• نام و نام خانوادگی
  • بهنام دولتی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهنام دولتی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم خاک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-کارشناسی ارشد، 1384، شیمی و حاصلخیزی خاک و کود،ایران، دانشگاه تبریز.

2-دکتری، 1390، شیمی و آلودگی خاک و آب،ترکیه دانشگاه آنکارا.
مقالات ژورنال (20)

1-افسانه انصاری، عباس حسنی، بهنام دولتی، فاطمه سفیدکن، 1398، تأثیر نوع نیتروژن بر رشد، میزان کلروفیل و غلظت عناصر گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) در سیستم کشت بدون خاک،ایران، دانشگاه گرگان.

2-صفیه حسن زاد، حسین پیرخراطی، بهنام دولتی، 1396، بررسی تاثیر توام انرژی حرارتی، کربنات و فسفات بر غیر پویاسازی سرب (Pb) در خاک های آلوده،ایران دانشگاه تهران.

3-محسن برین، سعید صادقی آزاد، ، میرحسن رسولی صدقیانی، ابراهیم سپهر، بهنام دولتی، رقیه واحدی، 1397، تاثیر قارچ‌های حل‌کننده پتاسیم بر آزادسازی پتاسیم از کانی‌های سیلیکاتی و برخی شاخص‌های رشد گیاه ذرت (Zea mays L.)،ایران، دانشگاه ارومیه، مجله تحقیقات کاربردی خاک.

4-بهنام دولتی، محمدمهدی شیخ الاسلامی آل آقا، حسین پیرخراتی و خلیل فرهادی، 1396، بررسی تاثیر مواد هومیکی در شکل‌های شیمیایی کادمیم در خاک منطقه دفن زباله ارومیه،ایران دانشگاه تهران.

5-امیر رحیمی، بهنام دولتی و سعید حیدرزاده، 1397، تاثیر محلول‌پاشی برخی از عناصر کم مصرف بر ویژگی‌های کمی و کیفی چغندر قند (Beta vulgaris L.) رقم لاتیتا،ایران، دانشگاه ارومیه، مجله تحقیقات کاربردی خاک.

6-جواد بیاض زاده، ابراهیم سپهر، حمیدرضا ممتاز، بهنام دولتی، 1396، بررسی رفتار جذبی فسفر در خاک های زراعی منطقه خوی،ایران، دانشگاه ارومیه، مجله تحقیقات کاربردی خاک.

7-میرحسن رسولی صدقیانی، سعید صادقی آزاد ، محسن برین، ابراهیم سپهر، و بهنام دولتی، 1395، تأثير باکتريهاي حل کننده سيليکات بر آزادسازي پتاسيم از کانيهاي ميکايي و جذب آن توسط گياه ذرت،ایران، دانشگاه اصفهان، https://water-soil.tabrizu.ac.ir/article_6205.html.

8-حمیدرضا ممتاز، ندا مرادی، بهنام دولتی، قادر اکبرزاده، 1396، تاثیر ردیف توپوگرافی و کاربریهای مختلف اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی رس های خاک (مطالعه موردی: منطقه چایپاره استان آذربایجان‌غربی)،ایران، دانشگاه تبریز، https://water-soil.tabrizu.ac.ir/article_6205.html.

9-نوشین سلطانعلی نژاد، عباس صمدی، حسین عسگرزاده، بهنام دولتی، 1394، تأثیر تخلخل تهویه ای و مصرف اوره و منو کلسیم فسفات بر قابلیت دسترسی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در طول زمان انکوباسیون،ایران، دانشگاه ارومیه، مجله تحقیقات کاربردی خاک، http://asr.urmia.ac.ir/?_action=article&au=110009&_au=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85.

10-بهنام دولتی, 2014, Designing, and static and dynamic evaluation of tractor-back fertilizer sprayer with Variable Rate Technology (VRT),Scientific Journal of Pure and Applied Sciences.

11-بهنام دولتی, 2012, The Effect of Soil Properties on Zn Adsorption,Journal International Environmental Application and Science.

12-بهنام دولتی, 2010, Effects of Long-Term Continuous Cropping of Sunflower on K Forms in Calcareous Soils of Western Azerbaijan Province Iran,Journal of Agricultural Sciences.

13-بهنام دولتی, 2008, Effect of continuous cropping on potassium forms and potassium adsorption characteristics in calcareous soils of Iran.,Australian Journal of Soil Research,.

14-زهرا امیرپور، سالاررضاپور، بهنام دولتی، 1395، اثرات عملیات باغداری مستمر و طولانی مدت بر توزیع شکل های پتاسیم و خصوصیات جذبی آنها در منطقه ارومیه،نشریه آب و خاک.

15-بهنام دولتی، 1394، بررسی پتانسیل خاک لندفیل شهر ارومیه به عنوان لاینر جاذب در ساخت لندفیل مهندسی-بهداشتی،محیط شناسی، 41،3.

16-بهنام دولتی، 1394، تاثیر پنج دهه عملیات کشاورزی مستمر بر توزیع شکل های پتاسیم در برخی باغات‌ جنوب دشت ارومیه،تحقیقات کاربردی خاک، 2،2.

17-بهنام دولتی، 1394، بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در خوی، استان آذربایجان غربی،نشریه آب و خاک مشهد، 2،2.

18-بهنام دولتی، 1393، بررسی تاثیر انرژی حرارتی، آهک و فسفات در غیرپویاسازی کادمیم،محیط شناسی، 40،2.

19-بهنام دولتی، 1393، تاثیر لئوناردیت بر تغییر شکل‌های شیمیایی کادمیم و سرب در خاکهای حاصله از مواد مادری متفاوت،دانش آب و خاک.

20-بهنام دولتی، 1387، شکلهای مختلف پتاسیم و روابط Q/I درخاکهای تحت تحت کشت آفتابگردان،علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، 12،2.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- 2010, ).The determination of zinc adsorption in Sarayonu soils of Konya Region-Turkey,Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun,Turkye.

2- 1390، ...... لئوناردیت (Leonardite) بر سینتیک دفعی کادمیم (Cd) در خاکهای حاصله از مواد مادری متفاوت،دوازدهمین گنکره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

3- 2012, Comparison of kinetics desorption of heavy metals (Cd, Zn and Pb) in soils formed from different parent materials in the presence of Leonardite,Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, ?e?me - ? zmir,TURKEY.

4- 2010, Effects of leonardite on sorption/desorption of Pb and Zn in soils with different parent materials,Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, سامسون,ترکیه.

5- 2010, Effects of long-term continuous cropping of sunflower on K forms in calcareous soils of Western Azerbaijan Province, Iran,Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun,Turkey.

6- 2010, Sorption and desorption of Zn, Mn, Fe, and Cu in acidic and calcareous soils,International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, سامسون,ترکیه.

7- 1388، اثرات زراعت مستمر بر پارامترهای کمیت (Q) به شدت (I) در خاکهای آهکی تحت زراعت چغندر قند در استان آذربایجانغربی،مدیریت خاک و امنیت غذایی، گرگان،ایران.

8- 1393، اثرات سمیت عنصر بُر بر برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص کلروفیل ارقام انگور سفید بیدانه و رشه(Vitis vinifera L.)،سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک مرسوم، اردبیل،ایران.

9- 1388، ارزیابی شاخصهای قابلیت استفاده پتاسیم به گیاه در خاکهای زیر کشت چغندر قند در استان آذربایجانغربی،مدیریت خاک و امنیت غذایی، گرگان،ایران.

10- 1388، ارزیابی قدرت فراهمی پتاسیم در برخی ار خاکهای آهکی استان آذربایجانغربی،مدیریت خاک و امنیت غذایی، گرگان،ایران.

11- 1391، بررسی پتانسیل خاک محل دفن زباله شهر ارومیه به عنوان لاینر جاذب کادمیم در ساخت لندفیل مهندسی،شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز،ایران.

12- 1392، بررسی تاثیر انرژی حرارتی، آهک و فسفات در تحرک پذیری کادمیم خاک آلوده،هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

13- 1391، بررسی حذف نیترات از محلول های آبی با لئوناردیت عامل دار شده،سی و یکمین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

14- 1393، بررسی شکل‌های کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه تحت تاثیر تراکم و مواد هومیکی،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

15- 1392، بررسی کیفیت رودخانه سیمره در بالا دست و پایین دست سد سیمره،دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان،ایران.

16- 1394، برهم کنش سطوح مختلف تخلخل تهویه ای و مصرف توامان اوره و منو کلسیم فسفات بر میزان قابلیت دسترسی عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

17- 1392، تاثیر آبیاری با آب شور و تیمار سالسلیک اسید بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و میزان فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی گایاکول پراکسیداز در دو رقم زیتون (Olea europaea L)،اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی، نقده،ایران.

18- 1390، تاثیر لئوناردیت (Leonardite) بر سینتیک دفعی سرب (Pb) در خاکهای حاصله از مواد مادری متفاوت،پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

19- 1391، تاثیر لئوناردیت در گونه بندی سرب (Pb) در خاکهای حاصله از مواد مادری متفاوت،ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

20- 1394، تاثیر مواد هومیکی بر جذب روی (Zn) توسط ذرت (Zea mays var. indentata) در خاکهای با مواد مادری مختلف،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

21- 1386، تخلیه پتاسیم از برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربی،مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج 4 تا 6 شهریور 1386، کرج،ایران.

22- 1394، تغییر شکلهای شیمیایی روی (Zn) تحت تاثیر مواد هومیکی در برخی از خاکهای مرکزی ترکیه،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

23- 1386، کلهای مختلف پتاسیم و روابط Q/I در خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربی،مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج 4-6 شهریور 1386، کرج،ایران.

24- 1393، مطالعه تثبیت سرب (Pb) و کادمیم (Cd) در خاک های آلوده با استفاده از کود فسفاته و حرارت،هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست - تفکر، تغذیه صرفه جویی، تهران،ایران.

25- 1392، مطالعه کانی شناسی در سه کاربری زیست محیطی منطقه چایپاره استان آذربایجانغربی،هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-بهنام دولتی، 1397، تاثیر کاربرد مواد هومیکی بر شکل‌های شیمیایی عناصر غذایی آهن (Fe)، روی (Zn) و منگنز (Mn) در برخی از خاک‌های آذربایجانغربی،درون دانشگاهی.
پایان نامه ها (8)

1-محمد مهدي شيخ الاسلامي، 1392، مطالعه¬ي گونه¬بندي عنصر سنگين كادميوم در خاك رسي منطقه¬ي دفن زباله¬ي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-زهرا اميرپور، 1392، ارزيابي اثرات آبياري و عمليات زراعي طولاني مدت بر جذب و توزيع شكل هاي پتاسيم و ارتباط آنها با كاني هاي رسي در خاكهاي جنوب دشت اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-صفيه حسن زاده، 1392، بررسي عوامل شكل گيري عناصر سنگين كادميوم و سرب و مطالعه روش هاي تثبيت آنها در خاك هاي رسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-شيما عليمرادي، 1392، بررسي تغييرات آلودگي آب رودخانه سيمره در بالادست و پايين دست سد سيمره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-زهرا عمري شكفتيك، 1392، تاثير آبياري با آب شور و تيمار سالسليك اسيد بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو رقم زيتون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

6-قادر اكبرزاده، 1392، مطالعه پيدايش خاك در كاربري هاي مختلف مرتع، كشت ديم و آبي در يك رديف توپوگرافي در منطقه چايپاره استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-احسان نادري، 1391، بررسي حذف برخي فلزات سنگين و تركيبات غير فلزي مضر از نمونه هاي آبي با استفاده از لئونارديت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

8-فرهاد درنواز، 1394، بررسي اثرات سميت عنصر بر بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي ارقام انگورسفيد بي دانه و رشه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.