• نام و نام خانوادگی
  • کامران زینال زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری مهندسی آب، آبیاری و زهکشی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی آب
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)
پایان نامه ها (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کامران زینال زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری مهندسی آب، آبیاری و زهکشی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-B.S, , 1995 , Irrigation Engineering,Department of Irrigation Engineering, Urmia University, Iran..

2-M.S, , 1998 , Irrigation Engineering,Department of Irrigation Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran. .

3- 2011 , PhD, Water Engineering, Irrigation and Drainage,Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
مقالات ژورنال (17)

1-Habibzadeh Azr, B., Zeinalzadeh, K., Besharat, S., Under printing, Comparison soil moisture distribution in pot irrigation with negative pressures and drip irrigation,Irrigation and Drainage Journal of Iran, in Persian.

2-Mohammadpour, M., Zeinalzadeh, K., Rezaverdinajad, V., Hessari, B., 2017, Assessment of the basin hydrological responses to development of pressurized irrigation systems (Case study: The Ahar-chai basin),Irrigation and Drainage Journal of Iran, in Persian.

3-Zeinalzadeh, K., Rezaei, E., 2017, Determining spatial and temporal changes of surface water quality using principal component analysis,Journal of Hydrology: Regional Studies.

4-Salehi Bavil, S., Zeinalzadeh, K., Hessari, B., 2017, The changes in the frequency of daily precipitation in Urmia Lake basin, Iran,Theoretical and Applied Climatology.

5-Rezaei Abajelu, E., Zeinalzadeh, K., 2017, Two and Three-Phases Fractal Models Application in Soil Saturated Hydraulic Conductivity Estimation,Journal of Water and Soil, in Persian.

6-Sharifi, A., Ahmadi, H., Zeinalzadeh, K., 2017, Analysis of concrete linings of irrigation canals behavior constructed over improved bases with lime and cement,Iranian Journal of Water Research, in Persian.

7-Bazaneh, M., Khorsand, A., Zeinalzadeh, K., Besharat, S., 2017, Evaluation of HYDRUS 2D Software to Estimate Stored Water and Wetting Pattern of Surface Drip Irrigation,Journal of Water and Soil Science, in Persian.

8-Amirataee, B, Zeinalzadeh, K., 2016, Trends Analysis of Quantitative and Qualitative Changes in Groundwater with Considering the Autocorrelation Coefficients in West of Lake Urmia, Iran,Environmental Earth Sciences.

9-Ahmizadeh, Sh., Zeinalzadeh, K., Ahmadi, H, 2016, The effect of tillage depth and speed on top soil physical and hydraulic properties,Soil Research Journal (Soil & Water Science), in Persian.

10-Mohammadpour, M., Zeinalzadeh, K., Rezaverdinajad, V., Hessari, B., 2016, WEAP Model Calibration and Validation in Simulating the Impact of Irrigation Systems Change on the Ahar-Chai Basin Hydrological Response,Ecohydrology, in Persian.

11-Nazeri Tahroudi, M., Khalili, K., Behmanesh, J., Zeinalzadeh, K., 2016, Hydrological River Drought Analysis (Case Study: Lake Urmia Basin Rivers),Journal of Water and Soil, in Persian.

12-Zaman Zad Ghavidel, S., Zeinalzadeh, K., 2015, Estimation of Rivers Dissolved Solids TDS by Soft Computing (Case Study: Upstream of Boukan Dam),Journal of Water and Soil, in Persian.

13-Rezaei, E., Behmanesh, j., Zeinalzadeh, K., 2015, Evaluation of Transfer Functions in Estimation of Hydraulic Conductivity of Saturated Soils (Case Study of Urmia Plain),Journal of Water and Soil, in Persian.

14-Ahmadi, H., Rezaei, H., Zeinalzadeh, K., 2014, The experimental study of the effect of hydraulic conductivity function on the leakage modeling from the body of embankment dams,Iran Water and Soil Research, in Persian.

15-Rezaei, E., Behmanesh, j., Zeinalzadeh, K, 2013, Evaluation of Transfer Functions in Estimation of Saturated Moisture Content of Calcareous Soils,Scientific Research Quarterly of Irrigation and Water Engineering, in Persian.

16-Zeinalzadeh, K., et al, 2011, Temporal Variation of Soil Hydraulic Parameters under Different Land Uses,Journal of Food, Agriculture & Environment.

17-Kashkuli, H. A., Zeinalzadeh, K., 2001, Comparing the Fitness of some of the Moisture Models and their Application in Estimation of Unsaturated Soil Hydraulic Parameters,Soil and Water Sciences Journal, in Persian, Vol.15. No. 2. 273-289.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)

1- 1387، - برآورد تبخیر و ‌تعرق گیاه مرجع با استفاده از روش‌های مختلف (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک ارومیه)، اهواز،ایران.

2- 1387، - سنجش مناسب‌ترین ضریب طشت تبخیرسنج کلاس A در برآورد تبخیر ‌و ‌تعرق پتانسیل (مطالعه موردی دشت ارومیه)، اهواز،ایران.

3- 1391, Numerical Modeling of solute transport in machinery compacted soils,Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, Izmir,Turkey.

4- 1392, Use of Lysimiter to estimate of bean water requirement and compare with FAO Penman-Monteith Method,The second International Conference on agriculture and natural resources, کرمانشاه,ایران.

5- 1394، اثرسد وشبکه شهرچای بر روی کمیت منابع آب زیرزمینی دشت شهرچای،2nd International conference on sustainable development، strategies and challenges، تبریز،ایران.

6- 1388، ارائه راهکار جدید قرائت افت سطح آب جهت تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع به روش چاهک معکوس با استفاده از متر لیزری،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

7- 1394، ارزیابی کارایی مدل¬های خطی و غیرخطی در مدل¬بندی و پیش¬بینی پارامترهای هواشناسی در مقیاس ساعتی،2nd International conference on sustainable development، strategies and challenges، تبریز،ایران.

8- 1394، امکان‌سنجی کاربرد روش‌های کاهنده تبخیر روی سطوح محدود شده دریاچه ارومیه،اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب، تهران،ایران.

9- 1389، آنالیز حساسیت مدل آبیاری نواری به پارامترهای ورودی،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

10- 1387، برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از مدل های شبکه های عصبی مصنوعی،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تبریز،ایران.

11- 1387، برآورد تبخیر و ‌تعرق گیاه مرجع با استفاده از روش‌های مختلف (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک ارومیه)،دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

12- 1393، برآورد خصوصیات هیدرولیکی خاک غیر اشباع از آزمایش های دیسک مکشی،کنگره ملی خاک و محیط زیست محور : مدیریت آب خاک: راهی برای مقابله با کم آبی، ارومیه،ایران.

13- 1393، بررسی اثر کاربرد طولانی مدت فاضلاب بر هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی دشت ارومیه)،دومین کنفرانس ملی زهکشی و مدیریت آب و خاک کشاورزی، کرج،ایران.

14- 1391، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی فرسایش پذیری حوضه های آبخیز،نهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، اهواز،ایران.

15- 1391، بررسی اثرات سطوح مختلف سوپر جاذبA200 و کود آلی بر روی نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در حوضه آبریز نازلو،همایش بین المللی دریاچه ارومیه، ارومیه،ایران.

16- 1392، بررسی آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در روندیابی سیلاب مخزن سد سردشت و تاثیر آن بر،سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، ارومیه،ایران.

17- 1391، بررسی تاثیر آبیاری یک در میان و سوپر جاذب A200 بر روی راندمان کاربرد آب،همایش بین المللی دریاچه ارومیه، ارومیه،ایران.

18- 1393، بررسی تاثیر کاربرد پساب حاصل از زهکش های شهری در کشاورزی برای یک اقلیم مرطوب (مطالعه موردی پیرانشهر)،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

19- 1394، بررسی راه کارهای غیرسازه ای در حل مشکل آب منطقه قره باغ،اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب، تهران،ایران.

20- 1392، بررسی روند تغییرات کیفی منابع آب زیر زمینی دشت ارومیه طی سال های 1390-1381،اولین همایش ملی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی، همدان،ایران.

21- 1385، بهینه سازی مصرف آب در شبکه های آبیاری با استفاده از تخصیص صحیح آب،همایش بین المللی آبیاری و زهکشی اهواز.

22- 1392، تأثیر کیفیت های مختلف آب آبیاری بر نفوذپذیری نهایی خاک،چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

23- 1391، تحلیل ایستایی دبی رودخانه ساریسو با داده های برداشتی از ایستگاه بازرگان،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در .... پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، تهران،ایران.

24- 1387، تحلیل حساسیت پارامترهای مدل آبیاری فارو (شیاری)،دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

25- 1387، تعیین اندازه سنگ چین اطراف پایه های پل برای کنترل آب شستگی موضعی با استفاده از عدد فرود جریان،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.

26- 1385، سنجش تاثیر کانال زهکش حسنلو بر روی تالاب های دشت نقده توسط مدل ریاضی،همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی.

27- 1391، سنجش چگونگی رفتار هیدرولیکی سیستم منابع آب زیرزمینی دشت های نقده و اشنویه با تالاب های واقع در آن توسط مدل ریاضی،همایش بین المللی دریاچه ارومیه، ارومیه،ایران.

28- 1391، سنجش عملکرد روش های آبیاری برای بهبود مدیریت آب در مزرعه (مطالعه موردی روش های کلاسیک ثابت و آبفشان غلطان در شهرستان پیرانشهر)،اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج،ایران.

29- 1387، سنجش مناسب‌ترین ضریب طشت تبخیرسنج کلاس A در برآورد تبخیر ‌و ‌تعرق پتانسیل (مطالعه موردی دشت ارومیه)،دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

30- 1393، شبیه سازی حرکت املاح در نیمرخ خاک با استفاده از مدل CTRAN/W،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

31- 1394، کاربرد تلفیقی شاخص‌ ارزیابی کیفیت آب NSFWQI و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به منظور مدیریت مؤثر منابع آب (مطالعه موردی: رودخانه شهرچای)،اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب، تهران،ایران.

32- 1391، مدل سازی تبخیر- تعرق پتانسیل با استفاده از برنامه¬ریزی ژنتیک و مقایسه آن با نتایج حاصل از تشت تبخیر در حوزه دریاچه ارومیه،همایش بین المللی دریاچه ارومیه، ارومیه،ایران.

33- 1391، مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه اثر تراکم بر ویژگی های هیدرولیکی خاک،همایش ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی، ملایر،ایران.

34- 1394، مطالعه تاثیر استفاده از روش های شیمیایی بر کاهش تبخیر از سطح آب دریاچه ارومیه،2nd International conference on sustainable development، strategies and challenges، تبریز،ایران.

35- 1387، مقایسه دو روش نفوذسنج گلف و چاهک معکوس در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک،دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

36- 1385، مقایسه قابلیت برازش برخی مدلهای رطوبتی خاک،همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی.

37- 1394، نقش پایگاه داده زمینی در مدیریت و کنترل بحران ها ‏(بررسی موردی: دریاچه ارومیه)‏،هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، ارومیه،ایران.
پایان نامه ها (13)

1-گيسو هاشم پور، 1393، 11- اندازه گيري و شبيه سازي خصوصيات هيدروليكي غيراشباع خاك براساس آزمايش هاي دستگاه نفوذسنج ديسك و استفاده از روش حل معكوس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سميه حبيبي كهنه شهري، 1393، 6- تاثير كاربرد فاضلاب بر خصوصيات فيزيكي و هيدروليكي خاك مطالعه موردي: دشت اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-توحيد پيرنيا، 1392، 5- بررسي الگوريتم هاي شبيه سازي حوضه در WEAP (مطالعه موردي حوضه آغ چاي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-امير شريفي، 1392، 4- مدلسازي عددي رفتار پوشش هاي بتني در بستر هاي اصلاح شده با آهك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-يوسف عبداله پور، 1394، 2- خصوصيات فيزيكي و هيدروليكي خاك هاي شور در بستر خشك شده درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-محمد ناظري تهرودي، 1393، 20- آناليز خشكي رودخانه از ديدگاه هيدرولوژيكي (رودخانه هاي حوضه درياچه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-رضا شكرپور، 1393، 7- بررسي اثر كيفيت آب بر نفوذپذيري نهايي و خصوصيات شيميايي خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سعيد زماني، 1392، 19- بررسي وضعيت يكنواختي توزيع آب در سيستم آبياري قطره اي با نصب سيستم كنترل حجم آب در خروجي هاي لترال ها و مقايسه بازده يكنواختي توزيع آب در اين سيستم نسبت به سيستم هاي متداول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-الناز رضايي آباجلو، 1392، 16- ارزيابي توابع انتقالي جهت پيش بيني هدايت هيدروليكي اشباع در اراضي شور درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

10-ليلا شكيب، 1393، تاثير چاهك هاي زهكش بر نيروي زيرفشار در سدهاي بتني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-بهنام عبدالهي، 1394، 1- بررسي كيفيت آب رودخانه زرينه رود با استفاده از شاخص كيفيت منابع آب سطحي ايران ( (IRWQIsc، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-پريناز كريمي، 1394، 12- اثر احداث سد و شبكه آبياري و زهكشي شهرچاي بر روي نوسانات سطح آب زيرزميني پايين دست و بالادست سد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-شهين احمي زاده بالاكان، 1393، اثر عمق و سرعت خاك ورزي بر خصوصيات فيزيكي و هيدروليكي خاك سطحي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.