• نام و نام خانوادگی
  • اصغر خسروشاهی اصل
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (56)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (67)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (28)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اصغر خسروشاهی اصل
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (56)

1-N. Dardmeh, A. Khosrowshahi1, H. Almasi and M. Zandi., 2015, Study on effect of the polyethylene terephthalate/nanoclay nanocomposite film on the migration of terephthalic acid into the yoghurt drinks simulant.,Journal of Food Process Engineering.

2-Saina Moayedzadeh, Ashkan Madadlou, Asghar Khosrowshahi Asl., 2015, Formation mechanisms, handling and digestibility of food protein nanofibrils,Trends in Food Science and Technology.

3-اصغر خسروشاهی اصل, 2014, Development of a novel controlled-release nanocomposite based on poly (lactic acid) to increase the oxidative stability of soybean oil.,Food Additives and Contaminants.

4-اصغر خسروشاهی اصل, 2014, Enzymatic cross-linking of soy proteins within non-fat set yogurt gel,Journal of Dairy Research.

5-محمد شیرخانی، اشکان مددلو اصغر خسروشاهی اصل, 2014, Enzymatic modification to stabilize the fermented milk drink, Doogh,journal of texture studies.

6-اصغر خسروشاهی اصل, 2013, Texture and Chemistry of Iranian White Cheese as Influenced by Brine Treatments,Journal of Food Process Technology.

7-اصغر خسروشاهی اصل، 2013، Effect of gum tragacanth on the rheological and functional properties of full-fat and half-fat Cheddar cheese،Dairy Science and Technology.

8-اصغر خسروشاهی اصل, 2013, Enzymatic cross-linking of whey proteins in low fat Iranian white cheese,International Dairy Journal.

9-اصغر خسروشاهی اصل, 2012, The influence of probiotic bacteria on the properties of Iranian white cheese,International J. of Dairy Technology.

10-اصغر خسروشاهی اصل, 2011, Rheological properties of acid casein gels made by acidification with glucono-?-lactone.,Milchwissenschaft • Milk Science International.

11- 2011, Survival of Lactobacillus casei. Lactobacillus plantarum and Bifidobacterium bifidum in free and microencapsulation forms on Iranian white cheese produce by ultrafiltration,International Jurnal of Dairy Technology.

12- 2009, Texture of Nonfat Yoghurt as Influenced by Whey Protein Concentrate and Gum Tragacanth as Fat Replacers,International Journal of Dairy Technology.

13- 2008, Whey Protein Concentrate and Gum Tragacanth as Fat Replacers in Nonfat Yogurt : Chemical,Physical , and Microstructural Properties,J.Dairy Sci.

14- 2007, Effect of Cream Homogenization on Textural Characteristics of Low-Fat Iranian White Cheese,International Dairy Journal.

15- 2007, Effect of Pre-and Postharvest Salicylic Acid Treatment on Ethylene Production, Fungal Decay and Overrall Quality of Selva Strawberry Fruit,Food Chemistry.

16- 2007, Control of Enzymatic Browing in Pear Slices by Using Ascorbic Acid,Juurnal of Agriculture Engineering Research.

17- 2006, Contribution of Rennet and starter to Proteolysis in iranian UF White Cheese,Lait.

18- 2006, Microstructure and Rheoloical Properties of Iranian White Cheese Coagulated at Various Temperatures,J. Dairy Science.

19- 2006, Monitoring the Chemical and Textural Changes During Ripening of Iranian Whit Cheese Made with Different Concentrations of Starter,J. Dairy Science.

20-اصغر خسروشاهی اصل، 1395، بهینه سازی مقدار فیبر انگور و کیتوزان در ماست میوه ای پروبیوتیک با استفاده از سطح پاسخ،علوم و صنایع غذایی ایران.

21-اصغر خسروشاهی اصل، 1394، تاثیر اسیدی کردن مستقیم شیر بر قابلیت زیستی بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI B94) در طول نگهداری پنیر سفید ایرانی،نشریه ی نوآوری در علوم و فناوری غذایی.

22-اصغر خسروشاهی اصل، 1393، مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی فیلا نانوکامپوزیت فعال آنتی اکسیدانی بر پایه پلی لاکتیک اسید،نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران.

23-اصغر خسروشاهی اصل، 1393، ایجاد اتصالات عرضی بین پروتئینهای شیر و سویا در ماست بدون چربی توسط آنزیم ترانس گلوتامیناز و بررسی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن،مجله پژوهش های صنایع غذایی.

24-اصغر خسروشاهی اصل، 1393، تاثیر فیبر هویج در زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و کیفیت ماست میوه ای زردآلو با استفاده از روش سطح پاسخ،مجله نوآوری در علوم و فناوری غذایی.

25-اصغر خسروشاهی اصل، 1393، افزایش زنده مانی اسیدوفیلوس و بهبود خواص کیفی در ماست سین بیوتیک با استفاده از فیبر سیب و گندم،مجله علوم و صنایع غذایی.

26-اصغر خسروشاهی اصل، 1393، تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر خواص کیفی ماست پروبیوتیک غنی شده با کازئینات سدیم،مجله نوآوری در علوم و فناوری غذایی.

27-اصغر خسروشاهی اصل، 1393، تولید مایع غنیساز آرتمیا (سوپر سلکو داخلی) با استفاده از توان کشور،پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران.

28-اصغر خسروشاهی اصل، 1392، بررسی تاثیر نانوفیبر سلولز اصلاح شده بر روی خواص کاربردی بسته بندی زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید،پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی.

29-اصغر خسروشاهی اصل، 1392، تأثیر افزودن کازئینات سدیم و عصاره نعناع فلفلی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگیهای فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی،پژوهش های صنایع غذایی.

30-اصغر خسروشاهی اصل، 1392، ماندگاری بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI-B94) آزاد و کپسوله شده و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی دوغ ایرانی،نوآوری در علوم و فناوری غذایی.

31-اصغر خسروشاهی اصل، 1392، ارزیابی زنده مانی و تاثیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) بر برخی ویژگی های پنیر کوزه،تحقیقات مهندسی کشاورزی.

32-اصغر خسروشاهی اصل، 1392، تاثیر درون پوشانی بر زنده مانی بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI-B94) و ویژگی های کیفی ماست قالبی،مجله پژوهش های صنایع غذایی.

33-اصغر خسروشاهی اصل، 1392، مطالعه تاثیر استفاده از پرمیات حاصل از تغلیظ شیر به روش اولترافیلتراسیون و صمغ زدو بر ویژگی های کیفی دوغ،پژوهش های صنایع غذایی.

34-اصغر خسروشاهی اصل، 1391، بهینه سازی فرایند تولید ماست پروبیوتیک کم چرب با استفاده از طرح مرکب (combined design)،پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران.

35-اصغر خسروشاهی اصل، 1391، بررسی تأثیر نوع ومقدار پایدارکننده ها بر پاره ای ویژگیهای فیزیکی و حسی شیرکاکائو،پژوهش های صنایع غذایی.

36-اصغر خسروشاهی اصل، 1391، بررسی تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی ماست همزده بدون چربی،مجله پژوهش های صنایع غذایی.

37-اصغر خسروشاهی اصل، 1391، تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگیهای شیمیایی، بافتی و ریزساختاری پنیر سفید آب نمکی کم چرب.،مجله پژوهش های صنایع غذایی.

38-اصغر خسروشاهی اصل، 1391، تاثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر الگوی پروتئولیز پنیر سفید ایرانی فراپالایش،مجله پژوهش های صنایع غذایی.

39- 1389، اثر ضد میکربی اسانس پونه کوهی و لاکتوباسیلوس کازئی بر استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر سفید ایرانی،مجله پژوهش های صنایع غذایی، 3،20.

40- 1389، تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی به عنوان مایه کشت الحاقی به دو صورت آزاد و کپسوله بر الگوی پروتئولیز و لیپولیز در پنیر سفید ایرانی فراپالایش،مجله پژوهش های صنایع غذایی، 3،20.

41-اصغر خسروشاهی اصل، 1389، بررسی خواص ویسکوالاستیک ژل کازئین اسیدی شده در سیستم مدل،علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.

42- 1388، مطالعه تاثیر رنت میکربی، نوترکیب و حیوانی روی برخی خصوصیات کمی و کیفی پنیر سفید ایرانی،مجله علوم و صنایع غذایی، 6،6.

43- 1388، بررسی تأثیر جدایه های شناسایی شده از پنیر لیقوان و نوع شیر بر خواص حسی پنیر سفید ایرانی،مجله علوم و صنایع غذایی، 6،6.

44- 1388، بررسی تاثیر روشهای مختلف آماده سازی و خشک کردن خورشیدی بر کیفیت برگه گوجه فرنگی،مجله علوم و صنایع غذایی.

45- 1388، تاثیر مایه کشت میکروبی و پاستوریزاسیون روی بازده، ویژگیهای حسی و فیزیکی-شیمیایی پنیر گوسفندی لیقوان،مجله پژوهشهای صنایع غذایی.

46-اصغر خسروشاهی اصل، 1387، بررسی امکان تولید پنیر سفید ایرانی کم چربی و بهینه سازی ویژگیهای آن با استفاده از صمغ عربی و گوار،علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.

47- 1386, کنترل قهوه ای شدن آنزیمی برگه های گلابی با استفاده از اسید سیتریک,مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.

48- 1384، تاثیر تعداد باکتری های سرماگیر و یاخته های پیکری بر پرو تئولیز و ویژگی های حسی پنیر سفید فرا پالایشی،پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران.

49- 1384، مقایسه فعالیت پرتئولیتیکی کیموسین نوترکیب با دو نوع مایه پنیر حیوانی و میکروبی متداول در تولید پنیر سفید ایرانی،دانش کشاورزی.

50- 1383، تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن دار و زمان برداشت بر عملکرد ومیزان تجمع نیترات در گوجه فرنگی رقم کورال،مجله دانش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

51- 1382، تعیین ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی پوسته سیست آرتمیا اورمیانا (Artemia Urmiana) و استخراج کیتین از آن،مجله علمی شیلات ایران.

52- 1382، ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو وخرچنگ،مجله علوم و تکنولوژی پلیمر.

53- 1382، بررسی امکان استفاده از آب هندوانه به عنوان یک نوشیدنی،پژوهش در علوم کشاورزی.

54- 1382، تغییرات مقادیر نیترات و نیتریت طی دورههای فرآوری و نگهداری گوجه فرنگی رقم کورال،مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.

55- 1381، استحصال کیتین و تولید کیتوزان از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا ( Artemia Urmiana)،مجله علوم دریایی ایران.

56- 1380، مطالعه میزان پروئتین و تفکیک زنجیره های کازئینی در شیر چهار گونه پستاندار به روش الکتروفورز ژل آگاروز،مجله علوم و صنایع کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (67)

1- 1387، بررسی تاثیر سه نوع رنت مختلف بر ویژگیهای رئولوژیکی وریز ساختار پنیر سفید ایرانی،هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

2- 1391، . تاثیر اسیدی کردن مستقیم شیر روی قابلیت زیستس بیفیدوباکتریوم لاکتیس LAFTI B94 DSL و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر سفید ایرانی،سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، مشهد،ایران.

3- 1386, Efffect of Chemical Intereterification on Minor Lipid,هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی.

4- 1389, Optimization of Polymeric Triiodide Membrane Electrode Based on Erythromycin Triidide Ion- Pair Using Experimental Design,نهمین کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران.

5- 2011, Study on interaction of commercial starter culture and Lactobacillus casei in Iranian white cheese produced using ultrafiltration technique,The 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran,Iran.

6- 1390، اثر روکش هیدروکلوئید در کاهش ضریب انتقال حرارت در فراورده های سرخ شده،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

7- 1389، اثر کتیرا و میکروکریستالین سلولز گوار بر ویژگیهای رئولوژیکی و میکربی سس مایونز کم چرب غنی شده با اینولین،نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

8- 1387، اثر یون ها بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و پایداری امولسیون های تثبیت شده پروتئین های محلول در آب شیر،هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

9- 1385، اثرات فرایند پاستوریزاسیون وافزودن استارتر روی بازده ، خواص ارگانو لپتیکی و بافت پنیر سفید گوسفند،شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

10- 1385، ارزیابی فراکسیونهای نیتروژن در طی رسیدن پنیر کوزه،شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

11- 1391، استفاده ازآنزیم ترانس گلوتامیناز در تولید ماست پروبیوتیک بدون چربی،چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران،ایران.

12- 1380، اولترافیلتراسیون و کاربرد آن در تولید انواع پنیر،نخستین همایش تخصصی صنعت شیر و فرآورده های آن.

13- 1390، بازدارتدگی ACE محصولات حاصل از تخمیر شیر،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

14- 1386، بررسی خواص رئولوژیکی خامه حاوی صمغ کتیرا به عنوان پایدارکننده،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی.

15- 1386، بررسی فعالیت پلاسمین در پنیر سفید uf،هفتدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

16- 1384، بررسی اثرات فرآیند پاستوریزاسیون و افزودن استارتر روی پروتئولیز پنیر گوسفندی، طی دوره رسانیدن با استفاده از روش SDS-PAGE،چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

17- 1384، بررسی اثرات نوع بسته بندی و جاذب اتیلن در نگهداری سیب درختی،پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

18- 1379، بررسی امکان استفاده از آب پنیر در تولید کفیر،سومین همایش کشوری بهداشت محیط.

19- 1391، بررسی تاثیر افزایش سدیم کازینات و عصاره نعناع بر قابلیت ماندگاری لاکتوباسیلوس کازیی در ماست پروبیوتیک بدون چرب،سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، مشهد،ایران.

20- 1391، بررسی تاثیر پیوندهای عرضی آنزیمی پروتین های شیر توسط ترانس گلوتامیناز بر رشد استارترها در ماست پروبیوتیک بدون چربی،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

21- 1390، بررسی تاثیر دو نوع رنت نوترکیب و میکربی بر ویژگی های رئولوژیکی و ریز ساختار پنیر سفید ایرانی،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

22- 1385، بررسی تاثیر صمغ تراگاکانت (کتیرا) بر ویژگیهای شیمیایی ، رئو لوژیکی و ریز ساختاری ماست بدون چربی،دومین همایش بزرگ صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان.

23- 1392، بررسی تاثیر فیبر هویج و مارمالاد زردآلو بر خواص رئولوژیکی، میکربی و حسی ماست میوه ای همزده با استفاده از سطح پاسخ،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

24- 1385، بررسی تاثیر کاهش مقدار چربی شیر پنیر سازی بر ویژگیهای بافتی و حسی فرآورده،شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

25- 1389، بررسی تاثیر مخلوط هیدروکلوئیدها بر روی شاخص های کیفی ماست پروبیوتیک کم چرب با کاربرد طرح مرکب (combined ِdesign)،نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

26- 1388، بررسی تاثیر نسبت های مختلف استارتر ترموفیل به استارتر مزوفیل بر روی شاخص رسیدن پنیر سفید ایرانی با اندازه گیری پروتئین کل و نیتروژن محلول در آب(WSN)،اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی.

27- 1392، بررسی تاثیر هیدروکلوئیدها بر ویژگی های رئولوژیکی دوغ حاوی عصاره شوید با استفاده از روش سطح پاسخ،دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان،ایران.

28- 1390، بررسی تأثیر نوع و مقدار پایدارکننده ها بر پاره ای ویژگیهای فیزیکی و حسی شیرکاکائو،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

29- 1385، بررسی ترکیبات روغن هسته واریته های غالب (صنعتی) انگور در آذربایجان غربی و مناطق مرکزی کشور (اصفهان و شهر کرد )به منظور تولید صنعتی روغن هسته انگور،دومین همایش بزرگ صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان.

30- 1391، بررسی تولید پنیر سفید ایرانی پروبیوتیک،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

31- 1390، بررسی روش های شناسایی و سنجش هوشمند تقلبات ملامین در شیر خشک نوزاد،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

32- 1390، بررسی روش های شناسایی و سنجش هوشمند تقلبات ملانین در شیر خشک نوزاد،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

33- 1392، بررسی زنده¬مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LAFTI-L10) آزاد و کپسوله شده و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست،دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان،ایران.

34- 1389، بررسی ماندگاری باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاریوم به فرم آزاد و کپسوله و تأثیر آنها بر ترکیبات شیمیایی، خواص حسی و لیپولیز پنیر سفید ایرانی فراپالایشی،نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

35- 1390، بررسی ماندگاری باکتری لاکتوباسیلوس و تاثیر آن بر خواص شیمیایی پنیر کوزه،نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی، گرگان،ایران.

36- 1390، بررسی ماندگاری باکتری لاکتوباسیلوس و تاثیر آن بر خواص شیمیایی و حسی پنیر کوزه پروبیوتیک،نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پریبیوتیک ایران، تهران،ایران.

37- 1390، بررسی ماندگاری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به فرم آزاد و کپسوله در پنیر سفید ایرانی فراپالایش،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

38- 1391، بررسی ماندگاری بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI B94 DSL) در پنیر سفید ایرانی توسط دو محیط مختلف،. دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سواد کوه،ایران.

39- 1385، بررسی میزان ماندگاری اشریشیا کلای در پنیر کوزه ای آذربایجان غربی،شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

40- 1391، بررسی میکروانکپسولاسیون باکتری¬های پروبیوتیک و کاربردهای آن در محصولات لبنی،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سواد کوه،ایران.

41- 1390، بسته بندی ضد میکربی، مروری بر عملکرد و کاربردها،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

42- 1386، بهبود قابلیت بقای باکتری های پروبیوتیک در فراوده های لبنی،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی.

43- 1384، بهبود خصوصیات پیه گاوی از طریق مخلوط کردن آن با روغن زیتون و آفتابگردان و اینتراستریفیکاسیون شیمیایی،پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

44- 1379، بهبود فرایند تولید شیره انگور(دوشاب)،اولین همایش ملی انگور.

45- 1391، بهینه سازی سدیم کازئنات و عصاره نعناع در ماست پروبیوتیک بدون چربی با استفاده از روش سطح پاسخ،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

46- 1387، بهینه سازی فرایند تولید پنیر فتا - UF با در نظر گرفتن شاخص های کیفی شیمیا یی ، رئولوژیکی و حسی،هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

47- 1392، بهینه سازی مقادیر فیبر هویج و مارمالاد زردآلو در ماست میوه ای پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با استفاده از روش سطح پاسخ،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

48- 1391، پودر ماست، مروری بر تکنولوژی فراوری نگهداری و موارد مصرف،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سواد کوه،ایران.

49- 1392، پیوندهای عرضی آنزیمی ایجاد شده با ترانس گلوتامیناز در ماست بدون چربی غنی شده با کازئینات سدیم،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

50- 1385، تاثیر پروتئینهای آب پنیر بر روی الگوی پروتئولیز و فعالیت آنزیمی پنیر سفید الترا فیلتراسیون در مقایسه با پنیر سفید صنعتی،دومین همایش بزرگ صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان.

51- 1391، تاثیر تیمار آنزیمی با ترانس گلوتامیناز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازیی در ماست همزده بدون چربی،سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، مشهد،ایران.

52- 1390، تاثیر فیبر سیب بر رشد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و سینرژیس ماست پروبیوتیک،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

53- 1390، تاثیر کاربرد فیبر گندم در رشد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس درماست پروبیوتیک،اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

54- 1380، تاثیر مقادیر و منابع کود ازته و زمان برداشت بر عملکرد و تجمع نیترات در گوجه فرنگی،هفتمین کنگره علوم خاک ایران.

55- 1385، تکنولوژی تولید پنیر کم چرب،دومین همایش بزرگ صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان.

56- 1380، تولید پروتئین تک یاخته ای از آب پنیر،اولین همایش بیوتکنولوژی شمال و شمالغرب کشور.

57- 1393، ثر غنی سازی ماست پروبیوتیک با عصاره گزنه، اسانس بابونه و نعناع بر میزان ماده خشک در طی دوره نگهداری،بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، گرگان،ایران.

58- 1387، جداسازی وشناسایی فلور لاکتیک باکتریایی پنیر سنتی لیقوان،هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

59- 1392، راهکاری برای افزایش سطح بهداشت و کنترل کیفیت موادغذایی با استفاده از سیستم HACCP و فرآیند GMP،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

60- 1393، غنی سازی ماست پروبیوتیک با عصاره گزنه، اسانس بابونه و اسانس نعناع و اثر آن بر اسیدیته ماست در زمان نگهداری،بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، گرگان،ایران.

61- 1391، کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی در صنایع غذایی،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

62- 1391، کاربرد فرایند بالا در محصولات لبنی. فراوری نگهداری و موارد مصرف،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سواد کوه،ایران.

63- 1385، مروری بر جایگزینی NaCl توسط KCl در تولید پنیر کم سدیم،دومین همایش بزرگ صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان.

64- 1390، مطالعه تاثیر رنت میکربی و نوترکیب بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر سفید ایرانی،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

65- 2001، مطالعه تاثیر مواد زلال کننده بر کیفیت شیره انگور،دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

66- 1389، مطالعه قابلیت زیستی باکتری های پروبیوتیک در پنیر سفید آب نمکی ایرانی،نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

67- 1387، مقایسه الگوهای الکتروفورز در پنیرهای آب نمکی تولید شده باسه نوع مایه پنیر،هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-اصغر خسروشاهی اصل، - 2.اشکان مددلو، 1386، بررسی تأثیر غلظت استارتر بر پروتئولیز و خصوصیات بافتی پنیر سفید ایرانی،دانشگاه ارومیه.

2- 1384، اینتراستریفیکاسیون مخلوط چربی پیه و روغن پوماسه زیتون و روغن آفتابگردان،دانشگاه ارومیه.

3- 1000، بررسی امکان تولید شیررنگی و طعم دار با استفاده از مواد رنگی طبیعی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

4-اصغر خسروشاهی اصل،شهین زمردی، 1391، بررسی ماندگاری پروبیوتیک¬های آزاد و کپسوله شده و تاثیر آنها بر خواص شیمیایی و حسی ماست و دوغ،دانشگاه علوم پزشکی قم.

5-اصغر خسروشاهی اصل،اصغر خسروشاهی اصل، 1394، تاثیر جایگزین های چربی بر خواص کیفی پنیر چدار کم چرب طی رسیدن،دانشگاه ارومیه ـ اداره کل بهزیستی آذربایجانغربی.
پایان نامه ها (28)

1-محمد شيرخاني، 1391، تاثير تيمار آنزيمي ترانس گلوتاميناز بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي دوغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رعنا سليمان پوري، 1391، اثر استفاده از جدايه¬ي پروتئين سويا و آنزيم ترانس گلوتاميناز بر خصوصيات ماست بدون چربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-ساينا مويد زاده، 1391، بررسي تاثير آنزيم ترانس گلوتاميناز بر ويژگي¬هاي فيزيكوشيميايي و حسي ماست پروبيوتيك بدون چربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-عزيزه رضايي، 1391، بررسي تاثير افزودن كازينات سديم و عصاره نعناع بر ميزان فعاليت ACE در ماست پروبيوتيك بدون چرب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-الناز خدادادي، 1390، تاثير شير خشك كم چرب و چروتئين هاي تغليظ شده شير و آب پنير و پايدار كننده بر روي ماست كم چرب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سعيد سليميان، 1390، بررسي تاثير نوع و مقدار پايدار كننده ها بر پاره¬اي از ويژگي هاي فيزيكي و حسي شير كاكائو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-نجمه آبرون، 1390، كاربرد فيبرهاي خوراكي در تهيه ماست پروبيوتيك و بررسي تاثير آنها بر خواص كيفي محصول نهايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-فاطمه دهنوي، 1390، بررسي ماندگاري لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و تاثير آن بر خواص شيميايي و حسي پنير كوزه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-محبوبه صادقي، 1389، ارزيابي رفتار ژلاسيون اسيدي كازئيني باز تشكيل شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-فاطمه شريفي، 1389، بررسي اثر متقابل هيدروكلوئيدها در ايجاد بافت مطلوب مايونز كم چرب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-ماندانا محمودي، 1389، تاثير باكتري هاي پروبيوتيك بر خصوصيات پنير سفيد ايراني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-شهين زمردي، 1389، مطالعه تاثير باكتري هاي پروبيوتيك بر خواص كيفي پنير سفيد ايراني تهيه شده به روش اولترافيلتراسيون و بررسي ماندگاري آنها در پنير مزبور، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

13-مهدي محمودي، 1389، مطالعه توليد ماست ميوه اي كم كالري قالبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-نسرين فرجي، 1389، بررسي تاثير مخلوطي از هيدروكلوئيدها بر روي شاخص هاي كيفي ماست سين بيوتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-بهزاد كنعاني، 1393، غني سازي ماست پروبيوتيك با عصاره گزنه و تاثيرات آن بر هليكوباكتر پيلوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-بشير بهرامي، 1393، مطالعه سنتيك تغييرات فاكتورهاي ازت، اسيديته و فعاليت آنتي اكسيداني در پنير كوپه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-شكوفه ملكي، 1393، بررسي خصوصيات ارگانولپتيكي، شيميايي و ميكروبي شيراج كرمانشاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-نرجس نادعلي، 1393، بررسي تاثير غني سازي با آرد عدس قرمز و كنسانتره انگور قرمز روي خصوصيات ماست پروبيوتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-فرشته جلفايي، 1393، تاثير استفاده از آرد سويا به عنوان پري بيوتيك درتهيه ماست كم چرب حاوي بيفيدوباكتريوم بيفيدوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-پريسا ديبازر، 1392، بررسي اثر فيبر انگور و كيتوزان بر زنده¬ماني لاكتوباسيلوس فرمنتوم در ماست كيوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-ساناز اكبري، 1392، تاثير استفاده از استارترهاي توليدكننده اگزوپلي ساكاريد و پودر آب پنير بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي دوغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-فرناز نبي زاده، 1394، تاثير استفاده از جايگزين هاي چربي بر خواص كيفي پنير چدار كم چرب طي رسيدن، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

23-پريسا خليل زاده، 1394، اثر صمغ هاي پكتين و عربي بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي دوغ حاوي عرق نعناع در طول نگهداري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-محمد اعزازي، 1394، مطالعه تاثير نوع و مقدار پايدار كننده بر خصوصيات فيزيكوشيميايي؛ ارگانولپتيكي و بافتي لبنهلايت توليد شده به روش سپراتوري در طول نگهداري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-نازيلا دردمه، 1394، بررسي تاثير فيلم نانوكامپوزيت پلي اتيلن ترفتالات-نانورس بر انتشار ترفتاليك اسيد به داخل سيمولانت دوغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-رضا دليلي، 1394، بررسي تاثير صمغ گوار و موسيلاژ باميه به عنوان جايگزين چربي بر برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي؛ ميكروبي و رئولوژيكي ماست همزده پروبيوتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-نازلي زردشتي، 1394، ناثير بتاگلوكان يولاف و صمغ عربي بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي ماست همزده بدون جربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-ماندانا عزيزي، 1394، تاثير آرد سنجد بر زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئي و خواص فيزيكوشيميايي ماست ميوه اي پروبيوتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.