• نام و نام خانوادگی
  • مینا راستگو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
  • m.rastgou@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (39)
کتاب های چاپ شده (5)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مینا راستگو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1-مینا راستگو, 2015, Bioassay and Phylogeny of Five Iranian Isolates of Cucumber mosaic virus from Different Hosts Based on CP Gene Sequence,Plant Protection Science.

2-سمانه زیبادوست-مینا راستگو- سوسن اصغری تازه کند, 2015, detection and molecular identification of candidatus phytoplasma trifolii infecting some cultivated crops and vegetables in west Azarbaijan province, Iran,Australian Plant Disease Notes.

3-احمد حیدری- رضا درویش زاده- امیر فیاض مقدم-مینا راستگو -حمید حاتمی ملکی, 2014, Investigation on the response of Iranian oriental and semi oriental tobacco genotypes to potato virus Y under controlled conditions,IRANIAN JOURNAL of GENETICS and PLANT BREEDING.

4-علیرضا محمدی حاجی آبادی، فریدون آصفی، بابک عبداللهی مندولکانی،مینا راستگو, 2012, Natural incidence of tomato viruses in the North of Iran,Phytopathologia Mediterranea, 51,2.

5- 2009، Molecular characterization of the plant virus genus Ourmia virus and Evidence of Inter- Kingdom Reassortment of viral Genom segments as its possible route of origin،Journal of Genelogy Virology.

6- 2009, molecular characterization of the plant virus genus ourmiavirus and evidence of inter-kingdom reassortment of viral genome segmLents as its possible route of origin,journal of general virology.

7- 2005, Nucleotide Sequences of a Part of Barley Yellow Dwarf Virus-PAV and Cereal Yellow Dwarf Virus-RPV Genome from Iran,Parasitica.

8- 2005, Relationships of Barley Yellow Dwarf virus-PAV and Cereal Yellow Dwarf Virus-RPV from Iran with Viruses of the Family Luteoviridae,European Journal of Plant Pathology.

9-ساسان رحمان پور- بابک عبدالهی مندولکانی-مرتضی قدیم زاده-مینا راستگو، 1393، واکنش چند هیبرید و توده بومی ملون ایرانی (Cucumis melo L) در برابر ویروس موزاییک زرد کدو،بیماریهای گیاهی.

10-شیوا قربانی- مینا راستگو-محمد عبدالهی، 1393، تعیین برخی از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ارومیه ویروس موزاییک هندوانه،نشریه حفاظت گیاهان.

11- 1389، بررسی پاره ای از خصوصیات بیولوژیکی ویروس خربزه ارومیه، وقوع آن در چند استان ایران و ارزیابی واکنش ارقام محلی و تجاری کدو و خیار نسبت به ویروس،دانش گیاهپزشکی ایران.

12- 1384، استفاده از روشهای تشخیص سریع سرولوژیکی و مولکولی در تفکیک ویروس های عامل کوتولگی زرد جو،فصلنامه علمی -پژوهشی انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (39)

1- 1392، candidatus phytoplasma solani همراه با لوله ای شدن برگ آلوهای اروپایی و ژاپنی در شمال ایران،کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، اصفهان،ایران.

2- 2008, characterization of ourmia melon virusL a new plant virus with unique structural and molecular features,xiv international congres of virology, istanbul,turkey.

3- 2008, Characterization of urmia Melon Virus, a new Plant virus with unique structural and molecular features,XII International Congress of Virology.

4- 1394, Determination of the distribution of Grapevine virus A and Grapevine fan leaf virus in East Azarbaijan province and West Azarbaijan province vineyards,هجدمین کنگره بین المللی مطالعه بیماریهای ویروسی و شبه ویروسی انگور, آنکارا,ترکیه.

5- 1383، اثر تاریخ کشت در فراوانی سروتیپ های ویروس کوتولگی زرد جو و کنترل بیماری در گندم و جو در شهرکرد،16th Iranian Plant Protection Congress.

6- 1394، ارزیابی تاثیر برخی منابع کربن و ازت مترشحه از ریشه نخود روی تشکیل بیوفیلم باکتری Bacillus subtilis،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگتنیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

7- 1394، اسکرین نمونه های برگی برای تست بیماری میوه سبز مرکبات (HLB) براساس واکنش نشاسته با ید،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

8- 1393، آنالیز فیلوژنتیکی جدایه های ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی از شمالغرب کشور بر اساس جداسازی و ترادف یابی بخش از ژنوم ویروس،بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ارومیه،ایران.

9- 1389، بررسی بازداری از خاموشی ژن بوسیلهORF2 و ORF3 ویروس خربزه ارومیه ourmia Melon virus،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

10- 1391، بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده های بومی و ارقام هیبرید خربزه (Cucumis melo L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

11- 1393، بررسی واکنش ارقام توتون تیپ شرقی در برابر ویروس موزاییک خیار در شرایط کنترل شده،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

12- 1392، بررسی ویروسهای شایع روی لوبیا در منطقه ارومیه و تعیین ترادف یکی از جدایه های ویروس غالب،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومی،ایران.

13- 1388، بیان پلی پروتئین های کد شده توسط چارچوب های ژنی دو و سه ویروس خربزه ارومیه در باکتری E. Coli و در برگهای گیاهان توتون N. Benthamiana از طریق مایه زتی با اگروباکتریوم،پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران.

14- 1388، بیان پلی پروتئین های کدشده توسط چهارچوب ژنی دو و سه ویروس خربزه ی ارومیه در باکتری و در برگهای گیاهان توتون از طریق مایه زنی با اگروباکتریوم،پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران، کرج،ایران.

15- 1383، تشخیص سریع ویروس های گروه کوتولگی زرد در غلات با استفاده از روش ایمنی سنجی بافتی و مقایسه آن با روش های دیگر سرولوژیکی،16th Iranian Plant Protection Congress.

16- 1383، تعیین پراکندگی و معرفی برخی میزبانان زراعی و غیرزراعی ویروس های گروه کوتولگی زرد در غلات،16th Iranian Plant Protection Congress.

17- 1384، تعیین پراکندگی و معرفی برخی میزبانهای زراعی و غیر زراعی ویروس های عامل کوتولگی زرد در غلات در استانهای فارس، چهار محال بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان و بررسی اختصاصیت و کارایی انتقال دو سروتیپ CYDV-RPV-BYDV-MAVتوسط شته های غلات،سومین کنگره ویروس شناسی ایران.

18- 1383، تعیین ترادف قسمتی از ژنوم ویروس کوتولگی زرد جو سروتیپ PAV،16th Iranian Plant Protection Congress.

19- 1383، تعیین ترادف قسمتی از ژنوم ویروس کوتولگی زرد غلات CYDV-RPV،16th Iranian Plant Protection Congress.

20- 1390، تعیین فراوانی و پراکنگی ویروس Y سیب زمینی در منطقه ارومیه و تعیین خصوصیات مولکولی آن،اولین همایش ویروس شناسان گیاهی ایران، شیراز،ایران.

21- 1389، تعیین فراوانی ویروس های کدوئیان در مزارع اطراف ارومیه و گزارش وقوع ویروس نقطه زرد کدو،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

22- 1391، تعیین میزبانان طبیعی ویروس Y سیب زمینی در منطقه ارومیه و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه توتون،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز،ایران.

23- 1392، تعیین نژادهای ویروس Y سیب زمینی در منطقه ارومیه،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج24،ایران.

24- 1391، تعیین وقوع و فراوانی ویروسهای شایع در مزارع بادمجانیان اطراف ارومیه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

25- 1389، جایگاه فیلوژنتیکی ویروس های جنس اورمیا ویروس در بین ویروس ها،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

26- 1383، خالص سازی و تهیه آنتی سرم ویروس کوتولگی زرد غلات،16th Iranian Plant Protection Congress.

27- 1388، داده های مولکولی جدید در مورد جنس ویروس گیاهی اورمیاویروس،پنچمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران، کرج،ایران.

28- 1394، ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک زرد کدو از کدوییان استان گیلان و شهرستان ارومیه،first international congress of healthy agriculture، nutrition and community، تهران،ایران.

29- 1392، ردیابی مولکولی فایتوپلاسمای همراه درختان هلو وشلیل در استان آذربایجانغربی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

30- 1392، ردیابی مولکولی فیتوپلاسمای کدو در شهرستان ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

31- 1394، ردیابی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی در مزارع سولاناسه ی شهرستان ارومیه،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

32- 1383، روش های سریع مولکولی برای تشخیص بیماری ویروسی کوتولگی زرد جو،16th Iranian Plant Protection Congress.

33- 1391، شناسایی نشانگرهای ریزماهواره (SSR) پیوسته با ژن مقاومت به بیماری ویروس وای سیب زمینی (PVY) در ژنوتیپهای توتون شرقی،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، ارومیه،ایران.

34- 1393، شناسایی و تعیین پراکنش ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در منطقه ارومیه،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

35- 1390، شناسایی و تعیین پراکنش ویروسهای آلوده کننده کدوییان در منطقه ارومیه و تعیین ترادف ویروس غالب (ویروس موزاییک هندوانه)،اولین همایش ویروس شناسان گیاهی ایران، شیراز،ایران.

36- 1390، شناسایی و تعیین پراکنش ویروسهای آلوده کننده گوجه فرنگی در منطقه ارومیه،اولین همایش ویروس شناسان گیاهی ایران، شیراز،ایران.

37- 1394، فراوانی و پراکندگی ویروس ای انگور و ویروس برگ بادبزنی انگور در تاکستان های عمده استان آذربایجان شرقی و غربی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

38- 1383، کارائی انتقال سروتیپ های BYDV-MAV و CYDV-RPV توسط شته های غلات،16th Iranian Plant Protection Congress.

39- 1394، مطالعه ی پراکندگی و دامنه ی میزبانی ویروس موزاییک گوجه فرنگی در منطقه ارومیه،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.
کتاب های چاپ شده (5)

1-مینا راستگو-ثمین حسینی، 1394، بیماریهای ویروسی گیاهان زینتی جالیزی و سبزیجات، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-مینا راستگو، 1393، باکتری شناسی گیاهی.

3-Mina Rastgou, Massimo Turina, Robert G. Milne, 1390, Virus Taxonomy, Ninth Report of International Commiittee of Taxonomy of Viruses, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

4- 1389، بیماریهای چتریان، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

5- 1386، بیماریهای خشک میوه های مناطق معتدل، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1392، تعیین فراوانی و پراکندگی ویروس Y سیب زمینی در منطقه ارومیه و تعیین خصوصیات مولکولی آن،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (3)

1-شيوا قرباني، 1390، تعيين پراكندگي و فراواني ويروس هاي شايع روي كدوييان در منطقه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-معصومه جلالي ترمني، 1393، بررسي تعدادي از ويروس هاي شايع روي محصول لوبياي معمولي در منطقه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سمانه زيبادوست، 1393، رديابي و طبقه بندي مولكولي فيتوپلاسماهاي همراه با برخي از گياهان زراعي و علف هاي هرز در شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.