• نام و نام خانوادگی
  • ابراهیم سپهر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکتر ابراهيم سپهر

 عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه

تخصص: دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک         رتبه علمی: استاد

آدرس: دانشگاه ارومیه ، دانشکده کشاورزی     ک پ: 44931-57159    ص پ: 165

آدرس الكترونيكي:  e.sepehr@urmia.ac.ir    و         esepehr@gmail.com

 تلفن: 31943256-044       فاکس: 32779558-044     

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=T5FITc8AAAAJ&hl=en

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ebrahim_Sepehr/research            

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (74)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابراهیم سپهر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم خاک
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر ابراهيم سپهر

 عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه

تخصص: دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک         رتبه علمی: استاد

آدرس: دانشگاه ارومیه ، دانشکده کشاورزی     ک پ: 44931-57159    ص پ: 165

آدرس الكترونيكي:  e.sepehr@urmia.ac.ir    و         esepehr@gmail.com

 تلفن: 31943256-044       فاکس: 32779558-044     

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=T5FITc8AAAAJ&hl=en

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ebrahim_Sepehr/research            

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دکتری تخصصی ، 1382، خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک،دانشگاه تربيت مدرس .

2-کارشناسی ارشد، 1375، خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک،دانشگاه تربيت مدرس .

3-کارشناسی، 1371، خاکشناسی،دانشگاه تبریز.

4-.
مقالات ژورنال (23)

1-Sepehr, E. and Malakouti, M. J. , 2004, The effect various rates of potassium and magnesium on yield and quality of sunflower,Iranian J. Soil Water Sci.

2-Malakouti, M. J., Balali, M. R., Khademi, Z., Sepehr, E., and , 2000, The role of zinc in increasing yield and reducing molar ratio of Phytic Acid /Zinc of wheat grain and husk in several provinces of Iran,Iranian J. Soil Water Sci.

3-Malakouti, M. J., Balali, M. R., Ghaibi, M. N., Sepehr, E., and , 1999, The effect of micronutrients on yield increase of wheat in 10 provinces of Iran,Iranian J. Soil Water Sci.

4-.

5-Seyyedeh Mahbube Mousavifarda, Hamireza Momtaza, Ebrahim Sepehra, Naser Davatgarb and Mir Hassan Rasouli Sadaghiania, 2012, Determining and mapping some soil physico-chemical properties using geostatistical and GIS techniques in the Naqade region, Iran,Archives of Agronomy and Soil Science.

6-E. Sepehr, Z. Rengel, E. Fateh, and M.R. Sadaghiani, 2012, DIFFERENTIAL CAPACITY OF WHEAT CULTIVARS AND WHITE LUPINTO ACQUIRE PHOSPHORUS FROM ROCK PHOSPHATE, PHYTATE,Journal of Plant Nutrition.

7-Neda Moradi, Mir Hassan Rasouli Sadaghiani, Ebrahim Sepehr, Babak Abdollahi Mandoulakani, 2012, Eff ects of low-molecular-weight organic acids on phosphorussorption characteristics in some calcareous soils,TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE and FORESTRY.

8-Esfandiar Fateh, Zed Rengel, Mohammad Reza Chaichi, Ebrahim Sepehr, 2011, Differential capacity of wheat, lupin and subterranean clover to acquire P from different,Australian Journal of Crop Science.

9-بابک عبدالهی مندولکانی، میرحسن رسولی صدقیانی، بهزاد صادق‌زاده، ابراهیم سپهر، مراد جعفری، 1394، شناسایی نشانگرهای ملکولی پیوسته با نواحی کروموزومی کنترل کننده محتوی روی بذر در جو،ژنتیک نوین.

10-جيريايي مجيد، فاتح اسفنديار، آينه بند امير، سپهر ابراهيم، 1394، مطالعه محتوای برخی عناصر غذایی در ریشه و دانه ارقام گندم تلقیح شده با آزوسپیریلوم و قارچ میکوریز،اب و خاک.

11-ابراهیم سپهر، امیر توسن ، 1394، بررسی تاثیرpH و قدرت یونی بر رفتار جذب کادمیوم توسط برخی ازجاذب های آلی،اب و خاک ایران، 46،46.

12-مرضیه پیری، ابراهیم سپهر، 1394، تأثیر اسید سیتریک بر ویژگی های جذب روی در خاک های آهکی،تحقیقات آب و خاک ایران.

13-مرضیه پیری، ابراهیم سپهر، 1394، تأثیر اسید هومیک بر جذب و واجذب روی،علوم و فنون اصفهان.

14-حسن پیغامی خوشه مهر ، ابراهیم سپهر ، حمیدرضا ممتاز، 1394، مقایسه ویژگی های جذب پتاسیم در خاک های زراعی و غیرزراعی منطقه خوی،تحقیقات کاربردی خاک.

15-رحيم پور ابراهيم، سپهر ابراهيم، رسولي صدقياني ميرحسن، قلي زاده عبداللطيف، 1393، اثر اسیدهای آلی با وزن مولکولی پایین در آزاد سازی فسفر از سنگ فسفات،مدیریت پایدار خاک.

16-ابراهیم سپهر، رقیه موسوی، 1393، تاثیر اسید سالسیلیک بر ویژگی های جذب فسفر در خاک آهکی،مجله تحقیقات آب و خاک ایران.

17-عباس صمدی، ابراهیم سپهر، 1392، استفاده از هم دماهای جذب فسفر در تعیین نیاز کودی غلات،علوم آب و خاک.

18-رقیه موسوی ، ابراهیم سپهر، 1392، بررسی فسفرکارایی ارقام مختلف جو در حضور ریز جانداران حل کننده سنگ فسفات،علوم و فنون کشت های گلخانه ای اصفهان.

19-ابراهیم سپهر، رویا زبردست ، 1392، تاثیر اسید هومیک بر رفتار جذبی فسفر در یک خاک آهکی،آب و خاک مشهد.

20-ندا مرادی، میرحسن رسولی صدقیانی، ابراهیم سپهر، بابک عبدالهی، 1391، تأثیر اسیدهای سیتریک و اگزالیک بر ویژگیهای جذب فسفر در برخی خاکهای آهکی،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک اصفهان.

21-المیرا ایرانشهر ، ابراهیم سپهر، 1391، ارزیابی کارایی ارقام مختلف گندم از لحاظ جذب و مصرف فسفر در خاک فسفات،آب و خاک مشهد.

22-ندا مرادی، میرحسن رسولی صدقیانی، ابراهیم سپهر ، بابک عبدالهی ، 1390، تأثیر اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم بر جذب فسفر در خاکهای آهکی،مجله تحقیقات آب و خاکایران.

23-میرحسن رسولی صدقیانی، ابراهیم سپهر، 1390، تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و کودهای دامی در معدنی شدن نیتروژن،مجله آب و خاک.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (74)

1- 2012, Adsorption behaviors of nano-sized TiO2 in removing of Cd2 from contaminated ‎,‎8 th International Soil Science Congress, Ezmir,Turkey.

2- 2012, Cadmium frantions as affected by long term cultivation and fertilization,‎8 th International Soil Science Congress‎, Ege,Turkey.

3- 2012, Effect of initial concentration and pH on adsorption of Cd2 by nano Al2O3‏ ‏,‎8 th International Soil Science Congress‎, اژه,ترکیه.

4- 2012, Efficiency of nano-sized ?-Al2O3 in removal of phosphorus from contaminated water,‎8 th International Soil Science Congress‎, Ege,Turkey.

5- 2010, Evaluation of organic acids and soil phosphorus reactions in calcareous soils of Iran,International Scientific Conference of Soil Science and Agrichemistry, Almaty,Kazakhstan.

6- 2012, Evaluation of Zn utilization and acquisition efficiency of wheat,‎8 th International Soil Science Congress‎, Ege,Turkey.

7- 2010, Phosphorus efficiency of two wheat cultivars (Triticum aestivum) and white lupin (Lupinus albus) in different sources of P,International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun,Turkey.

8- 2012, Sorption of copper (II) by nano-sized ?-Al2O3‎,‎8 th International Soil Science Congress‎, Ege,Turkey.

9- 2012, Study on nitrification potential of sewa sludge and manure,‎8 th International Soil Science Congress‎, Ege,Turkey.

10- 2010, Symbiotic potential effect of arbuscular mycorrhizal fungi on growth and nutrient uptake in basil plants,International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun,Turkey.

11- 1392، اثر نمکهای کلسیمی بر کیوی،هفدهمین کنفرانس زیست شناسی، کرمان،ایران.

12- 1392، ارزیابی تاثیر ریزجانداران حل کننده فسفات،هفتمین کنفرانس محیط زیست، تهران،ایران.

13- 1389، استفاده از همدماهای جذب فسفر در تعیین نیاز کودی محصولات کشاورزی،اولین کنگره چالش¬های کود در ایران: نیم قرن مصرف کود، تهران،ایران.

14- 1389، استفاده از همدهاهای جذب روشی برتر در توصیه کودی،اولین کنفرانس کود، کرج،ایران.

15- 1391، اعتبار سنجی مدل رگرسیونی حاصل از مطالعات هم دماهای جذب،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران،ایران.

16- 1391، افزایش کارایی سنگ فسفات توسط اسیدهای آلی با وزن مولکولی پایین در ‏راستای کاهش مصرف کودهای فسفاته،ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

17- 1389، انتخاب ارقام فسفر کارا و مقاوم به کمبود فسفر گامی مهم در کاهش مصرف کودهای فسفره،چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

18- 1389، انتخاب ارقام کارا در جذب عناصر غذایی به عنوان ریشه¬های انقلاب سبز دوم- فسفر و غلات،یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.

19- 1394، اندازهگیری و مقایسه پارامترهای بیوشیمیایی و شیمیایی بقایای گیاهی مختلف،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، رفسنجان،ایران.

20- 1389، انقلاب سبز دوم و آینده مصرف کودها،اولین کنفرانس کود، کرج،ایران.

21- 1393، آلودگی خاک و محیط زیست و تاثیر آن بر سلامت انسان،خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

22- 1388، بررسی بعضی از خصوصیات ریزوسفر ارقام فسفر کارا و فسفر نا کارا غلات در مقایسه با لوپین،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

23- 1393، بررسی پارامترهای جذب فسفر در خاکهای منطقه خوی،همایش کشاورزی سنندج، سنندج،ایران.

24- 1391، بررسی تاثیر ‏pH‏ و غلظت اولیه مس در حذف مس از محلول های آبی بوسیله ی نانو اکسید ‏آلومنیوم (‏O3 ‎‏ ‏‎ –Al 2‎?)‏،دومین کنفرانس محیط زیست، تهران،ایران.

25- 1391، بررسی تاثیر اسید هومیک بر رفتار جذبی فسفر در یک خاک آهکی در راستای مصرف کودهای فسفاته،دومین کنفرانس محیط زیست، تهران،ایران.

26- 1393، بررسی تاثیر قدرت یونی در جذب روی توسط نانو اکسیدهای آلومنیوم وتیتانیوم،خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

27- 1391، بررسی تاثیر قدرت یونی و نوع الکترولیت بر رفتار جذب کادمیوم توسط نانو ‏اکسید تیتانیوم،دومین کنفرانس محیط زیست، تهران،ایران.

28- 1392، بررسی تأثیر تلقیح میکروبی بر فسفرکارایی ارقام مختلف جو- مرحله تولید دانه،سیزدهمین کنفرانس خاک، اهواز،ایران.

29- 1393، بررسی تأثیر تلقیح میکروبی بر کارایی جذب فسفر در ذرت و آفتابگردان،همایش کشاورزی سنندج، سنندج،ایران.

30- 1390، بررسی تأثیر غلظت اسید مالیک بر ویژگی¬های جذب فسفر در برخی خاکهای آهکی،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

31- 1392، بررسی تلقیح میکروبی بر جذب فسفر،هفتمین کنفرانس محیط زیست، تهران،ایران.

32- 1394، بررسی توانایی میکروارگانیسمها درآزادسازی پتاسیم از کانیهای سیلیکاته،هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

33- 1394، بررسی جذب زیستی سرب از محلولهای آبی توسط جاذب¬های آلی اصلاح شده و اصلاح نشده،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، رفسنجان،ایران.

34- 1394، بررسی خطرات آلایندگی فسفر در خاکهای آبیاری شده با فاضلاب شهری در منطقه بوکان،مدیریت پسماند، تهران،ایران.

35- 1392، بررسی رفتار جذب فسفر بر روی نانوکسید تیتانیوم،سیزدهمین کنفرانس خاک، اهواز،ایران.

36- 1392، بررسی رفتار جذب کادمیوم توسط بقایای هرس سیب،سیزدهمین کنفرانس خاک، اهواز،ایران.

37- 1388، بررسی روش هیدروپونیک برای مطالعات ترشحات ریشه غلات و لوپین،اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، اصفهان،ایران.

38- 1392، بررسی روند جذب روی در حضور اسید هومیک،سیزدهمین کنفرانس خاک، اهواز،ایران.

39- 1394، بررسی سینتیک جذب کادمیوم بر روی نانوذره آهن صفر ظرفیتی،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، رفسنجان،لیران.

40- 1394، بررسی کارایی بیوچار درخت سیب و انگور در حذف کادمیوم از محلول آبی،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، رفسنجان،ایران.

41- 1392، بررسی کارایی جاذبهای آلی،هفتمین کنفرانس محیط زیست، تهران،ایران.

42- 1390، بررسی کارایی جذب روی در ارقام گندم،اولین کنگره علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

43- 1393، بررسی کارایی ساقه آفتابگردان و بقایای هرس انگور در حذف مس از آبهای آلوده،همایش کشاورزی سنندج، سنندج،ایران.

44- 1390، بررسی کارایی نانو اکسید آلومنیوم (O3 –Al 2?)در حذف کادمیوم از محلول‌های آبی - تاثیر pH و غلظت اولیه کادمیوم،پنجمین کنفرانس محیط زیست، تهران،ایران.

45- 1391، بررسی کارایی نانو اکسید تیتانیوم در حذف فسفر از محیط های آبی و توجیه ‏رفتار جذب با مدلهای جذب سطحی،دومین کنفرانس محیط زیست، تهران،ایران.

46- 1391، بررسی کارایی نانو اکسید تیتانیوم در حذف مس از محلول های آبی ‎‏ ‏،ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

47- 1393، بررسی کارایی نانو اکسیدهای آلومنیوم و تیتانیوم در جذب روی از محلول¬های آبی،خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

48- 1390، بررسی ویژگیهای جذب فسفر در برخی از خاکهای آهکی آذربایجان غربی،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

49- 1391، بررسی همدمای جذب کادمیوم توسط نانو اکسید آلومنیوم،دومین کنفرانس محیط زیست، تهران،ایران.

50- 1390، بررسی همزیستی مایکوریزی و ارتباط آن با فسفرکارایی در غلات،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

51- 1393، پارامترهای مدل تمکین برای جذب پتاسیم،همایش کشاورزی سنندج، سنندج،ایران.

52- 1393، پارامترهای مدل تمکین در جذب روی،محیط زیست تهران، تهران،ایران.

53- 1391، تاثیر اسید سالسیلیک بر ویژگی های جذب فسفر در خاک آهکی ‏،ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

54- 1392، تاثیر اسید سالیسیلیک بر نیاز استاندارد فسفر،سیزدهمین کنفرانس خاک، اهواز،ایران.

55- 1393، تاثیر اسید سیتریک بر جذب روی،محیط زیست تهران، تهران،ایران.

56- 1393، تاثیر اسید هومیک بر جذب و تحرک روی،محیط زیست تهران، تهران،ایران.

57- 1390، تاثیر بقایای سرخس آزولا در تشکیل کود آلی کمپوست،اولین کنفرانس علوم و فناوریهای کشورزی، زنجان،ایران.

58- 1393، تاثیر قدرت یونی بر جذب مس،محیط زیست تهران، تهران،ایران.

59- 1392، تاثیر قدرت یونی و نوع الکترولیت بر جذب روی،هفتمین کنفرانس محیط زیست، تهران،ایران.

60- 1392، تأثیر اسید سیتریک بر جذب واجذب روی در یک خاک آهکی،سیزدهیمن کنفرانس خاک، اهواز،ایران.

61- 1394، حذف سرب از محلولهای آبی توسط بقایای گندم، ذرت و آفتابگردان،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، رفسنجان،ایران.

62- 1393، سنتز نانو ذرات آهن صفر (nZVI) و کاربرد آن در حذف کادمیوم از محلول های آبی،خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

63- 1392، سنتیک آزادسازی فسفر از سنگ فسفات،سیزدهمین کنفرانس خاک، اهواز،ایران.

64- 1393، کارایی پوست کدو در جذب مس،محیط زیست تهران، تهران،ایران.

65- 1390، کارایی نانو اکسید آلومینیوم در جذب فسفر از آبهای آلوده،پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

66- 1392، کاربرد سیستم های سنجش از راه دور برای اندازهگیری کربن آلی خاک،سیزدهمین کنفرانس خاک، اهواز،ایران.

67- 1392، کاربرد مدلهای جذب برای توصیف رفتار جذب کادمیوم بر روی بیوجاذب ها،سیزدهمین کنفرانس خاک، اهواز،ایران.

68- 1393، مطالعه اشکال پتاسیم و تاثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر روی آنها در خاکهای شالیزاری،خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

69- 1392، مطالعه تأثیر انواع میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات در آزادسازی فسفر،سیزدهمین کنفرانس خاک، اهواز،ایران.

70- 1390، مطالعه توان ژنوتیپهای گندم با هدف تامین روی،اولین کنفرانس علوم و فناوریهای کشاورزی، زنجان،ایران.

71- 1393، مطالعه رفتار جذب کادمیم توسط نانو اکسید آهن در pH های مختلف،خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

72- 1394، مطالعه سینتیک جذب مس توسط بقایای هرس درخت سیب و انگور،14 کنگره خاک، رفسنجان،ایران.

73- 1393، مطالعه سینتیک رهاسازی فسفر از سنگ فسفات در اثر افزایش گوگرد و مایه تلقیح Thiobacillus،خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

74- 1393، مطالعه شاخص حلالیت ) SI ( و توانایی باکتریهای ریسوسفری درآزادسازی پتاسیم از بیوتیت،همایش کشاورزی کردستان، سنندج،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1392، بررسی تاثیر سالسیلیک اسید بر رفتار جذب فسفر در خاکهای آهکی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-ابراهیم سپهر، - 2.میرحسن رسولی صدقیانی 10%، 1392، بررسی رفتار جذب فسفر بر روی نانواکسید تیتانیوم،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (15)

1-الميرا ايرانشهر، 1390، كارايي ارقام گندم در جذب فسفر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سميرا باغبان، 1391، مطالعه كارايي جذب روي در ژنوتيپ هاي مختلف گندم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-ندا مردي، 1390، تأثير اسيدهاي آلي با وزن مولكولي پايين روي جذب فسفر در خاك هاي آهكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-هاجر بخشايشي، 1390، بررسي رفتار جذب فسفر بر روي نانو اكسيد هاي آلومنيوم، آهن و تيتانيوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مهسا شيرزاده، 1390، بررسي رفتار جذب كادميوم بر روي نانو اكسيد هاي آلومنيوم و تيتانيوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سيده ريان ميرشهابي، 1391، مطالعه نمكهاي كلسيمي بر كيفيت كيوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-روژين حسيني نيا، 1391، اعتبار سنجي مدل رگرسيوني حاصل از همدماي جذب سطحي فسفر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سيده محبوبه موسوي فرد، 1391، بررسي پراكنش مكاني خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك منطقه نقده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-فاطمه عزتي، 1391، بررسي كارايي نانو اكسيد هاي آلومنيوم و تيتانيوم در جذب مس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-يعقوب احمدپور، 1393، بررسي پراكنش مكاني پتاسيم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-نير قاسمي، 1393، بررسي پراكنش مكاني فسفر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-حسن پيغامي، 1393، جذب پتاسيم در خاكهاي منطقه خوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-جواد بياض زاده، 1393، حذب فسفر در خاكهاي منقه خوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-زهرا جعفري، 1393، كارايي جاذبهاي آلي در جذب مس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-مسانه قاسمي، 1393، جذب روي و كادميوم توسط نانواكسيدها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.