• نام و نام خانوادگی
  • اصغر خسروشاهی اصل
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
  • a.khosrowshahi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (56)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (67)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (28)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اصغر خسروشاهی اصل
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (56)

1-N. Dardmeh, A. Khosrowshahi1, H. Almasi and M. Zandi., "Study on effect of the polyethylene terephthalate/nanoclay nanocomposite film on the migration of terephthalic acid into the yoghurt drinks simulant.", Journal of Food Process Engineering, 2015.

2-Saina Moayedzadeh, Ashkan Madadlou, Asghar Khosrowshahi Asl., "Formation mechanisms, handling and digestibility of food protein nanofibrils", Trends in Food Science and Technology, 2015.

3-اصغر خسروشاهی اصل, "Development of a novel controlled-release nanocomposite based on poly (lactic acid) to increase the oxidative stability of soybean oil.", Food Additives and Contaminants, 2014.

4-اصغر خسروشاهی اصل, "Enzymatic cross-linking of soy proteins within non-fat set yogurt gel", Journal of Dairy Research, 2014.

5-محمد شیرخانی، اشکان مددلو اصغر خسروشاهی اصل, "Enzymatic modification to stabilize the fermented milk drink, Doogh", journal of texture studies, 2014.

6-اصغر خسروشاهی اصل, "Texture and Chemistry of Iranian White Cheese as Influenced by Brine Treatments", Journal of Food Process Technology, 2013.

7-اصغر خسروشاهی اصل, "Effect of gum tragacanth on the rheological and functional properties of full-fat and half-fat Cheddar cheese", Dairy Science and Technology, 2013.

8-اصغر خسروشاهی اصل, "Enzymatic cross-linking of whey proteins in low fat Iranian white cheese", International Dairy Journal, 2013.

9-اصغر خسروشاهی اصل, "The influence of probiotic bacteria on the properties of Iranian white cheese", International J. of Dairy Technology, 2012.

10-اصغر خسروشاهی اصل, "Rheological properties of acid casein gels made by acidification with glucono-?-lactone.", Milchwissenschaft • Milk Science International, 2011.

11- "Survival of Lactobacillus casei. Lactobacillus plantarum and Bifidobacterium bifidum in free and microencapsulation forms on Iranian white cheese produce by ultrafiltration", International Jurnal of Dairy Technology, 2011.

12- "Texture of Nonfat Yoghurt as Influenced by Whey Protein Concentrate and Gum Tragacanth as Fat Replacers", International Journal of Dairy Technology, 2009.

13- "Whey Protein Concentrate and Gum Tragacanth as Fat Replacers in Nonfat Yogurt : Chemical,Physical , and Microstructural Properties", J.Dairy Sci, 2008.

14- "Effect of Cream Homogenization on Textural Characteristics of Low-Fat Iranian White Cheese", International Dairy Journal, 2007.

15- "Effect of Pre-and Postharvest Salicylic Acid Treatment on Ethylene Production, Fungal Decay and Overrall Quality of Selva Strawberry Fruit", Food Chemistry, 2007.

16- "Control of Enzymatic Browing in Pear Slices by Using Ascorbic Acid", Juurnal of Agriculture Engineering Research, 2007.

17- "Contribution of Rennet and starter to Proteolysis in iranian UF White Cheese", Lait, 2006.

18- "Microstructure and Rheoloical Properties of Iranian White Cheese Coagulated at Various Temperatures", J. Dairy Science, 2006.

19- "Monitoring the Chemical and Textural Changes During Ripening of Iranian Whit Cheese Made with Different Concentrations of Starter", J. Dairy Science, 2006.

20-اصغر خسروشاهی اصل, "بهینه سازی مقدار فیبر انگور و کیتوزان در ماست میوه ای پروبیوتیک با استفاده از سطح پاسخ", علوم و صنایع غذایی ایران, 1395.

21-اصغر خسروشاهی اصل, "تاثیر اسیدی کردن مستقیم شیر بر قابلیت زیستی بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI B94) در طول نگهداری پنیر سفید ایرانی", نشریه ی نوآوری در علوم و فناوری غذایی, 1394.

22-اصغر خسروشاهی اصل, "مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی فیلا نانوکامپوزیت فعال آنتی اکسیدانی بر پایه پلی لاکتیک اسید", نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1393.

23-اصغر خسروشاهی اصل, "ایجاد اتصالات عرضی بین پروتئینهای شیر و سویا در ماست بدون چربی توسط آنزیم ترانس گلوتامیناز و بررسی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن", مجله پژوهش های صنایع غذایی, 1393.

24-اصغر خسروشاهی اصل, "تاثیر فیبر هویج در زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و کیفیت ماست میوه ای زردآلو با استفاده از روش سطح پاسخ", مجله نوآوری در علوم و فناوری غذایی, 1393.

25-اصغر خسروشاهی اصل, "افزایش زنده مانی اسیدوفیلوس و بهبود خواص کیفی در ماست سین بیوتیک با استفاده از فیبر سیب و گندم", مجله علوم و صنایع غذایی, 1393.

26-اصغر خسروشاهی اصل, "تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر خواص کیفی ماست پروبیوتیک غنی شده با کازئینات سدیم", مجله نوآوری در علوم و فناوری غذایی, 1393.

27-اصغر خسروشاهی اصل, "تولید مایع غنیساز آرتمیا (سوپر سلکو داخلی) با استفاده از توان کشور", پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1393.

28-اصغر خسروشاهی اصل, "بررسی تاثیر نانوفیبر سلولز اصلاح شده بر روی خواص کاربردی بسته بندی زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید", پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, 1392.

29-اصغر خسروشاهی اصل, "تأثیر افزودن کازئینات سدیم و عصاره نعناع فلفلی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگیهای فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی", پژوهش های صنایع غذایی, 1392.

30-اصغر خسروشاهی اصل, "ماندگاری بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI-B94) آزاد و کپسوله شده و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی دوغ ایرانی", نوآوری در علوم و فناوری غذایی, 1392.

31-اصغر خسروشاهی اصل, "ارزیابی زنده مانی و تاثیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) بر برخی ویژگی های پنیر کوزه", تحقیقات مهندسی کشاورزی, 1392.

32-اصغر خسروشاهی اصل, "تاثیر درون پوشانی بر زنده مانی بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI-B94) و ویژگی های کیفی ماست قالبی", مجله پژوهش های صنایع غذایی, 1392.

33-اصغر خسروشاهی اصل, "مطالعه تاثیر استفاده از پرمیات حاصل از تغلیظ شیر به روش اولترافیلتراسیون و صمغ زدو بر ویژگی های کیفی دوغ", پژوهش های صنایع غذایی, 1392.

34-اصغر خسروشاهی اصل, "بهینه سازی فرایند تولید ماست پروبیوتیک کم چرب با استفاده از طرح مرکب (combined design)", پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1391.

35-اصغر خسروشاهی اصل, "بررسی تأثیر نوع ومقدار پایدارکننده ها بر پاره ای ویژگیهای فیزیکی و حسی شیرکاکائو", پژوهش های صنایع غذایی, 1391.

36-اصغر خسروشاهی اصل, "بررسی تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی ماست همزده بدون چربی", مجله پژوهش های صنایع غذایی, 1391.

37-اصغر خسروشاهی اصل, "تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگیهای شیمیایی، بافتی و ریزساختاری پنیر سفید آب نمکی کم چرب.", مجله پژوهش های صنایع غذایی, 1391.

38-اصغر خسروشاهی اصل, "تاثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر الگوی پروتئولیز پنیر سفید ایرانی فراپالایش", مجله پژوهش های صنایع غذایی, 1391.

39- "اثر ضد میکربی اسانس پونه کوهی و لاکتوباسیلوس کازئی بر استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر سفید ایرانی", مجله پژوهش های صنایع غذایی, 1389, 3,20.

40- "تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی به عنوان مایه کشت الحاقی به دو صورت آزاد و کپسوله بر الگوی پروتئولیز و لیپولیز در پنیر سفید ایرانی فراپالایش", مجله پژوهش های صنایع غذایی, 1389, 3,20.

41-اصغر خسروشاهی اصل, "بررسی خواص ویسکوالاستیک ژل کازئین اسیدی شده در سیستم مدل", علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, 1389.

42- "مطالعه تاثیر رنت میکربی، نوترکیب و حیوانی روی برخی خصوصیات کمی و کیفی پنیر سفید ایرانی", مجله علوم و صنایع غذایی, 1388, 6,6.

43- "بررسی تأثیر جدایه های شناسایی شده از پنیر لیقوان و نوع شیر بر خواص حسی پنیر سفید ایرانی", مجله علوم و صنایع غذایی, 1388, 6,6.

44- "بررسی تاثیر روشهای مختلف آماده سازی و خشک کردن خورشیدی بر کیفیت برگه گوجه فرنگی", مجله علوم و صنایع غذایی, 1388.

45- "تاثیر مایه کشت میکروبی و پاستوریزاسیون روی بازده، ویژگیهای حسی و فیزیکی-شیمیایی پنیر گوسفندی لیقوان", مجله پژوهشهای صنایع غذایی, 1388.

46-اصغر خسروشاهی اصل, "بررسی امکان تولید پنیر سفید ایرانی کم چربی و بهینه سازی ویژگیهای آن با استفاده از صمغ عربی و گوار", علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, 1387.

47- "کنترل قهوه ای شدن آنزیمی برگه های گلابی با استفاده از اسید سیتریک", مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, 1386.

48- "تاثیر تعداد باکتری های سرماگیر و یاخته های پیکری بر پرو تئولیز و ویژگی های حسی پنیر سفید فرا پالایشی", پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 1384.

49- "مقایسه فعالیت پرتئولیتیکی کیموسین نوترکیب با دو نوع مایه پنیر حیوانی و میکروبی متداول در تولید پنیر سفید ایرانی", دانش کشاورزی, 1384.

50- "تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن دار و زمان برداشت بر عملکرد ومیزان تجمع نیترات در گوجه فرنگی رقم کورال", مجله دانش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز, 1383.

51- "تعیین ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی پوسته سیست آرتمیا اورمیانا (Artemia Urmiana) و استخراج کیتین از آن", مجله علمی شیلات ایران, 1382.

52- "ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو وخرچنگ", مجله علوم و تکنولوژی پلیمر, 1382.

53- "بررسی امکان استفاده از آب هندوانه به عنوان یک نوشیدنی", پژوهش در علوم کشاورزی, 1382.

54- "تغییرات مقادیر نیترات و نیتریت طی دورههای فرآوری و نگهداری گوجه فرنگی رقم کورال", مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, 1382.

55- "استحصال کیتین و تولید کیتوزان از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا ( Artemia Urmiana)", مجله علوم دریایی ایران, 1381.

56- "مطالعه میزان پروئتین و تفکیک زنجیره های کازئینی در شیر چهار گونه پستاندار به روش الکتروفورز ژل آگاروز", مجله علوم و صنایع کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد, 1380.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (67)

1- " بررسی تاثیر سه نوع رنت مختلف بر ویژگیهای رئولوژیکی وریز ساختار پنیر سفید ایرانی", هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1387.

2- ". تاثیر اسیدی کردن مستقیم شیر روی قابلیت زیستس بیفیدوباکتریوم لاکتیس LAFTI B94 DSL و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر سفید ایرانی", سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, 1391, مشهد,ایران.

3- "Efffect of Chemical Intereterification on Minor Lipid", هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی, 1386.

4- "Optimization of Polymeric Triiodide Membrane Electrode Based on Erythromycin Triidide Ion- Pair Using Experimental Design", نهمین کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران, 1389.

5- "Study on interaction of commercial starter culture and Lactobacillus casei in Iranian white cheese produced using ultrafiltration technique", The 2nd International Congress of Food Hygiene, 2011, Tehran,Iran.

6- "اثر روکش هیدروکلوئید در کاهش ضریب انتقال حرارت در فراورده های سرخ شده", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1390, تهران,ایران.

7- "اثر کتیرا و میکروکریستالین سلولز گوار بر ویژگیهای رئولوژیکی و میکربی سس مایونز کم چرب غنی شده با اینولین", نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1389, تهران,ایران.

8- "اثر یون ها بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و پایداری امولسیون های تثبیت شده پروتئین های محلول در آب شیر", هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1387.

9- "اثرات فرایند پاستوریزاسیون وافزودن استارتر روی بازده ، خواص ارگانو لپتیکی و بافت پنیر سفید گوسفند", شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1385.

10- "ارزیابی فراکسیونهای نیتروژن در طی رسیدن پنیر کوزه", شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1385.

11- "استفاده ازآنزیم ترانس گلوتامیناز در تولید ماست پروبیوتیک بدون چربی", چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران, 1391, تهران,ایران.

12- "اولترافیلتراسیون و کاربرد آن در تولید انواع پنیر", نخستین همایش تخصصی صنعت شیر و فرآورده های آن, 1380.

13- "بازدارتدگی ACE محصولات حاصل از تخمیر شیر", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1390, تهران,ایران.

14- "بررسی خواص رئولوژیکی خامه حاوی صمغ کتیرا به عنوان پایدارکننده", هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی, 1386.

15- "بررسی فعالیت پلاسمین در پنیر سفید uf", هفتدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1386.

16- "بررسی اثرات فرآیند پاستوریزاسیون و افزودن استارتر روی پروتئولیز پنیر گوسفندی، طی دوره رسانیدن با استفاده از روش SDS-PAGE", چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, 1384.

17- "بررسی اثرات نوع بسته بندی و جاذب اتیلن در نگهداری سیب درختی", پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1384.

18- "بررسی امکان استفاده از آب پنیر در تولید کفیر", سومین همایش کشوری بهداشت محیط, 1379.

19- "بررسی تاثیر افزایش سدیم کازینات و عصاره نعناع بر قابلیت ماندگاری لاکتوباسیلوس کازیی در ماست پروبیوتیک بدون چرب", سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, 1391, مشهد,ایران.

20- "بررسی تاثیر پیوندهای عرضی آنزیمی پروتین های شیر توسط ترانس گلوتامیناز بر رشد استارترها در ماست پروبیوتیک بدون چربی", همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا, 1391, شیراز,ایران.

21- "بررسی تاثیر دو نوع رنت نوترکیب و میکربی بر ویژگی های رئولوژیکی و ریز ساختار پنیر سفید ایرانی", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

22- "بررسی تاثیر صمغ تراگاکانت (کتیرا) بر ویژگیهای شیمیایی ، رئو لوژیکی و ریز ساختاری ماست بدون چربی", دومین همایش بزرگ صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان, 1385.

23- "بررسی تاثیر فیبر هویج و مارمالاد زردآلو بر خواص رئولوژیکی، میکربی و حسی ماست میوه ای همزده با استفاده از سطح پاسخ", بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1392, شیراز,ایران.

24- "بررسی تاثیر کاهش مقدار چربی شیر پنیر سازی بر ویژگیهای بافتی و حسی فرآورده", شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1385.

25- "بررسی تاثیر مخلوط هیدروکلوئیدها بر روی شاخص های کیفی ماست پروبیوتیک کم چرب با کاربرد طرح مرکب (combined ِdesign)", نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1389, تهران,ایران.

26- "بررسی تاثیر نسبت های مختلف استارتر ترموفیل به استارتر مزوفیل بر روی شاخص رسیدن پنیر سفید ایرانی با اندازه گیری پروتئین کل و نیتروژن محلول در آب(WSN)", اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی, 1388.

27- "بررسی تاثیر هیدروکلوئیدها بر ویژگی های رئولوژیکی دوغ حاوی عصاره شوید با استفاده از روش سطح پاسخ", دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی, 1392, قوچان,ایران.

28- "بررسی تأثیر نوع و مقدار پایدارکننده ها بر پاره ای ویژگیهای فیزیکی و حسی شیرکاکائو", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

29- "بررسی ترکیبات روغن هسته واریته های غالب (صنعتی) انگور در آذربایجان غربی و مناطق مرکزی کشور (اصفهان و شهر کرد )به منظور تولید صنعتی روغن هسته انگور", دومین همایش بزرگ صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان, 1385.

30- "بررسی تولید پنیر سفید ایرانی پروبیوتیک", همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا, 1391, شیراز,ایران.

31- "بررسی روش های شناسایی و سنجش هوشمند تقلبات ملامین در شیر خشک نوزاد", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

32- "بررسی روش های شناسایی و سنجش هوشمند تقلبات ملانین در شیر خشک نوزاد", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1390, تهران,ایران.

33- "بررسی زنده¬مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LAFTI-L10) آزاد و کپسوله شده و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست", دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی, 1392, قوچان,ایران.

34- "بررسی ماندگاری باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاریوم به فرم آزاد و کپسوله و تأثیر آنها بر ترکیبات شیمیایی، خواص حسی و لیپولیز پنیر سفید ایرانی فراپالایشی", نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1389, تهران,ایران.

35- "بررسی ماندگاری باکتری لاکتوباسیلوس و تاثیر آن بر خواص شیمیایی پنیر کوزه", نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی, 1390, گرگان,ایران.

36- "بررسی ماندگاری باکتری لاکتوباسیلوس و تاثیر آن بر خواص شیمیایی و حسی پنیر کوزه پروبیوتیک", نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پریبیوتیک ایران, 1390, تهران,ایران.

37- "بررسی ماندگاری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به فرم آزاد و کپسوله در پنیر سفید ایرانی فراپالایش", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

38- "بررسی ماندگاری بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI B94 DSL) در پنیر سفید ایرانی توسط دو محیط مختلف", . دومین سمینار ملی امنیت غذایی, 1391, سواد کوه,ایران.

39- "بررسی میزان ماندگاری اشریشیا کلای در پنیر کوزه ای آذربایجان غربی", شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1385.

40- "بررسی میکروانکپسولاسیون باکتری¬های پروبیوتیک و کاربردهای آن در محصولات لبنی", دومین سمینار ملی امنیت غذایی, 1391, سواد کوه,ایران.

41- "بسته بندی ضد میکربی، مروری بر عملکرد و کاربردها", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1390, تهران,ایران.

42- "بهبود قابلیت بقای باکتری های پروبیوتیک در فراوده های لبنی", هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی, 1386.

43- "بهبود خصوصیات پیه گاوی از طریق مخلوط کردن آن با روغن زیتون و آفتابگردان و اینتراستریفیکاسیون شیمیایی", پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1384.

44- "بهبود فرایند تولید شیره انگور(دوشاب)", اولین همایش ملی انگور, 1379.

45- "بهینه سازی سدیم کازئنات و عصاره نعناع در ماست پروبیوتیک بدون چربی با استفاده از روش سطح پاسخ", همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا, 1391, شیراز,ایران.

46- "بهینه سازی فرایند تولید پنیر فتا - UF با در نظر گرفتن شاخص های کیفی شیمیا یی ، رئولوژیکی و حسی", هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1387.

47- "بهینه سازی مقادیر فیبر هویج و مارمالاد زردآلو در ماست میوه ای پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با استفاده از روش سطح پاسخ", بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1392, شیراز,ایران.

48- "پودر ماست، مروری بر تکنولوژی فراوری نگهداری و موارد مصرف", دومین سمینار ملی امنیت غذایی, 1391, سواد کوه,ایران.

49- "پیوندهای عرضی آنزیمی ایجاد شده با ترانس گلوتامیناز در ماست بدون چربی غنی شده با کازئینات سدیم", بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1392, شیراز,ایران.

50- "تاثیر پروتئینهای آب پنیر بر روی الگوی پروتئولیز و فعالیت آنزیمی پنیر سفید الترا فیلتراسیون در مقایسه با پنیر سفید صنعتی", دومین همایش بزرگ صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان, 1385.

51- "تاثیر تیمار آنزیمی با ترانس گلوتامیناز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازیی در ماست همزده بدون چربی", سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, 1391, مشهد,ایران.

52- "تاثیر فیبر سیب بر رشد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و سینرژیس ماست پروبیوتیک", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

53- "تاثیر کاربرد فیبر گندم در رشد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس درماست پروبیوتیک", اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی, 1390, زنجان,ایران.

54- "تاثیر مقادیر و منابع کود ازته و زمان برداشت بر عملکرد و تجمع نیترات در گوجه فرنگی", هفتمین کنگره علوم خاک ایران, 1380.

55- "تکنولوژی تولید پنیر کم چرب", دومین همایش بزرگ صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان, 1385.

56- "تولید پروتئین تک یاخته ای از آب پنیر", اولین همایش بیوتکنولوژی شمال و شمالغرب کشور, 1380.

57- "ثر غنی سازی ماست پروبیوتیک با عصاره گزنه، اسانس بابونه و نعناع بر میزان ماده خشک در طی دوره نگهداری", بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1393, گرگان,ایران.

58- "جداسازی وشناسایی فلور لاکتیک باکتریایی پنیر سنتی لیقوان", هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1387.

59- "راهکاری برای افزایش سطح بهداشت و کنترل کیفیت موادغذایی با استفاده از سیستم HACCP و فرآیند GMP", بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1392, شیراز,ایران.

60- "غنی سازی ماست پروبیوتیک با عصاره گزنه، اسانس بابونه و اسانس نعناع و اثر آن بر اسیدیته ماست در زمان نگهداری", بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1393, گرگان,ایران.

61- "کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی در صنایع غذایی", همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا, 1391, شیراز,ایران.

62- "کاربرد فرایند بالا در محصولات لبنی. فراوری نگهداری و موارد مصرف", دومین سمینار ملی امنیت غذایی, 1391, سواد کوه,ایران.

63- "مروری بر جایگزینی NaCl توسط KCl در تولید پنیر کم سدیم", دومین همایش بزرگ صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان, 1385.

64- "مطالعه تاثیر رنت میکربی و نوترکیب بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر سفید ایرانی", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

65- "مطالعه تاثیر مواد زلال کننده بر کیفیت شیره انگور", دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 2001.

66- "مطالعه قابلیت زیستی باکتری های پروبیوتیک در پنیر سفید آب نمکی ایرانی", نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1389, تهران,ایران.

67- "مقایسه الگوهای الکتروفورز در پنیرهای آب نمکی تولید شده باسه نوع مایه پنیر", هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1387.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-اصغر خسروشاهی اصل, - 2.اشکان مددلو, "بررسی تأثیر غلظت استارتر بر پروتئولیز و خصوصیات بافتی پنیر سفید ایرانی", دانشگاه ارومیه, 1386.

2- "اینتراستریفیکاسیون مخلوط چربی پیه و روغن پوماسه زیتون و روغن آفتابگردان", دانشگاه ارومیه, 1384.

3- "بررسی امکان تولید شیررنگی و طعم دار با استفاده از مواد رنگی طبیعی", دانشگاه ارومیه, 1000, کاربردی.

4-اصغر خسروشاهی اصل,شهین زمردی, "بررسی ماندگاری پروبیوتیک¬های آزاد و کپسوله شده و تاثیر آنها بر خواص شیمیایی و حسی ماست و دوغ", دانشگاه علوم پزشکی قم, 1391.

5-اصغر خسروشاهی اصل,اصغر خسروشاهی اصل, "تاثیر جایگزین های چربی بر خواص کیفی پنیر چدار کم چرب طی رسیدن", دانشگاه ارومیه ـ اداره کل بهزیستی آذربایجانغربی, 1394.
پایان نامه ها (28)

1-محمد شيرخاني, "تاثير تيمار آنزيمي ترانس گلوتاميناز بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي دوغ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-رعنا سليمان پوري, "اثر استفاده از جدايه¬ي پروتئين سويا و آنزيم ترانس گلوتاميناز بر خصوصيات ماست بدون چربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-ساينا مويد زاده, "بررسي تاثير آنزيم ترانس گلوتاميناز بر ويژگي¬هاي فيزيكوشيميايي و حسي ماست پروبيوتيك بدون چربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

4-عزيزه رضايي, "بررسي تاثير افزودن كازينات سديم و عصاره نعناع بر ميزان فعاليت ACE در ماست پروبيوتيك بدون چرب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-الناز خدادادي, "تاثير شير خشك كم چرب و چروتئين هاي تغليظ شده شير و آب پنير و پايدار كننده بر روي ماست كم چرب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

6-سعيد سليميان, "بررسي تاثير نوع و مقدار پايدار كننده ها بر پاره¬اي از ويژگي هاي فيزيكي و حسي شير كاكائو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-نجمه آبرون, "كاربرد فيبرهاي خوراكي در تهيه ماست پروبيوتيك و بررسي تاثير آنها بر خواص كيفي محصول نهايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

8-فاطمه دهنوي, "بررسي ماندگاري لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و تاثير آن بر خواص شيميايي و حسي پنير كوزه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

9-محبوبه صادقي, "ارزيابي رفتار ژلاسيون اسيدي كازئيني باز تشكيل شده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

10-فاطمه شريفي, "بررسي اثر متقابل هيدروكلوئيدها در ايجاد بافت مطلوب مايونز كم چرب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

11-ماندانا محمودي, "تاثير باكتري هاي پروبيوتيك بر خصوصيات پنير سفيد ايراني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

12-شهين زمردي, "مطالعه تاثير باكتري هاي پروبيوتيك بر خواص كيفي پنير سفيد ايراني تهيه شده به روش اولترافيلتراسيون و بررسي ماندگاري آنها در پنير مزبور", پایان نامه دكترا, 1389, استاد راهنما.

13-مهدي محمودي, "مطالعه توليد ماست ميوه اي كم كالري قالبي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

14-نسرين فرجي, "بررسي تاثير مخلوطي از هيدروكلوئيدها بر روي شاخص هاي كيفي ماست سين بيوتيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

15-بهزاد كنعاني, "غني سازي ماست پروبيوتيك با عصاره گزنه و تاثيرات آن بر هليكوباكتر پيلوري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

16-بشير بهرامي, "مطالعه سنتيك تغييرات فاكتورهاي ازت، اسيديته و فعاليت آنتي اكسيداني در پنير كوپه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

17-شكوفه ملكي, "بررسي خصوصيات ارگانولپتيكي، شيميايي و ميكروبي شيراج كرمانشاه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

18-نرجس نادعلي, "بررسي تاثير غني سازي با آرد عدس قرمز و كنسانتره انگور قرمز روي خصوصيات ماست پروبيوتيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

19-فرشته جلفايي, "تاثير استفاده از آرد سويا به عنوان پري بيوتيك درتهيه ماست كم چرب حاوي بيفيدوباكتريوم بيفيدوم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

20-پريسا ديبازر, "بررسي اثر فيبر انگور و كيتوزان بر زنده¬ماني لاكتوباسيلوس فرمنتوم در ماست كيوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

21-ساناز اكبري, "تاثير استفاده از استارترهاي توليدكننده اگزوپلي ساكاريد و پودر آب پنير بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي دوغ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

22-فرناز نبي زاده, "تاثير استفاده از جايگزين هاي چربي بر خواص كيفي پنير چدار كم چرب طي رسيدن", پایان نامه دكترا, 1394, استاد راهنما.

23-پريسا خليل زاده, "اثر صمغ هاي پكتين و عربي بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي دوغ حاوي عرق نعناع در طول نگهداري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

24-محمد اعزازي, "مطالعه تاثير نوع و مقدار پايدار كننده بر خصوصيات فيزيكوشيميايي؛ ارگانولپتيكي و بافتي لبنهلايت توليد شده به روش سپراتوري در طول نگهداري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

25-نازيلا دردمه, "بررسي تاثير فيلم نانوكامپوزيت پلي اتيلن ترفتالات-نانورس بر انتشار ترفتاليك اسيد به داخل سيمولانت دوغ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

26-رضا دليلي, "بررسي تاثير صمغ گوار و موسيلاژ باميه به عنوان جايگزين چربي بر برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي؛ ميكروبي و رئولوژيكي ماست همزده پروبيوتيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

27-نازلي زردشتي, "ناثير بتاگلوكان يولاف و صمغ عربي بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي ماست همزده بدون جربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

28-ماندانا عزيزي, "تاثير آرد سنجد بر زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئي و خواص فيزيكوشيميايي ماست ميوه اي پروبيوتيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.