• نام و نام خانوادگی
  • حسین رضایی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد( پروفسور)
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی آب
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (26)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (64)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (42)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسین رضایی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استاد( پروفسور)
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (26)

1-Mohammad Reza Neyshaboury, Mehdi Rahmati, Seyed Alireza Rafiee Alavi Hosein Rezaee and Amirhosein Nazemi, 2015, Prediction of unsaturated soil hydraulic conductivity usingair permeability: Regression approach,Indian J. Agric. Res.

2-حسین رضائی, 2014, Climatic Zoning using multi-variable statistical methods (a case study: khorasanrazavi province),INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES, 4,4.

3-بابک امیر عطایی ? مجید منتصری و حسین رضائی, 2014, Assessment of Goodness of Fit Methods in Determining the Best Regional Probability Distribution of Rainfall data,International Journal of Engineering, 10,27.

4-Somayeh Mahmoodi Khaneshan1, Zabihollah Khani Temeliyeh 2, Hossein Rezaie3, 2014, Evaluation of the effects of climate change on meteorological and hydrological parameters using climatic models and Mann – Kendall test (case study: Urmia Lake),Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES, 4,4.

5-سید هادی ابطحی وحسین رضائی, 2013, Evaluation of QUAL2K model in the analysis of PH and DO in important reach of Mahabadchay river caused of point and non- point sewage and wastwater,Journal of Agricultural and Resource Economics.

6-جواد بهمنش 1 ، نسرین آزاد طلاتپه 2، مجید منتصری 3، حسین رضایی 4، کیوان خلیلی، 1394، اثر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق مرجع، کمبود بارندگی و کمبود فشار بخار هوا در ارومیه،نشریه دانش آب و خاک.

7-وحید رضا وردی نژاد مهران دوستی رضایی سینا بشارت حسین رضائی و جمال احمد آلی، 1393، کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریتهای مختلف کشت ذرت دانه ای تحت آبیاری قطره ای،نشریه مدیریت آب در کشاورزی.

8-سینا بشارت ? جواد بهمنش ? حسین رضائی و رضا دلیر حسن نیا، 1393، ارزیابی مدل hydrus-2D در نفوذآب به خاک با استفاده از اندازه گیری های آزمایشگاهی در لایسیمتر وزنی،نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 21،21.

9-حجت احمدی حسین رضایی و کامران زینالزاده، 1393، مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تابع هدایت هیدرولیکی بر مدل سازی نشت از بدنه سدهای خاکی،تحقیفات آب و خاک ایران.

10-جواد بهمنش ، آناهیتا جباری، مجید منتصری وحسین رضائی، 1392، مقایسه مدل هایAWBM و SimHyd در مدل سازی بارش-رواناب (مطالعه موردی :حوضه آبریز نازلو چایی)،مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی اصفهان.

11-ندا خان محمدی وحسین رضائی، 1392، کاربرد روش Grey در مدل سازی یارش- رواناب سالهای بدون آمار(مطالعه موردی حوضه آبریز شهرچای ارومیه)،دانش آب و خاک.

12-رزا جنوبی ،حسین رضائی و جواد بهمنش، 1392، تاثیر احداث شبکه هایی آبیاری و زهکشی مدرن بر منابع آب زیرزمینی دشت ارومیه،مجله پژوهش های حفاطت آب و خاک، 3،20.

13-رزا جنوبی ،حسین رضائی و جواد بهمنش، 1392، مدیریت سطح آب زیرزمینی از طریق تلفیق آب سطحی و زیر سطحی با استفاده از مدل Modflow (مطالعه موردی دشت ارومیه)،مدیریت آب و آبیاری، 3،1.

14-حامد سبزچی، محمد بزانه ،حسین رضائی، جواد بهمنش و قادر شیرین زاده، 1391، اصلاح روش خطی تعیین پارامتر عامل مقیاس جهت تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک،نشریه دانش آب و خاک.

15-ندا خان محمدی ،حسین رضائی،سینا بشارت و جواد بهمنش، 1391، ارزیابی شبیه سازی پروفیل رطوبتی خاک در آبیاری قطره ای بر اساس مشخصات هیدرولیکی خاک و اندازه گیری های میدانی،نشریه آبیاری و زهکشی ایران.

16-فریده نوری ، جواد بهمنش ، بایرامعلی محمد نژاد و حسین رضائی، 1391، ارزیابی مدل WMS/HEC-HMS در پیش بینی سیلاب حوضه آب ریز قروه،مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک.

17-فریده نوری ،جواد بهمنش ، بایرامعلی محمد نژاد و حسین رضائی، 1391، ارزیابیمدل WNS/HEC HMS در پیش بینی سیلاب حوضهآبریز قروه،مچله پژوهش های حفاظت آب و خاک.

18-حسین رضائی، 1391، مقایسه نتایج بکارگیری الگوریتم هاس PSO، GA و SA در بهینه سازی سیستم های تک مخزنه (مطالعه موردی سد شهر چای ، ارومیه)،نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی).

19-حسین رضائی، 1391، ارزیابی فنی آبیاری قطره ای در برخی باغهای شهرستان مرند،مجله پژوهش آب در کشاورزی.

20-ندا خان محمدی ،حسین رضائی،مجید منتصری و جواد بهمنش، 1390، کاربرد نظریه Grey در پیش بینی سیلاب های ناشی از یک رگبار (مطالعه موردی: حوضه شهرچای)،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشکده فنی.

21-حسین رضائی، 1389، بررسی شاخص های کیفی زیست محیطی آب رودخانه مهاباد چای،مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 62،40.

22- 1388، بررسی تاثیر تنش خشکی با سطوح نیتروژن و تراکم بر عملکرد ،اجزای عملکرد دانه و شاخص برداشت رقم ایروفلور آفتابگردان در ارومیه،مجله پژوهش های تولید گیاهی.

23- 1384، ارزیابی مدل های شبیه سازی منحنی مشخصه آب خاک بر اساس توزیع دانه بندی ذرات خاک،مجله دانش کشاورزی دانشگاه تبریز.

24- 1383، تعیین هدایت و پخشیدگی هیدرولیکی در خاک غیر اشباع با استفاده از دستگاه صفحات فشاری و انتخاب مناسب ترین مدل شبیه ساز، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اصفهان.

25- 1382، ویژگیهای موج P در ECG اسب ترکمن (سکایی)،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

26- 1380، چگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن ( سکایی)،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (64)

1- 1000, Application SWAP Agrohydrological Model to Predict Crop Yield , Soil Water and Solute Transport with Shallow Grondwater Conditions,8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" Turker", Ezmir,ترکیه.

2- 1393, Choosing the best rainfall – runoff model,نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران, کرج,ایران.

3- 2012, Evaluation of Soil Water Profile Simulations Drip Irrigation Based on Soil Hydraulic Properties with Experimental Observations,INTERNATIONAL CONFERENCE OF AGRICULTURAL ENGINEERING CIGR Ageng 2012, Valencia,Spain.

4- 2012, Influence of deformation rate on permeability of soft clayes,8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management"", ایزمر,ترکیه.

5- 1000, ٍlakeEvaluation of Cane Phytoremediation Performance to in crase water Supply Potential for Urmia,32nd National and The 1 International Geosciences Congress Urmia Lake Rescue" ایران", ارومیه,ایران.

6- 1389, lمهندسی ارزش شبکه آبیاری و زهکشی دشت نازلو استان آذربایجان غربی,چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش, تهران,ایران.

7- 1385، اثر احداث سدهای مخزنی بر روی بار معلق رودخانه ها (مطالعه موردی سد ماکو)،هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه.

8- 1389، اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیر زمینی(مطالعه موردی دشت میانراهان کرمانشاه)،دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آّب، کرمان،ایران.

9- 1394، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت مشهد به روش دراستیک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

10- 1389، ارزیابی پیامدهای زیست محیطی سد و شبکه های آبیاری و زهکشی آغ چای،اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، گرگان،ایران.

11- 1389، ارزیابی تاثیر فعالیت های آبخیزداری در کاهش وقوع سیل مطالعه موردی آبخیز قاضی آباد آذربایجان غربی،دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب، کرمان،ایران.

12- 1392، ارزیابی توزیع های آماری و تخمین حداکثر سیلاب رودخانه های حوزه دریاچه ارومیه با استفاده ازنرم افزارEasyfit،پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران،ایران.

13- 1393، ارزیابی جایگاه ایران در جهان از نظر مفهوم (Water- footprint ) (مطالعه موردی: گیاه گندم)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

14- 1394، ارزیابی دقت انواع مدل های ماسگینکام خطی و عیر خطی در روندیابی سیل،نخستین کنگره آبیاری و زهکشی ایران، مشهد،ایران.

15- 1391، ارزیابی دقت روش های زمین آمار کریجینگ و عکس فاصله در بررسی تغییراتPH و TDS غرب دریاچه ارومیه،همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالش ها و راهکارها، ارومیه،ایران.

16- 1386، ارزیابی سازه های آبی احداث شده در شبکه آبیاری و زهکشی دشت مهاباد،سومین کنگره ملی مهندسی عمران.

17- 1390، ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی عقربه ای و ارابه ای با آبژاش تفنگی بر اساس برنامه کامپیوتر،یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

18- 1380، ارزیابی و پیش بینی منحنی پتانسیل آب خاک در یک سری از خاک ارومیه با تحلیل پارامتر مقیاس (a) در مدل آریا و پاریس.،اولین کنفرانس پژوهشی منابع آب خاک استان آذربایجان غربی.

19- 1387، استفاده از GIS در برآورد تبخیر وتعرق پتانسیل بروش پرایستلی -تیلور در حوضه نازلو چای،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.

20- 1393، استفاده از ارزیابی کمی و کیفی آب رودخانه در شناسایی منابع آلاینده و تاثیر سازه های موجود در مسیر،بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی منابع طبیعی؛ محیط زیست و گردشگری، تبریز،ایران.

21- 1389، برآورد مکانی هدایت الکتریکی آب زیر زمینی دشت ارومیه با استفاده از روش های زمین آماری،اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، ساری،ایران.

22- 1387، برآورد هیدروگراف واحد لحظه ای به روش مود کلارک با استفاده از GIS،سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی.

23- 1391، بررسی اثر تغییر اقلیم بر کاهش تراز آب دریاچه ارومیه،همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالشها و راهکارها، ارومیه،ایران.

24- 1387، بررسی اثر خشکی بر کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان در مقادیرمتفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

25- 1391، بررسی آزمایشگاهی تاثیرزبری دایره ای شکل بر روی طول غلطاب در پرش هیدرولیکی،یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه،ایران.

26- 1392، بررسی آماری روند تغییرات رژیم هیدرولوژیکی رودخانه های غرب دریاچه ارومیه به روش من کندال،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایرات.

27- 1391، بررسی تاثیر آبیاری شیاری یک در میان و کشت ترکیبی بر روی راندمان کارایی مصرف آب و توسعه ریشه ذرت،همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالشها و راهکارها، ارومیه،ایران.

28- 1389، بررسی تاثیر میزان آب ورودی باراندوز چای در افزایش حجم دریاچه ارومیه،دومین همایش ملی بحران زیست محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه، نقده،ایران.

29- 1389، بررسی تغییرات بارندگی روی خروجی حوضه شهر چای به دریاچه ی ارومیه و اثر آن روی نوسانات سطح آب،دومین همایش ملی بحران زیست محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه، نقده،ایران.

30- 1389، بررسی حجم آب ورودی از سد شهرچای به دریاچه ارومیه با استفاده از الگوریتم pso،دومین همایش ملی بحران زیست محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه، نقده،ایران.

31- 1386، بررسی روشهای مختلف طراحی کانال در شبکه کانال های آبیاری مهاباد و معرفی روش برتر مطابق با شرایط موجود و بیان دلایل تخریب کانال های موجود،نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر.

32- 1390، بررسی روند تغییرات تبخیر - تعرق در حوزه دریاچه ارومیه،یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

33- 1390، بررسی علل پایین بودن بهره وری آب در شبکه های آبیاری تحت فشار دشت گردیان،کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، کرج،ایران.

34- 1386، بررسی عملکرد سازه های هیدرولیکی در شبکه های آبیاری دشت مهاباد،نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر.

35- 1387، بررسی عوامل موثر در پایین بودن فشار در سیستم های آبیاری بارانی (منطقه مورد مطالعه استان آذربایجان غربی)،هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

36- 1388، بررسی قابلیتهای کاربرد مهندسی ارزش در بهینه سازی طرحهای بخش آب و فاضلاب،نخستین همایش ملی پژوهشی کیفیت آب شرب روستایی و چالشهای فرارو.

37- 1389، بررسی کیفیت آب جهت کاربرد در سیستم های آبیاری قطره ای (مطالعه موردی:شهرستان مرند استان آذربایحان شرقی)،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه چمران، اهواز،ایران.

38- 1386، بررسی و ارزیابی کارکرد سیستم های آبیاری بارانی در جنوب استان آذربایجان غربی،نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر.

39- 1388، بررسی و اندازه گیری میزان فلزات سنگین(As، Pb، Cd، Hg) در مصب رودخانه های غرب دریاچه ارومیه،نخستین همایش ملی پژوهشی کیفیت آب شرب روستایی و چالشهای فرارو.

40- 1392، برسی میزان پالایش کانالهای کشت شده توسط گیاه نی در خصوص نیترات ، فسفات و Do فاضلاب،اولین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت ، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار، همدان،ایران.

41- 1394، بهینه سازی پارامترهای مدل ماسکینگام غیرخطی با استفاده از الگوریتم ABC،دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز،ایران.

42- 1387، بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.

43- 1391، پایش خشکسالی در استان آذربایجان غربی در محدوده ایستگاههای غرب دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های خشکسالی هواشناسی،سومین همایش ملی مدیریت منابع آب، ساری،ایران.

44- 1394، پایش کیفی آب های زیرزمینی در سطح استان آذربایجان غربی،دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها، تبریز،ایران.

45- 1388، پایش کیفی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی چاههای آب قابل شرب شهرستان خوی،نخستین همایش ملی پژوهشی کیفیت آب شرب روستایی و چالشهای فرارو.

46- 1392، پهنه بندی آب زیر زمینی جهت مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه موردی:آبخوان های ارومیه وکهریز)،سی ودومین ردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، ارومیه،ایران.

47- 1394، پهنه بندی پارامتر های EC و TDS آب زیرزمینی با استفاده از روشهای زمین آمار(مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)،دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها، تبریز،ایران.

48- 1391، تاثیر رفتار مغناطیسی آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و تولید محصولات زراعی،همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالشها و راهکارها، ارومیه،ایران.

49- 1387، تاثیر زاویه پرتاب سیستم مستهلک کننده انرژی از نوع فیلیپ باکت روی حفره آبشستگی،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.

50- 1394، تخمین تبخیر به روشANFIS و مقایسهی آن با متد پنمن،اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی، همدان،ایران.

51- 1391، تعیین رفتار خطی یا غیر خطی سری های زمانی جریان رودخانه با استفاده از آزمون غیر خطی BDS (مطالعه موردی رودخانه نازلو چای)،یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه،ایران.

52- 1391، تغییرات زمانی آبدهی قنات های استان آذربایجان غربی به عنوان انتقال سنتی آب زیر زمینی،همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منایع آب، یزد،ایران.

53- 1390، مدل جریان آب در خاک و جذب آب توسط گیاه بر اساس شکل و توسعه ریشه،یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

54- 1386، مدلسازی کیفی رودخانه شهر چای(ارومیه) با استفاده از مدل QUAL2K،نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر.

55- 1393، مطالعه تغییر اقلیم به روش من -کندال(مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)،سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تبریز،ایران.

56- 1389، مطالعه و بررسی تبخیر از سطح دریاچه ارومیه و تأثیر آن بر اکوسیستم منطقه،دومین همایش ملی بحران زیست محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه، نقده،ایران.

57- 1382، مطالعه وضعیت آب زیرزمینی دشت باجگاه با استفاده از مدل سه بعدی تفاضل معین Modflow،چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

58- 1394، معرفی مدل GANetXL به عنوان یک ابزار بهینه سازی در محیط نرم افزار اکسل مطالعه کاربردی : بهینه سازی تک هدفه و دو هدفه شبکه های توزیع آب شهری،گنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، مشهد،ایران.

59- 1388، معرفی نرم افزار مدلسازی کیفیت آب رودخانه ای تحت عنوان QUAL2K،نخستین همایش ملی پژوهشی کیفیت آب شرب روستایی و چالشهای فرارو.

60- 1386، مقایسه بار رسوبی معلق بر اساس تفکیک دوره های زمانی بصورت ماه های خشک و تر،سومین کنگره ملی مهندسی عمران.

61- 1389، منطقه ای نمودن برخی فرمول های تجربی پیش بینی سیلاب در زیر حوضه های غرب دریاچه ی ارومیه،دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب، کرمان،ایران.

62- 1389، مهندسی ارزش شبکه آبیاری و زهکشی دشت نازلو استان آذربایجانغربی،چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش، تهران،ایران.

63- 1387، نقش آنالیز اجبار در پیش برد اهداف مهندسی ارزش با نگاهی بر تغییر زون بندی بدنه سد قیقاج،سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش.

64- 1385، یش بینی روند خشکسالی هواشناسی با استفاده از سری های زمانی(مطالعه موردی ایستگاه تبریز)،اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود.
کتاب های چاپ شده (1)

1-آناهیتا جباری و حسین رضائی، 1394، انتخاب مدل های مختلف در مسائل مربوط به مهندسی منابع آب، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-حسین رضائی،حیدر طایفه رضایی وحسین رضایی، 1393، بررسی امکان افزایش سطح زیر کشت شبکه های آبیاری و ایستگاههای پمپاژ،شرکت شیمی دارویی آفاق.

2-حسین رضائی،حسین رضایی، 1392، بررسی هیدرولیکی سیستمهای تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از لجن فعال و هوادهی نوبتی در جوامع کوچک،دانشگاه ازاد واحد مهاباد.

3-حسین رضائی،حسین رضایی، 1394، تعیین و تدقیق و تثبیت مرز و حریم تالاب های قوپی باباعلی، حسنلو ، یادگارلو و درکه سنگی،سازمان آب منطقه اس آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (42)

1-مهران دوستي رضايي، 1392، ارزيابي مدل Aquacrop در مديريت كم آبياري محصول ذرت در منطقه مياندوآب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-زهرا تقي زاده، 1392، ارزيابي روشهاي مختلفطراحي آبياري شياري و ارائه بهترين روش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-علي شريفي، 1392، مدل جريان آب در خاك و جذب آب توسط گياه بر اساس شكل و توسعه ريشه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-ناهيد بارزگان، 1392، مقايسه روش هاي مختلف بهينه سازي در ارائه منحني فرمان سد شهر چاي(شبكه عصبي، الگوريتم ژنتيك، شبكه فازي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سميه محمودي خانشان، 1392، بررسي و ارزيابي علل نوسانات سطح آب درياچه اروميه و ارائه راهكارهاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-حكيمه غلامي ارجنگي، 1392، ارزيابي كاركرد سيستم تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال در دو حالت هوادهي ثابت و رفت و برگشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-سنور حكيمي راد، 1392، ارزيابي روش هاي آبگيري ايستگاههاي پمپاژ شبكه آبياري و زهكشي دشت مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-رقيه صمدي، 1393، پيش بيني سطح آب زيرزميني دشت اروميه با استفاده از مدلهاي سري زماني (مطالعه موردي :دشت اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ثمين جباري قره باغ، 1393، بررسي جريان رودخانه با استفاده ازنظريه آشوب(مطالعه موردي رودخانه نازلو چاي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-محسن صالح زاده، 1393، شناسايي و بررسي عملكرد گياهانتالابي در استان كردستان و مقايسه آن با تصفيه خانه هاي موجود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-هيمن سعيدي، 1393، ارزيابي طراحي شبكه جمع آوري فاضلاب شهر اروميه به كمك نرم افزارهاي SEWERGEMS و ArcGIS و ارائه طراحي بهينه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-الهام دميرچي، 1393، برآورد پارامترهاي مدل جذب ريشه به روش حل معكوس براساس داده هاي رطوبتي خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-محمد سعيد رشيدي، 1393، بررسي ميزان افت فشار موضعي انواع شيرهاي خودكار . كمربندها در سيستم هاي آبياري كلاسيك ثابت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-نسرين يكاني مطلق، 1393، شبيه سازي عددي ساختار جريان در منهولهاي ريزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-رضا سبحاني، 1393، بهينه سازي پارامترهاي مدل ماسكينگام غير خطي با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور عسل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-الهام دميرچي، 1393، برآورد پارامترهاي مدل جذب ريشه به روشحل معكوسبراساسداده هاي رطوبتي خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-عبدالعلي محمد حسن زاده ممقاني، 1389، استفاده از مهندسي ارزش در طراحي و اجرايي كانال هاي سمت چپ و راست شبكه آبياري دشت نازلو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-سارا حسني اصفهاني، 1389، شبيه سازي آبخوان دشت سنقر با استفاده از مدل MODFLOW، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-ذوالفقار دهقان شيخ رجب، 1389، موضوعيت پدافند غير عامل در حفظ و حفاظت از منابع آب (مطالعه موردي منابع آب دشت تبريز)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-هاله آذرافزا، 1389، تدوين منحني هاي فرمان بهره برداري از مخزن سد شهر چاي با استفاده از الوريتن بهينه سازي مجموعه ذرات (PSO )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-ندا خان محمدي، 1390، پيش بيني سيلاب با استفاده از تئوري Grey، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-زينب يگانه مركيد، 1390، ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره اي (مطالعه موردي :شهرستان مرند)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-حامد سبز چي دهخوارقاني، 1390، ارزيابي و بررسي شبكه آبياري تحت فشار دشت گرديان از جنبه هاي طراحي و عملكرد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-عاطفه رحمني، 1390، ارزيابي مدلهاي مختلف رتخمين پارامترهاي فيزيكي و مكانيكي مورد نياز در آناليز نشست و پايداري بدنه سدهاي خاكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-پريسا مظلومي، 1390، بهره برداري بهينه از مخزن سد شهر چايي با استفاده از الگوريتم شبيه سازي آنيلينگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-پروين احمدي، 1390، بهينه سازي بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي زرينه رود با استفاده از الگوريتم ژ ‍نتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-سياوش انصاري، 1391، بهينه سازي شبكه توزيع آب توام با ساختار شبكه (كاهش هزينه سرمايه اوليه و مصرف انرژي) مطالعه موردي شبكه توزيع آب فضاي سبز فاز دوم شهر سهند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-مهرداد چاخرلو، 1391، آناليز زماني روند تغييرات تبخير و تعرق در حوزه درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-صابر سمني، 1391، ارزيابي عملكرد سيستم هاي آبياري تحت فشار پاياب سد ستارخان اهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-سياوش انصاري، 1391، بهينه سازي شبكه توزيع آب توام با ساختار شبكه(كاهش هزينه سرمايه اوليه و مصرف انرژي) مطالعه موردي شبكه توزيع آب فضاي سبز فاز دوم شهر سهند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-عليرضا مقدم، 1396، مديريت بهينه شبكه هاي توزيع آب با هدف كاهش نشت، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

32-نرمك رحماني مير شكارلو، 1394، مطالعه و ارزيابي نوسانات سطح آب درياچه اروميه با رد پاي آب محصولات كشاورزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-سحر هنر پيشه، 1394، برآورد رسوب معلق با استفاده از روشهاي رگرسيوني و شبكه عصبي مصنوعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

34-شيرين اسماعيل لو، 1394، برآورد جريان زيست محيطي رودخانه قطور چاي با روشهاي هيدرواكولوژيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-منا رحماني، 1394، مقايسه روشهاي تعيين حق ابه هاي زيست محيطي در رودخانه شاهرود قزوين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-حسين علوي، 1394، كاربرد بتن پلاستيك در پي سدهاي خاكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-توحيد عليقلي نيا، 1394، مديريت پايدار منابع آبي به منظور حداكثر سازي آب قابل استحصال با تكيه بر مفهوم رد پاي آب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-الهام دميرچي، 1393، برآورد پارامترهاي مدل جذب ريشه به روش حل معكوس بر اساس داده هاي رطوبتي خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-محسه حسين آبادي، 1394، ارزيابي آبخوان دشت مشهذ به روش دراستيك با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-سروه عباسي، 1394، ارزيابي نتايج توزيع سرعت در مخازن هوادهي با مدل آزمايشگاهي و نرم افزار فلوئنت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-علي اصغرزاده، 1394، ارزيابي عملكرد سيستم هاي آبياري باراني كلاسيك ثابت با آبپاش متحرك و قطره اي و مقايسه آنه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-سجاد شيخلو، 1394، بررسي تاثير پسروي آب درياچه اروميه در كيفيت منابع آب زيرزميني سفره هاي ساحلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.