• نام و نام خانوادگی
  • مریم خضری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
  • m.khezri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (32)
پروژه های تحقیقاتی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مریم خضری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-مریم خضری، 1394، مطالعه تاثیر برخی شرایط محیطی و تغذیه ای بر تولید بیوفیلم باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilis،کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی.

2-اکبر آهنگران، غلامحسین مصاحبی محمدی، مینا کوهی حبیبی، نوح شهرآیین و صفیه خضری، 1387، شناسایی سویه های ویروس موزاییک سویا (SMV) در استان های مازندران و گلستان،مجله علوم کشاورزی ایران.

3-مریم خضری، غلامرضا صالحی جوزانی و مسعود احمدزاده, 2016, Fusarium culmorum affects expression of biofilm formation key genes in Bacillus subtilis,Brazilian Journal of Microbiology.

4-مریم خضری، مسعود احمدزاده، غلامرضا صالحی جوزانی، کیوان بهبودی، اکبر آهنگران، مریم موسیوند و حشمت اله رحیمیان, 2011, Characterization of some biofilm-forming Bacillus subtilis and evaluation of their biocontrol potential against Fusarium culmorum,Journal of Plant Pathology.

5-2. Heidari-Tajabadi, F., Ahmadzadeh, M., Moinzadeh, A. and Khezri, M, 2011, Influence of some culture media on antifungal activity of Pseudomonas fluorescens UTPF61 against the Sclerotinia sclerotiorum,African Journal of Agriculture Research.

6-Khezri, S., Rahimian, H., Ahangaran, A. and Mohammadi, M, 2010, Comparisons of Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae from various hosts with different methods,International Journal of Agriculture and Biology.

7-4. Ahangaran, A., Mosahebi-Mohammadi, Gh., Koohi-Habibi, M., Khezri, S. and Shahraeen, N., 2009, Use of rapid serological and nucleic acid-baseed methods for detecting the Soybean mosaic virus,Journal of Agricultural Science and Technology.

8-7. Ahangaran, A., Mosahebi-Mohammadi, Gh., Koohi-Habibi, M., Shahraeen, N., and Khezri, S., 2006, Rapid diagnosis of Soybean mosaic virus in soybean by tissue- print immunoassay and DIBA in comparison to other serological methods,Communication in Agriculture and Application Biological Science.

9-6. Ahangaran, A., Khezri, S., Koohi-Habibi, M., Alizadeh, A. and Mosahebi-Mohammadi, Gh, 2006, The first report of detection of a phytoplasma in olive trees in a botanic collection in Iran,Communication in Agriculture and Application Biological Science.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (32)

1- 2004, Biochemical, Phenotypical and Antibiogram comparisons of Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae isolated from various host plants,15th International Plant Protection Congress, Beijing,China.

2- 2004, Detection of Soybean mosaic virus by RT- PCR and IC- RT- PCR,15th International Plant Protection Congress, Beijing,China.

3- 2004, Identification of Soybean mosaic virus by molecular methods and the best buffer and condition for transmission of SMV,56th International Symposium on Crop Protection, Ghent,Belgium.

4- 2004, Phenotypical, Serological and Molecular comparisons of Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall isolated from various host plants,56th International Symposium on Crop Protection, Ghent,Belgium.

5- 2006, Rapid diagnosis of Soybean mosaic virus in soybean by tissue- print immunoassay and DIBA in comparison to other serological methods,58th International Symposium on Crop Protection, Ghent,Belgium.

6- 2003, SDS-PAGE analysis, plasmid DNA profile and molecular characterization of strains of Pseudomonas syringae pv. syringae isolated from various host plants.,5th International Symposium in the Series Resent Advanced in Plant Biotechnology, High tatras,Slovak.

7- 2004, Serological comparison of Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae isolated from various host plants.,15th International Plant Protection Congress, Beijing,China.

8- 2006, The first report of detection of a phytoplasma in olive trees in a botanic collection in Iran,58th International Symposium on Crop Protection, Ghent,Belgium.

9- 2003, Total RNA extraction using RNAwiz and phenol- chloroform for detecting Soybean mosaic virus by RT- PCR.,The IV Asian- Pacific Crop Protection Conference and Exhibition., New Delhi,India.

10- 1394، ارزیابی تاثیر برخی منابع کربن و ازت مترشحه از ریشه نخود بر تشکیل بیوفیلم باکتری Bacillus subtilis،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

11- 1394، اسکرین نمونه های برگی برای تست بیماری میوه سبز مرکبات (HLB)، بر اساس واکنش نشاسته با ید،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

12- 1385، اولین گزارش از شناسائی فیتوپلاسمای آلوده کننده درختان زیتون در ایران،هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، کرج،ایران.

13- 1389، ایجاد موتاسیون تصادفی در ژن های مرتبط با تولید بیوفیلم در استرینBacillus subtilis 168 با استفاده از ترانسپوزانmini Tn10،یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

14- 1383، آزمایش بافرها و شرایط مختلف برای انتقال ویروس موزائیک سویا از طریق مایه زنی مکانیکی و دو روش برای استخراج RNAکل،شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تبریز،ایران.

15- 1389، بررسی اثر برخی شرایط محیطی بر روی تولید بیوفیلم باکتری بیوکنترلی Bacillus subtilis در شرایط آزمایشگاه،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

16- 1394، بررسی بیماری بلایت سرشاخه درختان میوه هسته دار در استان آذربایجان غربی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

17- 1389، بررسی نقش تاثیر ژن ykuTدر کنترل اسپورزایی و تحرک باکتریBacillus subtilis،یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

18- 1389، بررسی نقش محیط های کشت میکروبی در میزان بیان ژن ykuT در باکتری Bacillus subtilis،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

19- 1383، بررسی ویژگی های مولکولی استرین های ایرانی Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از میزبانهای مختلف،شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تبریز،ایران.

20- 1382، به کارگیری ژن های غیرپاتوژنیک (Non- pathogenic genes) در ایجاد گیاهان ترانسژنیک مقاوم به ویروس،سومین همایش بیولوژی و بیوتکنولوژی دانشجویان سراسر کشور، کرمانشاه،ایران.

21- 1382، پروتئین های مرتبط با بیماریزائی Pathogenesis- related proteins (PRs)،سومین همایش بیولوژی و بیوتکنولوژی دانشجویان سراسر کشور، کرمانشاه،ایران.

22- 1391، تاثیر قارچ بیمارگر Fusarium culmorum بر بیان دو ژن مهم در تولید بیوفیلم باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز،ایران.

23- 1394، ردیابی و تعیین نژاد ویروس Y سیب زمینی در مزارع سولاناسه شهرستان ارومیه،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

24- 1391، شناسایی تعدادی جدایه آنتاگونیست بومی جنس Bacillus در سطح گونه و تعیین روابط فیلوژنی آنها،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز،ایران.

25- 1383، شناسائی استرین های ویروس موزائیک سویا (SMV) با استفاده از ارقام افتراقی و RT-PCR،شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تبریز،ایران.

26- 1385، شناسائی سریع ویروس موزائیک سویا با استفاده از روش های مولکولی RT- PCR و IC- RT- PCR،هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، کرج،ایران.

27- 1389، غربالگری تعدادی از جدایه های Pseudomonas fluorescens علیه قارچ Sclerotinia sclerotiorum روی آفتابگردان،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

28- 1394، فراوانی و پراکندگی ویروس ای انگور و ویروس برگ بادبزنی انگور در تاکستان های عمده استان های آذربایجان شرقی و غربی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

29- 1389، مطالعه اثر ریزوباکترهای جنس Bacillus بر روی کلنیزاسیون ریشه، فاکتورهای رشدی گیاه و کنترل قارچ Fusarium culmorum روی گندم،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

30- 1389، مطالعه نقش قندها و اسیدآمینه های مترشحه از ریشه گندم بر روی تولید بیوفیلم در باکتریBacillus subtilis،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

31- 1383، مقایسه سرولوژیکی استرین های باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae از پنج گروه میزبانی مختلف،شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تبریز،ایران.

32- 1383، مقایسه فنوتیپی، بیوشیمیائی و آنتی بیوگرام استرین های ایرانی باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae جداسازی شده از میزبان های مختلف،شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تبریز،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-مریم خضری،دکتر مسعود احمدزاده، 1390، بررسی تولید بیوفیلم و تظاهر ژن های tasA و sinR در باکتری Bacillus subtilis عامل بیوکنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه ناشی از قارچ Fusarium culmorum،شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی.

2-مریم خضری،دکتر غلامرضا صالحی جوزانی، 1390، بررسی ژن های مهم درگیر در تولید بیوفیلم و کنترل بیولوژیک در سویه های بومی Bacillus subtilis در شرایط آنتاگونیستی،آموزش و پرورش.