بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)
کتاب های چاپ شده (5)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (14)
دروس تدریس شده (9)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • مینا راستگو
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1388، بیماری شناسی گیاهی- ویروس شناسی گیاهی،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1382، گیاهپزشکی- بیماری شناسی گیاهی،دانشگاه شیراز.

3-کارشناسی، 1379، مهندسي كشاورزي-گياهپزشكي،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (23)

1-Sultanova, N., Bayramova, N., Aliyeva, D., Rastgou, M., and Huseynova, I., 2019., Induce changes in metabolic constituents of grapevine (Vitis vinifera L.) leaves infected with grapevine leafroll-associated virus-3. ,Physiological and Molecular Plant Pathology , 106: 57-63.

2-مینا راستگو، 1397.، خصوصیات ویروس خربزه‌ی ارومیه (OuMV). ،دانش بیماری‌شناسی گیاهی، 7(2): 46-34.

3-Shabani, R. Rastgou, M., and Khezri, M., 2018, Serological and molecular detection of PVYN, PVYC, PVYO and PVYNTN on tomato and pepper in Urmia. ,Journal of Agricultural Sciences , 28:71-78..

4-Allahverdi, T., Rahimian, H., and Rastgou, M. , 2018, Peach and nectarine affected with 16SrXII and 16SrIX phytoplasma groups in Northern provinces of Iran. ,Journal of Agricultural Sciences, 28: 150-158. .

5-Ahmadzadeh, M., RoohiBakhsh, A., Rastgou, M., 2018, Detection of Zuccini yellow mosaic virus and Tomato spotted wilt virus from cucurbits of Guilan province and Urmia vicinity. ,Journal of Plant Protection, 32(2): 201-203.

6-Koolivand, D., Sokhandan Bashir, N., Sobhi, Sh., and Rastgou, M, 2018, Molecular Detection of Three Virus Species in Tomato Fields of Azarbaijan –e-Sharqi Province.,Journal of Applied Researches in Plant Protection , 6(4): 21-36..

7-Zibadoost, S., and Rastgou, M. , 2016, Molecular identification of phytoplasmas associated with some weeds in West Azarbaijan province, Iran. ,Acta Agriculturae Slovenica , 107: 129-136. .

8-Jalali, M., and Rastgou, M. , 2017, Natural Incidence of bean viruses in northwest of Iran. ,Acta Agriculturae Slovenica , 109: 331-336. .

9-Turina, M., Hillman, B.I., Izadpanah, k., Rastgou, M., Rosa, C and ICTV Report Consortium., 2017, ICTV Virus Taxonomy Profile: Ourmiavirus. ,Journal of General Virology , 98:129-130..

10-Abdollahi Mandoulakani, B., Rahmanpour, S., Shaaf, S., Gholamzadeh Khoei, S., Rastgou, M., and Rafezi, R., 2015, 2015. Towards the identification of retrotransposon-based and ISSR molecular markers associated with populations resistant to ZYMV in melon. .,South African Journal of Botany , 100: 141-147..

11-Babaie, G., Khatabi, B., Bayat, H., Rastgou, M., Hosseini, A., and Salekdeh, G.H, 2007, Detection and characterization of phytoplasmas infecting ornamental and weed plants in Iran,Journal of Phytopathology, 155: 368–372..

12-Eyvazi A., Dizadji A., Rastgou M., and Koohi Habibi, M, 2015, Bioassay and Phylogeny of Five Iranian Isolates of Cucumber mosaic virus from Different Hosts Based on CP Gene Sequence,Plant Protection Science, 51: 200–207.

13-Zibadoost, S., Rastgou, M., and Asghari, S, 2015, detection and molecular identification of candidatus phytoplasma trifolii infecting some cultivated crops and vegetables in west Azarbaijan province, Iran,Australian Plant Disease Notes, 11(3): 1-4.

14-Heidari, A., Darvishzadeh, R., Fayyaz Moghaddam, A., Rastgou, M., and Hatami Maleki, H., 2015, Investigation on the response of Iranian oriental and semi oriental tobacco genotypes to potato virus Y under controlled conditions,IRANIAN JOURNAL of GENETICS and PLANT BREEDING, 3(1): 1-9. .

15-Mohammadi Hajiabadi, A., Asaei, F., Abdollahi Mandolakani, B., and Rastgou, M. , 2012, Natural incidence of tomato viruses in the North of Iran,Phytopathologia Mediterranea, 51: 390-396..

16-Allahverdi, T., Rahimian, H. and Rastgou, M., 2017, Molecular identification of Candidatus phytoplasma spp. associated with Sophoroa yellow stunt in Iran. ,Journal of Plant Protection Research, 57(2):167-172.

17-Rastgou, M., Koohi Habibi, M., Izadpanah, K., Luisoni, E., Masenga, V., Milne, R. G., Wolf, Y. I., Koonin, E. V., and Turina, M. , 2009, molecular characterization of the plant virus genus ourmiavirus and evidence of inter-kingdom reassortment of viral genome segmLents as its possible route of origin,journal of general virology, 90: 2525–2535..

18-Rastgou, M., Khatabi, B., Izadpanah, K., and Kvarnheden, A. , 2005, Nucleotide Sequences of a Part of Barley Yellow Dwarf Virus-PAV and Cereal Yellow Dwarf Virus-RPV Genome from Iran,Parasitica, 61: 89-94..

19-Rastgou, M., Khatabi, B., Kvarnheden., A and Izadpanah, K , 2005, Relationships of Barley Yellow Dwarf virus-PAV and Cereal Yellow Dwarf Virus-RPV from Iran with Viruses of the Family Luteoviridae,European Journal of Plant Pathology, 113: 321-326..

20-ساسان رحمان پور- بابک عبدالهی مندولکانی-مرتضی قدیم زاده-مینا راستگو، 1393، واکنش چند هیبرید و توده بومی ملون ایرانی (Cucumis melo L) در برابر ویروس موزاییک زرد کدو،بیماریهای گیاهی، 50 (1): 99-102..

21-شیوا قربانی- مینا راستگو-محمد عبدالهی، 1393، تعیین برخی از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ارومیه ویروس موزاییک هندوانه،نشریه حفاظت گیاهان، 28 (4):437-444.

22-مینا راستگو، مینا کوهی جبیبی،کرامت اله ایزدپناه،غلامحسین مصاحبی، رابرت جی میلن، ماسیمو تورینا، 1389، بررسی پاره ای از خصوصیات بیولوژیکی ویروس خربزه ارومیه، وقوع آن در چند استان ایران و ارزیابی واکنش ارقام محلی و تجاری کدو و خیار نسبت به ویروس،دانش گیاهپزشکی ایران، 41: 217-224 .

23-مینا راستگو، بهنام خطابی، کرامت اله ایزدپناه، 1384، استفاده از روشهای تشخیص سریع سرولوژیکی و مولکولی در تفکیک ویروس های عامل کوتولگی زرد جو،فصلنامه علمی -پژوهشی انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران، 41: 125-140..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)

1-،Hobbe Naghi، M.، and Rastgou، M، 2019.، Molecular detection of Grapevine fanleaf virus and Grapevine leafroll associated viruses around Urmia،HASAT International Agriculture and Forest Congress، Ankara، Turkey، 21-23 June.، 226-231.

2-سحر نیساری و مینا راستگو، 1397، ردیابی ویروس موزاییک یونجه از مزارع اطراف ارومیه،چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، 1-5.

3-رضا الشی، سیده عاطفه حسینی، مینا راستگو و وحید رومی، 1397، اولین گزارش از وقوع فیتوپلاسمای زردی انگور در ارومیه،چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، 1-7.

4-سونیا فیروزی، سویل نعمت اللهی، مینا راستگو، 1395، ردیابی جمینی ویروسها از مزارع لوبیای استان آذربایجان شرقی،چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، 1-9.

5-یونس رضایی دانش، مینا راستگو، 1396، بررسی اثر چندین اسانس گیاهی روی عامل نکروز آوندی باکتریایی چغندرقند،همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران (2)، 349-352.

6-یونس رضایی دانش، مینا راستگو، 1396، بررسی اثر چندین عصاره گیاهی روی عامل پوسیدگی نرم باکتریایی چغندرقند،همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران (2)، 484-487.

7-علي برادر ،احمد حسيني،ثمين حسيني،مينا راستگو ،سميه عبداني بابكي، 1397، ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک معمولی بافت مرده لوبیا از مناطق لوبیاکاری شهرستان ارومیه،بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران، 668.

8-مینا راستگو، 1396، مطالعه سرولوژیکی و مولکولی سه ویروس شایع روی گوجه-فرنگی در منطقه ارومیه،هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران، 10-11.

9-توحید اله وردی پور- حشمت اله رحیمیان- ولی اله بابایی زاد-مينا راستگو، 1392، Candidatus phytoplasma solani همراه با لوله ای شدن برگ آلوهای اروپایی و ژاپنی در شمال ایران،کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، 71-72.

10-Rastgou, M., Koohi Habibi, M., Izadpanah, K., Mosahebi, Gh., Milne, R. G., and Turina, M. , 2008, Characterization of Ourmia melon virus, a new plant virus with unique structural and molecular features. ,Proceeding of XIV. International Congress of Virology. Istanbul, Turkey. 10-15 August. , pp. 88-89..

11-Mikaeili, M., Rastgou, M., and Roumi, V. , 2015. , Determination of the distribution and genetic variation of Grapevine virus A and Grapevine fanleaf virus in vineyards of east and West Azarbaijan provinces. ,18th congress of International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine. 7-11 September,, pp.26-27..

12-ناصر صحراگرد، مینا راستگو، محمد صادق صادقی، قباد بابایی، محمود معصومی، علی اصغر معینی و کرامت اله ایزدپناه، 1383، اثر تاریخ کشت در فراوانی سروتیپ های ویروس کوتولگی زرد جو و کنترل بیماری در گندم و جو در شهرکرد ،شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی، 57.

13-مریم خضری، مسعود احمدزاده، روح اله شریفی، مینا راستگو، 1394، ارزیابی تاثیر برخی منابع کربن و ازت مترشحه از ریشه نخود روی تشکیل بیوفیلم باکتری Bacillus subtilis،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، 1-5.

14-مریم خضری،اکبر آهنگران، مینا راستگو، 1394، اسکرین نمونه های برگی برای تست بیماری میوه سبز مرکبات (HLB) براساس واکنش نشاسته با ید،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، 1-4.

15-داوود کولیوند، نعمت سخندان بشیر،شهین صبحی، مینا راستگو، 1393، آنالیز فیلوژنتیکی جدایه های ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی از شمالغرب کشور بر اساس جداسازی و ترادف یابی بخش از ژنوم ویروس،بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 374.

16-مینا راستگو، مینا کوهی جبیبی،کرامت اله ایزدپناه،غلامحسین مصاحبی، رابرت جی میلن، ماسیمو تورینا، 1389، بررسی بازداری از خاموشی ژن بوسیلهORF2 و ORF3 ویروس خربزه ارومیه ourmia Melon virus،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 757.

17-ساسان رحمان پور، بابک عبداللهی مندولکانی، سعیده غلام زاده خویی، مرتضی قدیم زاده، مينا راستگو، 1391، بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده های بومی و ارقام هیبرید خربزه (Cucumis melo L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، 1-5.

18-آسيه عيوضي مقطالو، اكبر ديزجي، مينا راستگو، مينا حبيبي كوهي، ناهيد حمزه، 1393، بررسی واکنش ارقام توتون تیپ شرقی در برابر ویروس موزاییک خیار در شرایط کنترل شده،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، 11.

19-معصومه جلالی ، مينا راستگو، 1392، بررسی ویروسهای شایع روی لوبیا در منطقه ارومیه و تعیین ترادف یکی از جدایه های ویروس غالب،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 43-47.

20-مینا راستگو، مینا کوهی جبیبی،کرامت اله ایزدپناه،غلامحسین مصاحبی، رابرت جی میلن، ماسیمو تورینا، 1388، بیان پلی پروتئین های کد شده توسط چارچوب های ژنی دو و سه ویروس خربزه ارومیه در باکتری E. Coli و در برگهای گیاهان توتون N. Benthamiana از طریق مایه زتی با اگروباکتریوم،پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران، 11-12.

21-بهنام خطابی، مینا راستگو، محمود معصومی، علیرضا افشاری فر، کرامت اله ایزدپناه، 1383، تشخیص سریع ویروس های گروه کوتولگی زرد در غلات با استفاده از روش ایمنی سنجی بافتی و مقایسه آن با روش های دیگر سرولوژیکی،شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 65.

22-مینا راستگو، بهنام خطابی، علی یاسایی، محمود معصومی، علیرضا افشاری فر، کرامت اله ایزدپناه ، 1383، تعیین پراکندگی و معرفی برخی میزبانان زراعی و غیرزراعی ویروس های گروه کوتولگی زرد در غلات،شانزدهمیم کنگره گیاهپزشکی ایران، 61.

23-بهنام خطابی، مینا راستگو، کرامت اله ایزدپناه، 1384، تعیین پراکندگی و معرفی برخی میزبانهای زراعی و غیر زراعی ویروس های عامل کوتولگی زرد در غلات در استانهای فارس، چهار محال بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان و بررسی اختصاصیت و کارایی انتقال دو سروتیپ CYDV-RPV-BYDV-MAVتوسط شته های غلات،سومین کنگره ویروس شناسی ایران، 184.

24-مینا راستگو، بهنام خطابی، علیرضا افشاری فر، محمود معصومی، کرامت اله ایزدپناه، 1383، تعیین ترادف قسمتی از ژنوم ویروس کوتولگی زرد جو سروتیپ PAV،16th Iranian Plant Protection Congress، 62.

25- 1383، تعیین ترادف قسمتی از ژنوم ویروس کوتولگی زرد غلات CYDV-RPV،16th Iranian Plant Protection Congress.

26-مینا راستگو، نفیسه توسی، آسیه عیوضی، 1390، تعیین فراوانی و پراکنگی ویروس Y سیب زمینی در منطقه ارومیه و تعیین خصوصیات مولکولی آن،اولین همایش ویروس شناسان گیاهی ایران، 53-59.

27-مینا راستگو، مینا کوهی جبیبی،کرامت اله ایزدپناه،غلامحسین مصاحبی، 1389، تعیین فراوانی ویروس های کدوئیان در مزارع اطراف ارومیه و گزارش وقوع ویروس نقطه زرد کدو،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 755.

28-مینا راستگو، نفیسه توسی، 1391، تعیین میزبانان طبیعی ویروس Y سیب زمینی در منطقه ارومیه و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه توتون،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 868.

29-شبنم امهاری، مینا راستگو، نفیسه توسی، 1392، تعیین نژادهای ویروس Y سیب زمینی در منطقه ارومیه،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، 47-49.

30-مینا راستگو، نفیسه توسی، 1391، تعیین وقوع و فراوانی ویروسهای شایع در مزارع بادمجانیان اطراف ارومیه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 32-37.

31-مینا راستگو، مینا کوهی جبیبی،کرامت اله ایزدپناه،غلامحسین مصاحبی، رابرت جی میلن، ماسیمو تورینا، 1389، جایگاه فیلوژنتیکی ویروس های جنس اورمیا ویروس در بین ویروس ها،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 756.

32-بهنام خطابی، مینا راستگو، کرامت اله ایزدپناه، 1383، خالص سازی و تهیه آنتی سرم ویروس کوتولگی زرد غلات،شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی، 82.

33-مینا راستگو، مینا کوهی جبیبی،کرامت اله ایزدپناه،غلامحسین مصاحبی، رابرت جی میلن، ماسیمو تورینا، 1388، داده های مولکولی جدید در مورد جنس ویروس گیاهی اورمیاویروس،پنچمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران، 226-227.

34-محمد احمدزاده زاویه جیکی، احمد روحی بخش، مينا راستگو، 1394، ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک زرد کدو از کدوییان استان گیلان و شهرستان ارومیه،first international congress of healthy agriculture، nutrition and community، 1-9.

35-توحید الله وردی پور، حشمت اله رحیمیان، مینا راستگو، 1392، ردیابی مولکولی فایتوپلاسمای همراه درختان هلو و شلیل در استان آذربایجانغربی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 65-70.

36-سمانه زیبادوست، مینا راستگو، سوسن اصغری تازه کند، 1392، ردیابی مولکولی فیتوپلاسمای کدو در شهرستان ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 76-81.

37-راضیه شبانی، مینا راستگو، مریم خضری، 1394، ردیابی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی در مزارع سولاناسه ی شهرستان ارومیه،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، 1-2.

38-بهنام خطابی، مینا راستگو، محمود معصومی، علیرضا افشاری فر، کرامت اله ایزدپناه، 1383، روش های سریع مولکولی برای تشخیص بیماری ویروسی کوتولگی زرد جو،شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی، 65.

39-احمد حیدری، رضا درویش زاده، امیر فیاض مقدم ، مینا راستگو، 1391، شناسایی نشانگرهای ریزماهواره (SSR) پیوسته با ژن مقاومت به بیماری ویروس وای سیب زمینی (PVY) در ژنوتیپهای توتون شرقی،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، 11-17.

40-آذر جعفری درخشان، مینا راستگو، 1393، شناسایی و تعیین پراکنش ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در منطقه ارومیه،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، 73-76.

41-مینا راستگو، شیوا قربانی، محمد عبداللهی-نفیسه توسی، 1390، شناسایی و تعیین پراکنش ویروسهای آلوده کننده کدوییان در منطقه ارومیه و تعیین ترادف ویروس غالب (ویروس موزاییک هندوانه)،اولین همایش ویروس شناسان گیاهی ایران، 37-44.

42-مینا راستگو، نفیسه توسی، آسیه عیوضی، 1390، شناسایی و تعیین پراکنش ویروسهای آلوده کننده گوجه فرنگی در منطقه ارومیه،اولین همایش ویروس شناسان گیاهی ایران، 16-22.

43-مریم میکاییلی، مینا راستگو، وحید رومی، مریم خضری، 1394، فراوانی و پراکندگی ویروس ای انگور و ویروس برگ بادبزنی انگور در تاکستان های عمده استان آذربایجان شرقی و غربی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، 1-3.

44-بهنام خطابی، مینا راستگو، محمود معصومی، علیرضا افشاری فر، کرامت اله ایزدپناه، 1383، کارائی انتقال سروتیپ های BYDV-MAV و CYDV-RPV توسط شته های غلات،شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی، 80.

45-نوا آق گنبدی، مینا راستگو، 1394، مطالعه ی پراکندگی و دامنه ی میزبانی ویروس موزاییک گوجه فرنگی در منطقه ارومیه،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، 1-3.
کتاب های چاپ شده (5)

1-مینا راستگو-ثمین حسینی، 1394، بیماریهای ویروسی گیاهان زینتی جالیزی و سبزیجات، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-مینا راستگو، 1393، باکتری شناسی گیاهی.

3-Mina Rastgou, Massimo Turina, Robert G. Milne, 1390, Virus Taxonomy, Ninth Report of International Commiittee of Taxonomy of Viruses, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

4- 1389، بیماریهای چتریان، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

5- 1386، بیماریهای خشک میوه های مناطق معتدل، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1392، تعیین فراوانی و پراکندگی ویروس Y سیب زمینی در منطقه ارومیه و تعیین خصوصیات مولکولی آن،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (14)

1-سحر نیساری، 1397، ردیابی مولکولی ویروس موزاییک یونجه در اطراف ارومیه، مینا راستگو.

2-شهین صبحی، 1391، بررسی ویروس های شایع گوجه فرنگی در مزارع جنوب استان آذربایجان شرقی، نعمت سخندان بشیر-مینا راستگو.

3-احمد حیدری، 1391، بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی نشانگرهای مولکولی ریزماهواره همبسته با مقاومت به ویروس Y سیب زمینی در ارقام شرقی توتون، امیر فیاض مقدم-رضا درویش زاده-مینا راستگو.

4-ساسان رحمانپور، 1391، ارزیابی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط برای مقاومت به ویروس موزاییک زرد کدو در توده های بومی خربزه (Cucumis melo) با استفاده از نشانگرهای ISSR، بابک عبداللهی مندولکانی-مرتضی قدیم زاده- مینا راستگو.

5-آسیه عیوضی، 1391، تنوع ژنتیکی جدایه های ویروس موزاییک خیار در اطراف ارومیه براساس ترادف نوکلئوتیدی چارچوب ژنی پروتنئین پوششی ، اکبر دیزجی- مینا راستگو-مینا کوهی حبیبی.

6-توحید الله وردی پور، 1392، شناسایی فیتوپلاسماهای همراه با پیچیدگی برگ هلو و شلیل در استان های مازندران، گلستان و آذربایجان غربی، حشمت الله رحیمیان- ولی الله بابایی زاد-مینا راستگو.

7-رضا الشی، 1397، ردیابی و شناسیایی مولکولی فیتوپلاسما (ها)ی همراه با درختان انگوردر آذربایجان شرقی و غربی، سیده عاطفه حسینی-مینا راستگو- وحید رومی.

8-محمد احمدزاده، 1394، ردیابی ویروس موزاییک زرد کدو و ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی از مزارع استان گیلان و شهرستان ارومیه، احمد روحی بخش-مینا راستگو.

9-نوا آق گنبدی، 1395، مطالعه پراکندگی، دامنه میزبانی و تعیین ترادف ویروس موزاییک گوجه فرنگی در منطقه ارومیه، مینا راستگو.

10-معصومه جلالی، 1393، بررسی تعدادی از ویروسهای شایع روی محصول لوبیای معمولی در منطقه ارومیه، مینا راستگو.

11-آذر جعفری درخشان، 1394، مطالعه برخی از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در منطقه ارومیه، مینا راستگو.

12-سمانه زیبادوست، 1393، ردیابی و طبقه بندی فیتوپلاسماهای همراه با برخی از گیاهان زراعی و علف های هرز اطراف ارومیه، مینا راستگو- سوسن اصغری تازه کند.

13-مریم میکاییلی، 1395، پراکنش و تنوع ژنتیکی ویروس آی انگور در تاکستان های ارومیه و مراغه، مینا راستگو-وحید رومی.

14-شيوا قرباني، 1390، تعيين پراكندگي و فراواني ويروس هاي شايع روي كدوييان در منطقه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، محمد عبداللهی-مینا راستگو.
دروس تدریس شده (9)

1-بیماری فیزیولوژیک، کارشناسی،1396.

2-بیواکولوژی عوامل بیماریزای خاکزاد، کارشناسی ارشد،1397.

3-فیزیولوژی پارازیتیسم در بیماریهای گیاهی، کارشناسی ارشد،از سال 1393 تاکنون.

4-باکتری شناسی گیاهی، کارشناسی ارشد،1392.

5-ویروس شناسی گیاهی، کارشناسی ارشد،از سال 1390 تاکنون.

6-بیماریهای مهم گیاهان زینتی جالیزی و سبزی، کارشناسی،از سال 1388 تاکنون.

7-بیماریهای مهم درختان میوه، کارشناسی،از سال 1388 تاکنون.

8-ویروس های بیماریزای گیاهی، کارشناسی،از سال 1388 تاکنون.

9-بیماری شناسی گیاهی، کارشناسی،از سال 1388 تاکنون.