• نام و نام خانوادگی
  • اسماعیل رضایی چیانه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
  • e.rezaeichiyaneh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (22)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
دروس تدریس شده (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعیل رضایی چیانه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (22)

1-اسماعیل رضائی چیانه, "Enhanced production of scopolamine in induced autotetraploid plants of Hyoscyamus reticulatus L.", Acta Physiol Plant, 2015.

2-اسماعیل رضائی چیانه, "اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه همیشه بهار", نشریه علوم باغبانی, 1394, 29,29.

3-اسماعیل رضائی چیانه, "اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان در سطوح مختلف آبیاری", به زراعی کشاورزی, 1394.

4-اسماعیل رضائی چیانه, "بررسی اثر تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه نخود تحت شرایط دیم", پژوهش در گیاهان زراعی, 1394.

5-اسماعیل رضائی چیانه, "ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط ردیفی لوبیا و بادرشبی در شرایط کم نهاده", فصلنامه پژوهش در اکوسیستمهای زراعی, 1394.

6-اسماعیل رضائی چیانه, "بررسی خصوصیات زراعی و شاخصهای سودمندی در کشت مخلوط افزایشی نخود و سیاهدانه", بوم شناسی کشاورزی, 1394.

7-اسماعیل رضائی چیانه, "ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین", به زراعی کشاورزی, 1394.

8-اسماعیل رضائی چیانه, "بررسی روشهای موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک", نشریه پژوهشهای زراعی ایران, 1393.

9-اسماعیل رضائی چیانه, "بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید", به زراعی کشاورزی, 1393, 16,16.

10-اسماعیل رضائی چیانه, "اثر باکتریهای تامین کننده نیتروژن، فسفر و گوگرد بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز", نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار, 1393.

11-اسماعیل رضائی چیانه, "بررسی اثرات القای پلی پلوئیدی در شرایط درون شیشه بر گیاهچه های باززا شده بذرالبنج مشبک", پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, 1393.

12-اسماعیل رضائی چیانه, "بررسی عملکرد و شاخص های سودمندی در الگوهای مختلف کشت مخلوط شوید و شنبلیله", مجله فن آوری تولیدات گیاهی همدان, 1393.

13-اسماعیل رضائی چیانه, "اثر اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس سیاه دانه در شرایط تنش کم آبی", نشریه پژوهشهای زراعی ایران, 1393.

14-اسماعیل رضائی چیانه, "ارزیابی کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمّی و کیفی زنیان در کشت مخلوط نواری با شنبلیله", بوم شناسی کشاورزی, 1393.

15-اسماعیل رضائی چیانه, "ارزیابی عمکرد دانه و کیفیت سیاهدانه در کشت مخلوط با نخود", مجله علوم زراعی ایران, 1393.

16-اسماعیل رضائی چیانه, "تحلیل تأثیر خشکسالی و تغییرات کاربری و پوشش اراضی بر تالابهای منطقه سولدوز", فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب-, 1393, 6,6.

17-اسماعیل رضائی چیانه, "مطالعه خصوصیات زراعی و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط افزایشی نخود و سیاه دانه", بوم شناسی کشاورزی, 1393.

18-اسماعیل رضائی چیانه, "ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر اجزای عملکرد، عملکرد و کارایی استفاده از زمین", به زراعی کشاورزی پردیس ابوریحان, 1393.

19-اسماعیل رضائی چیانه, "بررسی اثرات کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط نواری با زنیان", دانش کشاورزی و تولید پایدار, 1393.

20-اسماعیل رضائی چیانه, "عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط نواری با زنیان تحتتاثیر کودهای زیستی و شیمیایی", نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار, 1393.

21-اسماعیل رضائی چیانه, "واکنش عملکرد کمی و کیفی زیره سبز به باکتریهای تامین کننده نیتروژن، فسفر و گوگرد", دانش کشاورزی و تولید پایدار, 1393.

22-اسماعیل رضائی چیانه, "بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و عدس در کشت دوم", نشریه بوم شناسی کشاورزی, 1392.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- "?ekerpancar?n?n (Beta vulgaris L.) Farkl? ?e?itlerinde Kalite Kriterleri ?zerine Bir Ara?t?rma", Tarla Bitkileri Kongresi 7-10 Eylül 2015 ?anakkale, 1394, چاناک کاله,ترکیه.

2- "ارزیابی عملکرد اقتصادی و اسانس دانه گیاه زنیان در سطوح مختلف آبیاری", اولیه همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیر زیستی, 1392, نقده,ایران.

3- "ارزیابی عملکرد کمی و محتوی اسانس شوید در الگوهای مختلف کشت مخلوط با شنبلیله", اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران, 1393, کرج,ایران.

4- "اقای پلی پلوئیدی در محیط درون شیشه ای و تاثیر آن بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی گیاه بذرالبنج مشبک", هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1392, همدان,ایران.

5- "اهمیت مدیریت خاک کشاورزی در دستیابی به کشاورزی پایدار", اقتصاد سبز, 1393, بابلسر,ایران.

6- "بررسی شکل زیستی گونه های گیاهی کوه قالات ماران در شهرستان نقده و ....", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

7- "بررسی تاثیر غلظت و مدت تیماره ای مختلف کلشی سین در محیط درون شیشه ای بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی گیاه بذرالبنج مشبک", هشتمین همایش بیوتکنلوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی, 1392, تهران,ایران.

8- "بررسی راهکارهای استفاده بهینه از نهادههای کشاورزی در تولیذ گنذم آبی", اولیه همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیر زیستی, 1392, نقده,ایران.

9- "بررسی شناسایی گیاهان دارویی شهرستان نقده در استان آذزبایجان غربی", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

10- "بررسی فلورستیک و شکل زیستی گونه های گیاهی تالاب سلدوز در شهرستان نقده (سلدوز) در استان آذربایجان غربی", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

11- "تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان", اولیه همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیر زیستی, 1392, نقده,ایران.

12- "تاثیر کشت مخلوط گشنیز و باقلا بر انبوهی فون حشرات و پتانسیل کنترل علفهای هرز", بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران, 1393, ارومیه,ایران.

13- "تأثیر عوامل آموزشی ترویجی بر دانش و بینش کشاورزان استان آذربایجان غربی نسبت به مدیریت خاک و اراضی", پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه, 1393, زنجان,ایران.

14- "تحلیل بحران مدیریت منابع آب کشاورزی در ایران", اولین همایش آب، انسان و زمین, 1393, اصفهان,ایران.

15- "مطالعه عملکرد کمی و کیفی زیره سبز در کشت مخلوط با نخود تحت شرایط دیم", اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران, 1393, کرج,ایران.
دروس تدریس شده (16)

1- کارشناسی, زراعت عمومی.

2- کارشناسی, زراعت حبوبات.

3- کارشناسی, دیمکاری.

4- کارشناسی, اکولوژی کشاورزی.

5- کارشناسی, زراعت گیاهان صنعتی.

6- کارشناسی, زراعت غلات.

7- کارشناسی ارشد, اکولوزی گیاهان زراعی.

8- کارشناسی ارشد, بحث های آزاد در کشاورزی پایدار.

9- کارشناسی ارشد, کشاورزی اکولوژیک.

10- کارشناسی ارشد, مدیریت اکولوژیک آفات.

11- کارشناسی ارشد, مباحث نوین.

12- کارشناسی ارشد, زرعت تکمیلی.

13- کارشناسی ارشد, کشاورزی ارگانیک.

14-.

15- کارشناسی ارشد, اکولوژی سیتم های زراعی چند گانه، سال 94.

16- کارشناسی ارشد, اکولوژی تولید، سال 95.