• نام و نام خانوادگی
  • وحید رضا ویردی نژاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه آب
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (31)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)
پروژه های تحقیقاتی (1)
دروس تدریس شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • وحید رضا ویردی نژاد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (31)

1-.

2-.

3-.

4-.

5-وحید رضا ویردی نژاد, 2014, Investigation the role of industry in polluting the groundwater aquifers (case study: Ardabil aquifer, Northwest of Iran),Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES).

6-وحید رضا ویردی نژاد, 2014, Comparison of FAO Aquacrop and SWAP Agro-Hydrological Models to Simulate Water and Salt Transport during Growing Season of Winter Wheat,International Journal of Biosciences (IJB).

7-وحید رضا ویردی نژاد, 2014, Evaluation and Comparison of AquaCrop and FAO Models for Yield Prediction of Winter Wheat under Environmental Stresses,Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES).

8-وحید رضا ویردی نژاد, 2014, The Effect of Reference and Crop Evapotranspiration Occurrence Probability Level on Irrigation Hydro-module (Case Study: Urmia, Iran,Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES.

9-Hamidreza Salemi, Mohd Amin Mohd Soom, Sayed-Farhad Mousavi, Arman Ganji, Teang Shui Lee, Mohd Kamil Yusoff, Vahid Reza Verdinejad, 2011, Irrigated Silage Maize Yield and Water Productivity Response to Deficit Irrigation in an Arid Region,Polish Journal of Environmental Studies, 18,20.

10-وحید رضا ویردی نژاد، 1394، بررسی و تحلیل متغیرهای جریان و هندسی بر عملکرد بهینه آبیاری نواری با استفاده از مدل WinSRFR،تحقیقات آب و خاک ایران، 46،46.

11-وحید رضا ویردی نژاد، 1394، طراحی و ارزیابی غلطک های تثبیت جویچه به منظور کاهش تلفات آبیاری (مطالعه ی موردی آبیاری جویچه ای)،آب و توسعه پایدار.

12-وحید رضا ویردی نژاد، 1394، مقایسه روش های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر-تعرق مرجع (مطالعه موردی: ارومیه)،علو م ومهندسی آبیاری.

13-وحید رضا ویردی نژاد، 1394، پیش بینی رطوبت و شوری نیمرخ خاک در مزارع ذرت دانه ای و کنجد با استفاده از مدل سواپ در شرایط مدیریت زارعین (مطالعه موردی منطقه لارستان)،آبیاری و زهکشی ایران.

14-وحید رضا ویردی نژاد، 1394، تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه ای براساس داده های مراحل مختلف آبیاری،مدیریت آب و آبیاری.

15-وحید رضا ویردی نژاد، 1394، شبیه سازی رشد ذرت تحت مدیریت های مختلف آب و نیتروژن با مدل AquaCrop،تحقیقات آب و خاک ایران.

16-وحید رضا ویردی نژاد، 1393، ارزیابی Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت های مختلف کشت ذرت دانه ای تحت آبیاری قطره ای،مدیریت آب در کشاورزی.

17-وحید رضا ویردی نژاد، 1393، ارزیابی مدل فائو برای پیش بینی عملکرد محصول، بیلان آب و املاح تحت تنشهای محیطی (مطالعه موردی گندم زمستانه)،آب و خاک.

18-وحید رضا ویردی نژاد، 1393، بررسی تاثیر تابع هدایت هیدرولیکی در تحلیل نشت غیر محصور (مطالعه موردی سد خاکی حسنلو)،آبیاری و زهکشی ایران، 8،3.

19-وحید رضا ویردی نژاد، 1393، ارزیابی عملکرد مدل AquaCrop در پیش بینی عملکرد گندم، رطوبت و شوری نیمرخ خاک تحت تنش های شوری و کم آبی،مدیریت آب و آبیاری.

20-وحید رضا ویردی نژاد، 1392، ارزیابی مدل های تعرق و جذب آب درخت زیتون با استفاده از لایسیمتر،علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - علوم آب و خاک، 17،17.

21-وحید رضا ویردی نژاد، 1392، توسع مدل برنامهریزی برای ارزیابی سیاستها و راهکارهای مدیریت منابع آب و خاک،تحقیقات آب، 1،1.

22-وحید رضا ویردی نژاد، 1392، برآورد عملکرد هیدرولیکی سیستم‌های آبیاری تحت فشار با استفاده از مدل های شبکة عصبی مصنوعی و رگرسیون ناپارامتری،آب و خاک، 27،27.

23-وحید رضا ویردی نژاد، 1392، بهینه سازی عملکرد آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل WinSRFRدر شرایط تحکیم بستر کاشت چغندرقند،آب و خاک، 27،6.

24-وحید رضا ویردی نژاد، 1392، انتخاب شیبهای پایدار دیواره های جانبی کانالهای آبیاری،آب و خاک، 27،27.

25-زهرا تقی زاده- وحید رضا وردینژاد- حامد ابراهیمیان - ندا خان محمدی، 1391، ارزیابی مزرعه ای و تحلیل سیستم آبیاری سطحی با WinSRFR (مطالعه موردی آبیاری جویچه‌ای)،آب و خاک، 1391،26.

26-وحید رضا ویردی نژاد-سینا بشارت- هیراد عبقری- حجت احمدی، 1391، برآورد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد با استفاده از اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا،آب و خاک، 1390،25.

27-وحید رضا ویردی نژاد، 1391، بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر روی دمای هوا و جریان رودخانه شهرچای واقع در غربدریاچه ارومیه با استفاده از تحلیل روند و ایستایی،علوم و مهندسی آبیاری، 35،35.

28-حجت احمدی ، هیراد عبقری ، وحید رضاوردینژاد ، سینا بشارت، 1391، تاثیر ابعاد کانال بر تغییرات لنگر خمشی وارد بر پوشش بتنی،مجله پژوهش آب ایران، 6،1.

29-وحید رضا ویردی نژاد-حامد ابراهیمیان -حجت احمدی، 1391، ارزیابی عملکرد زهکشی زیرزمینی با استفاده از مدل SWAP -(مطالعه موردی شبکه زهکشی ران بهشهر)،آب و خاک، 1391،26.

30-بهنام آبابایی، تیمور سهرابی، فرهاد میرزایی، وحید رضاوردی نژاد و بختیار کریمی، 1389، اثر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم و تحلیل ریسک ناشی از آن (مطالع? موردی: منطق? روددشت اصفهان)،دانش آب و خاک، 20،20.

31-وحید رضا وردی نژاد، تیمور سهرابی، محمد فیضی، نادر حیدری و شهاب عراقی نژاد، 1389، الگوبندی عملکرد محصولات مختلف در شرایط شوری آب آبیاری با استفاده از مدل SWAP،دانش آب و خاک.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)

1- 1390, Analysis and characterization of Morphine in bongardia chrysogonum by hplc,کنگره کشف و آنالیز مواد مخدر, تهران,ایران.

2- 1000, Application SWAP Agrohydrological Model to Predict Crop Yield, Soil Water and Solute Transport with shallow groundwater condition,8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management" TURKEY", ?esme-Izmir,ترکیه.

3- 1391, Experimental Study of the Performance of Some Models in the Time Domain Reflection Measuring Soil Moisture Estimation,8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, ?esme-Izmir,TURKEY.

4- 1391, Influence of deformation rate on permeability of soft clays,8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, ?esme-Izmir,TURKEY.

5- 1389، ارزیابی عملکرد انواع سیستم های آبیاری بارانی (مطالعة موردی اراضی کشاورزی دشت قزوین)،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

6- 1389، ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری تحت فشار شبکه آبیاری قزوین،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

7- 1391، ارزیابی عملکرد و راهکارهای بهبود سامانه های آبیاری سطحی (مطالعه موردی دشت قزوین)،اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج،ایران.

8- 1393، ارزیابی عملکرد هیدرولیکی آبیاری قطرهای و شبیه سازی جبهه رطوبتی در سطوح مختلف شوری،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

9- 1394، ارزیابی یکنواختی توزیع و راندمان کاربرد آب در دستگاه آبفشان خطی،سیزدهیم همایش کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

10- 1391، برآورد رطوبت حجمی در نقاط ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم و پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی،یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه،ایران.

11- 1389، بررسی اثر سیستم زهکش و سپرهای کنترل تراوش بر نیروی زیرفشار در سدهای انحرافی،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

12- 1393، بررسی مقایسات پیشروی آب در جویچه طی جریان های موجی و پیوسته،دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، تهران،ایران.

13- 1391، برنامه ریزی بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط محدودیت و شوری آب،اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج،ایران.

14- 1389، بهینه سازی الگوی کشت به منظور کسب حداکثر سود در شبکه های آبیاری در شرایط شوری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری سمت راست آبشار، اصفهان)،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

15- 1391، بهینه سازی بهره وری آب کشاورزی در شبکه های آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری سمت راست آبشار)،اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج،ایران.

16- 1392، بهینه¬سازی الگوی کشت و بهره¬وری آب توسط الگوریتم بهینه¬سازی مورچگان پیوسته،چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

17- 1390، تحلیل ایستایی سریهای زمانی هیدرولوژیکی با استفاده از نرم افزار Eviews (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه)،یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

18- 1391، تخمین موقعیت آبشستگی رسوبات پشت دریچه کشویی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی،یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه،ایران.

19- 1393، تعیین الگو ی پراکنش مکانی رس، ماده آلی و CEC خاک به کمک زمین آمار،کنگزه ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

20- 1394، شبیه سازی دینامیکی رشذ گیاه کلسای بهاره با اظتفاده از مدل FAO Aquacrop،پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

21- 1393، شبیهسازی حرکت املاح در نیمرخ خاکبا استفاده از مدل ctran/w،کنگره ملی خاک و محیط زیست (پایش و مدیریت کیفیت خاک)، ارومیه،ایران.

22- 1391، کاهش هزینه تامین انرژی ایستگاه پمپاژ با استفاده از پمپهای دور متغیر،اولین کارگاه فنی آبیاری و انرژی، تهران،ایران.

23- 1391، مدلسازی آبیاری نواری با استفاده از WINSRFR،اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج،ایران.

24- 2015، مدیریت سناریوهای مختلف کود و آبیاری با استفاده از مدل های شبیه سازی رشد گیاه،International Conference on Sustainable Development With a focus on Agriculture، تبریز،ایران.

25- 1393، مقایسه روند خشکسالی دریاچه ارومیه با استفاده از شاخصهای خشکسالی و شبکه عصبی مصنوعی،سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تبریز،ایران.

26- 1393، مقایسه عملکرد شبکه های عصبی MLP و ANFIS در برآورد پارامتر TDS دردوره های کم آبی و پر آبی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-وحید رضا ویردی نژاد،وحید رضا وردی نژاد (معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه)، 1392، مطالعه و بررسی عوامل پایین بودن راندمان انتقال و توزیع آب در کانال های آبیاری (مطالعه موردی شبکه بمپور)،شرکت داروسازی کیمیافام.
دروس تدریس شده (1)

1-.