بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (31)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • حامد خلیل وندی بهروزیار
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)

1-.

2-دوره فرصت مطالعاتی، 1391، فیزیولوژی گاوهای شیری،دانشگاه بن آلمان- انستیتو علوم دامی.

3-دکتری تخصصی، 1387-92، تغذیه نشخوارکنندگان- فیزیولوژی تغذیه ای گاوهای شیری،دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

4-کارشناسی ارشد، 1385-87، علوم دامی- غذا و تغذیه دام،دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج.

5-کارشناسی، 1381-85، مهندسی کشاورزی- علوم دامی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (5)

1-حامد خلیل وندی بهروزیار, 2014, Nicotinic Acid Increases Adiponectin Secretion from Differentiated Bovine Preadipocytes through G-Protein Coupled Receptor Signaling,International Journal of Molecular Sciences, 15,11.

2-حامد خلیل وندی بهروزیار، بهزاد اسدنژاد ،مهدی دهقان بنادکی و محمد غفارزاده، 1394، اثر ریزپوشانی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ر یزکپسولها، الگوی اسیدهای چرب و شاخصهای اکسیداسیون و ماندگاری روغن ماهی و روغن آفتابگردان در مقایسه با مکملهای کلسیمی در تغذی?? طیور در شرایط برون تنی،پژوهشنامه علوم طیور.

3-فاطمه شمعی ،رسول پیرمحمدی و حامد خلیلوندی بهروزیار، 1394، اثر زمانهای مختلف پرتوتابی ریزموج بر ارزش تغذیهای ضایعات لپه پاککنی با استفاده از روش کیسههای نایلونی و شرایط برون تنی،نشریه پژوهشهای علوم دامی، 25،4.

4-حامد خلیل وندی بهروزیار، 1394، اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تخمیرپذیری برون تنی پسماندهای لپه پاک کنی،علوم دامی ایران، 46،3.

5-حامد خلیل وندی بهروزیار، 1393، تولید و ارزیابی مکمل‌های ریزپوشانی شده روغن ماهی در شرایط برون تنی (آزمایشگاهی): ارزش تغذیه‌ای و مقاومت در برابر زیست هیدروژن‌دارشدن شکمبه‌ای در مقایسه با مکمل‌های کلسیمی،نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (31)

1- 2014, Electrode gap effect on Carbon Nanotube based Sensor growth in AC Arc Discharge method,2014 IEEE EMBS International Student Conference, پوترا,مالزی.

2- 2014, Electrode geometry effect on carbon nano-particle based sensor fabrication,2014 IEEE EMBS International Conference, پوترا,Malaysa مالزی.

3- 1389، بررسی اثرات جانشینی نئوبیم در خواص ابررسانایی نمونه های حجیم پایه بیسموت،دهمین کنفرانس ماده چگال ایران، شیراز،ایران.

4- 1392، بررسی خواص اپتیکی نانو لایه های نازک ZnO:SnO2 در ضخامت های مختلف با استفاده از بیضی نگاری،کنفرانس فیزیک ایران، بیرجند،ایران.

5- 1390، بررسی مدل جفت پلارونی در دو حالت حضور و عدم حضور پلارون های حرارتی برای Y0.9M0.1Ba2Cu3O7?? ?M ? Nd ،Ca? ابررسانای،کنفرانس فیزیک ایران، ارومیه،ایران.

6- 1391، خواص ترابردی و ساختاری ابررسانای Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3O9.8تهیه شده در دماهای مختلف،کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن، بابلسر،ایران.

7- 1392، مطالعه طیف نوری نیمه رسانای ZnO و ZnO:SnO2 در ناحیو ىای مادون قرمز، مرئی و ماوراء بنفش با استفاده از بیضی نگاری و FTIR،بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، شیراز،ایران.

8- 1393, Dietary fatty acid profile affects plasma metabolic profile of peripartum Holstein cows,2014 Annual Meeting /American Dairy Science Association® American Society of Animal Science, کانزاس سیتی,ایالات متحده امریکا.

9- 1393, Effects of feeding protected unsaturated fatty acids (Persia Fat)on milk fatty acid profile of Iranian Holstein dairy cows,2014 Annual Meeting /American Dairy Science Association® American Society of Animal Science, کانزاس یستی,ایالات متحده امریکا.

10- 1394, Effects of feeding protected unsaturated fatty acids (Persia Fat) on Insulin resistance parameters of fresh Iranian Holstein dairy cows,Annual Meeting, American Dairy Science Association/ American Society of Animal Science/ 2015, ORLANDO-FLORIDA,ایالات متحده آمریکا.

11- 1393, Feed intake and feeding behavior of lactating dairy cows were affected by dietary fatty acid profile,2014 Annual Meeting /American Dairy Science Association® American Society of Animal Science, کانزاس سیتی,ایالات متحده امریکا.

12- 1393, mRNA expression of chemerin and its receptor in a subcutaneous and a visceral fat depot of dairy cows fed with high or low portions of concentrate during the transition period,2014 Annual Meeting /American Dairy Science Association® American Society of Animal Science, کانزاس سیتی,ایالات متحده امریکا.

13- 1393, Niacin increases chemerin mRNA abundance in differentiated bovine preadipocytes in vitro,2014 Annual Meeting /American Dairy Science Association® American Society of Animal Science, کانزاس سیتی,ایالات متحده امریکا.

14- 1393, Production performance parameters of early lactation Iranian Holstein cows fed diets containing high levels of palmitic acid or Ca-salt of unsaturated fatty acids,2014 Annual Meeting / American Dairy Science Association® American Society of Animal Science, کانزاس سیتی,ایالات متحده امریکا.

15- 1394، اثر پرتوتابی مایکروویو در زمان های مختلف بر تجزیه پذیری ماده خشک تفاله سیب به روش کیسه های نایلونی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

16- 1394، اثر پودر دانه رازیانه با جیره حاوی ذرت یا جو بر pH و جمعیت پروتوزوآی شکمبه بزهای مهابادی در دوره انتقال،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

17- 1394، اثر پودر دانه رازیانه با جیره های حاوی ذرت یا جو بر تغییرات وزن بدن و تولید شیر بزهای شیری مهابادی در دوره انتقال،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

18- 1393، اثر تزریق درون وریدی پروفیل­های مختلف اسیدهای چرب بر متابولیت­های خونی، شاخصه­ های مقاومت به انسولین و پاسخ به گلوکز در گاوهای هلشتاین دارای حالت شبیه سازی شده دوره انتقال،ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز،ایران.

19- 1392، اثر ریزپوشانی روغن ماهی بر بیوهیدروژناسیون شکمبه­ ای اسیدهای چرب غیراشباع در محیط برون تنی در مقایسه با نمک­ های کلسیمی،چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، تهران،ایران.

20- 1392، اثر ریزپوشانی روغن ماهی بر میزان آزاد سازی روغن در محیط های شبیه سازی شده دستگاه گوارش در محیط برون تنی،چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، تهران،ایران.

21- 1394، اثرات پرتو تابی الکترون در زمانهای مختلف بر فراسنجه های تولید گاز کنجاله سویا درشرایط آزمایشگاهی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

22- 1394، اثرات پرتوتابی مایکروویو در زمان های مختلف بر فراسنجه های تولید گاز تفاله سیب در شرایط آزمایشگاهی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

23- 1392، اثرات تغذیه منابع مختلف چربی بر بیان ژن-های مرتبط با مقاومت به انسولین در گاوهای هلشتاین،چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، تهران،ایران.

24- 1394، اثیر تزریق آگونیست )GONADORELIN( GnRHبر روی دینامیسم رشد فولیکولی در طی فاز لوتئال در میشهای قزل،هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

25- 1393، بررسی اثر افزودن منابع روغنی با پروفیل متفاوت اسیدهای چرب بر متابولیسم و جمعیت میکروبی شکمبه در محیط برون تنی،ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز،ایران.

26- 1394، بررسی اثر پوشش دار کردن نمک های کلسیمی روغن ماهی (پرشیافت - ماهی) بر ترکیب شیمیایی، الگوی اسیدهای چرب، مقاومت در برابر بیوهیدروژناسیون، و میزان آزادسازی در در محیط های شبیه سازی شده دستگاه گوارش در شرایط برون تنی،چهارمین کنگذه ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

27- 1394، بررسی اثر پوشش دار کردن نمک های کلسیمی روغن ماهی (پرشیافت - ماهی) بر میزان گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های مایع شکمبه در شرایط درون تنی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

28- 1392، بررسی اثرات اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 بر ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای تازه زا،چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، تهران،ایران.

29- 1394، بررسی اثرات زمانهای مختلف پرتو تابی مایکروویو بر میزان گاز تولیدی واریته های مختلف دانه جو در شرایط برون تنی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

30- 1392، تولید و ازریابی مکمل روغن ماهی برای نشخوارکنندگان با استفاده از خشک کن پاششی و تکنیک نمک های کلسیمی،چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، تهران،ایران.

31- 1394، مقایسه تأثیر پرتوتابی مایکروویو در برآورد تجزیه پذیری ماده خشک واریته های مختلف دانه جو به روش کیسه های نایلونی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.