• نام و نام خانوادگی
  • محمد خداوردیزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (21)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (17)
دروس تدریس شده (11)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد خداوردیزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اقتصاد کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1392، اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، 1387، اقتصاد کشاورزی،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1385، مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (21)

1-Donya bayazidnezhad، Mohammad khodaverdizadeh ، Seddigeh hashemi bonab، 1399، Comparative Advantage of Production and Measuringthe Competitiveness of Major Crops of Urmia Countyby the Policy Analysis Matrix (PAM)،International Journal of Agricultural Management and Development دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت با همكاري انجمن اقتصاد كشاورزي ايران.

2-علی اسدنیا، صدیقه هاشمی بناب و محمد خداورديزاده، اثرات مزیت های ساحلی بر قیمت اراضی کشاورزی در شهرستان بابل،اقتصاد فضا و توسعه روستایی.

3-محمد خداوردیزاده*، مهرداد محمدی، دنیا میری،، 1398، تعیین کارایی فنی تولید گندم با تاکید بر کشاورزی پایدار در شهرستان ارومیه،مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار.

4-شاهین وهابی راد ،محمد خداوردیزاده،صدیقه هاشمی بناب، 1398، برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب،مجله محیط شناسی، دوره 45، شماره 2، 286-269.

5-محمد خداورديزاده، صابر خداوردیزاده، سیاوش جانی و علی خلیلی ، 1397، تاثیر آستانه ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه: رویکرد مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (pstr)،فصلنامه اقتصاد مقداری.

6-مریم مقدسی، محمد خداورديزاده، صدیقه هاشمی بناب و رضا سکوتی اسکویی، 1397، ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش روشهای غیر مکانیکی حفاظت خاک در راستای حفظ پایداری (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)،نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار دانشگاه تبریز.

7-شهلا داورپناه، صدیقه هاشمی بناب و محمد خداورديزاده، 1397، تعیین الگوی کشت محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار با رویکرد برنامه ریزی کسری خطی چند هدفی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل)،نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.

8-نوشین وکیلی، مرتضی مولایی، محمد خداورديزاده، 1396، تعیین ارزش کارکردهای طبیعی دریاچه زریبار با استفاده از روش آزمون انتخاب،فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی.

9-محمد خداورديزاده، 1396، بررسي عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان خیار ارگانیک در شهر ارومیه،فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی.

10-شهلا داورپناه، صدیقه هاشمی بناب، محمد خداورديزاده، 1396، ارزیابی پایداری کشاورزی استان اردبیل با استفاده از رهیافت ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس،کشاورزی و بوم شناختی.

11-محمد خداورديزاده و سمیه محمدی، 1396، تعیین مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی ( مطالعه موردي: رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز)،تحقیقات اقتصاد کشاورزی.

12-محمد مهدی برقی اسکویی، محمد خداورديزاده، صابر خداوردیزاده و علی وفامند، 1396، تاثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی.

13-محسن عادلی ساردوئی، محمد خداوردیزاده و باب الله حیاتی، 1396، کاربرد مدل لاجیت رتبه اي در تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش عملیات مدیریت تلفیقی آفات در بین گلخانه داران شهرستان جیرفت،مجله علوم و فنون کشتهاي گلخانه اي.

14-جعفر حقیقت، توحید شکری، محمد خداورديزاده و صابر خداوردیزاده، 1395، بررسی تأثیر توسعه گردشگری و تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار گاز دی اکسید کربن در منحنی کوزنتس کشورهای منتخب اسلامی)رویکرد غیرخطی،مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری.

15-محمد خداورديزاده و سمیه محمدی، 1395، بررسي ساختار بازار و اولويتبندي بازارهاي هدف صادرات گیاهان دارويي منتخب ايران،فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران.

16-یحیی فتحی، محمد خداورديزاده، محمد کاوسی کلاشمی، 1394، کاربرد ماتريس تحليل سياستي در سنجش رقابت¬پذيري و آمادگي بنگاه¬هاي کشور براي الحاق به سازمان تجارت جهاني (WTO) (مطالعه موردي: شرکت (الف) از صنعت فرآورده‌هاي شيري)،فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران.

17-صابر خداوردیزاده، داود بهبودی، محمد خداوردیزاده و مریم صارمی، 1394، برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط،فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی.

18-محمد خداوردیزاده، باب الله حیاتی، حسین راحلی، محمد کاووسی، 1394، برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان کلیسای سنت استپانوس به روش هکمن دو مرحله ای،علوم و تکنولوژی محیط زیست، 17،2.

19-یحیی فتحی، محمد خداوردیزاده، محمد کاوسی کلاشمی، 1394، کاربرد ماتریس تحلیل سیاستی در سنجش رقابت پذیری و آمادگی بنگاه های کشور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) (مطالعه موردی: شرکت (الف) از صنعت فرآورده‌های شیری)،فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران.

20-محمد خداوردیزاده، صادق خلیلیان، باب اله حیاتی، اسماعیل پیش بهار، 1393، ّبرآورد ارزش پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت شده مراکان با استفاده از روش آزمون النتخاب،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران.

21-محمد خداوردیزاده، صابر خداوردیزاده، فرامرز معصوم زاده، 1393، تعیین عامل های موثر بر تقاضای بیمه دام روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان مرند)،راهبردهای توسعه روستایی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)

1-محمدرضا حامدی، محمد خداوردیزاده، 1400، بررسي ساختار بازار صادراتي انجير خشك شده،دوازدهمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران.

2-ماریه موافقی، محمد خداوردیزاده، 1400، بررسي نقش آميخته بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري روستاي،اولين همايش ملي پژوهش هاي جامعه محور در كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست.

3-شهلا داورپناه، صدیقه هاشمی بناب و محمد خداوردیزاده، 1398، تعيين الگوي كشت در راستاي كشاورزي پايدار با استفاده از برنامهريزي كسري چندهدفي)مطالعهموردي:شهرستان پارسآباد(،اولين كنگره بين المللي و چهارمين كنگره ملي ابياري و زهكشي ايران.

4-محمدرضا حامدی، محمد خداوردیزاده، 1400، بررسي مزيت نسبي و تعيين بازارهاي هدف صادراتي انجير خشك شده ايران،دوازدهمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران.

5-دنیا میری* ،صدیقه هاشمی بناب ،محمدخداوردیزاده ،علیرضا فرخزاد، 1398، بررسی عوامل موثر بر ترجیحات و میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان شهر ارومیه برای سیب ارگانیک،دانشگاه ارومیه.

6-محمّد خداوردیزاده* ،زکیه داودنیا، 1398، بررسی مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات کشمش ایران،دانشگاه ارومیه.

7-محمد خداورديزاده، صادق خلیلیان، 1395، مقایسه روش های ارزش¬گذاری ترجیحات بیان شده در برآورد ارزش منابع زیست محیطی،دهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران.

8-محمد خداورديزاده، سمیه محمدی، 1395، کاربرد تحلیل تاکسونومی عددی در اولويتبندی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارويی منتخب ايران،دهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران.

9-محمد خداورديزاده، صدیقه هاشمی بناب و شاهین وهابی راد، 1395، برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای جنوب غربی تهران با کاربرد آزمون انتخاب،پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران.

10-راضیه صیامی، محمد خداوردیزاده، صدیقه هاشمی بناب، 1395، بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان جهت کاهش آثار استفاده از نهاده های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی در شهر ارومیه )مطالعه موردی: گوجه فرنگی(،ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

11-شهلا داورپناه، صدیقه هاشمی بناب و محمد خداورديزاده، 1395، رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس برای تعیین ارزش وزنی شاخص ها و ارزیابی پایداری کشاورزی،همایش ملی يافته هاي پژوهش و فناوري در اکوسيستم هاي طبیعی و کشاورزي.

12-محمد خداورديزاده، محمد کلامی و صابر خداوردیزاده، 1395، بررسی تاثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از ARDL،کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

13-مریم نفیسی، صابر خداوردیزاده و محمد خداورديزاده، 1395، شناسایی مزیت های نسبی در بخش های اقتصادی استان هاس غربی کشور با استفاده از شاخص ضریب مکانی،کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

14-سمیرا چهره قانی ، صدیقه هاشمی بناب ،محمد خداوردی زاده، 1396، تعیین الگوي بهینهي زراعی پایدار مبتنی بر معیارهاي اقتصادي، اجتماعی و زیستمحیطی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه(مطالعه موردي: شهرستان ارومیه)،سومین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار.

15-دنیا بایزیدنژاد، صدیقه هاشمی بناب، محمد خداورديزاده، 1396، بررسی رقابت پذیری و مزیت نسبی تولید محصولات عمده زراعی در شهرستان ارومیه،چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.

16-مریم مقدسی، محمد خداورديزاده و صدیقه هاشمی بناب، 1396، بررسی نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت خاک و نحوه ی پذیرش آن ها در اراضی زراعی کشاورزی شهرستان ارومیه،سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی ،بهداشت،محیط زیست و توسعه پایدار.

17-محمد خداورديزاده و پریا قبله، 1396، بررسی عوامل موثر بر صادرات گیاهان دارویی ایران،دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران.

18-محمد خداورديزاده، نیر بابازاده، صبری خوشرو، 1397، بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش کشاورزی با رهیافت ARDL،دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج.

19-محمد خداورديزاده، پروانه کسبیان، سعیده کلهر، زهراجوهریان، 1397، بررسی اثر بلندمدت و کوتاه مدت تغییر اقلیم بر محصول سیبزمینی در شهر همدان،یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران.

20-محمد خداورديزاده، فرشته بهرامی، زکیه داودنیا، پریسا جاسمی، 1397، اندازه گیری کارایی فنی انگور در شهرستان بیجار (مطالعه موردی روستای سیدان)،یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران.

21-محمد خداورديزاده،پریسا جاسمی، زهرا جوهریان، 1397، بررسی تاثیرات تغییرات اقلیمی بر تولید محصول لوبیا با استفاده از مدل ( ARDLمورد: شهرستان ارومیه)،یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران.

22-محمد خداورديزاده، فرناز حسن زاده و محمد کاوسی کلاشمی، 1397، بررسی عوامل موثر بر میزان مصرف ماهی در بین خانوارهای شهر ارومیه،کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست.

23-.

24-پریسا جاسمی، محمد خداورديزاده، صدیقه هاشمی بناب و حامد نجفی علمدارلو، 1397، بررسی تمایل به دریافت کشاورزات و عوامل موثر بر پذیرش تولید هلوی سالم در ارومیه،سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری.

25-زهرا جوهریان، محمد خداورديزاده و صدیقه هاشمی بناب، 1397، برآورد تمایل به پرداخت ساکنان شهر ایلام جهت کاهش خسارات زیست محیطی ناشی ازگرد و غبار،هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا.

26- 1393، ارزیابی سیاست های حمایتی و مزیت رقابتی صنایع غذایی منتخب کشور در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی،بیستمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور، تبریز،ایران.

27- 1393، ارزیابی مزیت نسبی و سیاست های حمایتی صنایع غذایی منتخب کشور با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی،نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، تهران،ایران.

28- 1393، برآورد ارزش تفریحی آبشار آسیاب خرابه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط،نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی، تبریز،ایران.

29- 1392، برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک باغلار باغی تبریز با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن،اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، همدان،ایران.

30- 1393، برآورد ارزش توریستی روستای اشتبین با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط،نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی، تبریز،ایران.

31- 1394، بررسی اثر سیاست های پولی و ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران (مطالعه موردی:کشمش)،هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران،ایران.

32- 1394، بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی،هفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران،ایران.

33- 1394، بررسی تأثیر درآمدهای نفتی و تورم درآمد ایران با تأکید بر سرمایه انسانی: رهیافت (ARDL) خودرگرسیون با وقفههای توزیعی،هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران،ایران.

34- 1394، بررسی علل بروز ریز گرد های نمکی و دلایل ضرورت پیش گیری ازآن،سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

35- 1394، بررسی علل روند افزایشی مساحت خاک شور اطراف دریاچه ارومیه وپیامدهای آن،سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

36- 1393، بررسی مسائل و مشکلات دریاچه زریبار و ارائه راهکارهایی جهت حفاظت و مدیریت دریاچه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

37- 1394، بررسی نقش اقتصادی ترویج در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و توسعه پایدار،همایش ملی همایش های مدیریت، تهران،ایران.

38- 1394، تحلیل عوامل تاثیر گذار بر عرضه صادرات زعفران ایران،هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران،ایران.

39- 1394، تفکیک ارزش های استفاده ای و غیر استفاده ای تالاب قوریگل با استفاده از رهیافت AHP،سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

40- 1394، رابطه آلودگی و مصرف فرآورده های نفتی در بخش کشاورزی،سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

41- 1393، کاربرد آزمون انتخاب در ترکیب جنبه های محیط زیستی و تفریحی منطقه حفاظت شده مراکان،نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، تهران،ایران.

42- 1394، نقش مزیت نسبی صادراتی در اقتصاد مقاومتی با تأکید بر گیاهان دارویی،هفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران،ایران.

43- 1394، نگاه اجمالی بر روند تغییرات اقلیم دریاچه ی ارومیه و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن در منطقه،سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-محمد خداوردیزاده، 1394، بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای جایگزینی محصولات ارگانیک باغیر ارگانیک در شهر ارومیه( مطالعه موردی: خیار ارگانیک).

2-محمد خداوردیزاده،یحیی فتحی، 1388، بررسی آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر صنایع غذایی و ارائه راهکارهای لازم جهت بهبود توان رقابتی این صنایع (مطالعه موردی: شرکتهای فعال در بورس)،قطب علمی شیمی پاک و مواد جدید در دانشگاه تبریز.
پایان نامه ها (17)

1-محمدرضا حامدی، 1399، ارزیابی رقابت پذیری جهانی و تعیین بازارهای هدف صادراتی انجیر خشک شده ایران، محمد خداوردیزاده.

2-ابراهیم محرم زاده، 1399، بررسی اثرات نامتقارن و متقارن توسعه مالی و آزا دسازی تجاری بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، محمد خداوردیزاده.

3-دنیا میری، 1398، بررسی ترجیحات و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان شهر ارومیه برای ویژگی های مختلف کیفی سیب با استفاده از روش آزمون انتخاب، دکتر هاشمی بناب* و استاد مشاور محمد خداوردیزاده.

4-پریسا جاسمی، 1397، بررسی تمایل به دریافت کشاورزان جهت تولید هلوی سالم در شهرستان ارومیه، محمد خداوردیزاده.

5-زهرا جوهریان، 1397، برآورد تمایل به پرداخت ساکنان شهر ایلام جهت کاهش خسارات زیست محیطی ناشی از گرد و غبار.

6-شاهین وهابی راد، 1395، برآورد ارزش بهبود کیفیت هوا در جنوب غرب شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب، محمد خداوردیزاده.

7-سميه محمدي، 1394، تعيين مزيت نسبي، ساختار بازار و الويت بندي بازارهاي هدف صادراتي گياهان دارويي ايران( مطالعه موردي: رازيانه، باديان، انيسون و گشنيز)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-علی اسدنیا، 1396، بررسی تأثیر نوار ساحلی استان مازندران بر قیمت زمین‌های کشاورزی شهرستان بابل: رهیافت هدونیک، صدیقه هاشمی بناب- مشاور محمد خداوردیزاده.

9-شهلا داورپناه، 1395، ارزیابی و مقایسه کشاورزی پایدار در شهرستان های منتخب استان اردبیل و تعیین الگوی بهینه کشت در راستای کشاورزی پایدار، صدیقه هاشمی بناب- مشاور محمد خداوردیزاده.

10-دنیا بایزیدنژاد، 1396، تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی شهرستان ارومیه بر اساس مزیت نسبی در تولید، محمد خداوردیزاده.

11-سمیرا چهرگانی، 1396، تعیین الگوی بهینه ی زراعی پایدار مبتنی بر معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)، صدیقه هاشمی بناب- مشاور محمد خداوردیزاده.

12-فرناز حسن زاده، 1397، بررسی عوامل موثر بر میزان مصرف ماهی توسط خانوارهای شهر ارومیه، محمد خداوردیزاده.

13-پریا قبله، 1396، عوامل مؤثر بر عرضه صادرات گیاهان دارویی ایران (مطالعه موردی: رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز)، محمد خداوردیزاده.

14-مریم مقدسی، 1396، بررسی عوامل موثر بر پذیرش عملیات حفاظت خاک در اراضی زراعی بخش نازلوی شهرستان ارومیه، محمد خداوردیزاده.

15-نوشين وكيلي قصريان، 1393، برآورد ارزش اقتصادي زيست محيطي تالاب زريوار با استفاده از روش آزمون انتخاب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

16-راضیه صیامی، 1395، برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان جهت کاهش آثار استفاده از نهاده های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی در شهر ارومیه (مطالعه موردی: گوجه فرنگی).

17-نرگس ايزدي مهر، 1393، برآورد ارزش كاركردهاي غيربازاري درياچه اروميه: رهيافت آزمون انتخاب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.
دروس تدریس شده (11)

1-مباني کارآفريني، کارشناسی.

2-آشنايي باقوانين وخوداشتغالي وكارآفريني، کارشناسی.

3-اقتصاد کشاورزی، کارشناسی.

4-اقتصاد و مدیریت کشاورزی، کارشناسی.

5-اقتصاد و مدیریت صنعتی، کارشناسی.

6-مدیریت و حسابداری، کارشناسی.

7-اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی تکمیلی، کارشناسی ارشد.

8-کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی، کارشناسی ارشد.

9-کاربرد روشهای آماری در اقتصاد کشاورزی، کارشناسی ارشد.

10-اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی ، کارشناسی ارشد.

11-بازاریابی بین المللی محصولات کشاورزی ، کارشناسی ارشد.
جوایز و افتخارات (1)

1-محمد خداوردیزاده، 1397، ارتقا کیفیت آموزشی،دانشگاه ارومیه.