• نام و نام خانوادگی
  • محسن دانشیار
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (41)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (54)
کتاب های چاپ شده (4)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (21)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن دانشیار
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (41)

1-اسلام نوروزی، محسن دانشیار، پرویز فرهومند، جواد علی اکبرلو و فاطمه حامیان, 2014, EffEct of zinc acetate and magnesium sulfate dietary supplementation on broiler thigh meat colour, nutrient composition and lipid peroxidation values under continious heat stress condition,Annals of Animal Science.

2-فرهاد جزیده، پرویز فرهومند، محسن دانشیار و غلامرضا نجفی, 2014, The effect of dietary glutamine supplementation on growth performance and intestinal morphology of broiler chickens reared under hot conditions,Turkish Journal of Veterinray and Animal Science.

3-مختار فتحی، تیمور تنها و محسن دانشیار, 2014, Effects of Glutamine Supplementation on Growth Performance and Antioxidant Status in Broilers with Pulmonary Hypertension Syndrome (PHS,Iranian Journal of Applied Animal Science.

4-المیرا محمدی، محسن دانشیار و فرهاد فرخی اردبیلی, 2014, In ovo injection effect of sodium nitrite on hatchability, day-old chick quality,organ weights and body antioxidant status of newly hatched chicks,Indian journal of Animal Science.

5-اسلام نوروزی، محسن دانشیار و پرویز فرهومند, 2013, Dietary supplementation effects of zinc acetate and magnesium sulfate on performance and antioxidant status of broilers under continuous heat stress,Spanish Journal of Agriculture Research.

6-اشرف شربتی علیشاه، محسن دانشیار و علی میرزا آقازاده, 2013, The effect of dietary of dietary sumac fruit powder (Rhus coriaria L.) on performance and blood antioxidant status of broiler chickens under continuous heat stress condition,Italian Journal of Animal Science.

7-محسن دانشیار, 2012, The effect of vitamin E and L-arginine on supplementation on antioxidant status and biochemical indices of broiler chickens with pulmonary hypertension syndrome,Journal of Animal and Veterinary Advances.

8-محسن دانشیار, 2012, Effect of Dietary Sodium Nitrate Consumption on Egg Production,Egg Quality Characteristics and Some Blood Indices in Native Hens of West Azarbaijan Province,Asian Australian Journal of Animal Science.

9-محسن دانشیار, 2012, The effects of thyme (Thymus vulgaris) extract,Journal of Medicinal Plants Research.

10-محسن دانشیار, 2012, Effect of mentha extract (Mentha piperita) supplementation in drinkingwater on performance, plasma lipoproteins, carcass charasteristic and liver color index or weight in broiler chickens,Indian Journal of Animal Science.

11-محسن دانشیار, 2012, The effects of turmeric supplementation on antioxidant status, blood gas indices and mortality in broiler chickens with T3-induced ascites,British Poultry Science.

12-محسن دانشیار, 2012, The effect of dietary turmeric on antioxidant properties,Animal Science Journal.

13-محسن دانشیار, 2012, The effect of dietary turmeric on antioxidant properties of thigh meat in broiler chickens after slaughterasj_997 1..7,Animal Science Journal.

14-محسن دانشیار, 2011, Antioxidant enzyme activities characterization in pulmonary hypertension syndrome (PHS) in broilers,Research Journal of Biological Science.

15-M. Daneshyar, J. M. C. Geuns, H. Willemsen, Z. Ansari, V. M. Darras, J. G. Buyse and N. Everaert, 2011, Evaluation of dietary stevioside supplementation on anti-HSA immunoglobulin G, Alpha-1-glyco protein, body weights, thyroid hormones and proportional organ weights in broiler chickens,JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION.

16-Mokhtar Fathi, Kambiz Nazer adl, Yahya Ebrahim Nezhad, Habib Aghdam Shahryar, Mohsen Daneshyar and Taimor Tanha, 2011, The role of oxidative stress in the development of congestive heart failure (CHF) in broilers with pulmonary hypertension syndrome (PHS),Journal of Cell and Animal Biology.

17-محسن دانشیار, 2011, Effects of dietary turmeric supplementation on plasma lipoproteins, meat quality and fatty acid composition in broilers,South African Journal of Animal Science.

18-Rahim Abdulkarimi,Mohsen Daneshyar,Alimirza Aghazadeh, 2011, Thyme (Thymus vulgaris) extract consumption darkens the liver and lowers the blood cholesterol and proportional liver and abdominal fat weights in broiler chickens,Italian Journal of Animal Science.

19- 2010, Evaluation of Steviol Injection on Chicken Embryos: Effects on Post-hatch Development, Proportional Organ Weights, Plasma Thyroid Hormones and Metabolites,journal of poultry science.

20- 2010, Current Status of the Great Bustard Otis tarda in Boukan,,Podoces.

21-توحید بومی و محسن دانشیار، 1394، تاثیر سطوح مختلف عصاره آویشن (Thymus Vulgaris. L) بر رشد، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی مصرف کننده نیترات سدیم در آب آشامیدنی،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

22-علی پیرمحمدی، محسن دانشیار و پرویز فرهومند، 1394، اثرات تنش گرمایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، اندامهای داخلی، هماتوکریت، دمای رکتال و فعالیت برخی از آنزیمهای جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی دوره ای،چکاوک.

23-هژار خاتمی،محسن دانشیار و پرویز فرهومند، 1394، بررسی اثرات زردچوبه (Curcoma Longa L) بر باروری، جوجه در آوری، کیفیت و فراسنجه هاغی خونی جوجه های تازه هچ شده از مرغهای مادر بومی،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

24-هژار خاتمی، پرویز فرهومند و محسن دانشیار، 1394، تاثیر پودر ریزوم زردچوبه بر خصوصیات کمی و کیفی تخم مرغهای بومی استان آذربایجان غربی،پژوهش نامه علوم طیور.

25-احمد بابازاده اقدم، شهاب قاضی هرسنی و محسن دانشیار، 1394، تاثیر سطوح مختلف ال کارنیتین بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح بالای چربی در شرایط تنش گرمایی،مجله تحقیقات دامپزشکی.

26-محسن دانشیار، 1394، نگاهی به وضعیت دام و طیور در جهان، ایران و شهرستان بوکان،پژوهشهای زاگرس.

27-علیرضا اخواست و محسن دانشیار، 1393، تاثیر سطوح مختلف عصاره رزماری بر رشد، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی دریافت کننده نیترات سدیم در آب آشامیدنی،نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی).

28-توحید بومی و محسن دانشیار، 1393، تاثیر عصاره آویشن بر میزان مواد مغذی و رنگ گوشت جوجه های گوشتی دریافت کننده نیترات سدیم در آب آشامیدنی،پژوهش نامه علوم طیور.

29-توحید بومی و محسن دانشیار، 1393، تاثیر عصاره هیدروالکلی آویشن بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی و گازهای خونی جوجه های گوشتی دریافت کننده نیترات سدیم در آب آّشامیدنی،نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی).

30-اسلام نوروزی، محسن دانشیار و پرویز فرهومند، 1393، اثرات سطوح مختلف استات روی و سولفات منیزیم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی،پژوهشهای علوم دامی.

31-علیرضا اخواست، محسن دانشیار و توحید بومی، 1393، بزرسی تاثیر مکمل سازی ویتامین C در آب آشامیدنی بر عملکرد، فراسنجه های خونی، وضعیت آنتی اکسیدانی، میزان مواد مغذی و رنگ گوشت جوجه های گوشتی،چکاوک.

32-مختار فتحی، تیمور تنها، محسن دانشیار و فریده نبی زاده، 1393، تاثیر مکمل سازی ویتامین E و آرژنین بر فعالیت آنزیمهای پلاسما، برخی پارامترهای خونی، تلفات و عملکرد جوجه های گوشتی درگیر با سندرم افزایش خون ریوی (آسیت)جوجه های،نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی).

33-محسن دانشیار، 1393، کاربرد و اهمیت اسیدی فایرها در تغذیه طیور،چکاوک.

34-مرتضی گلزاده، پرویز فرهومند، محسن دانشیار، 1392، بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دانه سماق بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی،پژوهشهای علوم دامی.

35-فرزانه خاکپور ایرانی، محسن دانشیار، رامین نجفی، 1392، تاثیر سطوح مختلف لیزین و پیریدوکسین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی پارامترهای خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی،پژوهشهای علوم دامی.

36-المیرا محمدی، محسن دانشیار، فرهاد فرخی اردبیلی و اسکندر علیزاده، 1391، بررسی تأثیر تزریق داخل تخم مرغی سطوح مختلف نیتریت بر رشد و توسعهی جنین و برخی از فراسنجه های خونی جوجههای تازه هچ شده،پژوهش و سازندگی (علوم دامی).

37-اشرف شربتی علیشاه، محسن دانشیار و علی میرزا آقازاده، 1391، اثرات سطوح مختلف پودر دانه ی سماق بر رشد، فراسنجه های خونی و خصوصیّات لاشه ی جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی،پژوهش و سازندگی علوم دامی).

38-فرزانه خاکپور ایرانی، محسن دانشیار و رامین نجفی، 1391، تأثیر سطوح مختلف لیزین و پیریدوکسین بر عملکرد، خصوصیّات لاشه و برخی پارامترهای خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی،پژوهشهای علوم دامی.

39-محمد علیزاده قند کانلو، پرویز فرهومند، محسن دانسیار، 1390، بررسی اثرات سطوح مختلف دانه زیره سیاه بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی،پژوهش و سازندگی.

40-مهدی نایب پور، پرویز فرهومند، محسن دانشیار، 1390، بررسی عملکرد و سیستم ایمنی هومورال (تیتر آنتی بادی در مقابل واکسن گامبورو، غلظت سرولوپلاسمین و نسبت هترفیل به لنفوسیت) جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروبیوتیک و روغن سویا،پژوهش و سازندگی.

41-محمد علیزاده قندکانلو، پرویز فرهومند و محسن دانشیار، 1390، بررسی اثر سطوح دانه زیره سیاه بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی،پژوهش و سازندگی (علوم دامی).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (54)

1- 1388, Changes of Serum glutathione peroxidase and superoxide desmotase activities, and Vitamin E and TBARS concentrations in broiler chickens with T3 induced ascites,2nd International Veterinary Poultry Congress, تهران,ایران.

2- 1388, The effect of Curcoma longa on ascites mortality and serum antioxidant defense of broiler chickens with ascites,2nd International Veterinary Poultry Congress, تهران,ایران.

3- 1388, The effect of Curcoma longa on performance and some blood indices in broiler chickens affected by ascites syndrome,2nd International Veterinary Poultry Congress, تهران,ایران.

4- 2012, The effect of dietary supplementation of black caraway on crude protein and ether extract percent and meat quality in broiler chickens,3rd International Veterinary Poultry Congress, Tehran,Iran.

5- 2012, The effect of dietary supplementation of Black Cumin seeds (Carum carvi) on internal organ weights and fatty acid profile of thigh meat in broiler chickens,3rd international Veterinary Poultry Congress, Tehran,Iran.

6- 1388, The effect of T3 induced ascites on performance, organ weights and intestinal part weights and lengths of broiler chickens,2nd International Veterinary Poultry Congress, تهران,ایران.

7- 1394، اثر افزودن بتائین بر کیفیت گوشت و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی،هشتمی کنفرانس ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

8- 1394، اثر سطوح مختلف ریشه کاسنی در مقایسه با یک پری بیوتیک تجاری بر عملکرد جوجه های گوشتی در دوره آغازین،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

9- 1392، اثرات سطوح مختلف لیزین و پیریدوکسین بر آنالیز تقریبی و کیفیت گوشت ران جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

10- 1391، اثرات سطوح مختلف لیزین و پیریدوکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

11- 1392، اثرات نیترات و نیتریت بر دام و طیور و فراوردهای حیوانی،دومین همایش توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، همدان،ایران.

12- 1393، آیا تنش گرمایی دوره ای بر اکسیداسیون و آسیبهای کبدی در جوجه های گوشتی موثر است؟،ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز،ایران.

13- 1394، بررسی اثر تریپتوفان بر رشد و فراسنجه های رنگ و مواد مغذی گوشت جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

14- 1390، بررسی اثر سطوح مختلف پودر دانه سماق بر برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی،اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

15- 1390، بررسی اثر سطوح مختلف و تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد و خصوصیات،نخستین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور کشور لاشه جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی، قم،ایران.

16- 1390، بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در جیره مرغان بومی (آذربایجان غربی) بر فاکتورهای کیفی تخم مرغ و عملکرد تولیدی آنها در اواخر دوره تولید،پنجمین همایش یافته های کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.

17- 1390، بررسی اثرات سطوح مختلف بادرنجبویه در آب آشامیدنی بر عملکرد و برخی فاکتورهای خونی جوجه های گوشتی،نخستین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور کشور، قم،ایران.

18- 1390، بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دانه سماق بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی،نخستین کنفراس علمی تخصصی صنعت طیور کشور، قم،ایران.

19- 1390، بررسی اثرات سطوح مختلف دانه زیره سیاه بر ترکیب اسید های چرب گوشت ران و وزن اندام های داخلی جوجه های گوشتی،اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

20- 1390، بررسی اثرات سطوح مختلف دانه زیره سیاه بر عملکرد و خصوصیات استخوان جوجه های گوشتی،نخستین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور کشور، قم،ایران.

21- 1389، بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره آویشن باغی (Thymuse vulgarise) بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی،چهارمین کنگره علوم دامی، کرج،ایران.

22- 1389، بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی (Mentha piperita) برسیستم ایمنی جوجه های گوشتی،چهارمین کنگره علوم دامی، کرج،ایران.

23- 1391، بررسی اثرات مکمل سازی سطوح مختلف استات روی و سولفات منیزیم بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

24- 1393، بررسی تاثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه هاس گوشتی تحت تنش گرمایی،ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز،ایران.

25- 1390، بررسی تاثیر تزریق داخل تخم مرغی گلوتامین بر کیفیت جوجه یکروزه،اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

26- 1394، بررسی تاثیر سطوح مختلف ترئونین جیره بر وضعیت روده و مورفولوژی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

27- 1390، بررسی کیفیت آلبومین تخم مرغ مرغان بومی (آذربایجان غربی) تغذیه شده با جیره های حاوی سطوم مختلف پودر ریزوم زردچوبه،پنجمین همایش یافته های کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.

28- 1391، بررسی های انجام شده در رابطه با اثرات آنتی اکسیدانی آویشن در طیور،دومین کنفرانس علمی تخصصی طیور ایران، قم،ایران.

29- 1391، بررسی های انجام شده در رابطه با اثرات آنتی اکسیدانی گیاه رزماری در طیور،دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران، قم،ایران.

30- 1391، بررسی های انجام شده در رابطه با اثرات گیاه آویشن یر طیور،دومین کنفرانس علمی تخصصی طیور ایران، قم،ایران.

31- 1391، بررسی های انجام شده در رابطه با تاثیر گیاه رزماری بر عملکرد طیور،دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران، قم،ایران.

32- 1394، تاثیر افزودن بتائین و بتاپلاس بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

33- 1394، تاثیر افزودن بتائین و بتاپلاس به جیره بر مواد مغذی و رنگ گوشت ران جوجه های گوشتی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

34- 1389، تاثیر آسیت القایی ناشی از تغذیه با هورمون تری یدوتیرونین بروضعیت آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی،چهارمین همایش منطقه ایی یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.

35- 1393، تاثیر پودر دارچین و زردچوبه بر شاخصهای خونی پراکسیداسیون و آسیبهای کبدی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

36- 1393، تاثیر پودر دارچین و زردچوبه بر میزان الکترولیتهای خون جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

37- 1392، تاثیر زردچوبه بر جوجه درآوری، کیفیت و فراسنجههای خونی جوجههای تازه هچ شده از مرغهای مادر بومی،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

38- 1393، تاثیر سطوح مختلف ال کارنیتین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح بالای چربی در تنش گرمایی،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

39- 1394، تاثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

40- 1394، تاثیر سطوح مختلف ریشه کاسنی در مقایسه با یک پری بیوتیک تجاری بر رشد، خصوصیات لاشه و وزن اندامهای داخلی جوجه های گوشتی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

41- 1392، تاثیر سطوح مختلف عصاره رزماری بر عملکرد جوجه های گوشتی مصرف کننده نیترات،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

42- 1394، تاثیر سطوح مختلف کاسنی در مقایسه با یک پری بیوتیک تجاری بر فراسنجه های خونی و متابولیسم استخوان جوجه های گوشتی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

43- 1392، تاثیر سطوح مختلف گلوتامین بر میزان مواد مغذی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

44- 1391، تاثیر سطوح مختلف گلوتامین در مقایسه با ویتامین E بر عملکرد و وضعیت آنتی اکسیدانی خون جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

45- 1392، تاثیر عصاره آویشن بر عملکرد جوجه های گوشتی مصرف کننده نیترات سدیم در آب،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

46- 1391، تاثیر فلفل قرمز تند با آویلامایسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی،دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران، قم،ایران.

47- 1392، تاثیر فلفل قرمز تند در مقایسه با آویلامایسین در 21 روزگی برعملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

48- 1394، تاثیر مکمل سازی بتائین بر عملکرد و فعالیت برخی آنزیمهای خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی،هشتمی همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

49- 1391، تاثیر ویتامین E بر بهبود ظرفیت آنتی خون و تولید تخم مرغ مرغهای مادر بومی (آذربایجان غربی) تغذیه شده با نیترات سدیم در مرحله اوج تولید،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

50- 1394، تنش گرمایی به عنوان چالشی مهم برای عملکرد جوجه های گوشتی در مناطق خشک و نیمه خشک،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

51- 1394، جلوگیری از اثرات منفی آنتی بیوتیکهای محرک رشد با استفاده از جایگزین ها در،همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی، تهران،ایران.

52- 1394، راهکارهای کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنعت طیور،همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی، تهران،ایران.

53- 1394، عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف ال ترئونین در شرایط تنش گرمایی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

54- 1389، مطالعه تاثیر پروبیوآنسیم و گریند ازیم بر عملکرد جوجه های گوشتی،چهارمین کنگره علوم دامی ایران، کرج،ایران.
کتاب های چاپ شده (4)

1-محسن دانشیار، امید احمد آلی و دانیال عنایتی، 1393، افزودنی های خوراکی و محرک های رشد در تغذیه طیور.

2-امید احمدآلی، محسن دانشیار و رشید حسینی، 1392، تکنولوژی تولید و کنترل کیفی خوراک دام و طیور.

3-محسن دانشیار و فرید سبزی بایقرا، 1391، فایتوژنیکها در تغذیه حیوانات، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

4- 1389، اصول پرورش بوقلمون، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1394، تعیین نیازهای تریپتوفان برای بهبود عملکرد، خصوصیات لاشه، مورفولوژی دستگاه گوارش، فراسنجه های خونی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1391، بررسی تاثیر زردچوبه بر پروفایل اسیدهای چرب و تری گلیسرید لاشه جوجه های گوشتی و میزان پراکسیداسیون و فعالیت آنتی اکسیدانی آن بعد از کشتار،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (21)

1-اشرف شربتي عليشاه، 1391، بررسي اثرات سطوح مختلف سماق بر عملكرد، خصوصيات لاشه و وضعيت آنتي اكسيداني بدن جوجه هاي گوشتي تحت استرس گرمايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رضا سياحي، 1390، اثر سطوح مختلف بادرنجبو روي عملكرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-هوشنگ صفري، 1391، تاثير ويتامين E و سلنيوم بر عملكرد (كميت و كيفيت تخم مرغ) و برخي فراسنجه هاي خوني مرغان مادر بومي آذربايجان غربي تغذيه شده با نيترات سديم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-اسلام نوروزي، 1391، بررسي اثرات مكمل سازي سطوح مختلف استات روي و سولفات منيزيم بر عملكرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي تحت شرايط استرس گرمايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-الميرا محمدي، 1391، بررسي تاثير تزريق داخل تخم مرغي سطوح مختلف نيتريت بر رشد و توسعه جنين، جوجه درآوري، كيفيت جوجه يكروزه و برخي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي تازه هچ شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-كاميرا ماشينچي زاده عباسي، 1390، اثر دانه زيره سياه بر عملكرد و پروفايل اسيدهاي چرب گوشت ران و وزن اندامهاي داخلي در جوجه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-هژار خاتمي، 1391، بررسي اثرات زردچوبه بر باروري، توسعه جنين، جوجه درآوري، كيفيت و فاكتوهي خوني جوجه يكروزه در مرغان مادر بومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-فرزانه خاكپور ايراني، 1391، بررسي اثرات سطوح مختلف ليزين و پيريدوكسين بر عملكرد، خصوصيات لاشه و وضعيت آنتي اكسيداني بدن جوجه هاي گوشتي تحت استرس گرمايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سعيد كاظمي، 1390، بررسي اثرات مقايسه اي زئوليت و كليريد پتاسيم بر عملكرد و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي تحت استرس گرمايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-فرهاد جزيده، 1390، اثرات مكمل سازي جيره با گلوتامين بر عملكرد و مورفولوژي روده جوجه هاي گوشتي تحت استرس گرمايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-مرتضي گلزاده، 1390، بررسي اثرات سطوح مختلف سماق بر عملكرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-محمد عليزاده قندكانلو، 1390، اثرات تغذيه اي دانه زيره سياه بر عملكرد و توسعه سيستم اسكلتي جوجه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

13-توحيد بومي، 1392، تاثير مصرف عصاره آويشن در آب آشاميدني بر اثرات منفي ناشي از نيترات سديم در جوجه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-عليرضا اخواست، 1392، تاثير مصرف عصاره رزماري در آب آشاميدني بر اثرات منفي ناشي از نيترات سديم در جوجه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-علي پيرمحمدي، 1393، بررسي تاثير پودر گياهان آويشن و پونه بر عملكرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-پيام باغبان كنعاني، 1393، تاثير پودر دارچين و زردچوبه بر عملكرد،خصوصيات لاشه، برخي فراسنجه¬هاي خوني جوجه¬هاي گوشتي تحت تنش گرمايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سروه مباشر، 1394، بررسي تأثير سطوح مختلف ترئونين جيره بر عملكرد، خصوصيات لاشه و مورفولوژي دستگاه گوارش جوجه¬هاي گوشتي تحت تنش گرمايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-پرستو داودي، 1394، تعيين نيازهاي تريپتوفان براي بهبود عملكرد، خصوصيات لاشه، مورفولوژي دستگاه گوارش، فراسنجه¬هاي خوني و كيفيت گوشت جوجه¬هاي گوشتي تحت تنش گرمايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-فرزانه مسگرسفيدان، 1394، تاثير بتائين هيدروكلرايد و مخلطو تجاري حاوي بتائين و پروبيوتيك بر عملكرد، خصوصيات لاشه و مورفولوژي روده جوجه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-زاهد عزيز مسگري، 1394، تاثير سطوح مختلف بتائين بر عملكرد، خصوصيات لاشه و مورفولوژي دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-مريم شيربندي، 1394، تاثير ريشه كاسني در مقايسه با يك پري بيوتيك تجاري بر عملكرد، خصوصيات لاشه¬، متابوليسم استخوان و مورفولوژي دستگاه گوارش جوجه¬هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.