• نام و نام خانوادگی
  • یونس رضایی دانش
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (45)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (113)
کتاب های چاپ شده (5)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یونس رضایی دانش
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی، 1380 لغایت 1386، بیماری شناسی گیاهی (قارچ شناسی و بیماری های قارچی)،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، 1375 لغایت 1378، بیماری شناسی گیاهی،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، 1371 لغایت 1375، گیاهپزشکی،دانشگاه فردوسی مشهد.
مقالات ژورنال (45)

1-Younes Rezaee Danesh, 2015, Truffles: What we know and what should we know?,International Journal of Agricultural Technology.

2-Masoumeh AMOUZADEH, Reza DARVISHZADEH, Parham HADDADI, Babak ABDOLLAHI MANDOULAKANI, Younes REZAEE DANESH, 2013, (GENETIC ANALYSIS OF PARTIAL RESISTANCE TO BASAL STEM ROT (Sclerotinia sclerotiorum) IN SUNFLOWER,GENETIKA.

3-Younes Rezaee Danesh, 2013, Effect of mycorrhiza like fungi on growth and essential oil yield of Mentha piperita,Maejo International Journal of Science and Technology.

4-Younes Rezaee Danesh, 2013, Effect of mycorrhiza like fungi on plant growth of brassicaceae under green house condition,Australian Journal of Crop Science.

5-Robab DAVAR, Reza DARVISHZADEH, Younes REZAEE DANESH, Maryam KHOLGHI, Majid AZIZI and Denis A. SHAH, 2012, Single sequence repeat markers associated with partial resistance in sunflower to Phoma macdonaldii,Phytopathologia Mediterranea.

6-M. Rahmanian, Y. Rezaee Danesh, H. Khodaverdiloo, M.H. Rasouli Sadaghiani, M. Barin, 2012, Potential of indigenous microbes as helping agents for phyto-restoration of a Pb-contaminated soil,Caspian Journal of Environmental Sciences.

7-O.M. Balajoo, M. Kesahavarzi, A. Zahabi, Y.R. Danesh and R. Haghjuyan, 2012, PROTECTIVE EFFECT OF ACIBENZOLAR-S-METHYL ON FIREBLIGHT SEVERITY IN QUINCE AND CHARACTERIZATION OF THE ERWINIA AMYLOVORA STRAINS INVOLVED,Journal of Plant Pathology.

8-Ali ESKANDARI, Younes REZAEE DANESH, 2012, Molecular Identification of Glomus mosseae from Wheat Rhizosphere in Damghan Region, Iran,Journal of Applied Biological Sciences.

9-Y. Rezaee Danesh, M.H. Rasouli Sadaghiani, 2012, Study on arbuscular mycorrhizal fungi associated with grapevine orchards in west Azarbaijan, Iran,Biological Agriculture and Horticulture.

10-Younes Rezaee Danesh, 2012, Occurrence of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Serpentine Vegetation of Iran,Arid Land Research and Management.

11-Elahe Babaipoor, Soheila Mirzaii, Younes Rezaee Danesh, Amir Arjmandian, Mehrdad Chaichi, 2011, Evaluation of some antagonistic bacteria in biological control of Gaeumannomyces graminis var tritici causal agent of wheat take-all disease in Iran,African Journal of Microbiology Research.

12-M. Rahmanian, H. Khodaverdiloo, Y. Rezaee Danesh, M.H.Rasouli Sadaghiani, 2011, Effects of heavy metal resistant soil microbes inoculation and soil Cd concentration on growth andmetal uptake of millet, couch grass and alfalfa,African Journal of Microbiology Research.

13- 2010, The histopathological trend towards infection of wheat plants by Septoria tritici in province of Khuzestan, Iran,Journal of Agricultural Technology.

14-Gh. Zadehdabagh, N. Rokni, E.M.Goltapeh, M. Torabi, S.Y.Rezaii, Y. Rezaee Danesh, 2010, The histopathological trend towards infection of wheat plants by Septoria tritici in province of Kuzestan, Iran,Journal of Agricultural Technology.

15-Gh. Zadehdabagh, N. Rokni, S. Kiani, E.M.Goltapeh, Y. Rezaee Danesh, 2010, Evaluation of Botrytis cinerea isolates for virulance on rose cut flowers in greenhouse condition in Iran,Journal of Agriculture Technology.

16- 2010, Evaluation of Botrytis cinerea isolates for virulence on rose cut flowers in greenhouse condition in Iran,Journal of Agricultural Technology.

17- 2010, The resistance response of sunflower genotypes to black stem disease under controlled conditions,Phytopathologia Meditteranea.

18-A. Eskandari, Y. R. Danesh, 2010, Study On Life Cycle of Arbuscular Mycorrhizal Fungus Glomus Intraradices Using in vitro Culturing Technique,Journal of Phytology.

19-Ali Eskandari, Younes Rezaee Danesh, 2010, Study on life cycle of arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices using in vitro culturing techniques,Journal of Phytology.

20- 2009, Biology and Molecular Approaches in Genetic Improvement of Cultivated Button Mushroom (Agaricus Bisporus),Symbiotic Fungi: Principles and Practice.

21- 2009, Effects of Thyme (Zaatar) Essential Oil and some Chemical Compounds in the Control of Citrus Bacterial Canker in Iran,Journal of Plant Pathology.

22- 2008, Mycorrhizal Fungi : What we know and what should we know,Myorrhiza : Genetics and molecular biology,Eco-function,Biotechnology,Eco-physiology,Structure and Systematics.

23- 2008, Antagonistic Effects of Trichoderma Spacies in Biocontrol of Armillaria Mellea in Fruit Trees in Iran,Journal of Plant Protection Research.

24- 2007, Arbuscular-Mycorrhizal Fungi Associated With Alfalfa Rhizosphere in Iran,American-Eurasian J.Agric&Envirion.Sci..

25- 2006, Optimizing Carrot Hairy Root Production for Monoxenic Cukture of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Iran, Journal of Biological Sciences.

26-فاطمه سهرابی، علی اکبر فدایی تهرانی، یونس رضایی دانش، 1394، بررسی تغییرات آنزیم کیتیناز در برهمکنش قارچ میکوریز اربوسکولار Glomus mosseaeو نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی،نشریه حفاظت گیاهان.

27-امیر مدرسی چهاردهی، یونس رضایی دانش، لیلا موسوی، طه بخت خواه ارده جانی، 1393، شناسایی گونه های غالب قارچ ریشه های آربوسکولار تعدادی از درختان جنگلی منطقه کیاسر،دانش گیاهپزشکی ایران.

28-فاطمه سهرابی، علی اکبر فدایی تهرانی، یونس رضایی دانش، 1393، تأثیر قار چهای میکوریز آربوسکولار Glomus intraradices و Glomus mosseae روی سطوح مختلف جمعیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی،نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی).

29-مرتضی قربانی، حمید روحانی، عصمت مهدیخانی مقدم، یونس رضائی دانش، امین میرشمسی، 1392، ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار علیه نماتد ریشه گرهی در گوجه فرنگی،نشریه حفاظت گیاهان.

30-جواد میرزایی، مسلم اکبری نیا، ابراهیم محمدی گل تپه، مظفر شریفی، یونس رضایی دانش، 1392، رسته بندی رویشگاه های بنه (Pistacia khinjuk) و خنجوک ((Pistacia atlantica استان ایلام براساس عوامل محیطی و قارچهای میکوریزی آربسکولار،مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران).

31-کبری خورشیدی کاشانی، منصوره میرابولفتحی، یونس رضایی دانش، 1392، بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه چمن،تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران.

32-سودابه حسینیه فراهانی، منصوره میرابوالفتحی، یونس رضایی دانش، روح الله کرمی اسبو، 1391، اثر پنج اسانس گیاهی بر تولید زرالنون و رشد Fusarium graminearum،آفات و بیماری های گیاهی.

33-فاطمه سهرابی، علی اکبر فدائی تهرانی، یونس رضایی دانش، عبدالحسین جمالی زواره، 1391، بررسی اثرات متقابل دو قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus mossea و Glomus intraradices) و نماتود ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی،بیماری های گیاهی.

34-نسرین کریمی، محمدجواد زارع، یونس رضایی دانش، ابراهیم محمدی گل تپه، 1391، پاسخ گندم تلقیح شده با قارچ Piriformospora indica به شوری و رقابت با علف هرز یولاف،پژوهش در گیاهان زراعی.

35-یونس رضایی دانش، 1391، بررسی وضعیت قارچهای میکوریز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان،نشریه حفاظت گیاهان.

36-محمد رحمانیان، حبیب خداوردیلو، میرحسن رسولی صدقیانی، یونس رضایی دانش، محسن برین، 1390، پیامد مایه زنی خاک با ریزجانداران بردبار به فلزهای سنگین بر رشد گیاه و جذب سرب و کادمیم در سه گیاه مرتعی،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک.

37-جواد میرزایی، مسلم اکبری نیا، ابراهیم محمدی گل تپه، مظفر شریفی، یونس رضایی دانش، 1390، تأثیر قارچ های میکوریزی آربسکولار بر برخی ویژگیهای مرفولوژیک و فیزیولوژیک نهالهای خنجوک تحت تنش خشکی،فصلنامة علمی - پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

38-جواد میرزایی، مسلم اکبرنیا، ابراهیم محمدی گل تپه، مظفر شریفی، یونس رضایی دانش، 1390، تاثیر قارچ های میکوریزی آربسکولار بر برخی ویژگی های مرفولوژیک و فیزیولوژیک نهالهای خنجوک (Pistacia khinjuk) تحت تنش خشکی،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

39-امید ملکی بالاجو، منصوره کشاورزی، یونس رضایی دانش، سیما دامیار، مراد جعفری، 1390، واکنش تعدادی از ژنوتی پهای کلکسیون سیب بومی ایران به Erwinia amylovora،مجله به نژادی نهال و بذر.

40-امید ملکی بالاجو، منصوره کشاورزی، یونس رضایی دانش، سیما دامیار، مراد جعفری، 1390، واکنش تعدادی از ژنوتیپ های سیب بومی ایران به Erwinia amylovora،مجله به نژادی نهال و بذر.

41-ژاله زرگرزاده، ابراهیم محمدی گل تپه، یونس رضایی دانش، مصطفی مهرپرور، 1390، شناسایی گونه های مهاجم جنس Trichoderma از بسترهای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای با استفاده از روش های مرفولوژیکی و مولکولی،رستنیها.

42-ژاله زرگرزاده، ابراهیم محمدی گل تپه، یونس رضایی دانش، مصطفی مهرپرور، 1390، شناسایی گونه های مهاجم جنس Trichoderma از بسترهای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای با استفاده از روش های مرفولوژیکی و مولکولی،رستنیها.

43- 1386، معرفی باکتریهای همزیست داخلی در قارچ میکوریز آربوسکولار Gigaspora Margarrita در ایران،بیماریهای گیاهی.

44- 1385، بررسی تاثیر دو قارچ کش بنومیل و کاربندازیم در کنترل کپک سبز تریکودرمایی در سالن های پرورش قارچ خوراکی دکمه ای،مجله دانش کشاورزی.

45- 1383، معرفی شش گونه جدید از جنسAgaricus برای ایرانیان،رستنیها.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (113)

1- 2011, A Rapid and High Efficiency Agrobacterium Mediated Transformation System for Annual Alfalfa, Medicago Scutellata,1st National Agriculture Congress, Eskishehir,Turkey.

2- 2015, Askorbik Asidin Eskitilmi? Soya Tohumlar?nda ?imlenme ?zellikleri ?zerine Olan Etkisi,11. Tarla Bitkileri Kongresi, Canakkale,Turkey.

3- 2012, ASSESS THE EFFECT OF D?FFERENT SEED PR?M?NG TREATMENTS TO ?MPROVE GERM?NAT?ON ?N GARDEN CRESS SEEDS,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

4- 2010, Assessing the ability of alfalfa (Medicago sativa) for remediation of a cd and a pb contaminated soil,International Scientific Conference devoted to the 65th aniversary of U.U.Spanov, Almaty,Kazakhstan.

5- 2010, Assessing the ability of alfalfa (Medicago sativa) for remediation of a Cd and Pb contaminated soil.,International Scientific Conference Devoted to the 65th Anniversary of the U.U.Uspanov, Almaty,قزاقستان.

6- 2013, BIOACTIVE SECONDARY METABOLITES PRODUCED BY MICROORGANISMS ASSOCIATED WITH PLANTS,Turkiye X. Tarla Bitkileri Congresi, Konya,Turkey.

7- 1393, Biosynthesis of Metal Nanoparticles Using Fungi and Actinomycetes,سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, ارومیه,ایران.

8- 1394، Boothiella tetraspora گزارش جدیدی برای فلور قارچی ایران،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، تهران،ایران.

9- 2010, Comparative Effectiveness of Cattle Manure, Spent Mushroom Compost and Chemical Fertilizer on Fennel Yield Componenets and Nutrient Uptake under Drought Stress,INDO - ITALIAN WORKSHOP ON BACTERIA and FUNGI FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY, Noida,India.

10- 2012, DETERM?NE THE OPT?MUM TEMPERATURE FOR HYDROPR?M?NG OF Z?Z?PHORACL?NOPOD?ODES SEED,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

11- 2015, Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungus (Glomus Intraradices) on Growth Indices of Alfalfa Under Lead Toxicity,11. Tarla Bitkileri Kongresi, Canakkale,Turkey.

12- 2013, Effect of biological fertilizers and growth promoters on quantitative characteristics of Safflower,Turkiye X. Tarla Bitkileri Congresi, Konya,Turkey.

13- 2010, Effect of different green manures and mycorrhizal on soil biological properties, grain yield and seed quality of sunflower,INDO - ITALIAN WORKSHOP ON BACTERIA and FUNGI FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY, Noida,India.

14- 2010, Effect of fungi Piriformospora indica under system manures on yield and yield component of a fennel (Foeniculum valgare Mill) at drought stress conditions,Indo-Italian workshop on bacteria and fungi for environmental sustainability, دهلی,هندوستان.

15- 2010, Effect of Fungi Piriformospora indica under Two System Manures on yield component of a Fennel at Drought Stress Condition,INDO - ITALIAN WORKSHOP ON BACTERIA and FUNGI FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY, NOIDA,INDIA.

16- 2014, Effect of hardening and hydro priming on germination and seedling growth of Nigella Sativa,Turkey 5th Seed Congress, Diyarbakir,Turkey.

17- 2012, EFFECT OF LOCATION EVALUATION ON GERMINATION PARAMETERS OF WILD MUSTARD,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

18- 2012, EFFECT OF MYCORRHIZA LIKE FUNGI ON GROWTH AND ESSENTIAL OIL YIELD OF MENTHA PIPERATA,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

19- 2012, EFFECT OF MYCORRHIZA LIKE FUNGI ON PLANT GROWTH OF BRASSICACEAE UNDER GREEN HOUSE CONDITION,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

20- 2010, Effects of different green manures and mycorrhizal on soil biological properties, grain yield and seed quality of sunflower(heLianthus annus l.) (Helianthus,Indo-Italian workshop on bacteria and fungi for environmental sustainability, New Delhi,India.

21- 2015, Eski Soya Tohumu ?zerine Ekimden ?nce Uygulanan Hardningin ?imlenme ?ndekslerine Olan Etkisi,11. Tarla Bitkileri Kongresi, Canakkale,Turkey.

22- 2014, Eskilenmi? ve eskilenmemi? kimyon tohumlar?n?n cimlenme ve anormal cim oran?na KCl ile primingin etkisinin belirlenmesi,2nd Congress of Medicinal and Aromatic Plant, Yalova,Turkey.

23- 2015, Eskimi? Soya Tohumlar?na Salsilik Asit Primingin ?imlenme ?ndekleri Geli?imine Etkisinin Belirlenmesi,11. Tarla Bitkileri Kongresi, Canakkale,Turkey.

24- 2015, Eskitilmi? Soya Tohumlar??n?n ?imlenme ?zellikleri ?zerine Marmarinin Etkisi,11. Tarla Bitkileri Kongresi, Canakkale,Turkey.

25- 2012, EVALUATING THE EFFECTS OF DIFFERENT PRE SOWING SEED TREATMENTS ON THE BRAKING DORMANCY OF (HYPERICUM PERFORATUM L.) SEEDS,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

26- 2010, Evaluation effect of different density Auxin and arbuscular mycorrhizal-like fungi Piriformospora indica and Sebacina vermifera on Mentha piperita and Thymus vulgaris in vitro condition,Indo-Italian workshop on bacteria and fungi for environmental sustainability, دهلی,هندوستان.

27- 2013, Evaluation of biofertilizers (Nitroxin, Superphosphate and Thiobacillus) influence on vegetative and reproductive components reactions in corn,Turkiye X. Tarla Bitkileri Congresi, Konya,Turkey.

28- 2013, FARKLI GEL??ME Y?KSEKL?KLER?N Achillea millefolium L. B?TK?S?N?N BAZI MORFOLOJ?K ?ZELL?KLER? ?ZER?NE ETK?S?,Turkiye X. Tarla Bitkileri Congresi, Konya,Turkey.

29- 2008, For New Species of Arabuscular Mycorrhizal Fungi in Legume Rhizosphere of Iran,International Meeting on soil Fertility,Land Management and Agroclimatology.

30- 2014, Hidropriming yap?lm?? olan kimyon tohumlar?nda kurutma ve kurutma y?ntemlerinin cimlenme indeksleri uzerine etkisinin belirlenmesi,2nd Congress of Medicinal and Aromatic Plant, Yalova,Turkey.

31- 2015, Hidrotermal Uygulamas?n?n Eskitilmi? Soya Tohumlar?nda ?imlenme ?ndekslerine olan Etkisinin Belirlenmesi,11. Tarla Bitkileri Kongresi, Canakkale,Turkey.

32- 2014, Impact of pre-sowing seed treatment with nano Fe on germination, seedling growth and abnormal plantlet percentage of,Turkey 5th Seed Congress, Diyarbakir,Turkey.

33- 2013, Investigation the effect of using combination of bio-organic and chemical fertilizers on biological yield and yield component of sunflower,Turkiye X. Tarla Bitkileri Congresi, Konya,Turkey.

34- 2014, Kimyon tohumu uzerine ekimden once uygulanan hardning ve hidroprimingin cimlenme indekslerine olan etkisi,2nd Congress of Medicinal and Aromatic Plant, Yalova,Turkey.

35- 2014, Kimyonun cimlenme d?neminde kullan?lan zencefilin mantar bula??m?n?n azalmas?na olan etkisi,2nd Congress of Medicinal and Aromatic Plant, Yalova,Turkey.

36- 2014, Kimyonun cimlenme ve fide büyümesinde nano demir priminginin etkisi,2nd Congress of Medicinal and Aromatic Plant, Yalova,Turkey.

37- 2008, Molecular Detection of Arbuscular Mycorrhizal Fungus Glomus Mosseae Using Specific Primer,International Meeting on soil Fertility,Land Management and Agroclimatology.

38- 2014, N ve SO2 gübrelerin ketenin ya? verimi uzerine etkisinin belirlenmesi,2nd Congress of Medicinal and Aromatic Plants., Yalova,Turkey.

39- 2010, Occurrence of arbuscular mycorrhizal fungal species in rhizosphere of some desert plants of Semnan province in Iran,International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun,Turkey.

40- 2015, Osmoprimingin Eskitilmi? Tohumlarda ?imlenme Geli?imine Olan Etkisi,11. Tarla Bitkileri Kongresi, Canakkale,Turkey.

41- 2011, Phytotoxicity of cadmium and lead to some pasture crops as affected by introduction of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi,1st National Agricultural Congress and Exposition on Behalf of Ali Numan Kirac, Eskishehir,Turkey.

42- 2010, Potential effect of Piriformospora indica and Sebacina vermifera on plant growth in Brassicaceae under greenhouse condition,Indo-Italian workshop on bacteria and fungi for environmental sustainability, دهلی,هندوستان.

43- 2010, Potential of mycorrhiza-like fungi and Trichoderma species in biocontrol of take-all disease of wheat under greenhouse condition,Indo-Italian workshop on bacteria and fungi for environmental sustainability, دهلی,هندوستان.

44- 2012, SAFFRON GOLDEN CROP OF IRAN,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

45- 2014, Seed borne disease control of wheat using stone meal,Turkey 5th Seed Congress, Diyarbakir,Turkey.

46- 2011, Study on arbuscular mycorrhizal fungi status associated with Thyme rhizospheres in central parts of Iran,1st National Agricultural Congress and Exposition on Behalf of Ali Numan Kirac, Eskishehir,Turkey.

47- 2011, Study on Arbuscular Mycorrhizal Fungi Status Assosciated with Thyme Rhizospheres in Central Parts of Iran,1st National Agriculture Congress, Eskishehir,Turkey.

48- 2012, STUDY ON EFFECT OF DIFFERENT AUXIN LEVELS AND MYCORRHIZA LIKE FUNGI ON MENTHA PIPERITA AND THYMUS VULGARIS,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

49- 2012, STUDY ON FUNGAL DISEASES OF SOME MEDICINAL PLANTS,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

50- 2010, Study on life cycle of arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices using in vitro culturing technique,Indo-Italian workshop on bacteria and fungi for environmental sustainability, New Delhi,india.

51- 2011, Study on Occurrence and Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Associated with Grapevine Rhizospheres in West Azarbaijan Province in Iran,1st National Agriculture Congress, Eskishehir,Turkey.

52- 2014, Studying the effect of various harvesting dates on seed aging of soybean,Turkey 5th Seed Congress, Diyarbakir,Turkey.

53- 2014, Studying the effects of drying and non-drying of hydro primed of Nigella sativa seed’s germination,Turkey 5th Seed Congress, Diyarbakir,Turkey.

54- 2012, STUDYING THE EFFECTS OF MICROWAVES ON GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF WILD ARTICHOKES (CYNARA SCOLYMUS) SEED,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

55- 2014, Studying the influence of different osmotic potential of PEG 8000 on germination, seedling growth and abnormal seedling percentage of,Turkey 5th Seed Congress, Diyarbakir,Turkey.

56- 2012, THE EFFECT OF HANA LEAF EXTRACT ON REDUC?NG FUNGAL ?NFECT?ON OF SEED MED?A CULTURE,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

57- 2012, THE EFFECT OF PRE-SOW?NG SEED TREATMENTS ON GERM?NAT?ON AND SEEDL?NG GROWTH OF Z?Z?PHORACL?NOPOD?ODES,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

58- 2012, THE INHIBITORY EFFECT OFSOME MEDICINAL PLANT ESSENTIAL OILS ON Fusarium graminearumGROWTH ANDPRODUCTION OF ZEARALNONE,T?bb? ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat,Turkey.

59- 2014, Urmia ekolojik ko?ullar?nda en iyi safran eko tipi ve korm a??rl??? seçimi uzerinde bir ara?t?rma,2nd Congress of Medicinal and Aromatic Plant, Yalova,Turkey.

60- 2014, Using nested PCR for detection of seed borne fungi Ustilagioidea virens in rice fields of Iran,Turkey 5th Seed Congress, Diyarbakir,Turkey.

61- 1390، اثر رطوبت بر قدرت آنتاگونیستی قارچ Alternaria alternata در کنترل عروسک پشت پرده در لرستان،اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

62- 1390، اثر رطوبت بر قدرت آنتاگونیستی قارچ Alternaria alternata در کنترل عروسک پشت پرده(Physalis divericata) در لرستان،اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

63- 1389، ارزیابی توانایی ارزن (Pennisetum glaucum) در پالایش کادمیم و سرب از خاک،چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

64- 1389، ارزیابی توانایی ارزن در پالایش کادمیم و سرب از خاک،چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

65- 1389، ارزیابی مقاومت ارقام و ژنوتیپ های سیب بومی ایران به بیماری آتشک،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

66- 1391، ارزیابی واکنش لاین های اینبرد نوترکیب آفتابگردان به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

67- 1392، استفاده از قارچ میکوریزا در مدیریت کم آبی و کاهش تلفات ناشی از تنش خشکی در پرورش گل باغچه ای آهار،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

68- 1392، افزایش کارآیی پالایش سبز خاک آلوده به سرب و کادمیم به کمک ریزجانداران خاک،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

69- 1392، اهمَیت کاربرد مواد ضد تعرق در مدیریت های کشاورزی و بهبود زراعت،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

70- 1392، اهمَیت مطالعات اقلیمی و روند تغییرات آن در توسعه پایدار،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

71- 1391، بررسی اثرات هیستوپاتولوژیکی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گیاه گوجه فرنگی مایه زنی شده توسط قارچ های میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae و Glomus intraradices،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز،ایران.

72- 1392، بررسی ارتباط برخی شاخص های فیزیکوشیمیایی خاک با فراوانی جمعیت قارچ های میکوریز آربوسکولار ریزوسفر جو در منطقه دامغان،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

73- 1388، بررسی امکان اندازه گیری ترشحات ریشه ای گندم با استفاده از سیستم هیدروپونیک در شرایط کمبود روی،اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای.

74- 1391، بررسی امکان کنترل بیولوژیکی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica توسط قارچ های میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae و Glomus intraradices در گوجه فرنگی،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز،ایران.

75- 1393، بررسی تنوع ژنتیکی Trichoderma harzianum با استفاده از نشانگر مولکولی URP در شمال استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

76- 1390، بررسی جمعیت قارچ های میکوریز آربوسکولار و کلنیزاسیون قارچی اراضی جو در منطقه دامغان،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

77- 1387، بررسی چرخه زیستی قارچ میکوریز آربوسکولار Glomus Intraradices در شرایط درون شیشه ای،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

78- 1387، بررسی عوامل مولد خشکیدگی زردآلو در باغات مرند ایران،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

79- 1389، بررسی نقش جمعیت میکروبی خاک در پالایش سبز خاک آلوده به سرب و کادمیم به وسیله یونجه،چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

80- 1390، بررسی وضعیت پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار همراه ریزوسفر درمنه در منطقه شاهرود،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

81- 1394، بررسی وضعیت پراکنش قارچهای میکوریز آربوسکولار ریزوسفر یونجه در منطقه هشترود،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

82- 1390، پیش تیمار بذور با TDZ و القاء جوانه های نابجا در گیاهچه های بذری Helianthemum ledifolium یک گونه گیاهی همزیست با دنبلان های کوهی خوراکی،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

83- 1391، تاثیر BAP و TDZ بر باززایی مستقیم از ریز نمونه گره ساقه در گیاه دارویی مریم نخودی طناز،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

84- 1392، تاثیر تیمار امواج ماکروویو بر شاخص های زیستی بذر جو (Hordeum vulgar) در مرحله جوانه زنی و استقرار،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

85- 1389، تاثیر سه گونه قارچ میکوریزا بر مرفولوژی و تولید کاپیتول بابونه آلمانی تحت شرایط تنش آبی،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب ایران، سنندج،ایران.

86- 1389، تاثیر سه گونه قارچ میکوریزا روی کارآیی مصرف آب بابونه آلمانی تحت رژیم های مختلف آبیاری،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

87- 1391، تاثیر قارچهای میکوریز آربوسکولار روی جمعیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

88- 1392، تأثیر قارچ میکوریزای آربوسکولار (Glomus intraradices) بر روی پرولین و فنول گیاه یونجه تحت تنش سرب،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

89- 1392، تأثیر قارچهای میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae و Glomus intraradices روی سطوح مختلف جمعیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

90- 1390، جذب و اندوزش سرب و کادمیوم توسط یک گیاه مرتعی،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

91- 1389، شناسایی سه گونه جدید قارچ میکوریز آربوسکولار همراه ریشه قیچ، تاغ و افدرا در ایران،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

92- 1391، شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار در ریزوسفر گیاهان بیابانی استان سمنان،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

93- 1389، شناسایی قارچهای میکوریز آربوسکولار همراه ریشه پسته در منطقه دامغان،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

94- 1385، شناسایی گونه های جدید از قارچهای میکوریز-آربوسکولار رایزوسفر سویا ویونجه در ایران،هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

95- 1391، شناسایی مکان ژن های مقاومت جزئی به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه در آفتابگردان،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

96- 1394، شناسایی و بررسی وضعیت پراکنش برخی از گونههای قارچ تریکودرما در ریزوسفر مزارع چغندرقند استان آذربایجانغربی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

97- 1388، کاربرد ضایعات الی به منظور تامین نیتروژن در کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست،سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست.

98- 1394، گروه های گونه ای اندوفیت جنس Alternaria از درختان سیب در ایران،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، تهران،ایران.

99- 1387، گزارش گونه جدید جنس (Glomus=)Sclerocystis همراه ریزوسفر انگور در استان های خراسان و قزوین،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

100- 1389، گزارش سه گونه جدید از قارچ فوزاریوم برای فلور قارچی ایران،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

101- 1387، گزارش سه گونه جدید از قارچ های میکوریز آربوسکولارهمراه ریزوسفر نیشکر در استان خوزستان،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

102- 1393، گزارش گونه های قارچ تریکودرما از ریزوسفر آفتابگردان در استان آذربایجانغربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

103- 1392، مدیریت کم آبیاری در پرورش گل باغچه ای آهار با استفاده از قارچ مایکوریزا تحت رژیم های مختلف رطوبتی،اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکیید بر تنش های غیر زیستی، نقده،ایران.

104- 1393، مروری بر نظریات مربوط به ماهیت پوشش های گیاهی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

105- 1389، مطالعه اثرات متقابل پاتوژن-میزبانبا استفاده از تکنیک میانه آراسته،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

106- 1394، مطالعه تاکسونومیکی گونه های Alternaria در خاکهای اطراف دریاچه ارومیه،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، تهران،ایران.

107- 1391، مطالعه قارچهای میکوریز آربوسکولار ریزوسفر گندم در منطقه بیابانی دامغان،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

108- 1392، مطالعه ی اثرات بیولوژیک گونه Trichoderma harzianum بر پرگنه و اسکلروت عامل بیماری پوسیدگی طوقه ی آفتابگردان در شرایط درون شیشه ای،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

109- 1389، معرفی دو گونه جدید قارچ میکوریز آربوسکولار در ریزوسفر آویشن استان سمنان،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

110- 1390، معرفی دو گونه جدید قارچ میکوریزی آربسکولار همزیست با ریشه در ختان بنه (Pistacia atlantica) و خنجوک (Pistacia khinjuk) در استان ایلام،همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی، خرم آباد،ایران.

111- 1390، معرفی دو گونه جدید قارچ میکوریزی آربوسکولار همزیست با ریشه درختان بنه و خنجوک در استان ایلام،همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی، خرم آباد،ایران.

112- 1392، معرفی سه گونه جدید فوزاریوم از فلور قارچی ایران،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

113- 1393، معرفی گونه ای جدید از تریکودرما در ریزوسفر آفتابگردان برای ایران،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.
کتاب های چاپ شده (5)

1-ابراهیم محمدی گل تپه، یونس رضایی دانش، سهیلا میرزایی، 1390، میکوریزا (بیولوژی و آناتومی)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

2-ابراهیم محمدی گل تپه، یونس رضایی دانش، سهیلا میرزایی، 1390، میکوریزا (بیولوژی و آناتومی)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

3-Morad Jafari, Younes Rezaee Danesh, and Yubert Ghoosta, 2013, Fungi as Bioremediators ( Molecular Techniques in Fungal Bioremediation) Chapter 20, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

4-Younes Rezaee Danesh, Mehdi Tajbakhsh, Ebrahim Mohammadi Goltapeh and Ajit Varma, 2013, Fungi as Bioremediators ( Mycoremediation of Heavy Metals) Chapter11, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

5-Morad Jafari, Younes Rezaee Danesh, Ebrahim Mohammadi Goltapeh and Ajit Varma, 2013, Fungi as Bioremediators (Bioremediation and Genetically Modified Organisms) Chapter 19, ناشر معتبر خارجی,تالیف.
پایان نامه ها (4)

1-الهام مشكات، 1389، تاثير سه گونه قارچ ميكوريز آربوسكولار بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي و عملكرد بابونه آلماني در شرايط تنش آبي، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

2-جواد ميرزايي، 1390، شناسايي قارچهاي ميكوريزي آربوسكولار همزيست با درختان بنه و خنجوك در استان ايلام و اثرات آنها بر رشد نهالهاي تحت تنش خشكي، پایان نامه دكترا-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

3-مرتضي قرباني، 1390، شناسايي قارچ هاي مايكوريزي آربوسكولار همراه با گوجه فرنگي در استان خراسان رضوي و بررسي اثر آنها در القاي مقاومت نسبت به نماتد مولد غده ريشه، پایان نامه دكترا-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

4-محمد رحمانيان، 1389، پالايش سبز خاك آلوده به سرب و كادميوم: نقش جمعيت ميكروبي خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.