بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (52)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (61)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (31)
دروس تدریس شده (25)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • کیوان خلیلی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-دکترای تخصصی (Ph.D)، 1382، مهندسی منابع آب،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (52)

1-Zhen Wang , Nasrin Fathollahzadeh Attar , Keivan Khalili , Javad Behmanesh , Shahab S. Band , Amir Mosavi & Kwok-wing Chau. Monthly streamflow prediction using a hybrid stochastic-deterministic ap, 2020, Monthly streamflow prediction using a hybrid stochastic-deterministic approach for parsimonious non-linear time series modeling. ,Engineering Applications of Computational FluidMechanics.

2-Abbas Abbasi, Keivan Khalili, Javad Behmanesh, Akbar Shirzad, 2019, Drought monitoring and prediction using SPEI index and gene expression programming model in the west of Urmia Lake,Theoretical and Applied Climatology.

3-Nasrin Fathollahzadeh Attar, Keivan Khalili, Javad Behmanesh, Neda Khanmohammadi, 2018, On the reliability of soft computing methods in the estimation of dew point temperature: The case of arid regions of Iran,Computers and Electronics in Agriculture, https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.08.029.

4-Farshad Ahmadi, Mohammad Nazeri Tahroudi, Rasoul Mirabbasi, Keivan Khalili, Deepak Jhajharia, 2017, Spatiotemporal trend and abrupt change analysis of temperature in Iran. ,Meteorological Applications.

5-عباس عباسی. کیوان خلیلی. جواد بهمنش. اکبر شیرزاد، 1399، کاربرد روش الگوریتم ژنتیک در برآورد پارامترهای سری زمانی خطی به منظور پیش بینی خشکسالی،نشریه دانش آب و خاک، جلد 30، شماره 4.

6-53) Saeid Mehdizadeh, Javad Behmanesh, Keivan Khalili, 2018, New Approaches for Estimation of Monthly Rainfall Based on GEP-ARCH and ANN-ARCH Hybrid Models,Water Resources Management. January, Volume 32, Issue 2, pp 527–545.

7-عباس عباسی. کیوان خلیلی. جواد بهمنش. اکبر شیرزاد، 1399، مقایسه روشهای شبکه عصبی مصنوعی، شبکه بیزین و برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی خشکسالی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مراغه)،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ، سال یازدهم، شماره 21، بهار و تابستان.

8- 1397، شبيه سازي مكاني- زماني بارش سالانه با استفاده از مدلهاي تصادفي،مجله علوم آب و خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان. ، جلد 22، شماره 1، بهار .

9-Saeid Mehdizadeh, Javad Behmanesh, Keivan Khalili, 2017, A comparison of monthly precipitation point estimates at 6 locations in Iran using integration of soft computing methods and GARCH time series model,Journal of Hydrology, November .

10-Mohammad Nazeri Tahroudi, Keivan Khalili, Farshad Ahmadi, Rasoul Mirabbasi, , Deepak Jhajharia, 2018, Development and application of a new index for analyzing temperature concentration for Iran’s climate,International Journal of Environmental Science and Technology.

11-Keivan Khalili, Mohammad Nazeri Tahoudi, Rasoul Mirabbasi, Farshad Ahmadi, 2015, Investigation of spatial and temporal variability of precipitation in Iran over the last half century,Stochastic Environmental Research and Risk Assessment.

12-Keivan Khalili, Sina Besharat, Mohammad Nazeri Tahrudi, Neda Khanmohammadi, 2015, Selecting the Best Normalization Function for Annual Precipitation in Iran,Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST).

13-Mojtaba Moravej, Keivan Khalili, 2015, Hydrological time series analysis and modelling using statistical tests and linear time series models (case study: West Azerbaijan province of Iran),Int. J. Hydrology Science and Technology.

14-Keivan Khalili, Mohammad Nazeri Tahrudi, Hamed Mahmoudzadeh, 2015, A Trend Analysis of Annual Precipitation over the Recent HalfCentury Based on Data of Synoptic Stations in Iran,International Bulletin of Water Resources and Development (IBWRD).

15-Mohammad Nazeri Tahrudi, Javad Behmanesh, Marzeyeh Abbaszadeh Afshar, 2014, Comparing different Normalization functions (Case study: Monthly Rainfall of IRAN,Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST.

16-Keivan Khalili, Mohammad Nazeri Tahrudi, Marzeyeh Abbaszadeh Afshar, Zahra Nazeri Tahrudi, 2014, Comparison different peak flow frequency distribution functions (Case Study: Babolrood River,Journal of Middle East Applied Science and Technology.

17-Keivan Khalili, Samad Esfandiary, Neda Khanmohammadi, Mohammad Nazeri Tahrudi, 2014, Half-Century Air Temperature Trends in Iran,Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST).

18-11) Mohammad Nazeri Tahrudi, Keivan Khalili, Zahra Nazeri Tahrudi, Marzeyeh Abbaszadeh Afshar., 2014, Mapping Annual and Monthly Mean Air Temperature of Iran Using Geostatistical Techniques,Journal of Middle East Applied Science and Technology.

19-Keivan Khalili, Mohammad Nazeri Tahrudi, Marzeyeh Abbaszadeh Afshar, Zahra Nazeri Tahrudi, 2014, Modeling Monthly Mean Air Temperature Using SAMS2007 (Case Study: Urmia synoptic station,Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST.

20-Hossein Rezaie, Keivan Khalili, Neda Khanmohammadi, Mohammad Nazeri Tahrudi, 2014, Surface Air Temperature Trends during the Last 20 Years in Iran,Journal of Applied Environmental and Biological Sciences.

21-سینا بشارت، کیوان خلیلی، محمد ناظری تهرودی, 2014, Evaluation of SAM and Moments Methods for Estimation of Log Pearson Type III Parameters (Case Study: Daily Flow of Rivers in Lake Urmia Basin),Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, TextRoad Publication.

22-Keivan Khalili, Kamran Zeinalzadeh, Mohammad Nazeri Tahrudi, 2014, Probability Distribution of Annual Precipitation in Iran in the period of 1991-2010,Journal of Middle East Applied Science and Technology.

23-کیوان خلیلی، محمد ناظری تهرودی، ندا خان محمدی, 2014, Trend Analysis of Precipitation in Recent two Decades over Iran,Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, TextRoad Publication.

24-Keivan Khalili, 2014, Comparison of Geostatistical Methods for Interpolation Groundwater Level (Case study: Lake Urmia Basin),Journal of Applied Environmental and Biological Sciences.

25-Keivan Khalili, Farshad Ahmadi, Yagob Dinpashoh, Ahmad Fakheri-Fard, 2013, Determination of Climate Changes on Streamflow Process in the West of Lake Urmia,International journal of Advanced Biological and Biomedical Research.

26-Mohammad Nazeri Tahrudi , Keivan Khalili, Marzeyeh Abbaszadeh Afshar, Zahra Nazeri Tahrudi, 2013, Investigation of Chlorine Distribution in Lake Urmia Basin Groundwater,Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST).

27-جواد بهمنش، نسرین آزاد طلاتپه، مجید منتصری، حسین رضایی و کیوان خلیلی، 1394، اثر تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق مرجع، کمبود بارندگی و کمبود فشار بخار هوا در ارومیه،نشریه دانش آب و خاک.

28-فرشاد احمدی. یعقوب دین پژوه. احمد فاخری فرد. کیوان خلیلی. صابره دربندی، 1394، مقایسه مدل های غیرخطی سری زمانی و برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی جریان روزانه رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)،مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک.

29-امین امینی، پرویز حقیقت جو، کیوان خلیلی و جواد بهمنش، 1394، ارزیابی عملکرد برنامه ریزی ژنتیک در مدل سازی دمای متوسط ماهانه در نمونه های اقلیمی مختلف ایران،نشریه هواشناسی کشاورزی.

30-همایون فقیه، عطا امینی، فرزانه حیدری و کیوان خلیلی، 1394، بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد بار معلق رودخانه با استفاده از داده های دسته بندی شده،مجله محیط زیست و مهندسی آب، 1،1.

31-فرشاد احمدی، سجاد آیشم، کیوان خلیلی و جواد بهمنش، 1394، کاربرد سیستم های استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و برنامه ریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمال غرب ایران،نشریه پژوهش آب در کشاورزی.

32-محمد ناظری تهرودی و کیوان خلیلی، 1394، بررسی روشها تخمین پارامترهای مدل آرما برای مدل سازی و پیش بینی بارش سالانه مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک شهر کرد،فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعه، 10،3.

33-محمد ناظری تهرودی و کیوان خلیلی، 1394، مقایسه مدل های تلفیقی ARMA-PARCH و ARMA-ARCH در مدل سازی بیشینه سیلاب لحظه ای (مطالعه موردی: رودخانه سیمینه رود استان آذربایجان غربی)،نشریه دانش آب و خاک.

34-کیوان خلیلی، 1394، ارزیابی توابع توزیع آماری رایج و روشهای محاسبه پارامترهای آنها در برآورد احتمال رویدادهای خشکسالی هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: رودخانه های غرب حوضه دریاچه ارومیه)،نشریه دانش آب و خاک.

35-کیوان خلیلی. محمد ناظری تهرودی. فرشاد احمدی، 1394، ارزیابی و تحلیل حجم خشکی رودخانه با استفاده از داده های تاریخی و پیش بینی شده (مطالعه موردی: رودخانه های غرب دریاچه ارومیه)،نشریه علوم و مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی).

36-کیوان خلیلی، ندا خان محمدی و محمد ناظری تهرودی، 1394، بررسی توزیع های آماری غالب بر دبی حداکثر لحظه ای سیل (رودخانه های استان آذربایجان غربی)،فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعه، 12،3.

37-مجتبی مروج. کیوان خلیلی. جواد بهمنش، 1394، بررسی رابطه بین فرآیندهای هیدرولوژیک بارش، تبخیر و جریان رودخانه با استفاده از مدل سری های زمانی خطی (مطالعه موردی: حوضه های غرب دریاچه ارومیه)،نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی).

38-محمد ناظری تهرودی، کیوان خلیلی و جواد بهمنش، 1394، بررسی روند حجم خشکی رودخانه با استفاده از آزمون نقاط چرخش، من-کندال و اسپیرمن (مطالعه موردی: رودخانه های حوضه دریاچه ارومیه)،جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 59،26.

39-کیوان خلیلی، محمد ناظری تهرودی و ندا خان محمدی، 1394، مطالعه تغییرات اقلیم استان آذربایجان غربی با رویکرد نجات دریاچه ارومیه،نشریه دانش آب و خاک.

40-جواد بهمنش، محمد ناظری تهرودی و کیوان خلیلی، 1394، مقایسه روشهای زمین آماردر درون یابی سطح ایستابی (مطالعه موردی: حوضه های دریاچه ارومیه)،علوم و مهندسی آبیاری.

41-کیوان خلیلی، محمد ناظری تهرودی و فرشاد احمدی، 1394، کاربرد شاخص PCI در بررسی الگوی بارش ایران و تحلیل روند تغییرات آن در مقیاس سالانه و فصلی طی نیم قرن اخیر،مجله آبیاری و زهکشی ایران.

42-کیوان خلیلی، فرشاد احمدی، یعقوب دین پژوه، جواد بهمنش، 1393، تحلیل رفتار خطی و غیرخطی سری های زمانی هیدرولوژیکی با آزمون BDS (رودخانه های غرب دریاچه ارومیه)،مجله تحقیقات منابع آب ایران.

43-فرشاد احمدی، یعقوب دین پژوه، احمد فاخری فرد، کیوان خلیلی، 1393، مقایسه مدل های خطی و غیرخطی سری زمانی در پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای ارومیه)،مجله علوم و مهندسی آبیاری، 37،37.

44-کیوان خلیلی، محمد ناظری تهرودی، 1393، پیش بینی و بررسی خشکسالی با استفاده از مدل سازی سری های زمانی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک شهرستان بم)،فصلنامه بین المللی منابع آب و توسعه.

45-کیوان خلیلی و محمد ناظری تهرودی، 1393، مدل سازی تغییرات تراز سطح آب سالانه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل های خطی سری زمانی،دوفصلنامه مدیریت آب در مناطق خشک.

46-کیوان خلیلی، 1393، مقایسه تبدیل های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارندگی ماهانه مناطق مختلف ایران،نشریه آب و خاک.

47-کیوان خلیلی،، 1392، معرفی و کاربرد الگور تلفیقی پیشنهادی BL-ARCH در پیش بینی دبی روزانه رودخانه (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه)،نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) دانشگاه فردوسی مشهد.

48-کیوان خلیلی، فرشاد احمدی، جواد بهمنش و وحیدرضا وردی نژاد، 1392، بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روی دمای هوا و جریان رودخانه شهرچای واقع در غرب دریاچه ارومیه با استفاده از تحلیل روند و ایستایی،نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی).

49-کیوان خلیلی، 1392، بررسی روند تبخیر از تشت در ایستگاههای معرف شمال، غرب و جنوب دریاچه ارومیه،مجله تحقیقات آب.

50-کیوان خلیلی، 1391، پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدل سری زمانی غیرخطی دوخطی (مطالعه موردی رودخانه های باراندوزچای و شهرچای ارومیه)،نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) دانشگاه مشهد.

51- 1389، بررسی غیرخطی بودن فرآیند جریان رودخانه با استفاده از آزمون BDS (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه)،دانش اب و خاک دانشگاه تبریز.

52-کیوان خلیلی، احمد فاخری فرد، یعقوب دین پژوه، محمد علی قربانی، 1389، تحلیل روند و ایستایی فرآیند جریان رودخانه به منظور مدل سازی سری های زمانی هیدرولوژیکی،دانش آب و خاک دانکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (61)

1- 1391، کاربرد برنامه ریزی ژنتیک در پیش بین جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

2- 1394، کاربرد روش تاپسیس در مدیریت منابع آب (حوضه دریاچه ارومیه)،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

3- 1392، کاربرد روشهای زمین آمار در پهنه بندی و رسم خطوط هم دمای ایران،اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران،ایران.

4- 1390، کاربرد مدل سری زمانی غیرخطی بی¬لینیر در مهندسی آب،اولین همایش منطقه ای کاربرد مدلهای غیرخطی و کاربرد آنها در علوم و مهندسی، بهشهر،ایران.

5- 1391، کاربرد نرم افزار Aquifer Test در تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان آزاد، مقایسه روشها و انتخاب روش مناسب،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

6- 1391، کاربرد نرم افزار DIP در تعیین شاخصهای خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک سنندج)،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

7- 1392، کاربرد نرم افزار SAMS2007 در مدل سازی اقلیم آینده استان کردستان جهت پیش بینی دما و بارندگی،اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق خشک، سنندج،ایران.

8- 1392، مدل سازی تبخیر از تشت ایستگاههای غرب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل های سری زمانی،دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

9- 1391، مدل سازی جریا نرودخانه با استفاده زا برنامه ریزی ژنتیک (مطالعه موردی رودخانه باراندوزچای ارومیه)،همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالشها و راهکارها، ارومیه،ایران.

10- 1391، مدل سازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدلهای خطی سری زمانی (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای )،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

11- 1392، مدل سازی میانگین دمای ماهانه با استفاده از نرم افزار SAMS2007 (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک ارومیه)،اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران،ایران.

12- 1391، مدلسازی دما با استفاده از سریهای زمانی پریودیک آرما (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک کرمان)،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

13- 1394، مدیریت جامع منابع آب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف در دشت مشهد (با کمک نرم افزار WEAP)،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

14- 1391، مروری بر اثرات گرمایش جهانی بر منابع آب و راهکارهای مقابله با آن،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش¬های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست،، تهران،ایران.

15- 1392، معرفی روش گشتاورهای پیشرفته SAM در برآورد دوره بازگشت خشکی رودخانه (مطالعه موردی حوضه های دریاچه ارومیه)،اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع آب وخاک، تبریز،ایران.

16- 1392، مقایسه تبدیل های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارندگی ماهانه مناطق مختلف ایران،اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران،ایران.

17- 1392، مقایسه تبدیل¬های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارندگی سالانه ایستگاههای سینوپتیک ایران،اولین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

18- 1392، مقایسه توابع توزیع برازش جهت محاسبه دوره بازگشت دبی حداکثر لحظه ای (مطالعه موردی: رودخانه بابلرود)،اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران،ایران.

19- 1391، مقایسه توزیع ویک بای پنج پارامتری با توزیع های رایج آماری مورد استفاده در هیدرولوژی (مطالعه موردی غرب دریاچه ارومیه)،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

20- 1394، مقایسه چند روش برآورد ضریب زبری مانینگ در رودخانه،دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز،ایران.

21- 1392، مقایسه روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روشهای من-کندال و اسپیرمن Rho (جنوب شرقی حوضه دریاچه ارومیه)،اولین همایش ملی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی، همدان،ایران.

22- 1392، مقایسه مدل های خطی سری زمانی و برنامه ریزی ژنتیک، در پیش بینی، مدل سازی و درون یابی سطح ایستابی (مطالعه موردی سلماس)،اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع آب وخاک، تبریز،ایران.

23- 1391، مقایسه مدلهای خطی و غیرخطی سریهای زمانی در پیشبینی جریان رودخانه،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

24- 1392، میان یابی درصد سدیم حوضه های دریاچه ارومیه جهت تهیه نقشه های پراکنش سدیم موجود در آب زیرزمینی،اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع آب وخاک، تبریز،ایران.

25- 1391، نقش تغییر اقلیم در انتقال آب حوضه ای،همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالش ها وفرصت ها)، شهرکرد،ایران.

26- 1393, Accessing groundwater quality using GIS interpolation techniques (case study: Urmia plain),همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه, شیراز,ایران.

27- 1393، ارزیابی اثر تغییر اقلیم در تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان های ارومیه و کهریز)،همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، همدان،ایران.

28- 1394، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت مشهد به روش درلستیک با استفاده از سیستم اطلاعات (GIS)،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

29- 1393، ارزیابی توزیع های فراوانی ویک بای پارتوی تعمیم یافته و ویبل داده های سیلاب (مطالعه موردی رودخانه های حوضه دریاچه ارومیه)،دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران،ایران.

30- 1391، ارزیابی دقت برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی رودخانه باراندوزچای ارومیه)،نهمین سمینار بین المللی رودخانه، اهواز،ایران.

31- 1392، ارزیابی روشهای میانگین متفرقه و گشتاورها جهت برآورد پارامترهای تابع لاگ پیرسون 3 (مطالعه موردی: رودخانه های حوضه های دریاچه ارومیه)،اولین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

32- 1394، ارزیابی طرح های توسعه ای زیرحوضه زرینه رود با بکارگیری پویایی سیستم و شاخص های عملکردی،Third International Symposium on Environmental and Water Resources، تهران،ایران.

33- 1392، ارزیابی مدلهای PARMA و PARIMA جهت مدل سازی و پیش بینی بیشترین سرعت باد،همایش ملی پژوهش¬های کاربردی در علوم و مهندسی، تاکستان،ایران.

34- 1392، ارزیابی مدلهای توزیع برازش در برآورد دوره بازگشت دبی حداکثر لحظه ی با استفاده از مدلهای Hyfran،همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، تاکستان،ایران.

35- 1392، ارزیابی وضعیت بهره برداری و تعیین نیاز زیست محیطی منابع آب سطحی حوضه دریاچه ارومیه،سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران،ایران.

36- 1393، استفاده از سری های زمانی در ارزیابی روند خشکسالی هواشناسی،پانزدهمین کنفرانس دانشجویان سراسر کشور، ارومیه،ایران.

37- 1391، آزمون غیرخطی سریهای زمانی هیدرولوشیکی با استفاده از نرم افزار Eviews،اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران، رودبار،ایران.

38- 1394، آماده سازی کاربردی داده های هیدرولوژیکی جهت مدل سازی سری زمانی (مطالعه موردی: تراز آب دریاچه ارومیه)،سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب، با رویکرد سیلاب های شهری، تهران،ایران.

39- 1393، آنالیز روند تغییرات و همبستگی زمانی بارش و دما در استان آذربایجان غربی،دومین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی، تهران،ایران.

40- 1383، برآورد پارامتریک جبهه پیشروی آب در آبیاری نواری سطحی خاکهای سنگریزه‌ای با استفاده از رطوبت خاک اولیه،کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک.

41- 1393، بررسی اثر کاربرد طولانی مدت فاضلاب بر هدایت هیدرولیک خاک (مطالعه موردی دشت ارومیه)،دومین کنفرانس ملی زهکشی و مدیدیریت آب و خاک کشاورزی، کرج،ایران.

42- 1392، بررسی توزیع های غالب بر بارش سالانه ایران در دو دهه گذشته،اولین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

43- 1392، بررسی روند پارامترهای هیدرومتئورولوژیک به روش من-کندال (مطالعه موردی: استان آذربایجانغربی)،دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، همدان،ایران.

44- 1391، بررسی روند تبخیر از سطح آزاد آب در سه دهه اخیر (مطالعه موردی غرب دریاچه ارومیه)،همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالشها و راهکارها، ارومیه،ایران.

45- 1392، بررسی روند تغییرات دمای سالانه طی نیم قرن اخیر در ایران (مطالعه موردی: ایستگاههای سینوپتیک مراکز استان ها)،اولین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

46- 1392، بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی در شمال درچه ارومیه،اولین همایش ملی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی، همدان،ایران.

47- 1393، بررسی فرآیند نانوفیلتراسیون در تصفیه آب و فاضلاب،دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، تبریز،ایران.

48- 1392، بررسی قابلیت برنامه ریزی ژنتیک در بررسی و پیش بینی مقدار EC و Na (مطالعه موردی رودخانه نازلوچای)،اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع آب وخاک، تبریز،ایران.

49- 1393، بررسی نقش تغییر اقلیم و عوامل انسانی در خشک شدن دریاچه ارومیه،اولین همایش ملی ارزیابی، مدیریت و آمایش محیط زیستی، همدان،ایران.

50- 1392، بررسی و پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدل سازی سری های زمانی )مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک بم(،نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، یزد،ایران.

51- 1391، پیش بینی دبی جریان ماهانه رودخانه با استفاده از مدل غیرخطی سری زمانی بی لینیر (مطالعه موردی رودخانه باراندوزچای)،اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران، رودبار،ایران.

52- 1392، پیش بینی غلظت املاح محلول رودخانه زرینه رود بر مبنای کمترین تعداد پارامتر ورودی به کمک برنامه ریزی ژنتیک،سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران،ایران.

53- 1390، تحلیل ایستایی سری های زمانی هیدرولوژیکی با استفاده از نرم افزار Eviews،یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

54- 1391، تحلیل ایستایی و بررسی ماهیت جریان رودخانه در مقیاسهای زمانی مختلف (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)،نهمین سمینار بین المللی رودخانه، اهواز،ایران.

55- 1394، تحلیل روند تغییرات آورد رودخانه های حوضه آبخیز قشلاق،دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز،ایران.

56- 1393، تحلیل فراوانی پیشرفته سیلابها و ارزیابی نقش آنها در احیای احتمالی دریاچه ارومیه (مطالعه موردی رودخانههای شهرچای،باراندزچای و سیمینه رود)،کنگره استحصال آب و آبخیز داری، بیرجند،ایران.

57- 1393، تحلیل فراوانی سیلاب منطقه¬ای و انتخاب مناسب‌ترین توزیع آماری به روش گشتاورها،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

58- 1391، تعیین رفتار خطی یا غیرخطی سریهای زمانی جریان رودخانه با استفاده از آزمون،یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه،ایران.

59- 1391، تعیین زمان تغییر روند جریان سالانه رودخانه های حوضه دریاچه ارومیه،همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالشها و راهکارها، ارومیه،ایران.

60- 1391، چگونگی کنترل رسوب به وسیله حوضچه ترسیب از نوع دفور بعد از اجرای شبکه آبیاری و،یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه،ایران.

61- 1393، شبیه سازی حرکت املاح در نیمرخ خاک با استفاده از مدل CTRAN/W،سیزدهمین کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-دکتر کیوان خلیلی (مجری)، دکتر نورعلی حقدوست، مهندس محمد کوهانی، مهندس امین امینی، مهندس مریم واصف، دکتر نسرین فتح اله زاده، مهندس توحید دانشجو، 1399-1400، گزارش مصوبه ممنوعيت افزايش سطح زيركشت: پايش و سنجش عملكرد دستگاه هاي اجرايي در اجراي مصوبه "ممنوعيت هرگونه افزايش سطح زيركشت (توسعه اراضي) و محصولات پر آب بر در حوضه آبريز درياچه اروميه و جلوگيري از توسعه جديد در بخش كشاورزي و منابع طبيعي به همراه ارائه گزارش عملکرد سالانه،ستاد احیای دریاچه ارومیه، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه.

2-دکتر کیوان خلیلی (مجری طرح)، دکتر رسول ایلخانی پور، دکتر نورعلی حقدوست، مهندس امین امینی، 1400، مطالعه و ارائه خدمات پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی برنامه ریزی و اجرای پایلوت های معیشت پایدار در استان آذربایجان غربی ،طرح تحقیقاتی از محل پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه.

3-دکتر کیوان خلیلی (مجری طرح)، همکاران طرح: سینا بشارت، هيراد عبقري، فرشاد احمدی و محمد ناظری تهرودی، 1393، پيش‌بيني جريان رودخانه و خشكسالي در مقياس‌هاي زماني مختلف (رودخانه‌هاي غرب درياچه اروميه)،طرح تحقیقات کاربردی برون دانشگاهی - شرکت سهامی آب منطقه¬ای استان آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (31)

1-زهرا عالمی، 1399، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی منابع آب: توسعه چارچوب ارزیابی امنیت آبی در مقیاس حوضه و کاربرد آن در حوضه دریاچه ارومیه ا ، دکتر حسین رضایی، دکتر کیوان خلیلی.

2-مریم واصف، 1399، پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد: اولویت بندی راهکارهای ممنوعیت توسعه اراضی با کمک روش¬های بهینه سازی ، استاد راهنمای اول دکتر کیوان خلیلی، استاد راهنمای دوم پروفسور حسین رضایی، استاد مشاور دکتر نسرین فتح¬اله زاده.

3-نسرین فتح اله زاده عطار، 1398، پايان نامه برای دريافت درجه دکترای تخصصی (Ph.D) در رشته مهندسی منابع آب: بررسی کارایی مدل های مختلف سری زمانی و هوش مصنوعی در پیش بینی پارامترهای هیدرولوژیک در ایران ، استاد راهنمای اول : دکتر کیوان خلیلی، دکتر جواد بهمنش، دکتر ندا خان محمدی.

4-آیدین باختر، 1398، پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی منابع آب: استفاده از مدلهای ترکیبی عامل بنیان (ABM) و هیدرولوژیکی جهت برآورد مصرف آب کشاورزی، استاد راهنما اول: دکتر کیوان خلیلی، استاد راهنمای دوم: دکتر مساح بوانی.

5-عباس عباسی، 1397، رساله جهت اخذ درجه دکتری (Ph.D.) در رشته مهندسی منابع آب: ارزیابی و پیش بینی شاخص های تجمیعی خشکسالی، دکتر کیوان خلیلی (استاد راهنمای اول)، دکتر جواد بهمنش و استاد مشاور: دکتر اکبر شیرزاد.

6-ساسان فرشی حق رو، 1396، پایان نامه براي دريافت درجه دکترای تخصصی در رشته مهندسی منابع آب: مدل سازی و پیش بینی بارش سالانه ایران با استفاده از مدل های خطی سری زمانی ، دکتر کیوان خلیلی (راهنمای دوم)، دکتر جواد بهمنش.

7-سعید مهدیزاده، 1396، رساله جهت اخذ درجه دکتری (Ph.D.) در رشته آبیاری و زهکشی: مدل‌سازی و پیش‌بینی برخي از پارامترهای مورد استفاده در مديريت آب و كشاورزي با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی و تلفیق مدل‌هاي مذكور با روش‌هاي استوکاستیک، دکتر کیوان خلیلی (راهنمای دوم)، دکتر جواد بهمنش.

8-محمد سلیمانی، 1395، پایان نامه دکتری با عنوان : مدیریت کیفیت آب با استفاده از مدل های سری زمانی چند متغیره و تحلیل های آماری، دکتر کیوان خلیلی (راهنمای اول)، دکتر جواد بهمنش (راهنمای دوم).

9-امید بنگینی، 1396، بازطراحی شبکه پایش کمی آب زیرزمینی با استفاده از تئوری آنتروپی (مطالعه موردی: آبخوان نقده)، استاد راهنمای اول: دکتر کیوان خلیلی.

10-ندا نورمحمدی، 1395، پیش بینی شدت خشکسالی های حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روشهای هربست و شبکه عصبی مصنوعی، دکتر کیوان خلیلی (راهنمای اول)، دکتر حسین رضایی.

11-زهرا نجاری، 1395، پيش بيني پارامترهاي کيفيت آب رودخانه با استفاده از مدل هاي سري هاي زماني ، استاد راهنمای اول، دکتر کیوان خلیلی.

12-معصومه مجرد، 1394، بررسي پراكنش كلر در دشت مشهد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما: دکتر کیوان خلیلی.

13-محمد ناظري تهرودي، 1393، آناليز خشكي رودخانه از ديدگاه هيدرولوژيكي مطالعه موردي: رودخانه هاي حوزه درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-سميه حبيبي كهنه شهري، 1393، تاثير كاربرد فاضلاب بر خصوصيات فيزيكي و هيدروليكي مطالعه موردي: دشت اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-سهيلا محمدي نيكو، 1393، بررسي و مقايسه شاخص هاي خشكسالي هيدرولوژيك و هواشناسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-آرش احمدي نسب، 1393، ارزيابي مدل هاي برنامه ريزي ژنتيك و شبكه عصبي مصنوعي در مدل سازي و پيش بيني سطح ايستابي درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-مهشيد خزايي، 1394، بررسي شدت غيرخطي بودن سري زماني جريان رودخانه و رابطه آن با خصوصيات حوزه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-مرتضي خسروي فر، 1393، مدل سازي تراز سطح آب درياچه اروميه با استفاده از مدل هاي هوش مصنوعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-رضا شكرپور، 1393، بررس اثر كيفيت آب بر نفوذپذيري نهايي و خصوصيات شيميايي خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

20-مجتبي مروج، 1392، بررسي رابطه بين فرآيندهاي هيدرولوژيك با استفاده از مدل سري هاي زماني )مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي(، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-ئه سرين دبستاني، 1392، مدل سازي و پيش بيني تبخير از تشت با استفاده از سري هاي زماني (مطالعه موردي: حوضه هاي غرب درياچه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-عليرضا فرامرزي فرد، 1393، بررسي روند تغييرات سطح آب زيرزميني (مطالعه موردي: دشت سيلاخور استان لرستان)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-فريبا زماني ميركوهي، 1394، كاربرد مدل هاي چند متغيره سري زماني در مدل سازي سري هاي زماني هيدرولوژيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-فربد شريعتي، 1394، بررسي روشهاي AHP و TOPSIS و كاربرد آن در سيستم هاي منابع آب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-پروانه حقيقي، 1394، تخصيص منابع آب دشت مشهد با استفاده از نرم¬افزار WEAP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-محسن حسين آبادي، 1394، ارزيابي آبخوان دشت مشهد به روش دراستيك با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-سجاد آيشم، 1394، مدلسازي رسوب معلق رودخانه نهند با استفاده از مدل‌هاي هوشمند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-مرضيه عباس زاده افشار، 1394، كاربرد مدل هاي غير خطي سري هاي زماني خانواده ARCH در بهبود نتايج پيش بيني هاي هيدرولوژيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-پريسا عابري، 1394، ارزيابي مدل هاي مختلف تخصيص و مديريت منابع آب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-هادي ناوه، 1391، پيش¬بيني دبي جريان رودخانه باراندوزچاي با استفاده از سري¬هاي زماني غير¬خطي بي¬لينير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-.
دروس تدریس شده (25)

1-بهینه سازی در منابع آب، دکتری،از سال 1395 تاکنون.

2-مسائل آب ایران، دکتری،از سال 1395 تاکنون.

3-هیدرومتئورولوژی پیشرفته، دکتری،93-94.

4-شناخت و مدیریت کیفیت منابع آب، دکتری،91-95.

5-روش هاي استوكاستيك در هیدرولوژی، دکتری،91-94.

6-سمینار و روش تحقیق، کارشناسی ارشد،از سال 1395 تاکنون.

7-تحلیل سامانه های منابع آب 1، کارشناسی ارشد،از سال 95 تاکنون.

8-هیدرومتئورولوژی، کارشناسی ارشد،93-94.

9-آناليز سيستمهاي منابع آب، کارشناسی ارشد،91-95.

10-روشهاي استوكاستيك در منابع آب، کارشناسی ارشد،از سال 1390 تا کنون.

11-آبهای زیرزمینی تکمیلی، کارشناسی ارشد،90-91.

12-مبانی محیط زیست، کارشناسی،98 به بعد.

13-پروژه مدیریت منابع آب، کارشناسی،95 تاکنون.

14-پروژه کارشناسی، کارشناسی ،1389 به بعد.

15-نرم¬افزارهای تخصصی آب، کارشناسی،89-94.

16-هوا و اقليم شناسي، کارشناسی،89-95.

17-آبیاری عمومی، کارشناسی،84-85.

18-برنامه نويسي كامپيوتر، کارشناسی،81-84.

19-آشنايي با كامپيوتر، کارشناسی،81-84.

20-آمار و احتمالات، کارشناسی،85-86.

21-کارشناسی، طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار،86-87.

22-کارشناسی، طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار،86-87.

23-طراحی سیستم های آبیاری سطحی ، کارشناسی،86-87.

24-مدیریت منابع آب، کارشناسی،از سال 1389 تا 1395.

25-مهندسی منابع آب، کارشناسی،از سال 1395 به بعد.