• نام و نام خانوادگی
  • محمود رضازادباری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
  • m.rezazad@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمود رضازادباری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1-Z. Ghasempour, M. Alizadeh 2 , M. Rezazad bari, "Optimization of probiotic yoghurt 1 production containing Zedo gum", International Journal of Dairy Technology, 2012.

2- "Characterization and pathogenic evaluation of Bacillus", African Journal of Microbiology Research, 2010, 12,4.

3-حامد حسن زاده، محمد علیزاده و محمود رضازادباری, "تعیین شرایط بهینه فعالیت لخته کنندگی میع پنیر قارچی به روش سطح پاسخ", نشریه پژوهش های صنایع غذایی, 1392.

4-امیر یعقوبی، محمد علیزاده، محمود رضازادباری, "کاربرد پردازش تصویر برای تعیین شاخص های رنگی Lab در سنجش زنگ غذا", نشریه پژوهشهای صنایع غذایی, 1392.

5-مهسا یوسفی،محمود رضازادباری، محمد علیزاده و رجب خشای, "اثر آنتاگونیستی مواد ضد میکروبی تولیدی از سویه های لاکتو باسیلوس جداسازی شده از پنیر کوزه استان آذربایجانغربی", نشریه پژوهشای صنایع غذایی, 1391.

6-هدی خالصی ، محمد علیزاده ، محمود رضازادباری, "بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و عملکردی صمغ زدو تراوشی Amigdalus scoparia در منطقه میان جنگل استان فارس", پژوهش های صنایع غذایی, 1391.

7-هدی خالصی ، محمد علیزاده و محمود رضازادباری, "بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و عملکردی صمغ زدو تراوشی از گیاه Amigdalus scoparia Spach در منطقه میان جنگل استان فارس", نشریه پژو هشهای علوم و صتایع غذایی ایران, 1391.

8-علیرضا عیوضی، ابوالحسن فجری، محمود رضازاد، مقصود سلیمانپور ، محمد رضایی, "ارزیابی توانایی تثبیت زیستی نیتروژن در سویه های ریزوبیوم همزیست با بقولات در استان آذربایجان غربی", فصلنامه علوم زراعی ایران, 1390, 13,52.

9- "بهینه سازی تولید پکتین لیاز از تفاله خرماتوسط اسپرژیلوس نایجر با کاربرد روش سطح پاسخ", مجله پژوهش های صنایع غذایی, 1389, 20,3.

10- "بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه آویشن شیرازی و تایسین به تنهایی و ترکیبی با یکدیگر بر علیه لیستریا مونوسیتوژن در آبگوشت قلب-مغز", فصلنامه گیاهان دارویی, 1388.

11- "بررسی تولید اسید سیتریک با استفاده از تفاله سیب به روش جدید کشت سطحی", مجله پژوهش های صنایع غذایی, 1388.

12- "بررسی تولید اسید سیتریک توسط CA6A .Nigerجداسازی شده ازخاک گلخانه دانشگاه ارومیه و بهینه سازی منابع کربن، نیتروژن و فسفر در تخمیر غوطه وری", مجله علوم پایه, 1385.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1- "Bioemulsifier Production by Acinetobacter and Their Applications in Environment:A Review", Eighth Baku International CongressEnergy, Ecology, Economy"", 2005.

2- "Isolation and Identification of Pectinolytic Fungi Fruits", Respublika Elmi KonFransinin, 2008.

3- "Preparation of Phenol Biosensor by Immobilization of Polyphenol Oxidase onto Swcnts Using Glutardialdehyde at the Gold Sunface Electrode", هشتمین سمینار دو سالانه الکترو شیمی ایران, 1388.

4- "Prepation of New Amperometric Sensor for Lactic Acid Using Chitosan and Glutaraldehyde Dopped with Nile Blue", شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران, 1388.

5- "ارزیابی اثرات ضدمیکروبی عسل بر پاتوژنها و میکروارگانیسمهای مولد فساد در مواد غذایی", اولین جشنواره و همایش ملی فرآورده های زنبور عسل و نقش آن در سلامت جامعه و درمان بیماریها, 1385.

6- "بررسی اثر خردل زرد بر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی سس مایونز", هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1386.

7- "بررسی تاثیر خردل زرد بر جمعیت میکروبی سس مایونز و افزایش انبار مانی ان بدون نگهدارنده شیمیایی", هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1386.

8- "بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی صمغ زدو..", نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1389, تهران,ایران.

9- "بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی صمغ زدو )صمغ فارسی(", نوزدهمین کنفرانس صنایع غذایی ایران, 1389, تهران,ایران.

10- "بررسی روش های استخراج لیکوپن ازضایعات صنعتی گوجه فرنگی", بیست ویکمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران, 1392, شیراز,ایران.

11- "بررسی زنده مانی بیفیدو باکتر انیمالیس در ماست سین بیوتیک غنی شده با کنسانتره های پروتئنی و انزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی", سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, 1391, مشهد,ایران.

12- "بررسی عوامل تاثیر گذار در تولید و استخراج ترکیبات انتی اکسیدانی از تفاله سیب توسط کپک5173 .rhizopus microsporus vr. oligosporusPTTC No", سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, 1391, مشهد,ایران.

13- "بررسی عوامل موثر بر فرآیند تخمیر غوطه ور ملاس چغندر قند ، کارخانه قند ارومیه و بهینه نمودن آنها در تولید سیتریک اسید با استفاده از سوش آسپرژیلوس نایجرA1", هفدهمین کنگره ملی صنایع غزایی کشور, 2007.

14- "بهینه سازی شرایط تولید اسید با استفاده از تفاله سیب به روش جدید کشت سطحی", هیجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی, 1387.

15- "بهینه سازی شرایط تولید بیوسورفاکتانت حاصل از باکتری اسینتوباکتر کالکوآستیکوس", نوزدهمین کنفرانس صنایع غذایی ایران, 1389, تهران,ایران.

16- "بهینه سای تولید بیوسورفکتانت توسط اسینتو باکتر ............", نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1389, تهران,ایران.

17- "تاثیر استفاده از اسانس های ترخون وآویشن به همراه پودر جوانه گندم", نوزدهمین کنفرانس صنایع غذایی ایران, 1389, تهران,ایران.

18- "تاثیر افزودن لیکوپن استخراج شده از گوجه فرنگی بر پارامتر های رنگ در ماست سین بیوتیک", بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1392, شیراز,ایران.

19- "تولید آنزیم پکتین استراز از تفاله خرما با استفاده از قارچ Aspergillus Niger به روش تخمیر غوطه وری", هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور, 1386.

20- "جداسازی و شناسایی سویه های باکتری اسید لاکتیک از پنیر کوزه و بررسی اثر", نزدهمین کنفرانس صنایع غذایی ایران, 1389, تهران,ایران.

21- "مروری بر نگهراری زیستی مواد غذایی با استفاده از باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک", هیجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی, 1387.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمود رضازادباری, - 2.فریبا زینالی 30%, "بررسی تأثیر بازدارندگی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر رشد کپکهای آلوده کننده کیک و کلوچه به منظور افزایش زمان ماندگاری", دانشگاه ارومیه, 1386.