• نام و نام خانوادگی
  • اسماعیل رضایی چیانه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
  • e.rezaeichiyaneh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (31)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
دروس تدریس شده (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعیل رضایی چیانه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (31)

1-Mahdi GHIYASI، Reza AMIRNIA، Esmaeil REZAEI-CHIYANE، Alternatif Toprak Sürme Modellerin Agro Ekosistem Biyoçeşitliliği Üzerine Etkisi،Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi.

2-Reza AMIRNIA، Mahdi GHIYASI، Esmaeil REZAEI-CHIYANEH، Mahdi BAYAT، Sürdürebilecek Tarım Gelişmesi ve Toprakta Besin Maddeleri Dengesinde ManyetikSuyun Etkisi،Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi.

3-Amir RAHIMI،Neşet ARSLAN، İsmaeil Rezaei CHİYANEH1، Şekerpancarının (Beta vulgaris L.) Farklı Çeşitlerinde Kalite Kriterleri Üzerine Bir Araştırma ،Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi، .

4-Aziz Ozar، Amir Rahimi، Esmail Rezaei Chiyaneh and Kiarash Afshar Pour Rezaeieh. ، 2016، 4- Medicinal Plants of Sulduz Region، West Azerbaijan Province، Iran and their Characteristics. . .،Scholars Research Library.

5-Z. Zeynali، B. Hosseini، Esmaeil Rezaei Chiyaneh، 2016، Effect of elicitation on antioxidant activity and production of tropane alkaloids in Hyoscyamus reticulatus hairy root cultures. .،Research Journal of Pharmacognosy (RJP).

6-Vahid Eisavi1 • Saeid Homayouni2 • Esmaeil Rezaei-Chiyaneh، 2017، Apple orchard phenology response to desiccation and temperature changes in Urmia Lake region،international journal of plasma environmental science & technology.

7-Hadi Madani • Bahman Hosseini • Esmail Dehghan • Esmail Rezaei-chiyaneh, 2015, Enhanced production of scopolamine in induced autotetraploid plants of Hyoscyamus reticulatus L.,Acta Physiol Plant.

8-اسماعیل رضایی چیانه، در نوبت چاپ، واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی،مجله تولید گیاهان زراعی.

9-اسماعیل رضائی چیانه، 1395، کشت مخلوط بزرك و لوبیا چیتی در شرایط محلول پاشی با نانو کلات آهن و روي.،نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار.

10-اسماعیل رضائی چیانه، 1395، ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی سیاهدانه و ریحان در الگوهای مختلف کشت مخلوط با لوبیا،نشريه بوم شناسي كشاورزي.

11-7- اسماعیل رضائی چیانه، علیرضا پیرزاد، موسی جمال و سمیرا توفیق، 1395، تأثير قارچ مايکوريزا بر برخي از صفات مورفوفيزيولوژيکي و عملکرد مرزه در شرايط تنش شوری.،مجله فرآیند و کارکرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی.

12-اسماعيل رضائي چيانه 1*، عليرضا پيرزاد 2، بهمن حسيني 3، سيد هادي مدني، 1395، تأثير سطوح مختلف آبياري و زمان برداشت بر برخي خصوصيات زراعي و ميزان اسانس گياه دارويي زنيان،تنش هاي محيطي در علوم زراعي،.

13-سید هادی مدنی، بهمن حسینی، اسماعيل دهقان، اسماعیل رضائي چيانه، 1395، بررسی اثرات القای پلی پلوئیدی در شرایط درون شیشه ای بر گیاهچه های باززاز شده بذر البنج مشبک ،مجله علمی- پژوهشی اصلاح گیاهان زراعی.

14-اسماعیل رضائی چیانه 1*- سرور خرم دل 2- آرزو مولودي 3- امیر رحیمی، 1396، اثر کود نانو کلات روي و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک،نشریه پژوهشهاي زراعی ایران.

15-فاطمه نژاد حبیب وش، حجت مکعلی، اسماعیل رضایی چیانه، 1395، معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده راشان در استان آذربایجان غربی.،نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک. .

16-اسماعیل رضائی چیانه، 1394، اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه همیشه بهار،نشریه علوم باغبانی، 29،29.

17-اسماعیل رضائی چیانه، جلال جلیلیان ٢ ، الناز ابراهیمیان 3 ، سید محمد سیدی، 1394، اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان در سطوح مختلف آبیاری،به زراعی کشاورزی.

18-اسماعیل رضائی چیانه، 1394، بررسی اثر تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه نخود تحت شرایط دیم،پژوهش در گیاهان زراعی.

19-اسماعیل رضائی چیانه و علیزضا پیرزاد، 1394، ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط ردیفی لوبیا و بادرشبی در شرایط کم نهاده،فصلنامه پژوهش در اکوسیستمهای زراعی.

20-اسماعیل رضائی چیانه و اسماعیل قلی نژاد، 1394، بررسی خصوصیات زراعی و شاخصهای سودمندی در کشت مخلوط افزایشی نخود و سیاهدانه،بوم شناسی کشاورزی.

21-اسماعیل رضائی چیانه، سرور خرمدل 2 و پریسا قرهچالی، 1394، ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین،به زراعی کشاورزی.

22-اسماعیل رضائی چیانه 1* - مهدي تاج بخش 2 - اروج ولیزادگان 3 - فرزاد بنائی اصل 4 - حسن مهدوي کیا 5، 1393، بررسی روشهای موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک،نشریه پژوهشهای زراعی ایران.

23-اسماعیل رضایی چیانه 1* ، اروج ولیزادگان 2 ، مهدي تاج بخش 3 ، عادل دباغ محمدي نسب 4 و وحید ریماز 5، 1393، بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید،به زراعی کشاورزی، 16،16.

24-اسماعیل رضائی چیانه 1*و 3 ،علیرضا پیرزاد 2، امیر فرجامی، 1393، اثر باکتریهای تامین کننده نیتروژن، فسفر و گوگرد بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز،نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.

25-اسماعیل رضائی چیانه، مهدی تاجبخش ، موسی جمالی و مهدی قیاسی، 1395، بررسی عملکرد و شاخص های سودمندی در الگوهای مختلف کشت مخلوط شوید و شنبلیله،مجله فن آوری تولیدات گیاهی همدان.

26-اسماعیل رضائی چیانه ، علیرضا پیرزاد ، 1393، اثر اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس سیاه دانه در شرایط تنش کم آبی،نشریه پژوهشهای زراعی ایران.

27-اسماعیل رضائی چیانه و و عادل دباغ محمدي نسب، 1393، ارزیابی کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمّی و کیفی زنیان در کشت مخلوط نواری با شنبلیله،بوم شناسی کشاورزی.

28-اسماعیل قلی نژاد و اسماعیل رضائی چیانه، 1393، ارزیابی عمکرد دانه و کیفیت سیاهدانه در کشت مخلوط با نخود،مجله علوم زراعی ایران.

29-وحيد عيسوي و اسماعیل رضائی چیانه، 1393، تحلیل تأثیر خشکسالی و تغییرات کاربری و پوشش اراضی بر تالابهای منطقه سولدوز،فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب-، 6،6.

30-اسماعیل رضائی چیانه 1*، مهدي تاج بخش 2، ستار فتوحی چیانه، 1393، عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط نواری با زنیان تحتتاثیر کودهای زیستی و شیمیایی،نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.

31-اسماعیل رضائی چیانه،مهدي تاج بخش ، اروج وليزادگان و فرزاد بنائي اصل، 1392، بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و عدس در کشت دوم،نشریه بوم شناسی کشاورزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- 1394، ?ekerpancar?n?n (Beta vulgaris L.) Farkl? ?e?itlerinde Kalite Kriterleri ?zerine Bir Ara?t?rma،Tarla Bitkileri Kongresi 7-10 Eylül 2015 ?anakkale، چاناک کاله،ترکیه.

2- 1392، ارزیابی عملکرد اقتصادی و اسانس دانه گیاه زنیان در سطوح مختلف آبیاری،اولیه همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیر زیستی، نقده،ایران.

3- 1393، ارزیابی عملکرد کمی و محتوی اسانس شوید در الگوهای مختلف کشت مخلوط با شنبلیله،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، کرج،ایران.

4- 1392، اقای پلی پلوئیدی در محیط درون شیشه ای و تاثیر آن بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی گیاه بذرالبنج مشبک،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

5- 1393، اهمیت مدیریت خاک کشاورزی در دستیابی به کشاورزی پایدار،اقتصاد سبز، بابلسر،ایران.

6- 1393، بررسی شکل زیستی گونه های گیاهی کوه قالات ماران در شهرستان نقده و ....،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

7- 1392، بررسی تاثیر غلظت و مدت تیماره ای مختلف کلشی سین در محیط درون شیشه ای بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی گیاه بذرالبنج مشبک،هشتمین همایش بیوتکنلوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، تهران،ایران.

8- 1392، بررسی راهکارهای استفاده بهینه از نهادههای کشاورزی در تولیذ گنذم آبی،اولیه همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیر زیستی، نقده،ایران.

9- 1393، بررسی شناسایی گیاهان دارویی شهرستان نقده در استان آذزبایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1393، بررسی فلورستیک و شکل زیستی گونه های گیاهی تالاب سلدوز در شهرستان نقده (سلدوز) در استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

11- 1392، تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان،اولیه همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیر زیستی، نقده،ایران.

12- 1393، تاثیر کشت مخلوط گشنیز و باقلا بر انبوهی فون حشرات و پتانسیل کنترل علفهای هرز،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

13- 1393، تأثیر عوامل آموزشی ترویجی بر دانش و بینش کشاورزان استان آذربایجان غربی نسبت به مدیریت خاک و اراضی،پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه، زنجان،ایران.

14- 1393، تحلیل بحران مدیریت منابع آب کشاورزی در ایران،اولین همایش آب، انسان و زمین، اصفهان،ایران.

15- 1393، مطالعه عملکرد کمی و کیفی زیره سبز در کشت مخلوط با نخود تحت شرایط دیم،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، کرج،ایران.
دروس تدریس شده (16)

1- زراعت عمومی،کارشناسی.

2- زراعت حبوبات،کارشناسی.

3- دیمکاری،کارشناسی.

4- اکولوژی کشاورزی،کارشناسی.

5- زراعت گیاهان صنعتی،کارشناسی.

6- زراعت غلات،کارشناسی.

7- اکولوزی گیاهان زراعی،کارشناسی ارشد.

8- بحث های آزاد در کشاورزی پایدار،کارشناسی ارشد.

9- کشاورزی اکولوژیک،کارشناسی ارشد.

10- مدیریت اکولوژیک آفات،کارشناسی ارشد.

11- مباحث نوین،کارشناسی ارشد.

12- زرعت تکمیلی،کارشناسی ارشد.

13- کشاورزی ارگانیک،کارشناسی ارشد.

14-.

15- اکولوژی سیتم های زراعی چند گانه، سال 94،کارشناسی ارشد.

16- اکولوژی تولید، سال 95،کارشناسی ارشد.