• نام و نام خانوادگی
  • محمود رضازادباری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

محمود رضازاد باری متولد شهرستان ارومیه در سال 1341 بوده و تحصیلات ابتدای، راهنمایی و دبیرستان خود را درهمین شهرستان  به پایان  رسانیده و  در سال 1360 وارد  مرکز تربیت معلم شهید رجایی شده و  بعد از  یکسال  تحصیل به  تدریس در مقطع ابتدایی مشغول بکار گردیدم. سال 1362 با بازگشایی دانشگاه ها در رشته زیست شناسی دانشگاه ارومیه پذیرفته شده  و  در سال 1365 در مقطع  کارشناسی فارغ التحصیل گردیدم  و  سال 1368 در رشته کارشناسی  ارشد  میکروبیولوژی  دانشگاه  تهران  مشغول به تحصیل  شده و در  سال 1371 در مقطع کارشناسی ارشد تحصیلات خود را به پایان رسانیده و در همان زمان ضمن اشتغال در  جهاد دانشگاهی   در گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه  مشغول به تدریس شدم. در سال 1378 موفق به کسب  بورسیه  کشور هند برای دکتری از طرف دانشگاه ارومیه گردیدم و در سال 1381 در مقطع دکتری  تخصصی  میکروبیولوژی  فارغ  التحصیل شده و در گروه آموزشی  خودم  مشغول  بکار شدم.  بعد از بازگشت  از تحصیلات  دکتری  در  مسئولیت هایی همچون معاونت  دانشجویی  و فرهنگی دانشگاه، معاونت پشتیبانی  و  اداری،  ریاست  دانشکده  کشاورزی، ریاست  دانشگاه  علمی و کاربردی  صنایع دستی  و معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه را بعهده داشته ام.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمود رضازادباری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
        بیوگرافی کوتاه

محمود رضازاد باری متولد شهرستان ارومیه در سال 1341 بوده و تحصیلات ابتدای، راهنمایی و دبیرستان خود را درهمین شهرستان  به پایان  رسانیده و  در سال 1360 وارد  مرکز تربیت معلم شهید رجایی شده و  بعد از  یکسال  تحصیل به  تدریس در مقطع ابتدایی مشغول بکار گردیدم. سال 1362 با بازگشایی دانشگاه ها در رشته زیست شناسی دانشگاه ارومیه پذیرفته شده  و  در سال 1365 در مقطع  کارشناسی فارغ التحصیل گردیدم  و  سال 1368 در رشته کارشناسی  ارشد  میکروبیولوژی  دانشگاه  تهران  مشغول به تحصیل  شده و در  سال 1371 در مقطع کارشناسی ارشد تحصیلات خود را به پایان رسانیده و در همان زمان ضمن اشتغال در  جهاد دانشگاهی   در گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه  مشغول به تدریس شدم. در سال 1378 موفق به کسب  بورسیه  کشور هند برای دکتری از طرف دانشگاه ارومیه گردیدم و در سال 1381 در مقطع دکتری  تخصصی  میکروبیولوژی  فارغ  التحصیل شده و در گروه آموزشی  خودم  مشغول  بکار شدم.  بعد از بازگشت  از تحصیلات  دکتری  در  مسئولیت هایی همچون معاونت  دانشجویی  و فرهنگی دانشگاه، معاونت پشتیبانی  و  اداری،  ریاست  دانشکده  کشاورزی، ریاست  دانشگاه  علمی و کاربردی  صنایع دستی  و معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه را بعهده داشته ام.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-.

2-دکتری، 2001، بیوتکنولوژی میکروبی،هند.

3-کارشناسی ارشد، 1372، میکروبیولوژی،دانشگاه تهران.

4-کارشناسی، 1365، زیست شناسی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (14)

1-.

2-.

3-Z. Ghasempour, M. Alizadeh 2 , M. Rezazad bari, 2012, Optimization of probiotic yoghurt 1 production containing Zedo gum,International Journal of Dairy Technology.

4- 2010, Characterization and pathogenic evaluation of Bacillus,African Journal of Microbiology Research, 12,4.

5-حامد حسن زاده، محمد علیزاده و محمود رضازادباری، 1392، تعیین شرایط بهینه فعالیت لخته کنندگی میع پنیر قارچی به روش سطح پاسخ،نشریه پژوهش های صنایع غذایی.

6-امیر یعقوبی، محمد علیزاده، محمود رضازادباری، 1392، کاربرد پردازش تصویر برای تعیین شاخص های رنگی Lab در سنجش زنگ غذا،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

7-مهسا یوسفی،محمود رضازادباری، محمد علیزاده و رجب خشای، 1391، اثر آنتاگونیستی مواد ضد میکروبی تولیدی از سویه های لاکتو باسیلوس جداسازی شده از پنیر کوزه استان آذربایجانغربی،نشریه پژوهشای صنایع غذایی.

8-هدی خالصی ، محمد علیزاده ، محمود رضازادباری، 1391، بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و عملکردی صمغ زدو تراوشی Amigdalus scoparia در منطقه میان جنگل استان فارس،پژوهش های صنایع غذایی.

9-هدی خالصی ، محمد علیزاده و محمود رضازادباری، 1391، بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و عملکردی صمغ زدو تراوشی از گیاه Amigdalus scoparia Spach در منطقه میان جنگل استان فارس،نشریه پژو هشهای علوم و صتایع غذایی ایران.

10-علیرضا عیوضی، ابوالحسن فجری، محمود رضازاد، مقصود سلیمانپور ، محمد رضایی، 1390، ارزیابی توانایی تثبیت زیستی نیتروژن در سویه های ریزوبیوم همزیست با بقولات در استان آذربایجان غربی،فصلنامه علوم زراعی ایران، 13،52.

11- 1389، بهینه سازی تولید پکتین لیاز از تفاله خرماتوسط اسپرژیلوس نایجر با کاربرد روش سطح پاسخ،مجله پژوهش های صنایع غذایی، 20،3.

12- 1388، بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه آویشن شیرازی و تایسین به تنهایی و ترکیبی با یکدیگر بر علیه لیستریا مونوسیتوژن در آبگوشت قلب-مغز،فصلنامه گیاهان دارویی.

13- 1388، بررسی تولید اسید سیتریک با استفاده از تفاله سیب به روش جدید کشت سطحی،مجله پژوهش های صنایع غذایی.

14- 1385، بررسی تولید اسید سیتریک توسط CA6A .Nigerجداسازی شده ازخاک گلخانه دانشگاه ارومیه و بهینه سازی منابع کربن، نیتروژن و فسفر در تخمیر غوطه وری،مجله علوم پایه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1- 2005, Bioemulsifier Production by Acinetobacter and Their Applications in Environment:A Review,Eighth Baku International CongressEnergy, Ecology, Economy"".

2- 2008, Isolation and Identification of Pectinolytic Fungi Fruits,Respublika Elmi KonFransinin.

3- 1388, Preparation of Phenol Biosensor by Immobilization of Polyphenol Oxidase onto Swcnts Using Glutardialdehyde at the Gold Sunface Electrode,هشتمین سمینار دو سالانه الکترو شیمی ایران.

4- 1388, Prepation of New Amperometric Sensor for Lactic Acid Using Chitosan and Glutaraldehyde Dopped with Nile Blue,شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران.

5- 1385، ارزیابی اثرات ضدمیکروبی عسل بر پاتوژنها و میکروارگانیسمهای مولد فساد در مواد غذایی،اولین جشنواره و همایش ملی فرآورده های زنبور عسل و نقش آن در سلامت جامعه و درمان بیماریها.

6- 1386، بررسی اثر خردل زرد بر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی سس مایونز،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

7- 1386، بررسی تاثیر خردل زرد بر جمعیت میکروبی سس مایونز و افزایش انبار مانی ان بدون نگهدارنده شیمیایی،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

8- 1389، بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی صمغ زدو..،نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

9- 1389، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی صمغ زدو )صمغ فارسی(،نوزدهمین کنفرانس صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

10- 1392، بررسی روش های استخراج لیکوپن ازضایعات صنعتی گوجه فرنگی،بیست ویکمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

11- 1391، بررسی زنده مانی بیفیدو باکتر انیمالیس در ماست سین بیوتیک غنی شده با کنسانتره های پروتئنی و انزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی،سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، مشهد،ایران.

12- 1391، بررسی عوامل تاثیر گذار در تولید و استخراج ترکیبات انتی اکسیدانی از تفاله سیب توسط کپک5173 .rhizopus microsporus vr. oligosporusPTTC No،سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، مشهد،ایران.

13- 2007، بررسی عوامل موثر بر فرآیند تخمیر غوطه ور ملاس چغندر قند ، کارخانه قند ارومیه و بهینه نمودن آنها در تولید سیتریک اسید با استفاده از سوش آسپرژیلوس نایجرA1،هفدهمین کنگره ملی صنایع غزایی کشور.

14- 1387، بهینه سازی شرایط تولید اسید با استفاده از تفاله سیب به روش جدید کشت سطحی،هیجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی.

15- 1389، بهینه سازی شرایط تولید بیوسورفاکتانت حاصل از باکتری اسینتوباکتر کالکوآستیکوس،نوزدهمین کنفرانس صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

16- 1389، بهینه سای تولید بیوسورفکتانت توسط اسینتو باکتر ............،نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

17- 1389، تاثیر استفاده از اسانس های ترخون وآویشن به همراه پودر جوانه گندم،نوزدهمین کنفرانس صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

18- 1392، تاثیر افزودن لیکوپن استخراج شده از گوجه فرنگی بر پارامتر های رنگ در ماست سین بیوتیک،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

19- 1386، تولید آنزیم پکتین استراز از تفاله خرما با استفاده از قارچ Aspergillus Niger به روش تخمیر غوطه وری،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور.

20- 1389، جداسازی و شناسایی سویه های باکتری اسید لاکتیک از پنیر کوزه و بررسی اثر،نزدهمین کنفرانس صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

21- 1387، مروری بر نگهراری زیستی مواد غذایی با استفاده از باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک،هیجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمود رضازادباری، - 2.فریبا زینالی 30%، 1386، بررسی تأثیر بازدارندگی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر رشد کپکهای آلوده کننده کیک و کلوچه به منظور افزایش زمان ماندگاری،دانشگاه ارومیه.