• نام و نام خانوادگی
  • محسن زندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن زندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-M. ZANDI, 2016, EVALUATION OF THE KINETICS OF ASCORBIC ACID (AA) RELEASE FROM ALGINATE-WHEY PROTEIN CONCENTRATES (AL-WPC) MICROSPHERES AT THE SIMULATED GASTRO– INTESTINAL CONDITION,Journal of Food Process Engineering.

2-MOHSEN ZANDI1, 2016, SIMULATION OF ASCORBIC ACID RELEASE FROM ALGINATE-WHEY PROTEIN CONCENTRATES MICROSPHERES AT THE SIMULATED GASTROINTESTINAL CONDITION USING NETLOGO PLATFORM,Journal of Food Process Engineering.

3-محسن زندی, 2015, Heterogeneous Modification of SoftwoodsCellulose Nanofibers with Oleic Acid: Effect of Reaction Time and Oleic Acid Concentration,Fibers and Polymers.

4-Sajad Pirsa , Naader Alizadeh , Mohsen Zandi and Hadi Almasi, 2015, Determination of Dimethylsulfoxide in Water by Capillary Gas Chromatography-Gas Sensor Based on Nanostructure Conducting Polypyrrole,Nanoscience and Nanotechnology-Asia.

5-محسن زندی, 2015, An agent-based simulation of a release process for encapsulatedflavour using the NetLogo platform,Flavour and Fragrance Journal, 30,3.

6-SAJAD PIRSA 1 , MOHSEN ZANDI and HADI ALMASI, 2015, DETERMINATION OF QUALITY AND SPOILAGE OF MILK BY SYNTHESIZED POLYPYRROLE–AG NANOCOMPOSITE FIBER AT ROOM TEMPERATURE,Journal of Food Process Engineering.

7-محسن زندی, 2014, Investigation of encapsulated diacetyl colloidosome release profile as a function of sintering process and release media properties,Flavour and Fragrance Journal, 29,29.

8-محسن زندی، 1394، تخمین و ارزیابی ضریب نفوذ میکروکپسولهای آلژینات-پروتئین آب پنیر حامل دیاستیل و ارزیابی آن در شرایط مختلف دهانی،نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران.

9-محسن زندی، 1394، مطالعه نحوه خشک شدن، سرعت باز آبپوشی و پارامترهای رنگ نخود ایرانی (Cicer arietinum) خشک شده در سطوح دمایی مختلف توسط خشککن بستر جهنده،نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 1393, Fabrication of portable PH sensor based on nanosized conducting polymer for determination of milk quality,نخستین همایش الکترونیکی غذای سالم, زابل,ایران.

2- 1394، بررسی خوردگی و مهاجرت یونهای فلزی در سیستم حرارت دهی اهمیک در مواد غذایی،نخستین همایش الکترونیکی غذای سالم، زابل،ایران.

3- 1393، بررسی کیفیت و ترشیدگی شیر با استفاده از میکروفیبر طراحی شده بر اساس نانو کامپوزیت نقره--پلی پیرول،دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن، تهران،ایران.

4- 1394، ترکیبات سلامت بخش در فرآورده های گوشتی عملگرا،نخستین همایش الکترونیکی غذای سالم، زابل،ایران.

5- 1394، طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم حرارتی اهمیک ناپیوسته،نخستین همایش الکترونیکی غذای سالم، زابل،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1394، تولید میکروکپسولهای کلوئیدوزومی حاوی آسکوربیک اسید و مدل سازی رهایش آن در شرایط کنترل شده با استفاده از سیستم های پیچیده ،دانشگاه ارومیه، بنیادی.