• نام و نام خانوادگی
  • فریبا زینالی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (32)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)
پایان نامه ها (26)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فریبا زینالی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (32)

1-اسماعیل خزایی پول، میرخلیل پیروزی فرد، فریبا زینالی، محمد غلیزاده خالد آباد، 1399، بررسي اثرات فرمولاسيون نوع پوشش وشرايط بسته بندي برميزان آب اندازي ژامبون گوشت مرغ طي دوره نگهداري،نشريه پژوهش هاي علوم وصنايع غذايي ايران.

2-Farrin Hemmatkhah،Fariba Zeynali،Hadi Almasi، 2020، Encapsulated Cumin Seed Essential Oil-Loaded Active Papers: Characterization and Evaluation of the Effect on Quality Attributes of Beef Hamburger،Food and Bioprocess Technology.

3-مریم اسمعیلی بازارده، فریبا زینالی، محسن اسمعیلی، 1398، بکارگیری روش سطح پاسخ دربهینه سازی فرمولاسیون نان مسطح برنج حاوی خمیرکنجدوهیدروکسی پروپیل متیل سلولز،علوم و صنایع غذایی ایران.

4-عبدالرحمان حمزه، فریبا زینالی، هادی الماسی، 1397، تاثیرتیمارفراصوت برویژگیهای فیزیکی وبافتی گوشت گاو درطی نگهداری دردمای یخچال وپس از رفع انجماد،علوم و صنایع غذایی ایران.

5-مریم اسمعیلی بازارده، فریبا زینالی، محسن اسمعیلی، 1397، تولید نان مسطح فاقد گلوتن از سه واریته برنج ایرانی،علوم و صنایع غذایی ایران.

6-فرشته سلاجقه، فریبا زینالی، محمد علیزاده، ابوالفضل گلشن تفتی، 1397، اثرنوع پوشش و روش تمیز کردن درکاهش میزان آلودگی میوه خرمای مضافتی،علوم و صنایع غذایی ایران.

7-Negin Yousefi، Fariba Zeynali، Mohammad Alizadeh، 2017، optimization of low-fat meat hamburger formulation containing quince seed gum using response surface methodology،journal of food science and technology.

8-ندا علی عباسی، فریبا زینالی، جواد علی اکبرلو، 1396، افزایش زمان ماندگاری گوشت چرخ کرده مرغ بااستفاده از لاکتوباسیلوس ها واتیلن دی آمین تترا استیک اسید(EDTA)،بهداشت موادغذایی.

9-نینا دلیری، فریبا زینالی، محسن اسمعیلی، 1397، بررسی خواص فیزیکی کدو مسمایی(cucurbita pepo L)در فرآیند سرخ کردن عمقی،علوم و صنایع غذایی ایران.

10-محمد اعزازی،فریبا زینالی، اصغر خسروشاهی اصل، علی اکبریان موغاری، 1396، اثرنوع وغلظت پایدارکننده روی ویژگیهای بافتی فیزیکی شیمیایی وحسی پنیرلبنه لایت تولیدشده بروش سپراتوری،پژوهش های صنایع غذایی.

11-Soheila Noori، Fariba Zeynali، Hadi Almasi، 2017، Antimicrobial and antioxidant efficiency of nanoemulsion-based edible coating containing ginger(Zingiber officinale)essential oil and its effect on safety and quality attributes of chicken breast fillets،Food Control.

12-Laleh Mehryar،Mohsen Esmaiili،Fariba Zeynali،Rohollah Sadeghi،Mehdi Imani، 2017، Evaluating thermal stability of confectionary sunflower protein isolate and its effect on nanoparticulation and particle size of the produced nanoparticles،Food science and biotechnology.

13-ندا علی عباسی، فریبا زینالی، جواد علی اکبرلو، 1396، اثرترکیبی لاکتوباسیلوس ها همراه با اتیلن دی آمین تترااستیک اسید(EDTA) درکنترل باکتریهای پاتوژن درگوشت چرخکرده مرغ،علوم و صنایع غذایی ایران.

14-فاطمه ریاضی، فریبا زینالی، ابراهیم حسینی، هما بهمدی، مریم خانی، سپیده پوروطن دوست، 1396، اثرپرتودهی گاما بربرخی ویژگیهای فیزیکی شیمیایی میکربی وفعالیت ضداکسایشی پسماندخشک انگورواریته ی سیاه سردشت،علوم و صنایع غذایی ایران.

15-نگین یوسفی، فریبا زینالی، محمد علیزاده خالد آباد، 1396، بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی وبافتی همبرگرحاوی صمغ دانه به"( Cydonia oblonga)،علوم و صنایع غذایی ایران.

16-لاله مهریار، محسن اسمعیلی، مهدی ایمانی، فریبا زینالی،‌ روح الله صادقی، 1396، مطالعه ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ایزوله پروتئینی وآرددانه آفتابگردان آجیلی تحت شرایط مختلف استخراج،علوم و صنایع غذایی ایران.

17-فاطمه ابراهیمی لقا، فریبا زینالی، محمود رضازاد باری، 1395، شناسایی گونه های کمپیلوباکترازپوست مرغ بااستفاده ازروش های مبتنی برکشت باکتریایی وواکنشهای زنجیره ای پلیمراز،مجله تحقیقات دامپزشکی.

18-فاطمه ریاضی، فریبا زینالی، ابراهیم حسینی، هما بهمدی، 1395، بررسی اثرافزودن پسماندخشک حاصل ازفرآوری آب انگورقرمز(واریته سیاه سردشت)برویژگیهای فیزیکوشیمیایی وخواص عملکردی سوسیس گوشت گاو،فصلنامه علوم و صنایع غذایی.

19-Fatemeh Riazi، Fariba Zeynali، Ebrahim Hoseini، Homa Behmadi، 2016، Effect of Dry Red Grape Pomace as a Nitrite Substitute on the Microbiological and Physicochemical Properties and Residual Nitrite of Dry-cured Sausage،Nutrition and Food Sciences Research.

20-Fatemeh Riazi ، Fariba Zeynali، Ebrahim Hoseini ، Homa Behmadi ، Sobhan Savadkoohi، 2016، Oxidation phenomena and color properties of grape pomace on nitrite-reduced meat emulsion systems،Meat Science.

21-fateme riazi-fariba zeynali- ebrahim hosseini- homa behmadi, 2015, Determination of the minimum inhibitory concentartion of the Barberry extract and the dried residue of Red Grape and their effects on the growth inhibition of sausage bacteria by using response surface methodology,Nutrition and food sciences research, 2,2.

22-rana soleymanpuori-ashkan madadlou-fariba zeynali-asghar khosrowshahi, 2014, enzymatic cross linking of soy proteins within non fat set yogurt gel,journal of dairy research.

23-لیلا اصغری،فریبا زینالی،محمد علی سحری, 2013, Effects of boiling deep frying and microwave treatment on the proximate composition of rainbow trout fillets changes in fatty acids total protein and minerals,Journal of applied ichthyology.

24-عزیزاله فلاح، فریبا زینالی، سیاوش ساعی دهکردی، محمد رهنما، تینا جعفری, 2011, Seasonal bioaccumulation of toxic trace elements in economically important fish species from the Caspian Sea using GFAAS.,Journal of consumer protection and food safety.

25-فاطمه ریاضی- فریبازینالی- ابراهیم حسینی - هما بهمدی، 1394، بررسی امکان استفاده از تفاله انگورقرمز بعنوان جایگزین چربی درتولیدسوسیس کم چرب،نشریه پژوهش های صنایع غذایی، 25،25.

26-فاطمه ابراهیمی لقا-فریبازینالی-محمودرضازاد-جوادعلی اکبرلو، 1394، جداسازی کمپیلوباکترازسنگدان های مرغ درارومیه بااستفاده ازروش PCR،پژوهش های صنایع غذایی.

27-نینادلیری-فریبازینالی-محسن اسمعیلی، 1394، تاثیرپیش تیمارهای بلانچینگ ومایکروویو برخواص کیفی طی فرایند سرخ کردن عمیق برشهای کدو مسمایی،پژوهشهای علوم وصنایع غذایی ایران.

28-رعناسلیمان پوری-فریبازینالی-اصغرخسروشاهی-اشکان مددلو، 1393، ایجاداتصالات عرضی بین پروتئینهای شیروسویادرماست بدون چربی توسط آنزیم ترانس گلوتامیناز وبررسی خواص آن،نشریه پژوهش های صنایع غذایی.

29-علیرضا پورحسنی-فریبازینالی، 1393، اثرات پرتودهی باالکترون شتابدار ونگهداری درسرمای بالای صفربرروی خصوصیات میکربی شیمیایی وارگانولپتیکی گوشت بلدرچین،نشریه پژوهش های صنایع غذایی.

30-فریبا زینالی، 1391، مقادیرعناصرمعدنی درعضلات سه گونه ازماهیان جنوب دریای خزر،مجله علوم وصنایع غذایی ایران.

31- 1389، تعیین مقادیر عناصر مس روی و اهن در عضله خوراکی سه گونه از ماهیان تجاری ابهای ساحلی ایران در دریای خزر،مجله پژوهش های صنایع غذایی، 20،4.

32- 1387، ارزیابی میزان مس و روی در عضلات برخی از گونه های ماهیان دریای خزر،مجله دامپزشکی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)

1- 2011, Changes Of lipid, cholesterol and fatty acid profile under microwave cooking in muscle tissue of Salmon,Second International Congress of Food Hygiene, تهران,ایران.

2- 2011, Effect of cooking method on composition and mineral content of Salmon,Second International Congress of Food Hygiene, تهران,ایران.

3- 1392، اثرات انجمادویخ زدایی برکیفیت گوشت وراهکارهایی نوین برای کاهش اثرات مخرب آن،کنگره ملی پژوهشگران ونخبگان ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

4- 1393، اثرات تیمارهای فیزیکی وروغنهای گیاهی برعمرانباری میوه نارنگی،چهارمین همایش ملی کشاورزی آبزیان وغذا، بوشهر،ایران.

5- 1390، ارتقاء سلامت غذاهای سرخ شده با استفاده از هیدرو کلوئیدها،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

6- 1391، استفاده از اسیدهای آلی به عنوان ترکبیات ضد میکروبی جهت کنترل سالمونلا در فراورده های گوشتی مرغ،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

7- 1393، افزایش زمان ماندگاری شیروفرآورده های آن درصنعت لبنیات،همایش ملی علوم وفناوریهای نوین درصنایع غذایی، تربت حیدریه،ایران.

8- 1393، اندازه گیری برخی فاکتورهای شیمیایی وعناصرکمیاب وعمده درچهارنوع نان مسطح وحجیم،همایش ملی علوم وفناوریهای نوین درصنایع غذایی، تربت حیدریه،ایران.

9- 1391، بررسی اثر پرتودهی با الکترون شتاب دار و نگهداری در سرمای بالای صفر بر خصوصیات میکروبی گوشت بلدرچین،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

10- 1384، بررسی اثر خشک کردن به روش اسمزی بر کیفیت برگة سیب،پانزدهمین کنگرة ملی صنایع غذایی ایران.

11- 1388، بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه اکلیل کوهی به تنهایی و ترکیبی با نایسین بر سالمونلا تیفی موریوم شماره 138 فاژ تایپ 2 و لیستریا مونوسیتوژنز در ابگوشت قلب-مغز،اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی کشاورزی و دامپزشکی، زابل،ایران.

12- 1391، بررسی استفاده از تکنولوژی فشار بالا در حفظ و ایمنی فراورده های دامی،کنگره ملی پزوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

13- 1393، بررسی امکان استفاده ازتفاله انگورقرمز بعنوان جایگزین چربی درتولید سوسیس کم چرب،همایش ملی علوم وفناوریهای نوین درصنایع غذایی، تربت حیدریه،ایران.

14- 1393، بررسی تاثیر پروتئینهای heat shockبرروی برخی ازخواص گوشت قرمز،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین درعلوم غذایی، زابل،ایران.

15- 1391، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست بدون چربی غنی شده با جدایه پروتئین سویا تحت تاثیر انزیم ترانس گلوتامیناز،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

16- 1391، بررسی شرایط تولید مایکوتوکسین ها در فرآورده های گوشتی تخمیری و راهکارهای جلوگیری از تولید آنها،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

17- 1391، بررسی عوامل موثر بر جذب روغن در فرایند سرخ کردن عمقی مواد غذایی،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

18- 1389، بررسی غلظت مولیبدن در عضله خوراکی چند گونه از ماهیان جنوب دریای خزر،همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و اشامیدنی، ساری،ایران.

19- 1393، بررسی کاربرد فیبرکس درصنعت غذا،همایش ملی علوم وفناوریهای نوین درصنایع غذایی، تربت حیدریه،ایران.

20- 1391، بررسی کیفیت میکروبی میگو و چگونگی کنترل ان،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

21- 1390، بررسی مقادیر غلظت آهن بعنوان یک ماده مغذی در گوشت چند گونه از ماهیان،نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی، گرگان،ایران.

22- 1390، پیشرفت های اخیر در فرمولاسیون نان های فاقد گلوتن،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

23- 1392، تاثیر آنزیم ترانس گلوتامینازمیکربی برروی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خمیرکباب کوبیده،بیست ویکمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

24- 1389، تاثیر روشهای مختلف پخت بر تغییرات مقادیر عناصر معدنی در عضله ماهی،اولین همایش اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی، زابل،ایران.

25- 1382، تاثیر روشهای مختلف خشک کردن و دمای نگهداری بر کیفیت کشمش،اولین همایش ملی خشکبار - ارائه مقاله بصورت سخنرانی.

26- 1391، تاثیر فرایندهای فشار بالا بر ویژگی های کیفی، میکروبی و افزایش عمر ماندگاری گوشت و فراورده های ان،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد عذایی با منشا دامی، قم،ایران.

27- 1388، تاثیر میزان PH گوشت بر رسیدن و تردی آن،اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی کشاورزی و دامپزشکی.

28- 1392، تاثیرروشهای مختلف خشک کردن برترکیبات فنلی پوست انگور،دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا، تهران،ایران.

29- 1394، تاثیرموسیلاژ دانه شاهی بعنوان جایگزین چربی برخصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست کم چرب،اولین کنگره ملی توسعه وترویج مهندسی کشاورزی وعلوم خاک ایران، تهران،ایران.

30- 1393، ترکیبات سلامت بخش درفرآورده های گوشتی عملگرا،نخستین همایش ملی الکترونیکی غذای سالم، زابل،ایران.

31- 1390، تعیین مقادیر عناصر عمده کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم در عضلات چند گونه از ماهیان جنوب دریای خزر،اولین کنگره ملی علوم و فنآوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

32- 1391، تکنولوژی بسته بندی بیواکتیو برای افزایش Shelf life محصولات گوشتی،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

33- 1393، تولیددسربااستفاده ازسلولزباکتریایی حاصل ازگلوکونوباکتردرمحیط کشت عصاره کشمش،اولین همایش ملی میان وعده های غذایی، مشهد،ایران.

34- 1389، جایگزین های نیتریت در محصولات گوشتی،نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

35- 1391، راهکارهای کاهش شیوع وبررسی زنده مانی گونه های پیلوباکتر تحت تاثیرتیمارهای مختلف درگوشت مرغ،دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیورایران، قم،ایران.

36- 1391، شناسایی علل و شیوه های جلوگیری از الودگی سوسیس های خام (salami)،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

37- 1393، شناسایی کمپیلوباکتردرپوست مرغ بااستفاده ازروش کشتهای میکربی،نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، ارومیه،ایران.

38- 1382، عوامل مؤثر بر اکسیداسیون گردو در دوران نگهداری،اولین همایش تخصصی گردوی کشور.

39- 1393، کاربردپوشش کیتوزان درغذاومیوه های تازه،همایش ملی علوم وفناوری های نوین درصنایع غذایی، تربت حیدریه،ایران.

40- 1391، مروری بر پرتوهای یونیزان بهبود دهنده ایمنی میکروبی و افزایش مدت ماندگاری مواد غذایی،کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

41- 1390، مقادیر غلظت آهن به عنوان یک ماده مغذی در گوشت چند گونه از ماهیان،نخستین همایش فرا ملی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی، گرگان،ایران.

42- 1380، مقایسه فرآیند تولید ماکارونی در دو روش غیرپیوسته و مداوم یا سیستم نوین (T.T)، Turbo-Thermatic،دوازدهمین کنگرة ملی صنایع غذایی ایران.

43- 1388، هم افزایی ناشی از ترکیب مواد ضد باکتریایی طبیعی در حالت ترکیبی،اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی کشاورزی و دامپزشکی.
پایان نامه ها (26)

1-اسماعیل خزایی پول، 1399، بررسی خصوصیات کیفی هات داگ و ژامبون گوشت گاو تحت تاثیر نوع نشاسته، دمای نهایی پاستوریزاسیون و نوع بسته بندی تحت خلا دکترا، استاد راهنما.

2-یاسمن رخ‌زادی، 1398، بررسی اثرجایگزینی آرد گندم با آرد کینوا وتری تیکاله برویژگیهای فیزیکی بافتی وحسی کیک اسفنجی کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

3-فرین همتخواه، 1398، تولیدبسترهای فعال حاوی میکروکپسول های اسانس زیره سبز وکاربرد آن در بسته بندی همبرگر کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

4-امیر آقازاده تبت، 1398، انکپسولاسیون روغن بزرک حاوی امگا 3 وکاربرد آن در ماست کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

5-منیره پورصالحی، 1397، امکان سنجی تولید سوسیس کم چرب باافزودن آرد کینوا وبررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آن کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

6-صونا دودانگه، 1397، مقایسه تاثیرحلال،روش کمکی اولتراسوند ومایکروویو برروغن استخراج شده از هسته خرما کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

7-لیلا خلیلی قره کندی، 1397، کاربرد میکروکپسول هایی با دیواره رزین سقز بمنظور پوشاندن طعم عصاره نعناع کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

8-سهیلا نوری، 1397، بررسی تاثیرپوشش خوراکی کازئینات سدیم حاوی نانو امولسیون اسانس زنجبیل درحفظ کیفیت وافزایش ماندگاری فیله مرغ کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

9-مریم اسمعیلی بازارده، 1397، تولیدنان مسطح فاقد گلوتن ازسه رقم برنج ایرانی وبهینه سازی فرمولاسیون حاوی خمیرکنجدوHPMCبا بکارگیری روش سطح پاسخ دکترا، استاد راهنما.

10-فرشته سلاجقه، 1397، مطالعه تاثیرروکش های پارچه ای برروی خوشه خرما وبرخی ترکیبات پوشش دهنده خوراکی برکاهش آلودگی دررطب مضافتی دکترا، استاد راهنما.

11-عبدالرحمان حمزه، 1397، تاثیرتیمار فراصوت برویژگیهای فیزیکی وبافتی گوشت گاودرطی نگهداری دردمای یخچال وپس ازرفع انجماد کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

12-لاله مهریار، 1396، تولیدنانوذرات ازایزوله پروتئین دانه آفتابگردان ومطالعه امکان سنجی استفاده از آن برای درون پوشانی ترکیبات فراسودمند دکترا، استاد راهنما.

13-نگین یوسفی، 1396، امکان سنجی تولید همبرگررژیمی (کم چرب) توسط جایگزینی نسبی باصمغ دانه به کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

14-ندا علی عباسی، 1396، تاثیرلاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ولاکتوباسیلوس پلانتاروم بصورت ترکیبی ونیز همراه با EDTA برماندگاری وایمنی گوشت چرخکرده مرغ کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

15-سميراقرباني، 1394، مطالعه تاثيرموادحامل بتادكسترين وصمغ عربي برروي ميكروانكپسولاسيون وخواص فيزيكوشيميايي پودراسانس ريحان تهيه شده باروش خشك كردن پاششي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-محمداعزازي، 1394، مطالعه تاثيرنوع ومقدارپايداركننده برخصوصيات فيزيكوشيميايي ارگانولپتيكي وبافتي لبنه لايت توليدشده بروش سپراتوري درطول نگهداري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-نينا دليري، 1391، سرخ كردن برشهاي كدومسمايي تحت تاثيردوروش آماده سازي{ميكروويووبلانچينگ}، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-رعنا سليمان پوري، 1391، اثر استفاده از جدايه ي پروتئين سويا و آنزيم ترانس گلوتاميناز بر خصوصيات ماست بدون چربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-عليرضا پورحسني، 1391، بررسي اثر پرتودهي با الكترون شتابدار و نگهداري در دماي بالاي صفر بر روي خصوصيات ميكروبي، شيميائي و ارگانولپتيكي گوشت بلدرچين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-طاهررشيدي، 1390، براوردتركيبات شيميايي وبرخي عنهصرمعدني درآردونانهاي مصرفي مردم درشهراروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-ليلا اصغري، 1390، تإثيرروشهاي مختلف پخت برتركيبات مواد مغذي تركيب اسيد چرب وعناصر معدني درماهي قزل الاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-مهسا حاجي زاده، 1392، تاثيرخشك كردن جابجايي ومايكروويوي برتركيبات فنولي پوست سه رقم انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-كاوه مصطفي زاده، 1392، مطالعه سينتيك تغييرات اسيداسكوربيك نيتريت ورنگ درسوسيس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-فاطمه رياضي، 1393، بررسي امكان جايگزيني نسبي نيتريت بااستفاده ازعصاره زرشك وپسماندخشك انگورقرمز وتاثيرآن بربرخي خواص فيزيكوشيميايي وحسي سوسيس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-فاطمه ابراهيمي لقا، 1393، بررسي ميزان آلودگي گوشتهاي مرغ صنعتي نگهداري شده درشرايط سردبه كمپيلوباكتر بااستفاده از روش واكنشهاي زنجيره اي پليمراز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-حسين حسيني، 1393، مطالعه ي اثرآنزيم ترانس گلوتاميناز ميكربي برروي برخي از خصوصيات فيزيكوشيميايي كباب كوبيده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.