and Opportunities,Revista Cient?fica UDO Agr?cola.

3-Sina Siavash Moghaddam , Hawa Jaafar , Rusli Ibrahim , Asmah Rahmat , Maheran Abdul Aziz and Elizabeth Philip, 2011, Effects of Acute Gamma Irradiation on Physiological Traits and Flavonoid Accumulation of Centella asiatica,Molecules.

4-Sina Siavash Moghaddam , Hawa Binti Jaafar , Maheran Abdul Aziz , Rusli Ibrahim , Asmah Bt Rahmat and Elizabeth Philip, 2011, Flavonoid and Leaf Gas Exchange Responses of Centella asiatica to Acute Gamma Irradiation and Carbon Dioxide Enrichment under Controlled Environment Conditions,Molecules.

5-Sina Siavash Moghaddam , Hawa Binti Jaafar , Maheran Abdul Aziz , Rusli Ibrahim , Asmah Bt Rahmat and Elizabeth Philip, 2011, Optimization of an Efficient Semi-Solid Culture Protocol for Sterilization and Plant Regeneration of Centella asiatica (L.) as a Medicinal Herb,Molecules.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 2009, Determining Morphological Traits and Total Flavonoid Contents in C.asiatica(L.) as Medicinal Herb,Agriculture Congress, Serdang,Malaysia.

2- 2014, Medicinal plants marketing in Iran: challenges and opportunities,International conference on Engineering, Arts, Management and Environment, Szczecin,Poland.

3- 2014, Saffron (Crocus sativus L.) Commerce in Iran: Challenges and Opportunities,International conference on Engineering, Arts, Management and Environment, Szczecin,Poland.

4- 2015, Tea Seed oil and Fatty Acids in the China hybrid and Iran Clone 100,YABITED II BITKISEL YAG KONGERESI, TEKIRDAG,TURKEY.

5- 1394، تاثیر سطوح مختلف تنش آبی بر شاخص های فیزیولوژیک عملکرد و بهره وری آب بر ارقام کم پر و پر پر گیاه دارویی همیشه بهار در منطقه کرج،سومین کنفرانس بین المللی پـژوهشهای کاربردی در عـلـوم کشــاورزی، تهران،ایران.