• نام و نام خانوادگی
  • مینا راستگو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
  • m.rastgou@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (39)
کتاب های چاپ شده (5)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مینا راستگو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1-مینا راستگو, "Bioassay and Phylogeny of Five Iranian Isolates of Cucumber mosaic virus from Different Hosts Based on CP Gene Sequence", Plant Protection Science, 2015.

2-سمانه زیبادوست-مینا راستگو- سوسن اصغری تازه کند, "detection and molecular identification of candidatus phytoplasma trifolii infecting some cultivated crops and vegetables in west Azarbaijan province, Iran", Australian Plant Disease Notes, 2015.

3-احمد حیدری- رضا درویش زاده- امیر فیاض مقدم-مینا راستگو -حمید حاتمی ملکی, "Investigation on the response of Iranian oriental and semi oriental tobacco genotypes to potato virus Y under controlled conditions", IRANIAN JOURNAL of GENETICS and PLANT BREEDING, 2014.

4-علیرضا محمدی حاجی آبادی، فریدون آصفی، بابک عبداللهی مندولکانی،مینا راستگو, "Natural incidence of tomato viruses in the North of Iran", Phytopathologia Mediterranea, 2012, 51,2.

5- "Molecular characterization of the plant virus genus Ourmia virus and Evidence of Inter- Kingdom Reassortment of viral Genom segments as its possible route of origin", Journal of Genelogy Virology, 2009.

6- "molecular characterization of the plant virus genus ourmiavirus and evidence of inter-kingdom reassortment of viral genome segmLents as its possible route of origin", journal of general virology, 2009.

7- "Nucleotide Sequences of a Part of Barley Yellow Dwarf Virus-PAV and Cereal Yellow Dwarf Virus-RPV Genome from Iran", Parasitica, 2005.

8- "Relationships of Barley Yellow Dwarf virus-PAV and Cereal Yellow Dwarf Virus-RPV from Iran with Viruses of the Family Luteoviridae", European Journal of Plant Pathology, 2005.

9-ساسان رحمان پور- بابک عبدالهی مندولکانی-مرتضی قدیم زاده-مینا راستگو, "واکنش چند هیبرید و توده بومی ملون ایرانی (Cucumis melo L) در برابر ویروس موزاییک زرد کدو", بیماریهای گیاهی, 1393.

10-شیوا قربانی- مینا راستگو-محمد عبدالهی, "تعیین برخی از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ارومیه ویروس موزاییک هندوانه", نشریه حفاظت گیاهان, 1393.

11- "بررسی پاره ای از خصوصیات بیولوژیکی ویروس خربزه ارومیه، وقوع آن در چند استان ایران و ارزیابی واکنش ارقام محلی و تجاری کدو و خیار نسبت به ویروس", دانش گیاهپزشکی ایران, 1389.

12- "استفاده از روشهای تشخیص سریع سرولوژیکی و مولکولی در تفکیک ویروس های عامل کوتولگی زرد جو", فصلنامه علمی -پژوهشی انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران, 1384.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (39)

1- "candidatus phytoplasma solani همراه با لوله ای شدن برگ آلوهای اروپایی و ژاپنی در شمال ایران", کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی, 1392, اصفهان,ایران.

2- "characterization of ourmia melon virusL a new plant virus with unique structural and molecular features", xiv international congres of virology, 2008, istanbul,turkey.

3- "Characterization of urmia Melon Virus, a new Plant virus with unique structural and molecular features", XII International Congress of Virology, 2008.

4- "Determination of the distribution of Grapevine virus A and Grapevine fan leaf virus in East Azarbaijan province and West Azarbaijan province vineyards", هجدمین کنگره بین المللی مطالعه بیماریهای ویروسی و شبه ویروسی انگور, 1394, آنکارا,ترکیه.

5- "اثر تاریخ کشت در فراوانی سروتیپ های ویروس کوتولگی زرد جو و کنترل بیماری در گندم و جو در شهرکرد", 16th Iranian Plant Protection Congress, 1383.

6- "ارزیابی تاثیر برخی منابع کربن و ازت مترشحه از ریشه نخود روی تشکیل بیوفیلم باکتری Bacillus subtilis", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگتنیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

7- "اسکرین نمونه های برگی برای تست بیماری میوه سبز مرکبات (HLB) براساس واکنش نشاسته با ید", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

8- "آنالیز فیلوژنتیکی جدایه های ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی از شمالغرب کشور بر اساس جداسازی و ترادف یابی بخش از ژنوم ویروس", بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران, 1393, ارومیه,ایران.

9- "بررسی بازداری از خاموشی ژن بوسیلهORF2 و ORF3 ویروس خربزه ارومیه ourmia Melon virus", نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران, 1389, تهران,ایران.

10- "بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده های بومی و ارقام هیبرید خربزه (Cucumis melo L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR", دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران, 1391, تهران,ایران.

11- "بررسی واکنش ارقام توتون تیپ شرقی در برابر ویروس موزاییک خیار در شرایط کنترل شده", بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران, 1393, ارومیه,ایران.

12- "بررسی ویروسهای شایع روی لوبیا در منطقه ارومیه و تعیین ترادف یکی از جدایه های ویروس غالب", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومی,ایران.

13- "بیان پلی پروتئین های کد شده توسط چارچوب های ژنی دو و سه ویروس خربزه ارومیه در باکتری E. Coli و در برگهای گیاهان توتون N. Benthamiana از طریق مایه زتی با اگروباکتریوم", پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران, 1388.

14- "بیان پلی پروتئین های کدشده توسط چهارچوب ژنی دو و سه ویروس خربزه ی ارومیه در باکتری و در برگهای گیاهان توتون از طریق مایه زنی با اگروباکتریوم", پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران, 1388, کرج,ایران.

15- "تشخیص سریع ویروس های گروه کوتولگی زرد در غلات با استفاده از روش ایمنی سنجی بافتی و مقایسه آن با روش های دیگر سرولوژیکی", 16th Iranian Plant Protection Congress, 1383.

16- "تعیین پراکندگی و معرفی برخی میزبانان زراعی و غیرزراعی ویروس های گروه کوتولگی زرد در غلات", 16th Iranian Plant Protection Congress, 1383.

17- "تعیین پراکندگی و معرفی برخی میزبانهای زراعی و غیر زراعی ویروس های عامل کوتولگی زرد در غلات در استانهای فارس، چهار محال بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان و بررسی اختصاصیت و کارایی انتقال دو سروتیپ CYDV-RPV-BYDV-MAVتوسط شته های غلات", سومین کنگره ویروس شناسی ایران, 1384.

18- "تعیین ترادف قسمتی از ژنوم ویروس کوتولگی زرد جو سروتیپ PAV", 16th Iranian Plant Protection Congress, 1383.

19- "تعیین ترادف قسمتی از ژنوم ویروس کوتولگی زرد غلات CYDV-RPV", 16th Iranian Plant Protection Congress, 1383.

20- "تعیین فراوانی و پراکنگی ویروس Y سیب زمینی در منطقه ارومیه و تعیین خصوصیات مولکولی آن", اولین همایش ویروس شناسان گیاهی ایران, 1390, شیراز,ایران.

21- "تعیین فراوانی ویروس های کدوئیان در مزارع اطراف ارومیه و گزارش وقوع ویروس نقطه زرد کدو", نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران, 1389, تهران,ایران.

22- "تعیین میزبانان طبیعی ویروس Y سیب زمینی در منطقه ارومیه و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه توتون", بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران, 1391, شیراز,ایران.

23- "تعیین نژادهای ویروس Y سیب زمینی در منطقه ارومیه", هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1392, سنندج24,ایران.

24- "تعیین وقوع و فراوانی ویروسهای شایع در مزارع بادمجانیان اطراف ارومیه", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

25- "جایگاه فیلوژنتیکی ویروس های جنس اورمیا ویروس در بین ویروس ها", نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران, 1389, تهران,ایران.

26- "خالص سازی و تهیه آنتی سرم ویروس کوتولگی زرد غلات", 16th Iranian Plant Protection Congress, 1383.

27- "داده های مولکولی جدید در مورد جنس ویروس گیاهی اورمیاویروس", پنچمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران, 1388, کرج,ایران.

28- "ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک زرد کدو از کدوییان استان گیلان و شهرستان ارومیه", first international congress of healthy agriculture, nutrition and community, 1394, تهران,ایران.

29- "ردیابی مولکولی فایتوپلاسمای همراه درختان هلو وشلیل در استان آذربایجانغربی", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

30- "ردیابی مولکولی فیتوپلاسمای کدو در شهرستان ارومیه", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

31- "ردیابی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی در مزارع سولاناسه ی شهرستان ارومیه", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

32- "روش های سریع مولکولی برای تشخیص بیماری ویروسی کوتولگی زرد جو", 16th Iranian Plant Protection Congress, 1383.

33- "شناسایی نشانگرهای ریزماهواره (SSR) پیوسته با ژن مقاومت به بیماری ویروس وای سیب زمینی (PVY) در ژنوتیپهای توتون شرقی", دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران, 1391, ارومیه,ایران.

34- "شناسایی و تعیین پراکنش ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در منطقه ارومیه", هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

35- "شناسایی و تعیین پراکنش ویروسهای آلوده کننده کدوییان در منطقه ارومیه و تعیین ترادف ویروس غالب (ویروس موزاییک هندوانه)", اولین همایش ویروس شناسان گیاهی ایران, 1390, شیراز,ایران.

36- "شناسایی و تعیین پراکنش ویروسهای آلوده کننده گوجه فرنگی در منطقه ارومیه", اولین همایش ویروس شناسان گیاهی ایران, 1390, شیراز,ایران.

37- "فراوانی و پراکندگی ویروس ای انگور و ویروس برگ بادبزنی انگور در تاکستان های عمده استان آذربایجان شرقی و غربی", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

38- "کارائی انتقال سروتیپ های BYDV-MAV و CYDV-RPV توسط شته های غلات", 16th Iranian Plant Protection Congress, 1383.

39- "مطالعه ی پراکندگی و دامنه ی میزبانی ویروس موزاییک گوجه فرنگی در منطقه ارومیه", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.
کتاب های چاپ شده (5)

1-مینا راستگو-ثمین حسینی, "بیماریهای ویروسی گیاهان زینتی جالیزی و سبزیجات", 1394, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2-مینا راستگو, "باکتری شناسی گیاهی", 1393.

3-Mina Rastgou, Massimo Turina, Robert G. Milne, "Virus Taxonomy, Ninth Report of International Commiittee of Taxonomy of Viruses", 1390, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

4- "بیماریهای چتریان", 1389, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

5- "بیماریهای خشک میوه های مناطق معتدل", 1386, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "تعیین فراوانی و پراکندگی ویروس Y سیب زمینی در منطقه ارومیه و تعیین خصوصیات مولکولی آن", دانشگاه ارومیه, 1392, کاربردی.
پایان نامه ها (3)

1-شيوا قرباني, "تعيين پراكندگي و فراواني ويروس هاي شايع روي كدوييان در منطقه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

2-معصومه جلالي ترمني, "بررسي تعدادي از ويروس هاي شايع روي محصول لوبياي معمولي در منطقه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-سمانه زيبادوست, "رديابي و طبقه بندي مولكولي فيتوپلاسماهاي همراه با برخي از گياهان زراعي و علف هاي هرز در شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.