• نام و نام خانوادگی
  • سالار رضاپور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 • ایمیل
  • s.rezapour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (39)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سالار رضاپور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم خاک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-سالار رضاپور, 2015, The impacts of long-term intensive agriculture on the Vertisol properties in a calcareous region,ٍٍEnvironmental Monitoring and Assessment.

2-سالار رضاپور, 2014, Changes in forms and distribution pattern of soil iron oxides due to long-term cropping in the Northwest of Iran,Environmental Earth Sciences.

3-سالار رضاپور, 2014, Growth and Cd accumulation of two halophytes and a non-halophyte grown in a non-saline and a saline soil with different Cd levels,Chemistry and Ecology.

4-سالار رضاپور و عباس صمدی, 2014, The spatial distribution of potassium status and clay mineralogy in relation to different land-use types in a calcareous Mediterranean environment,Arabian Journal of Geosciences.

5-سالار رضاپور, 2014, Impact of parent rock and topography aspect on the distribution,International Journal of Environmental Science and Technology.

6-سالار رضاپور, 2014, Effect of sulfur and composted manure on SO4-S, P and micronutrient availability in a calcareous saline-sodic soil,Chemistry and Ecology.

7-سالار رضاپور, 2014, Response of some soil attributes to different land use types in calcareous soils with Mediterranean type climate in north-west of Iran,Environmental Earth Science.

8-سالار رضاپور، Ioannis K. Kalavrouziotis, Salar Rezapour and Prodromos H. Koukoulakis, 2013, Wastewater status in Greece and Iran,Fresenius Environmental Bulletin.

9-سالار رضاپور، خداوردیلو، رحمانیان، هادی و هان, 2012, Effect of Wetting-Drying Cycles on Redistribution of Lead in,Pedosphere.

10-سالار رضاپور، عباس صمدی و حبیب خداوردی لو, 2012, Impact of long-term wastewater irrigation on variability of soil attributes along a landscape in semi-arid region of Iran,Environmental Earth Science.

11-سالار رضاپور و عباس صمدی, 2011, Assessment of Inceptisols soil quality following long-term cropping in a the calcareous environments,Environmental Monitoring and Assessment.

12-سالار رضاپور و عباس صمدی, 2011, Soil quality response to long-term wastewater irrigation in Inceptisols from a semi-arid environment,Nutrient Cycling in Agroecosystems.

13-سالار رضاپور، عباس صمدی و حبیب خداوردی لو, 2011, An investigation of the soil property changes and heavy metal accumulation in relation to long-term wastewater irrigation in semi-arid region of Iran,Soil and Sediment Contamination.

14- 2009, Impacts of Clay Mineralogt and Physiographic Units on the Distribution of Potassium forms in Calcareous Soils in Iran,Caly Minerals.

15- 2009, Distribution of Iron Oxides Forms on a Transect of Calcareous Soils, North-West of Iran,Archives of Agronomy and Soil Science.

16- 2009, Impacts of clay mineralogy and,Clay Minerals,, 2,44.

17-آرزو تقی پور،سالار رضاپور، بهنام دولتی و رقیه حمزه نژاد، 1394، بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک در خوی، استان آذربایجان غربی،نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی).

18-سالار رضاپور، 1394، تاثیر پنج دهه عملیات کشاورزی مستمر بر توزیع شکلهای پتاسیم در برخی باغات جنوب دشت ارومیه،تحقیقات کاربردی خاک.

19-سالار رضاپور، حمزه نژاد، خداوردی لو و منافی، 1391، ارزیابی کارایی سه گیاه شور پسند در کاهش سدیم تبادلی و آلودگی کادمیمی و سربی خاک،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک.

20-سالار رضاپور، حمزه نژاد، خداوردیلو و منافی، 1390، جذب و اندوزش همزمان سدیم و سرب یا کادمیم توسط سه گیاه شور پسند در دو خاک آهکی شور-سدیمی و غیر شور-سدیمی،نشریه آب و خاک.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (39)

1- 2010, Assessing the phytoextraction of cadmium from two contaminated soil using three halophytes plant,current condition of soil surface conservation and reproduction of soil fertility, آلماتی,قزافستان.

2- 2012, Effects of different land use types on some soil attributes in a calcareous- Mediterranean region in northwest of Iran,هشتمین کنگره بین المللی علوم خاک ترکیه, ازمیر,ترکیه.

3- 2010, Heavy metal contamination in relation to long-term wastewater…,current condition of soil surface conservation and reproduction of soil fertility, آلماتی,قزافستان.

4- 2012, Soil physical quality as influenced by human-made land use and deforestation,هشتمین کنگره بین المللی علوم خاک ترکیه, ازمیر,ترکیه.

5- 2010, The abiliy of some halophyte plants for phytoexraction of lead as affected by soil propertes,current condition of soil surface conservation and reproduction of soil fertility, آلماتی,قزافستان.

6- 1393، اترات تغییر کابری اراضی شور و سدیمی بر بعضی خصوصیات شیمیایی خاک در جنوب دشت ارومیه،نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران، تهران،ایران.

7- 1393، اترات تغییر کابری اراضی شور و سدیمی بر خصوصیات مورفولوژیکی- فیزیکی و شاخص باوری خاک در جنوب دشت ارومیه کلشی،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

8- 1391، اثر آبیاری طولانی مدت بر بعضی خصوصیات کیفی خاک در منطقه پیرانشهر،دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران،ایران.

9- 1393، اثر تغییر کاربری اراضی جنگلی به زراعی بر شاخص کیفیت خاک در پیرانشهر،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1393، اثر جنگل زدایی بر بعضی خصوصیات مربوط به حاصلخیزی خاک در پیرانشهر،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

11- 1391، اثر کشتهای طولانی مدت و تغییرات لندفرم بر شکلهای پتاسیم در جنوب دشت ارومیه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

12- 1391، اثرات جنگل زدایی بر پارامترهای میکروبی خاک در منطقه اشنویه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

13- 1394، اثرات کشت طولانی مدت بر روی خصوصیات و رفتار شکل های قابل استفاده برخی عناصر کم مصرف درمنطقه پیرانشهر، شمالغرب ایران،کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، تبریز،ایران.

14- 1394، اثرات کشتهای طولانی مدت برروی شکلهای کل برخی عناصر کم مصرف در منطقه پیرانشهر –شمالغرب ایران،کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، تبریز،ایران.

15- 1391، اثرات کشنهای طولانی مدت بر روی بعضی خصوصیات خاک و شکلهای آهن در منطقه پیرانشهر در راستای کشاورزی پایدار.،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. ارومیه، ارومیه،ایران.

16- 1392، ارزش گذاری اقتصادی عملکرد چغندرقند در سواحل رودخانه زرینه رود منطقه شاهیندز با نظر گرفتن مسائل زیست محیطی،دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان،ایران.

17- 1391، ارزیابی اثرات کشتهای طولانی مدت بر بعضی خصوصیات شیمیای خاک در راستای مدیریت پایدار در دشت ارومیه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

18- 1392، ارزیابی اراضی سواحل رودخانه زرینه رود در منطقه شاهیندز به منظور توسعه کشاورزی پایدار با استفاده از GIS،دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان،ایران.

19- 1392، ارزیابی تأثیر کاربری اراضی روی میزان کربناتهای خاک با توجه به زیست محیطی در جنوب دشت ارومیه،دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان،ایران.

20- 1390، ارزیابی کیفی بخشی از خاکهای دشت زنگنه ماکو برای محصولات جو و یونجه آبی،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

21- 1390، ارزیابی کیفی تناسب بخشی از دشت زنگنه ماکو برای محصولات جو و یونجه آبی،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

22- 1391، ارزیابی کیفی، کمی و مدیریتی تناسب اراضی برای محصولات رایج در سواحل زرینه رود منطقه شاهیندژ،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

23- 1391، بررسی اثر کشتهای طولانی مدت افتابگردان بر بعضی پارامترهای شوری خاک در منطقه خوی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

24- 1391، بررسی اثر کشتهای طولانی مدت بر بعضی خصوصیات کیفی خاک در جنوب دشت ارومیه،دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران،ایران.

25- 1391، بررسی بعضی خصوصیات شیمیایی خاک تشکیل شده بر روی دو سنگ مادر مختلف،همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار، ملایر،ایران.

26- 1391، بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر بعضی خصوصیات کیفی خاک در خوی، استان آذربایجان غربی،دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیرت محیط زیست، تهران،ایران.

27- 1393، بررسی تاثیر کشت طولانی مدت آفتابگردان بر بعضی خصوصیات شیمیایی خاک،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

28- 1391، بررسی شاخص های شوری خاک تحت تاثیر کشتهای طولانی مدت در راستای مدیریت پایدار در دشت ارومیه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

29- 1391، بررسی شاخص های شیمیایی و بیولوژیکی خاک در برخی منطق جنگلی تخریب یافته در استان آذربایجان غربی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

30- 1392، بررسی کارآیی سه گیاه شور پسند در پالایش سبز خاکهای آلوده به کادمیم،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

31- 1393، بررسی میزان سازگاری و عملکرد گندم بر حسب شاخص اراضی پتانسیل خاک در منطقه شاهیندژ،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

32- 1392، تاثیر عملیات باغداری مستمر و طولانی مدت بر توزیع شکلهای ‍پتاسیم در جنوب دشت ارومیه،دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

33- 1392، تاثیر عملیات زراعی مستمر بر اشکال مختلف پتاسیم در راستای کشاورزی پایدار در جنوب دشت ارومیه،دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان،ایران.

34- 1394، تأثیر عملیات باغداری طولانیمدت بر شاخصهای شوری و قلیایی در منطقه نیمه خشک،اولین گنکره ملی توسعه و ترویج علوم و فنون مهندسی کشاورزی و علوم خاک، تهران،ایران.

35- 1392، توزیع پروفیلی شکلهای ‍پتاسیم تحت تاثیر عملیات زراعی و آبیاری مستمر در منطقه پسوه پیرانشهر،دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

36- 1393، توزیع شکل های اکسیدهای آهن در طول یک ردیف پستی و بلندی زراعی با موقعیت جنوبی در منطقه میرآباد- سردشت،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

37- 1394، توزیع و پراکنش روی، مس و منگنز در لندفرمهای زراعی دشت ارومیه،کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، تبریز،ایران.

38- 1393، مطالعه تاثیر زراعت طولانی مدت بر درصد رس و میزان مواد آلی و کیفیت خاک ئر دشت ارومیه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

39- 1390، مطالعه تشکیل و توسعه خاک تحت تاثیر خصوصیات زمین نما در جنوب دشت ارومیه،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-سالار رضاپور، - 2.عباس صمدی، 1386، مطالعه شدت آلودگی خاکها و گیاهان تحت آبیاری با فاضلاب های شهری و صنعتی درحومه شهر ارومیه،دانشگاه ارومیه.

2- 1382، بررسی برهمکنش اثرات اصلاحی گوگرد و کوددامی در خاکهای شور - سدیمی و ارزیابی عملکرد جو در کشت گلخانه ای،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (10)

1-هاوژين محي الدين، 1395، ارزيابي چگونگي تشكيل و توسعه¬ي خاكهاي شور و سديمي در منطقه¬ي مياندوآب،در جهت نيل به راهكارهاي احياء و بهبود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-پريسا كوهي نژاد، 1394، تاثير كشتهاي طولاني مدت و مستمر بر توزيع عمقي بعضي عناصر ريز مغذي و ارتباط آنها با خصوصيات پدوژنيك خاك در دشت پسوه پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-عمر عليپور، 1394، اثرات جنگل‌زدايي بر خصوصيات كيفي و ژنتيكي خاك در طول يك ترانسكت در منطقه پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سهيلا نجاري، 1391، مطالعه چگونگي تشكيل و توسعه خاك تحت تاثير كشتهاي طولاني مدت در منطقه پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سميرا اشرف نژاد، 1391، تعيين شكل هاي معدني فسفر در يك رديف ارضي در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-الناز كلشي پور چير، 1393، اثرات تغيير كاربري عرصه هاي طبيعي بر بعضي خصوصيات كيفي و ژنتيكي خاك در جنوب دشت اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-سكينه عبدالهي موسالان، 1393، اثرات فرآيندهاي ژئو– پدولوژيك بر تركيبي از خصوصيات مورفولوژيكي ، فيزيكوشيميايي و مينرالوژيكي خاك در يك توپوسكونس زراعي واقع در منطقه ميرآباد ، جنوب استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-عليرضا قاسم زاده، 1393، مطالعة اثرات درجه و جهت شيب بر روي خواص فيزيكي، شيميايي و ژنتيكي خاك در منطقة قروه‌چاه بوكان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-زهرا اميرپور، 1392، ارزيابي اثرات آبياري طولاني مدت و عمليات باغداري مستمر بر جذب و توزيع شكل هاي پتاسيم و ارتباط آن با كاني هاي رسي در خاك هاي جنوب دشت اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-فريبا فلاحي قشلاق، 1392، تأثير عمليات زراعي بلند مدت و فرآيندهاي خاكسازي بر توزيع پروفيلي شكل هاي پتاسيم و كاني هاي رسي در منطقه پسوه پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.