• نام و نام خانوادگی
  • حامد خلیل وندی بهروزیار
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
  • h.khalilvandi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (31)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حامد خلیل وندی بهروزیار
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-حامد خلیل وندی بهروزیار, "Nicotinic Acid Increases Adiponectin Secretion from Differentiated Bovine Preadipocytes through G-Protein Coupled Receptor Signaling", International Journal of Molecular Sciences, 2014, 15,11.

2-حامد خلیل وندی بهروزیار، بهزاد اسدنژاد ،مهدی دهقان بنادکی و محمد غفارزاده, "اثر ریزپوشانی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ر یزکپسولها، الگوی اسیدهای چرب و شاخصهای اکسیداسیون و ماندگاری روغن ماهی و روغن آفتابگردان در مقایسه با مکملهای کلسیمی در تغذی?? طیور در شرایط برون تنی", پژوهشنامه علوم طیور, 1394.

3-فاطمه شمعی ،رسول پیرمحمدی و حامد خلیلوندی بهروزیار, "اثر زمانهای مختلف پرتوتابی ریزموج بر ارزش تغذیهای ضایعات لپه پاککنی با استفاده از روش کیسههای نایلونی و شرایط برون تنی", نشریه پژوهشهای علوم دامی, 1394, 25,4.

4-حامد خلیل وندی بهروزیار, "اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تخمیرپذیری برون تنی پسماندهای لپه پاک کنی", علوم دامی ایران, 1394, 46,3.

5-حامد خلیل وندی بهروزیار, "تولید و ارزیابی مکمل‌های ریزپوشانی شده روغن ماهی در شرایط برون تنی (آزمایشگاهی): ارزش تغذیه‌ای و مقاومت در برابر زیست هیدروژن‌دارشدن شکمبه‌ای در مقایسه با مکمل‌های کلسیمی", نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان, 1393.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (31)

1- "Electrode gap effect on Carbon Nanotube based Sensor growth in AC Arc Discharge method", 2014 IEEE EMBS International Student Conference, 2014, پوترا,مالزی.

2- "Electrode geometry effect on carbon nano-particle based sensor fabrication", 2014 IEEE EMBS International Conference, 2014, پوترا,Malaysa مالزی.

3- "بررسی اثرات جانشینی نئوبیم در خواص ابررسانایی نمونه های حجیم پایه بیسموت", دهمین کنفرانس ماده چگال ایران, 1389, شیراز,ایران.

4- "بررسی خواص اپتیکی نانو لایه های نازک ZnO:SnO2 در ضخامت های مختلف با استفاده از بیضی نگاری", کنفرانس فیزیک ایران, 1392, بیرجند,ایران.

5- "بررسی مدل جفت پلارونی در دو حالت حضور و عدم حضور پلارون های حرارتی برای Y0.9M0.1Ba2Cu3O7?? ?M ? Nd ,Ca? ابررسانای", کنفرانس فیزیک ایران, 1390, ارومیه,ایران.

6- "خواص ترابردی و ساختاری ابررسانای Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3O9.8تهیه شده در دماهای مختلف", کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن, 1391, بابلسر,ایران.

7- "مطالعه طیف نوری نیمه رسانای ZnO و ZnO:SnO2 در ناحیو ىای مادون قرمز، مرئی و ماوراء بنفش با استفاده از بیضی نگاری و FTIR", بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1392, شیراز,ایران.

8- "Dietary fatty acid profile affects plasma metabolic profile of peripartum Holstein cows", 2014 Annual Meeting /American Dairy Science Association® American Society of Animal Science, 1393, کانزاس سیتی,ایالات متحده امریکا.

9- "Effects of feeding protected unsaturated fatty acids (Persia Fat)on milk fatty acid profile of Iranian Holstein dairy cows", 2014 Annual Meeting /American Dairy Science Association® American Society of Animal Science, 1393, کانزاس یستی,ایالات متحده امریکا.

10- "Effects of feeding protected unsaturated fatty acids (Persia Fat) on Insulin resistance parameters of fresh Iranian Holstein dairy cows", Annual Meeting, American Dairy Science Association/ American Society of Animal Science/ 2015, 1394, ORLANDO-FLORIDA,ایالات متحده آمریکا.

11- "Feed intake and feeding behavior of lactating dairy cows were affected by dietary fatty acid profile", 2014 Annual Meeting /American Dairy Science Association® American Society of Animal Science, 1393, کانزاس سیتی,ایالات متحده امریکا.

12- "mRNA expression of chemerin and its receptor in a subcutaneous and a visceral fat depot of dairy cows fed with high or low portions of concentrate during the transition period", 2014 Annual Meeting /American Dairy Science Association® American Society of Animal Science, 1393, کانزاس سیتی,ایالات متحده امریکا.

13- "Niacin increases chemerin mRNA abundance in differentiated bovine preadipocytes in vitro", 2014 Annual Meeting /American Dairy Science Association® American Society of Animal Science, 1393, کانزاس سیتی,ایالات متحده امریکا.

14- "Production performance parameters of early lactation Iranian Holstein cows fed diets containing high levels of palmitic acid or Ca-salt of unsaturated fatty acids", 2014 Annual Meeting / American Dairy Science Association® American Society of Animal Science, 1393, کانزاس سیتی,ایالات متحده امریکا.

15- "اثر پرتوتابی مایکروویو در زمان های مختلف بر تجزیه پذیری ماده خشک تفاله سیب به روش کیسه های نایلونی", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

16- "اثر پودر دانه رازیانه با جیره حاوی ذرت یا جو بر pH و جمعیت پروتوزوآی شکمبه بزهای مهابادی در دوره انتقال", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

17- "اثر پودر دانه رازیانه با جیره های حاوی ذرت یا جو بر تغییرات وزن بدن و تولید شیر بزهای شیری مهابادی در دوره انتقال", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

18- "اثر تزریق درون وریدی پروفیل­های مختلف اسیدهای چرب بر متابولیت­های خونی، شاخصه­ های مقاومت به انسولین و پاسخ به گلوکز در گاوهای هلشتاین دارای حالت شبیه سازی شده دوره انتقال", ششمین کنگره علوم دامی ایران, 1393, تبریز,ایران.

19- "اثر ریزپوشانی روغن ماهی بر بیوهیدروژناسیون شکمبه­ ای اسیدهای چرب غیراشباع در محیط برون تنی در مقایسه با نمک­ های کلسیمی", چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران, 1392, تهران,ایران.

20- "اثر ریزپوشانی روغن ماهی بر میزان آزاد سازی روغن در محیط های شبیه سازی شده دستگاه گوارش در محیط برون تنی", چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران, 1392, تهران,ایران.

21- "اثرات پرتو تابی الکترون در زمانهای مختلف بر فراسنجه های تولید گاز کنجاله سویا درشرایط آزمایشگاهی", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

22- "اثرات پرتوتابی مایکروویو در زمان های مختلف بر فراسنجه های تولید گاز تفاله سیب در شرایط آزمایشگاهی", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

23- "اثرات تغذیه منابع مختلف چربی بر بیان ژن-های مرتبط با مقاومت به انسولین در گاوهای هلشتاین", چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران, 1392, تهران,ایران.

24- "اثیر تزریق آگونیست )GONADORELIN( GnRHبر روی دینامیسم رشد فولیکولی در طی فاز لوتئال در میشهای قزل", هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

25- "بررسی اثر افزودن منابع روغنی با پروفیل متفاوت اسیدهای چرب بر متابولیسم و جمعیت میکروبی شکمبه در محیط برون تنی", ششمین کنگره علوم دامی ایران, 1393, تبریز,ایران.

26- "بررسی اثر پوشش دار کردن نمک های کلسیمی روغن ماهی (پرشیافت - ماهی) بر ترکیب شیمیایی، الگوی اسیدهای چرب، مقاومت در برابر بیوهیدروژناسیون، و میزان آزادسازی در در محیط های شبیه سازی شده دستگاه گوارش در شرایط برون تنی", چهارمین کنگذه ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

27- "بررسی اثر پوشش دار کردن نمک های کلسیمی روغن ماهی (پرشیافت - ماهی) بر میزان گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های مایع شکمبه در شرایط درون تنی", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

28- "بررسی اثرات اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 بر ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای تازه زا", چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران, 1392, تهران,ایران.

29- "بررسی اثرات زمانهای مختلف پرتو تابی مایکروویو بر میزان گاز تولیدی واریته های مختلف دانه جو در شرایط برون تنی", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

30- "تولید و ازریابی مکمل روغن ماهی برای نشخوارکنندگان با استفاده از خشک کن پاششی و تکنیک نمک های کلسیمی", چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران, 1392, تهران,ایران.

31- "مقایسه تأثیر پرتوتابی مایکروویو در برآورد تجزیه پذیری ماده خشک واریته های مختلف دانه جو به روش کیسه های نایلونی", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.