• نام و نام خانوادگی
  • نورعلی حقدوست قهرمانلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی آب
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نورعلی حقدوست قهرمانلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- 1382، بررسی پتانسیل انرژی برق آبی حوزه های غرب دریاچه ارومیه،مجله آب و فاضلاب.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1- 1392، ارتباط بین تغییرات اقلیمی و پارامترهای هیدرولوژیکی(مطالعه موردی دریاچه ارومیه)،پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران،ایران.

2- 1391، بررسی تغیرات زمانی فرسایندکی باران به منظور حفاظت ازخاک و جلوگیری از فرسایش آن،همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالش ها وراهکردها، ارومیه،ایران.

3- 1388، بررسی کیفیت اب مخازن از نظر طعم و بو،نخستین همایش ملی پژوهشی(کیفیت اب شرب روستائی و چالشهای فرارو)، ارومیه،ایران.

4- 1388، بررسی کیفیت آب مخازن از نظر طعم و بو،نخستین همایش پژوهشی کیفیت آب شرب روستایی و چالشهای فرآرو.

5- 1381، بررسی گسیختگی لوله های بتنی فاضلاب،نخستین کنفرانس سراسری دانشجوئی منابع آب وخاک.

6- 1392، بررسی مناسب بودن مدل بیلان آبی ماهانه در حوضه های آبخیز(مطالعه موردی ایستگاههای شرق دریاچه ارومیه)،همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالشها وراهکارها، ارومیه،ایران.

7- 1391، برنامه ریزی بهینه آبیاری محصولات زراعی درشرایط محدودیت و شوری آب،اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج،ایران.

8- 1391، مقایسه روند داده های دبی بااستفاده از روشهای نقطه باز گشت و اسپیرمن ومقایسه دو روش باهم،همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالش هاوراهکردها، ارومیه،ایران.

9- 1380، منابع آبی استان آذربایجان غربی و توان تولید انرژی برق آبی،اولین کنفرانس پژوهشی منابع آب و خاک استان آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (1)

1-كارشناسي ارشد، 1393، بررسي روند پارامترهاي كيفي آب رودخانه مارون با داده هاي تاريخي و داده هاي پيش بيني با استفاده از نرم افزارهاي GenXpro tools and Man-Kendall" ولي الله شاميري"، پایان نامه .