• نام و نام خانوادگی
  • محمدرضا زردشتی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمدرضا زردشتی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-محمدرضا زردشتی, 2011, change in activity of antioxidative enzymes in young leaves of sunflower (helianthus annuus L.) by application of super absorbent synthetic polymers under drought stress condition,australian journal of crop science.

2-محمدرضا زردشتی, 2010, the effect of water stress and polymer on water use efficiency, yield and several morphological traits of sunflower under greenhouse condition,notulae scientia biologicae.

3- 2009, Evaluation Correlated Traits for Seed and Oil Yiald in Sunflower (Heliathus annuus L.) Through Path Analysis in Under Condition Relay Cropping,Research Journal of Biological Sciences.

4- 1389، اثر دورهای ابیاری بر عملکرد وصفات گیاهی سیب زمینی،مجله علوم زراعی ایران.

5- 1388، بررسی کشت نظام های مختلف خاک ورزی و محلول پاشی عناصر روی بر و منگنز برعملکرد کمی کیفی افتابگردان،تولید ات گیاهی، 2،32.

6- 1384، تاثیر میزان فرسودگی بذر و شوری بر قدرت بذور ژنوتیپ های نخود در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای،مجله دانش کشاورزی.

7- 1383، بحران مکانیزاسیون کشاورزی در استان آذربایجان غربی،مجله اقتصادی فردای ما.

8- 1379، تاثیر گوگرد و منیزیم بر علمکرد و خواص کیفی دو رقم آفتابگردان،مجله خاک و آب.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)

1- 2008, Energy Balance Sheet Assessment in Meal Mushroom and its Optimization Methods,International Congress on Mech.and Energy in Agriculture.

2- 1389، اثر قارچ های میکوریزا بر شاخص های رشد و عملکرد دانه در ماش [Vigna radiata (L) Wilczk] تحت تنش کم آبی،سومین همایش ملی حبوبات.

3- 1389، اثر قطع آبیاری و مقادیر مختلف نیتروکسین بر روی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه دارویی همیشه بهار،همایش ملی گیاهان دارویی، ساری،ایران.

4- 1389، اثر میکوریزا اربوسکولار بر درصد و عملکرد پروتئین ماش تحت تنش کم ابی vigna radiate(l) wilcsk،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

5- 1389، اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و صفات گیاهی ماش [Vigna radiata (L) Wilczk] تحت تنش کم آبی،سومین همایش ملی حبوبات.

6- 1389، اثر نیتروژن و زئولیت روی ویژگی های فیزیولوژیک و شاخص های مورفولوژیک برگ همیشه بهار،همایش ملی گیاهان دارویی، ارومیه،ایران.

7- 1389، اثر نیتروکسین روی ویژگی های مورفولوژیک برگ و ضریب خاموشی برگ همیشه بهار تحت شرایط تنش آبی،همایش ملی گیاهان دارویی، ساری،ایران.

8- 1389، ارزیابی برخی صفات زراعی ژنوتیپ های گلرنگ تحت رژیم های ابیاری مختلف در شرایط ارومیه،یازدهمین کنگره علوم رزاعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.

9- 1383، ارزیابی و مقایسه میزان انرژی مورد نیاز در روش های مختلف خاک ورزی با کاربرد کودهای ریزمغذی در آفتابگردان،هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

10- 1389، بررسی اثر میکوریزا بر روند رشد بوته و عملکرد دانه درماش (vigna radiate L.تحت تنش خشکی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

11- 1388، بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد کلزا( Brassica Napus L)رقم اکاپی در آذربایجان شرقی،همایش ملی گیاهان دانه روغنی.

12- 1387، بررسی امکان کشت تابستانه ارقام سیب زمینی با استفاده از روش های شکستن خواب در غده های بذری در منطقه آذربایجانغربی ( ارومیه )،دهمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران.

13- 1388، بررسی تاثیر دوره های مختلف ابیاری روی برخی ازصفات کمی و کیفی در سیب زمینی،اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی، بیرجند،ایران.

14- 1389، بررسی تحمل به تنش سرما در ارقام کلزا تحت شرایط مزرعه ای و گلخانه ای،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

15- 1387، بررسی تحمل پنج رقم گلرنگ بهاره Carthamus tinctorius L در سطوح مختلف شوری،دهمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران.

16- 1389، بررسی تنوع خصوصیات رویشی و زایشی گیاه کلزا در تاریخ و تراکم مختلف،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

17- 1383، بررسی میزان عملکرد و سایر ویژگی های زراعی ارقام کلزا( Brassica Napus L.) در منطقه ارومیه، اولین همایش و جشنواره ملی دانه های روغنی.

18- 1388، بیلان انرژی در مزارع کلزا (Brassica napus L) استان ـذربایجان شرقی و نقش آن در تامین انرژی مصرفی انسان،همایش ملی گیاهان دانه روغنی.

19- 1388، تاثیر تنش ابی در مراحل مختلف رشدی بر میزان پرولین، قندهای محلول ، فعالیت آنزیم کاتالازو و آسکوربات پراکسید از در سیب زمینی،اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی، بیرجند،ایران.

20- 1389، تاثیر سطوح مختلف اهن و روی روی برخی صفا مورفولوژیک انیسون،یازدهمین کنگره علوم رزاعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.

21- 1389، تاثیر کود مرغی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد سه رقم سیب زمینی،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب ایران)، سنندج،ایران.

22- 1380، تاثیرعناصر غذایی گوگرد و منیزیم بر علمکرد و خواص کیفی دو رقم آفتابگردان روغنی،هفتمین کنگره علوم خاک ایران.

23- 1390، تغییرات عملکرد و اجزا عملکرد دانه چهار رقم آفتابگردان روغنی تحت سطوح مختلف شوری خاک،یازدهمین کنگره علوم خاک، تبریز،ایران.

24- 1390، تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد دانه چهار رقم آفتابگردان روغنی تحت سطوح مختلف شوری خاک،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

25- 1388، مقایسه دو روش کاشت روی عملکرد و برخی خصوصیات کیفی دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L،ششمین کنگره علوم باغبانی ایران.

26- 1390، ویژگی های فیزیولوژیک و مرفولوژیک برگ و گل همیشه بهار در سطوح مختلف آبیاری تحت مقادیر مختلف نیتروژن،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.
پایان نامه ها (3)

1-مليحه همايوني فر، 1389، اثر تاريخ و تراكم كاشت بر خصوصيات رويشي ، زايشي و عملكرد دانه كلزا در آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مهدي رحيمي كباران، 1389، تاثير تاريخ هاي مختلف برداشتبر روي كيفيت و كميت دانه (بذر) گلرنگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-اعظم قرباني، 1391، اثر پرايمينگ بذر و سوپر جاذب بر برخي خصوصيات كمي و كيفي نخود ديم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.