• نام و نام خانوادگی
  • مریم خضری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (69)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (8)
دروس تدریس شده (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مریم خضری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1390، بیماری شناسی گیاهی،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1381، بیماری شناسی گیاهی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1377، مهندسی کشاورزی-گیاه پزشکی،دانشگاه شیراز.
مقالات ژورنال (19)

1-خضری، م. ، 1398، اثرات تشکیل بیوفیلم در باکتری ها از دیدگاه های مختلف،نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 6 (1): 78-70..

2-حسینی، چ.، اصغری، م. ر. و خضری، م. ، 1397، بررسی اثرات اسانس مرزنجوش بر خواص کیفی و بیوشیمیایی میوه گیلاس رقم تکدانه مشهد،پژوهش های میوه کاری، 3 (2): 69-55..

3-خضری، م.، عباس پور انبی، ا. و محمدسور، ف.، 1397، ارزیابی اثر بیوپرایمینگ بذر بر مهار زیستی بیماری لکه برگی گوجه فرنگی و فاکتورهای رشدی گیاه،نشریه تخصصی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی، 7 (2): 16-1..

4-خضری، م.، 1396، مهار زيستي بيماري پاخورة گندم با استفاده از سويه هاي توليدكنندة بيوفيلم باكتري Bacillus subtilis ،مجله مهار زیستی در گیاه پزشکی. ، 5 (1): 30-15..

5-خضری، م.، 1396، تأثیر بیوفیلم تولید شده توسط ریزوباکتری های پروبیوتیک گیاهی بر کلنیزاسیون ریشه و رشد گیاه گندم ،نشریه تخصصی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی. ، 6 (1): 102-96..

6-خضری، م.، احمدزاده، م.، صالحی جوزانی، غ. و شریفی، ر. ، 1395، معرفی ژن جدید موثر در تولید بیوفیلم در باکتری Bacillus subtilis،فصلنامه ژنتیک نوین، 11 (2): 259-245. .

7-خضری، م.، 1395، تشکيل بيوفيلم در باکتري پروبیوتیک Bacillus subtilis ،مجله دانش بیماری شناسی گیاهی، 5 (2): 62-52..

8-خضری، م.، 1394، مطالعه تاثیر برخی شرایط محیطی و تغذیه ای بر تولید بیوفیلم باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilis،کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی، 4 (2): 165-157..

9-آهنگران، ا.، مصاحبی محمدی، غ.، کوهی حبیبی، م.، شهرآیین، ن. و خضری، م. ، 1387، شناسایی سویه های ویروس موزاییک سویا (SMV) در استان های مازندران و گلستان،مجله علوم کشاورزی ایران، 39: 105-99.

10-Khezri, M., Ghasemi, A. and Ahangaran, A. , 2019, Detection and characterization of endophytic bacteria causing knot in young olive trees,Acta Agriculturae Slovenica, 113(1): 109-119.

11-Shabani, R., Rastgou, M. and Khezri, M. , 2018, Serological and molecular detection of PVYN, PVYC, PVYO and PVYNTN on tomato and pepper in Urmia. ,Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences , 28: 71-78..

12-Khezri, M. and Mohammadi, M ., 2018, Identification and characterization of Pseudomonas syringaepv. syringaestrains from various plants and geographical regions. ,Journal of Plant Protection Research , 58(4): 354-361..

13-12. Khezri, M., Ahmadzadeh, M. and Salehi-Jouzani, Gh., 2016, Fusarium culmorum affects expression of biofilm formation key genes in Bacillus subtilis,Brazilian Journal of Microbiology, 47: 47-54..

14-13. Khezri, M., Ahmadzadeh, M., Salehi-Jouzani, Gh., Behboudi, K., Ahangaran, A., Mousivand, M. and Rahimian, H., 2011, Characterization of some biofilm-forming Bacillus subtilis and evaluation of their biocontrol potential against Fusarium culmorum,Journal of Plant Pathology, 93: 373-382..

15-2. Heidari-Tajabadi, F., Ahmadzadeh, M., Moinzadeh, A. and Khezri, M, 2011, Influence of some culture media on antifungal activity of Pseudomonas fluorescens UTPF61 against the Sclerotinia sclerotiorum,African Journal of Agriculture Research, 6: 6340-6347..

16-Khezri, M., Rahimian, H., Ahangaran, A. and Mohammadi, M, 2010, Comparisons of Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae from various hosts with different methods,International Journal of Agriculture and Biology, 12: 106-110..

17-4. Ahangaran, A., Mosahebi-Mohammadi, Gh., Koohi-Habibi, M., Khezri, M. and Shahraeen, N., 2009, Use of rapid serological and nucleic acid-baseed methods for detecting the Soybean mosaic virus,Journal of Agricultural Science and Technology, 11: 91-97..

18-6. Ahangaran, A., Khezri, M., Koohi-Habibi, M., Alizadeh, A. and Mosahebi-Mohammadi, Gh, 2006, The first report of detection of a phytoplasma in olive trees in a botanic collection in Iran,Communication in Agriculture and Application Biological Science, 71: 1133-1138..

19-7. Ahangaran, A., Mosahebi-Mohammadi, Gh., Koohi-Habibi, M., Shahraeen, N., and Khezri, M., 2006, Rapid diagnosis of Soybean mosaic virus in soybean by tissue- print immunoassay and DIBA in comparison to other serological methods,Communication in Agriculture and Application Biological Science, 71: 1207-1212..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (69)

1-آرژه ،ک. و خضری، م.، 1398، ارزیابی واکنش چند رقم گندم در برابر بیماری لکه نواری باکتریایی در استان آذربایجان غربی،نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران، صفحه 341-340..

2-فرّی، ک.، خضری، م. و راستگو، م.، 1398، بررسی ویژگی های فنوتیپی و مولکولی باکتری عامل بیماری گال طوقه درختان میوه هسته دار و سیب،نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ، صفحه 177-176..

3-آرژه ،ک.، فرّی، ک. و خضری، م. ، 1398، اثربخشی ضدمیکروبی اسانس های چند گیاه دارویی علیه قارچ Rhizoctonia solani،نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ، صفحه 95-94..

4-روی دل، ز.، برین، م.، رسولی صدقیانی، م. ح. و خضری، م.، 1398، جداسازی باکتری های ازتوباکتر از خاک های شور به دو روش (خمیره و محیط اختصاصی) و بررسی برخی خصوصیات بیوشیمایی و محرک رشدی آن ها در راستای تولید کود زیستی،اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر ، صفحه 5-1..

5-روی دل، ز.، برین، م.، رسولی صدقیانی، م. ح. و خضری، م. ، 1398، بررسی تاثیر تلقیح باکتری‌های محرک رشد، قارچ میکوریز و قارچ اندوفیت بر جذب برخی عناصر در گیاه گندم تحت شرایط شور،شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ، صفحه 6-1..

6-آرژه ،ک. و خضری، م. ، 1398، اثربخشی ضدمیکروبی اسانس زیره سبز بر باکتری عامل بیماری لکه نواری گندم در آزمایشگاه،نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی .

7-آرژه ،ک.، فرّی، ک. و خضری، م.، 1398، فعالیت ضدقارچی چند اسانس گیاهی روی قارچ Alternaria tenuissuma جداسازی شده ازگوجه فرنگی،نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی .

8-روی دل، ز.، برین، م.، رسولی صدقیانی، م. ح. و خضری، م. ، 1398، تاثیر باکتري هايPGPR ، قارچ هاي همزیست و اندوفیت بر برخی شاخص رشدي گندم در شرایط تنش شوري،دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیگ و مرسوم، صفحه 10-1..

9-فرّی، ک.، آرژه، ک. و خضری، م. ، 1398، ارزیابی فعالیت ضدقارچی ترکیبات فرار چند اسانس گیاهی روی قارچ Rhizopus stolonifer،یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، صفحه 5-1..

10-فرّی، ک. و خضری، م. ، 1398، بررسی اثر اسانس آویشن باغی روی رشد باکتری عامل گال طوقه مو و تاثیر آنتی بیوتیک استرپتومایسین روی تاثیرگذاری اسانس،یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، صفحه 5-1..

11-عباس پور انبی، ا. و خضری، م. ، 1397، ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به بیماری خال زدگی باکتریایی ،بيست و سومین کنگره گياه پزشکي ايران. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ایران.، صفحه 553..

12-محمدسور، ف. و خضری، م.، 1397، بررسی روش های مختلف سالم سازی در بذرهای گوجه فرنگی آلوده به باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis،بيست و سومین کنگره گياه پزشکي ايران. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ایران.، صفحه 555..

13-محمدسور، ف.، عباس پور انبی، ا. و خضری، م.، 1397، بررسی امکان مهار زیستی بیماری لکه برگی باکتریایی گوجه فرنگی در آزمایشگاه و گلخانه . ،بيست و سومین کنگره گياه پزشکي ايران. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ایران.، صفحه 557..

14-خضری، م.، 1397، بررسی میزان رشد قارچ عامل کپک خاکستری سیب با استفاده از اسانس های رزماری و سرو نقره ای،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. دانشگاه ارومیه. ایران.، 478-475. .

15-خضری، م. و حیدرزاده، آ.، 1397، ارزیابی تاثیر اسانس گیاهان دارویی روی سویه های باکتری Erwinia amylovora، با در نظر گرفتن شاخص اثربخشی ضدمیکروبی (IAE)،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. دانشگاه ارومیه. ایران.، 482-479..

16-عباس پور، ا.، محمدسور، ف. و خضری، م. ، 1397، مطالعه اثر ضدقارچی چند اسانس گیاهی بر رشد قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای درختان میوه هسته دار در آزمایشگاه،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. دانشگاه ارومیه. ایران.، 831-828..

17-هاشم نژاد، ف.، برین، م.، قوستا، ی. و خضری، م. ، 1397، جداسازی قارچ های حل کننده ترکیبات نامحلول روی از ریزوسفر به عنوان کود زیستی،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. دانشگاه ارومیه. ایران.، 730-727..

18-هاشم نژاد، ف.، برین، م.، خضری، م. و قوستا، ی.، 1397، جداسازی باکتری های حل کننده ترکیبات نامحلول روی از خاک در جهت نیل به کشاورزی پایدار،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. دانشگاه ارومیه. ایران.، 907-903..

19-رویدل، ز.، برین، م.، رسولی صدقیانی، م. ح. و خضری، م. ، 1397، ازتوباکتر: کود زیستی و محرک رشد ابزاری برای حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک (جداسازی از خاک های شور و بررسی محرک رشدی آن ها)،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. دانشگاه ارومیه. ایران.، 781-778..

20-حسینی، چ.، اصغری، م. ر. و خضری، م.، 1397، کاربرد اسانس های گیاهی در کنترل پوسیدگی ناشی از قارچ های بیمارگر پس از برداشت محصولات باغی،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. دانشگاه ارومیه. ایران.، 738-835..

21-حسینی، چ.، اصغری، م. ر. و خضری، م.، 1397، تاثیر اسانس مرزنجوش (زیرگونه vulgar) بر ماندگاری و برخی ویژگی های کیفی پس از برداشت میوه گیلاس رقم تکدانه مشهد،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. دانشگاه ارومیه. ایران. .

22-خضری، م.، 1396، غربالگری جدایه های سودوموناد فلورسنت جهت مهار زیستی پوسیدگی نرم سیب زمینی ناشی از Pectobacterium carotovorum ،هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه گیلان. ایران.، صفحه 103..

23-خضری، م. و آقازاده سوره، ز.، 1396، بررسی آزمایشگاهی اثر عوامل مهار زیستی بر چند باکتری بیمارگر گیاهی جدا شده از ارومیه،هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه گیلان. ایران.، صفحه 104..

24-طهماسبی، و.، بهرامی، ع.، خضری، م. و خدادای دربان، ا.، 1396، استفاده از میکروارگانیسم ها به عنوان لخته ساز در طراحی تیکنر،همایش مدیریت آب در صنایع فرآوری مواد معدنی. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 157-145..

25-خضری، م. و آهنگران، ا. ، مطالعه تاثیر اسانس های گلپر ایرانی و مرزه بر رشد عامل بیماری شانکر باکتریایی هسته داران،اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان و قارچ های کوهی ایران. دانشگاه زنجان. ایران.، 269-265..

26-خضری، م. و قاسمی، ا. ، 1396، برآورد شاخص اثربخشی ضدمیکروبی چند اسانس گیاهی روی باکتری عامل پوسیدگی نرم سبزیجات،اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان و قارچ های کوهی ایران. دانشگاه زنجان. ایران.، 275-270..

27-خضری، م.، 1395، ارزیابی اثر چند سویه باکتریایی محرک رشد گیاه روی فاکتورهای رشدی گیاه گندم،همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی. دانشگاه تهران. ایران.، صفحه 360..

28-رحمان زاده، ش. و خضری، م.، 1395، بررسی عامل گال باکتریایی درختان سیب در استان آذربایجان غربی،همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی. دانشگاه تهران. ایران.، صفحه 359..

29-خضری، م.، قاسمی، ا. و آهنگران، ا.، 1395، شناسایی عامل بیماری گال زیتون در باغی در استان گلستان و امحا آن،بیست و دومین کنگره گياهپزشکي ايران. کرج، ایران.، صفحه 80 ..

30-خضری، م. و منافی شبستری، م. ، 1395، ارزیابی امکان مهار زیستی بیماری پاخوره گندم توسط استرین های بومی پروبیوتیک Bacillus subtilis،بیست و دومین کنگره گياهپزشکي ايران. کرج، ایران. ، صفحه 288..

31-خضری، م.، قاسمی، ق. و منافی شبستری، م. ، 1395، بررسی امکان مهار رشد عامل بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی با استفاده از دو اسانس گیاهی،دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ایران..

32-خضری، م.، قاسمی، ق.، منافی شبستری، م. و ملکی، م. ، 1395، ارزیابی اثر بازدارندگی چند اسانس گیاهی روی قارچ های پنی سیلیوم و آسپرژیلوس،دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ایران..

33-خضری، م.، 1395، تاثیر باکتری های پروبیوتیک خاکزی بر شاخص های بذر گندم،دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه گیلان. ایران..

34-صادقی، ل.، خضری، م و صفایی، ن. ، 1395، بيماري زايي و تنوع بيوشيميايي جدايه‌هاي ايراني قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici،دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه گیلان. ایران..

35-ایرانی، ح. و خضری، م. ، 1394، بررسی عامل بیماری بلایت سرشاخه درختان میوه هسته دار در استان آذربایجان غربی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه اردبیل. ایران..

36-خضری، م.، احمدزاده، م.، شریفی، ر. و راستگو، م.، 1394، ارزیابی تاثیر برخی منابع کربن و ازت از ریشه نخود بر تشکیل بیوفیلم باکتری Bacillus subtilis،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه اردبیل. ایران..

37-خضری، م.، آهنگران، ا. و راستگو، م. ، 1394، اسکرین نمونه های برگی برای تست بیماری میوه سبز مرکبات (HLB)، بر اساس واکنش نشاسته با ید،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه اردبیل. ایران..

38-میکاییلی، م.، راستگو، م.، رومی، و. و خضری، م.، 1394، فراوانی و پراکندگی ویروس ای انگور و ویروس برگ بادبزنی انگور در تاکستان های عمده استان های آذربایجان شرقی و غربی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه اردبیل. ایران..

39-شبانی، ر.، راستگو، م. و خضری، م.، 1394، ردیابی و تعیین نژادهای ویروس Y سیب زمینی در مزارع سولاناسه شهرستان ارومیه،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه اردبیل. ایران..

40-خضري، م.، احمدزاده، م.، صالحي جوزاني، غ.، بهبودي، ک.، آهنگران، ا. و رحيميان، ح، 1391، شناسايي تعدادي جدايه آنتاگونيست بومي جنس Bacillus در سطح گونه و تعيين روابط فيلوژني آنها،بيستمين کنگره گياهپزشکي ايران. شيراز. ایران، صفحه 538..

41-خضري، م.، احمدزاده، م.، صالحي جوزاني، غ.، بهبودي، ک.، آهنگران، ا.، رحيميان، ح.، سهيلي وند، س. و شبر، ز.، 1391، تاثير قارچ بيمارگر Fusarium culmorum بر بيان دو ژن مهم در توليد بيوفيلم باکتري آنتاگونيست Bacillus subtilis ،نوزدهمین كنگره گياه پزشكي ايران. شیراز. ایران، صفحه 246..

42-خضري، م.، احمدزاده، م.، صالحي جوزاني، غ.، آهنگران، ا.، كواكس، ا.، كائيپرس، ا.، 1389، بررسي نقش ژن ykuT در كنترل اسپورزايي و تحرك باكتريBacillus subtilis،يازدهمين کنگره ژنتيک ايران. تهران. ایران، صفحه 11..

43-خضري، م.، احمدزاده، م.، صالحي جوزاني، غ.، آهنگران، ا.، كواكس، ا.، و كائيپرس، ا.، 1389، ايجاد موتاسيون تصادفي در ژن هاي مرتبط با توليد بيوفيلم در استرين Bacillus subtilis 168 با استفاده از ترانسپوزان mini Tn10،يازدهمين کنگره ژنتيک ايران. تهران. ایران، صفحه 24..

44-خضري، م.، احمدزاده، م.، صالحي جوزاني، غ.، شریفی، ر.، بهبودی، ک. و رحیمیان، ح.، 1389، مطالعه اثر ریزوباکترهای جنس Bacillus بر روی کلنیزاسیون ریشه، فاکتورهای رشدی گیاه و کنترل قارچ Fusarium culmorum روی گندم،نوزدهمین كنگره گياه پزشكي ايران. تهران. ایران، صفحه 829..

45-خضري، م.، احمدزاده، م.، صالحي جوزاني، غ.، آهنگران، ا.، بهبودي، ک.، رحيميان، ح.، کواکس، ا.، و کائيپرس، ا.، 1389، بررسي نقش محيط هاي کشت ميکروبي در ميزان بيان ژن ykuT در باکتري Bacillus subtilis،نوزدهمین كنگره گياه پزشكي ايران. تهران. ایران، صفحه 497..

46-خضري، م.، احمدزاده، م.، شريفي، ر.، و آهنگران، ا.، 1389، غربال گري تعدادي از جدايه هاي Pseudomonas fluorescens عليه قارچ Sclerotinia sclerotiorum روي آفتابگردان ،نوزدهمین كنگره گياه پزشكي ايران. تهران. ایران، صفحه 830..

47-خضري، م.، احمدزاده، م.، صالحي جوزاني، غ.، بهبودی، ک. و رحیمیان، ح.، 1389، مطالعه نقش قندها و اسیدآمینه های مترشحه از ریشه گندم بر روی تولید بیوفیلم در باکتریBacillus subtilis ،نوزدهمین كنگره گياه پزشكي ايران. تهران. ایران، صفحه 417..

48-خضري، م.، احمدزاده، م.، صالحي جوزاني، غ.، بهبودی، ک. و رحیمیان، ح. ، 1389، بررسی اثر برخی شرایط محیطی بر روی تولید بیوفیلم باکتری بیوکنترلی Bacillus subtilis در شرایط آزمایشگاه،نوزدهمین كنگره گياه پزشكي ايران. تهران. ایران، صفحه 496..

49-آهنگران، ا.، مصاحبي محمدي، غ.، كوهي حبيبي، م.، شهرآئين، ن.، و خضري، م.، 1385، شناسائي سريع ويروس موزائيک سويا با استفاده از روش هاي مولکولي RT- PCR و IC- RT- PCR.،هفدهمین كنگره گياه پزشكي ايران. کرج. ایران، صفحه 236..

50-آهنگران، ا.، خضری، م.، فتاحی اردکانی، م.، علیزاده، ع. و كوهي حبيبي، م. ، 1385، اولين گزارش از شناسائي فيتوپلاسماي آلوده کننده درختان زيتون در ايران،هفدهمین كنگره گياه پزشكي ايران. کرج ایران، صفحه 354..

51-خضري، م.، محمدي، م.، رحيميان، ح.، شريفي تهراني، ع.، و آهنگران، ا.، 1383، مقايسه فنوتيپي، بيوشيميائي و آنتي بيوگرام استرين هاي ايراني باكتري Pseudomonas syringae pv. syringae جداسازي شده از ميزبان هاي مختلف،شانزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران. تبريز. ایران، صفحه 511..

52-خضري، م.، محمدي، م.، رحيميان، ح.، شريفي تهراني، ع.، و آهنگران، ا.، 1383، بررسي ويژگي-هاي مولكولي استرين هاي ايراني Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از ميزبان هاي مختلف،شانزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران. تبريز. ایران، صفحه 512..

53-خضري، م.، محمدي، م.، رحيميان، ح.، شريفي تهراني، ع.، و آهنگران، ا.، 1383، مقايسه سرولوژيكي استرين¬هاي باكتري Pseudomonas syringae pv. syringae از پنج گروه ميزباني مختلف،شانزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران. تبريز. ایران، صفحه 513..

54-آهنگران، ا.، مصاحبي محمدي، غ.، كوهي حبيبي، م.، شهرآئين، ن.، و خضري، م. ، 1383، آزمايش بافرها و شرايط مختلف براي انتقال ويروس موزائيك سويا از طريق مايه زني مكانيكي و دو روش براي استخراج RNAكل،شانزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران. تبريز. ایران، صفحه 283..

55-آهنگران، ا.، مصاحبي محمدي، غ.، كوهي حبيبي، م.، شهرآئين، ن.، و خضري، م. ، 1383، شناسائي استرين هاي ويروس موزائيك سويا (SMV) با استفاده از ارقام افتراقي و RT-PCR. ،شانزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران. تبريز. ایران، صفحه 284..

56-خضري، م.، محمدي، م.، رحيميان، ح.، و آهنگران، ا.، 1382، پروتئين هاي مرتبط با بيماري زائي Pathogenesis- related proteins (PRs)،سومين همايش بيولوژي و بيوتكنولوژي دانشجويان سراسر كشور. دانشگاه رازی. كرمانشاه، ايران..

57-آهنگران، ا.، مصاحبي محمدي، غ.، كوهي حبيبي، م.، و خضري، م. ، 1382، . بكارگيري ژن هاي غيرپاتوژنيك (Non-pathogenic genes) در ايجاد گياهان ترانسژنيك مقاوم به ويروس،سومين همايش بيولوژي و بيوتكنولوژي دانشجويان سراسر كشور. دانشگاه رازی. كرمانشاه، ايران..

58-Shabani, R., Rastgou, M. and Khezri, M., 2018, Serological and molecular detection of PVYN, PVYC, PVYO and PVYNTN on tomato and pepper in Urmia.,In Proceedings International Agricultural Science Congress. Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey, p 473..

59-Aghazadeh, Z., Khezri, M. and Sadeghinasab, F. , 2017, Identification of pathogenic bacteria in tomato fields of Urmia. ,In Proceedings 1st International and 5th National Congress on Organic vs. Conventional Agriculture. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran, p 278..

60-Allahyari, S., Khezri, M. and Sadeghinasab, F., 2017, A study on tomato Gram negative pathogenic bacteria in West Azarbaijan,In Proceedings 1st International and 5th National Congress on Organic vs. Conventional Agriculture. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran, p 279..

61-Ahangaran, A., Mosahebi Mohammadi, Gh., Koohi Habibi, M., Shahraeen, N., and Khezri, M., 2006, Rapid diagnosis of Soybean mosaic virus in soybean by tissue- print immunoassay and DIBA in comparison to other serological methods,58th International Symposium on Crop Protection. Ghent, Belgium, p 324..

62-Ahangaran, A., Khezri, M., Koohi Habibi, M., Alizadeh, A., and Mosahebi Mohammadi, Gh., 2006, The first report of detection of a phytoplasma in olive trees in a botanic collection in Iran,58th International Symposium on Crop Protection. Ghent, Belgium, p 309..

63-Khezri, M., Mohammadi, M., Rahimian, H. and Sharifi-Tehrani, A. , 2004, Biochemical, Phenotypical and Antibiogram comparisons of Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae isolated from various host plants,In Proceedings 15th International Plant Protection Congress. Beijing, China , p 353..

64-Khezri, M., Mohammadi, M., Rahimian, H. and Sharifi-Tehrani, A. , 2004, Serological comparison of Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae isolated from various host plants,In Proceedings 15th International Plant Protection Congress. Beijing, China, p 354..

65-Ahangaran, A., Mosahebi-Mohammadi, Gh., Koohi-Habibi, M., Shahraeen, N. and Khezri, M., 2004, Detection of Soybean mosaic virus by RT- PCR and IC- RT- PCR,In Proceedings 15th International Plant Protection Congress. Beijing, China, p 263..

66-Khezri, M., Mohammadi, M., Rahimian, H., Sharifi- Tehrani, A., and Ahangaran, A., 2004, Phenotypical, Serological and Molecular comparisons of Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall isolated from various host plants ,56th International Symposium on Crop Protection. Ghent, Belgium, p 207..

67-Ahangaran, A., Mosahebi Mohammadi, Gh., Koohi Habibi, M., Shahraeen, N., and Khezri, M., 2004, Identification of Soybean mosaic virus by molecular methods and the best buffer and condition for transmission of SMV ,56th International Symposium on Crop Protection. Ghent, Belgium, p 215..

68-Khezri, M., Mohammadi, M., Rahimian, H. and Sharifi-Tehrani, A., 2003, SDS-PAGE analysis, plasmid DNA profile and molecular characterization of strains of Pseudomonas syringae pv. syringae isolated from various host plants,In Proceedings 5th International Symposium in the Series Resent Advanced in Plant Biotechnology. High tatras, Slovak republic., p 126..

69-Ahangaran, A., Mosahebi Mohammadi, Gh., Koohi Habibi, M., Shahraeen, N., and Khezri, M., 2003, Total RNA extraction using RNAwiz and phenol- chloroform for detecting Soybean mosaic virus by RT- PCR ,The IV Asian- Pacific Crop Protection Conference and Exhibition. India .
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-خضری، م.، 1395، ارزیابی پتانسیل برخی سویه های باکتری Bacillus subtilis در مهار زیستی بیماری پاخوره گندم ،طرح نوع دوم دانشگاه- کاربردی.

2-احمدزاده، م. و خضری، م.، 1390، بررسی تولید بیوفیلم و تظاهر ژن های tasA و sinR در باکتری Bacillus subtilis عامل بیوکنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه ناشی از قارچ Fusarium culmorum،دانشگاه تهران.

3-مریم خضری،دکتر غلامرضا صالحی جوزانی، 1390، بررسی ژن های مهم درگیر در تولید بیوفیلم و کنترل بیولوژیک در سویه های بومی Bacillus subtilis در شرایط آنتاگونیستی،پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران.
پایان نامه ها (8)

1-عباس پور انبی، ا. و خضری، م.، 1398، واکنش ارقام مختلف گوجه فرنگی به بیماری خال زدگی باکتریایی و ارزیابی سالم سازی سطحی بذر با استفاده از تیمارهای مختلف، خضری، م..

2-محمدسور، ف.، خضری، م. و قاسمی، ا.، 1398، واکنش ارقام مختلف گوجه‌فرنگی به بیماری شانکر باکتریایی و مطالعه روش‌های مختلف در سالم‌سازی سطحی بذر، خضری، م..

3-روی دل، ز. برین، م.، رسولی صدقیانی، م. ح. و خضری، م. ، 1398، تاثیر PGPRهای جداسازی شده از خاک های شور اطراف دریاچه ارومیه، قارچ های همزیست و اندوفیت بر فاکتورهای رشدی گیاه گندم.

4-هاشم نژاد، ف.، برین، م.، خضری، م. و قوستا، ی.، 1397، جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های حل کننده روی و تهیه حامل مناسب جهت فرمولاسیون کود زیستی روی، برین، م. و خضری، م. .

5-حسینی، چ.، اصغری، م. ر. و خضری، م.، 1397، ارزیابی اثرات کاربرد آنتاگونیست Bacillus subtilis و اسانس مرزنجوش بر رشد قارچ های Botrytis cinerea و Penicillium expansum، ماندگاری و ویژگی های کیفی میوه گیلاس رقم تک دانه مشهد، اصغری، م. ر. .

6-آقازاده سوره، ز. و خضری، م.، 1397، شناسایی فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری‌های بیمارگر گوجه‌فرنگی در ارومیه، خضری، م..

7-الهیاری ایگدیر، س. و خضری، م.، 1397، مطالعه باکتری‌های گرم منفی بیماری‌زا از اندام هوایی گوجه‌فرنگی در استان آذربایجان‌غربی، خضری، م..

8-شبانی، ر،. راستگو، م. و خضری، م.، 1395، شناسایی و تعیین نژاد ویروس Y سیب زمینی در مزارع تحت کشت گیاهان تیره بادمجانیان در ارومیه، راستگو، م..
دروس تدریس شده (14)

1-مدیریت بیماری های گیاهی (بخش مهار زیستی)، کارشناسی ارشد،سال 1398.

2-اصول کنترل بیماری های گیاهی، کارشناسی،سال 1398.

3-پروکاریوت های بیماری زای گیاهی، کارشناسی ارشد،از سال 1394 تا کنون.

4-بیماری شناسی گیاهی عملی، کارشناسی ارشد،از سال 1394 تا 1397.

5-بیواکولوژی عوامل بیماری زای خاکزاد (بخش باکتری ها)، کارشناسی ارشد،سال 1396.

6-بیماری شناسی گیاهی، کارشناسی،از سال 1393 تا کنون.

7-بیماری شناسی گیاهی (عملی)، کارشناسی،از سال 1393 تا کنون.

8-پروکاریوت های بیماری زای گیاهی، کارشناسی،از سال 1393 تا کنون.

9-پروکاریوت های بیماری زای گیاهی (عملی)، کارشناسی،از سال 1393 تا کنون.

10-نماتدشناسی، کارشناسی،از سال 1393 تا کنون.

11-نماتدشناسی (عملی)، کارشناسی،از سال 1393 تا کنون.

12-بیولوژی سلولی، کارشناسی،از سال 1394 تا کنون.

13-ژنتیک، کارشناسی،از سال 1393 تا کنون.

14-ژنتیک (عملی)، کارشناسی،از سال 1393 تا کنون.