بیوگرافی کوتاه           

 بهمن حسيني

شهرستان نقده در سال 1357

دكتراي تخصصي (PH.D) بيوتكنولوژي كشاورزي (گياهان دارويي) از دانشگاه فردوسي مشهد،

تخصص و زمينه كاري؛ كشت بافت گياهان دارويي، مهندسي متابوليك و انتقال ژن, توليد بيواتانول از ضايعات کشاورزي

آدرس الکترونيک: b.hosseini@urmia.ac.ir, pbhosseini@yahoo.com

مدارك علمي دانشگاهي

كارشناسي: زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه اروميه1380-1376

كارشناسي ارشد: بيوتكنولوژي كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهد -13811383

عنوان رساله کارشناسي ارشد: بهينه سازي انتقال ژن در سه رقم گوجه فرنگي با استفاده از ژن gus, پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژي (NIGEB)

دكتري تخصصي: بيوتكنولوژي كشاورزي (گياهان دارويي) از دانشگاه فردوسي مشهد 1388-1384

عنوان رساله کارشناسي ارشد : بررسي افزايش بيان ژن­هاي sat و cor در گياهان تراريخته شقايق روغني (Rence) Papaver somniferum , پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژي (NIGEB)

 

سابقه فعاليت

استاديار گروه علوم باغباني دانشگاه اروميه 1388-1393

دانشيار گروه علوم باغباني دانشگاه اروميه 1393-ادامه دارد

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (75)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (29)
دروس تدریس شده (7)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • بهمن حسینی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 
        بیوگرافی کوتاه

 بهمن حسيني

شهرستان نقده در سال 1357

دكتراي تخصصي (PH.D) بيوتكنولوژي كشاورزي (گياهان دارويي) از دانشگاه فردوسي مشهد،

تخصص و زمينه كاري؛ كشت بافت گياهان دارويي، مهندسي متابوليك و انتقال ژن, توليد بيواتانول از ضايعات کشاورزي

آدرس الکترونيک: b.hosseini@urmia.ac.ir, pbhosseini@yahoo.com

مدارك علمي دانشگاهي

كارشناسي: زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه اروميه1380-1376

كارشناسي ارشد: بيوتكنولوژي كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهد -13811383

عنوان رساله کارشناسي ارشد: بهينه سازي انتقال ژن در سه رقم گوجه فرنگي با استفاده از ژن gus, پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژي (NIGEB)

دكتري تخصصي: بيوتكنولوژي كشاورزي (گياهان دارويي) از دانشگاه فردوسي مشهد 1388-1384

عنوان رساله کارشناسي ارشد : بررسي افزايش بيان ژن­هاي sat و cor در گياهان تراريخته شقايق روغني (Rence) Papaver somniferum , پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژي (NIGEB)

 

سابقه فعاليت

استاديار گروه علوم باغباني دانشگاه اروميه 1388-1393

دانشيار گروه علوم باغباني دانشگاه اروميه 1393-ادامه دارد

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1384-1388، بیوتکنولوژی گیاهی،فردوسی مشهد.

2-کارشناسی ارشد، 1381-1383، بیوتکنولوژی کشاورزی،فردوسی مشهد.

3-کارشناسی:، 1380-1376، زراعت و اصلاح نباتات،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (30)

1-Shahla، S.، Hosseini، B.، Alirezalu، A. and Maleki، R. ، 2018، Phytochemical Composition and Antioxidant Activity of Petals of Six Rosa Species from Iran،JAOAC.

2-Khezerluo، M.، Hosseini، B.، Amiri، J. ، 2018، Sodium Nitroprusside Stimilated production of tropane alkaloids and antioxidant enzymes activity in hairy root culture of Hyoscyamus reticulatus L. ،Acta Biologica Hungarica.

3-Norozia، A.، Hosseini، B.، Jafari، M.، Farjaminezhad، M. and Palazon، J. ، 2018، Enhanced h6h transcript level، antioxidant activity and tropane alkaloid production in Hyoscyamus reticulatus L. hairy roots elicited by acetylsalicylic acid.،Plant Biosystems..

4-Moharrami، F.، Hosseini، B.، Sharafi، A. and Farjami negad، M. ، 2017، Enhanced production of hyoscyamine and scopolamine from genetically transformed roots culture of Hyoscyamus reticulatus L. elicited by iron oxide nanoparticles. ،In Vitro Cellular and Development –Plant.، 53:104-111..

5-بهمن حسینی, 2016, Influences of various factors on hairy root induction in Agastache foeniculum (Pursh) Kun,acta agriculturae slovenica.

6-بهمن حسینی, 2015, Enhanced production of scopolamine in induced autotetraploid plants of Hyoscyamus reticulatus L,Acta Physiologiae Plantarum.

7-بهمن حسینی, 2015, effect of plant growth regulators and explant type on in vitro direct shoot regeneraation of hyoscyamus reticulatus,international journal of advanced research.

8-بهمن حسینی, 2014, Overproduction of valuable methoxylated flavones in induced tetraploid plants of Dracocephalum kotschyi Boiss,botanical studies, 55,55.

9-بهمن حسینی, 2014, High-frequency in vitro plantlet regeneration from apical bud as a novel explant of Carum copticum L.,Asian pasific Journal of tropical bimomedicine.

10-بهمن حسینی, 2013, Enhanced morphinan alkaloid production in hairy root cultures,wourld journal of microbiology and biotechnology.

11-بهمن حسینی, 2013, Metabolic engineering of morphinan alkaloids by over-expression of codeinone reductase in transgenic hairy roots of Papaver bracteatum, the Iranian poppy,biotechnology letter.

12-بهمن حسینی, 2013, Effect of Paternal Genotypes Sprays with BA and IAA,J. Agr. Sci. Tech.

13-بهمن حسینی, 2013, Chemical Composition and Insecticidal Properties of the Essential Oil of Salvia leriifolia Benth (Lamiaceae),Journal of Essential Oil Bearing Plants, 16,6.

14-بهمن حسینی, 2013, Cloning and expression of the immunogenic moiety of Pseudomonas aeruginosa exotoxin A,Biological Journal of Microorganism.

15-بهمن حسینی, 2013, Fumigant toxicity of essential oil from Salvia leriifolia (Benth) against two stored product insect pests,Australian Journal of Crop Science.

16-bahman hosseini, 2012, Effect of explants source and different hormonal combinations on direct regeneration of,australian journal of agricultureengineering, 3,1.

17-بهمن حسینی, 2012, Seed treatments to overcome dormancy of Nuruozak (Salvia leriifolia Bent.),International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

18-بهمن حسینی, 2012, IMPROVING SALVIA SCLAREA L. SEED GERMINATION UNDER IN VITRO,International Journal of Agriculture: Research and Review..

19-بهمن حسینی خلیفانی, 2011, Transient Expression of Transient Expression of Transient Expression of Transient,BioImpacts.

20- 2010, Application of Conventional and new biotechnological approaches for improving morphinane alkaloids production,Journal of medicinal plants.

21-بهمن حسینی، 1394، اززایی درون شیشه ای گیاه دارویی عدس الملک ( securidaca Securigera)از طریق جنین زایی سوماتیکی،تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران.

22-بهمن حسینی، 1394، بزرسی تأثیز نوع ریزنمونه، مواد تنظیم کننده رشد گیاهی و ذغال فعال بز القای کالوس شقایق سیاه (bracteatum Papaver)،زیست شناسی گیاهی.

23-بهمن حسینی، 1393، اثر نوع ریزنمونه و ترکیبات مختلف هورمونی بر باززایی مستقیم گیاه بادرنجبویه،علوم باغبانی ایران.

24-بهمن حسینی، 1393، بررسی اثر TDZ و BAP بر میزان باززایی مستقیم ریزنمونه گره گیاه دارویی گل مکزیکی (Agastache foeniculum)،ه زراعی کشاورزی، 16،2.

25-بهمن حسینی، 1392، تاثیر بنزیل ادنین و ایندول استیک بر امکان نجات جنین نتاج حاصل از تلاقی ارقام انگور عسگری،تولیدات گیاهی.

26-بهمن حسینی، 1392، بر باززایی درون شیشهای گیاه دارویی زوفا BAP بررسی اثر نوع توده و تیمار هورمونی،علوم باغبانی مشهد.

27-بهمن حسینی، 1391، افزایش تبدیل هیوسیامین به اسکوپولامین در گیاهان اتوتتراپلوئید پایدار بذرالبنج مصری،فصلنامه گیاهان دارویی.

28-بهمن حسینی، 1391، بررسی اثرات ترکیبات مختلف هورمونی بر میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشهای،بیوتکنولوژی کرمان.

29-بهمن حسینی خلیفانی، 1391، افزایش بیان ژن کدئین ردوکتاز در گیاه تراریخت شقایق الی فرا،فصلنامع علمی پژوهشی گیاهان دارویی و معطر ایران.

30-بهمن حسینی، 1391، بررسی اثرات نوع ژنوتیپ و غلظتهای مختلف بنزیل آدنین بر باززایی مستقیم شاخساره ریحان،نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (75)

1- 1390، 1. مقایسه تاثیر هورمونهای مختلف روی القای کالوس دو رقم انگور قزل اوزوم و بیدانه سفید،پنجمین همایشه یافته های کشاورزی غرب کشور، کردستان،ایران.

2- 1394, A Comparative Study of Hairy Root Induction Efficiency in Two Medicinally Important Plants Using Agrobacterium Rhizogenes,sixth international scientific agricultural symposium, سارایوو,بوسنی و هرزگوین.

3- 1392, AUTECOLOGYAND PHENOLOGYSTUDY OFSALVIA LERIIFOLIA,دومین کنگره ملی گیاهان داروئیی, تهران,ایران.

4- 1393, CHROMOSOME NUMBERS AND STOMATAL CHARACTERISTICS IN DIPLOID AND POLYPLOID PLANTS OF AGASTACHE FOENICULUM,3 کنگره گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

5- 1394, effect different concentration and combination of growth regulators on direct shoot regeneration,4 کنگره گیاهان دارویی, تهران,ایران.

6- 1393, EFFECT OF AGROBACTERIUM RHIZOGENES STRAINS AND EXPLANT AGE ON HAIRY ROOT INDUCTION IN HYOSCYAMUS RETICULATUS,3 گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

7- 1394, effect of BAP concentrations on dorect shoot regeneration of origanum vulgar,4 کنگره گیاهان دارویی, تهران,ایران.

8- 1392, EFFECT OF BAP HORMONE TREATMENT ON IN VITRO SHOOT,دومین کنگره ملی گیاهان داروئیی, تهران,ایران.

9- 1392, Effect of Colchicines Treatments on Some Morphological and Cytological Characteristics of Agastache foeniculum,دومین کنگره ملی گیاهان داروئیی, تهران,ایران.

10- 1392, EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF COLCHICINE ON,شبکه ملی پژوهش گیاهان دارویی, تهران,ایران.

11- 1392, EFFECT OF DIFFERENT EXPLANTS, GENOTYPES, HORMONAL,دومین کنگره ملی گیاهان داروئیی, تهران,ایران.

12- 1391, effect of different hormonal combination and concentration on direct shoot regeneration from shoot tip explants of carum copticum,کنگره ملی گیاهان دارویی, کیش,ایران.

13- 1393, EFFECT OF DIFFERENT SULPHURIC ACID CONCENTRATION AND SOAKING TIME ON SEEDS DORMANCY BREAKING AND GERMINATION OF ERMOSTACHYS LACINIATA L.,3 کنگره گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

14- 1394, effect of increasing polyploidy levelson the amount of secondary metabolite production in henbane latice,4 کنگره گیاهان دارویی, تهران,ایران.

15- 1394, effect of iron oxide nanoparticles on hyoscyamine and scopolamine production rate in hairy root culture,4 کنگره گیاهان دارویی, تهران,ایران.

16- 1393, EFFECTS OF POLYPLOIDY ON CHLOROPHYLL CONTENTS AND BIOMASS RESULTING OF MEDICINE HERB HENBANE LATTICE (HYOSCYAMUS RETICULATUS L.),3 کنگره گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

17- 1392, high frequency in vitro direct shoots regeneration from axillary nodaland shoot,دومین کنگره ملی گیاهان داروئیی, تهران,ایران.

18- 1391, high frequency in vitro shoot regeneration from nodal explants of hyssop plants,کنگره ملی گیاهان دارویی, کیش,ایران.

19- 1391, in vitro direct regeneration from shoot tip and cotyledon explants of anisse hyssop,کنگره ملی گیاهان دارویی, کیش,ایران.

20- 1394, in vitro induction of tetraploids in nourozak (salvia lerriifolia),4 کنگره گیاهان دارویی, تهران,ایران.

21- 1393, IN VITRO INDUCTION OF TETRAPLOIDS IN NURUOZAK (SALVIA LERIIFOLIA BENTH.) BY COLCHICINE,3 کنگره گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

22- 1391, increasing gland number in ST.johnswort in vitro culture by different concentration of vitamins,کنگره ملی گیاهان دارویی, کیش,ایران.

23- 1391, induction of autotetraploidy in nurozak by cochicine treatment,5 international medicinal plant breeding, vienna,austria.

24- 1394, Influence of different strains of Agrobacterium rhizogenes and explants age on induction of hairy roots and production of hyoscyamine and scopolamine in Hyoscyamus reticulatus,sixth international scientific agricultural sym, سارایوو,بوسنی و هرزگوین.

25- 1391, influence of growth regulators on and activated charcol on callus induction in papaver bracteatum,کنگره ملی گیاهان دارویی, کیش,ایران.

26- 1391, optimization of in vitro shoot induction by different concentration of vitamins and sucrose in hypericum,کنگره ملی گیاهان دارویی, کیش,ایران.

27- 1389, Stable Over expression of salutidarinol-7-O-acetyltransferase gene in transgenic plant of opium poppy, Papaver somniferum,کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی و معطر ایران, شیراز,ایران.

28- 1391, stable overexpression of codeine redoctase gene in transgenic papver somniferum,5 international medicinal plant breeding, vienna,austria.

29- 1391, the effect of different treatments on seed germination of salvia,کنگره ملی گیاهان دارویی, کیش,ایران.

30- 1394, the study of germination and callus induction of dracocephalum kotchy in in vitro condtion,4 کنگره گیاهان دارویی, تهران,ایران.

31- 1391، اثر تیمارهای مختلف شیمیایی در بهبود جوانه زنی بذر مریم گلی کبیر در شرایط کشت درون شیشه¬ای،دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات، کرج،ایران.

32- 1394، اثر محرک کلرید کلسیم بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بر ریشه های مویین بذرالبنج مشبک،9 کنگره بیوتکنولوژی ایران، تهران،ایران.

33- 1390، اثر محلول پاشی قبل از گلدهی بنزیل ادنین و محیط کشت بر امکان نجات جنین در انگور هیبرید عسگری بی دانه سفید،پنجمین همایشه یافته های کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.

34- 1390، اثر محلول پاشی قبل از گلدهی بنزیل امینو پورین بر نجات جنین های هیبرید رقم انگور عسکری،هفتمین همایش بیوتکنولوژی ایران، تهران،ایران.

35- 1393، اثر نوع توده و ترکیبات مختلف تنظیم کننده رشدی بر باززایی مستقیم شاخساره از ریزنمونه نوک شاخه چهار توده،سومین همایش ملی تنوع زیستی، ارومیه،ایران.

36- 1390، اثرات ترکیبات مختلف هورمونی بر باززایی غیر مستقیم و پرآوری گیاه دارویی در معرض انقراض مرزنجوش (Origanum vulgar L.)،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی، تهران،ایران.

37- 1391، اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر برخی ویژگی¬های جوانه زنی گیاه دارویی بذرالبنج،دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات، کرج،ایران.

38- 1390، استراتژیهای مهندسی ژنتیکجهت افزایش تولید سوختهای زیستی،هفتمین همایش بیوتکنولوژی ملی ایران، تهران،ایران.

39- 1392، القای پلی پلوئیدی در محیط درون شیشه در گیاه بذرالبنج مشبک،8 کنگره علوم باغبانی، همدان،ایران.

40- 1392، القای تتراپلوئیدی در گیاه دارویی زرین گیاه،8 کنفرانس علوم باغبانی، همدان،ایران.

41- 1391، القای جنین زایی رویشی و باززایی درون شیشه¬ای از ریزنمونه هیپوکوتیل گیاه دارویی عدس الملوک،دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور، تهران،ایران.

42- 1392، بررسی اثر NAA و BAP بر القای کالوس در شقایق سیاه،8 کنفرانس باغبانی ایران، تهران،ایران.

43- 1391، بررسی اثر ترکیبات و غلظت¬های مختلف هورمون TDZ و IAA بر باززایی مستقیم از ریزنمونه نوک شاخه مریم گلی کبیر Salvia sclarea L،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین¬المللی زیست¬شناسی ایران، کرمان،ایران.

44- 1391، بررسی اثر ترکیبات و غلظتهای مختلف تنظیم کننده های رشد بر باززایی مریم گلی کبیر،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

45- 1393، بررسی اثر تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر باززایی بذالبنج مشبک،13 کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

46- 1394، بررسی اثر تنظیم کننده¬های رشدی بر باززایی بذرالبنج مشبک از ریزنمونه گره (Hyoscyamus reticulatus L.)،نهمین کنگره عبوم باغبانی، اهواز،ایران.

47- 1394، بررسی اثر جاسمونیک اسید بر میزان تولید الکالوئیدهای تروپانیدر ریشه های مویین بذرالبنج مشبک،9 کنگره بیوتکنولوژی، تهران،ایران.

48- 1392، بررسی اثر نوع سویه و نوع ریزنمونه بر القای ریشه های مویین در گل مکزیکی،8 کنفرانس بیوتکنولوژی ایران، تهران،ایران.

49- 1390، بررسی اثرریزنمونه های مختلف بر باززایی مستقیم شاخساره گیاه دارویی زوفا،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

50- 1391، بررسی باززایی مستقیم درون شیشه ای گیاه دارویی گل مکزیکی،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

51- 1390، بررسی باززایی مستقیم شاخساره از قطعات ریزنمونه گره ریحان رقم همدانی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.

52- 1390، بررسی باززایی مستقیم شاخساره از قطعات گره ساقه گیاه دارویی بادرنجبویه،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.

53- 1389، بررسی باززایی مستقیم شاخساره از قطعات گره ساقه گیاه دارویی زوفا،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور، ساری،ایران.

54- 1389، بررسی باززایی مستقیم شاخساره از قطعات گره ساقه گیاه دارویی زوفا محیط tdz (Hyssopus officinalis L.)،همایش گیاهان دارویی، ساری،ایران.

55- 1389، بررسی باززایی مستقیم شاخساره از قطعات گره ساقه گیاه دارویی گل مکزیکی Agastache foeniculum) (،همایش گیاهان دارویی، ساری،ایران.

56- 1389، بررسی باززایی مستقیم شاخساره از قطعات گره ساقه گیاه ریحان،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.

57- 1390، بررسی باززایی مستقیم شاخساره از قطعات گره ساقه گیاه گل مکزیکی،همایش ملی گیاهان دارویی، ساری،ایران.

58- 1392، بررسی تاثیر غلظت و مدت تیمارهای مختلف کلشی سین بر خصوصیات مخورفولوژیکی و سیتولوژیکی،8 کنفرانس بیوتکنولوژی ایران، تهران،ایران.

59- 1392، بررسی تاثیر نوع ریزنمونه و نوع محیط کشت بر القا کالوس در گیاه شقایق سیاه،8 کنفرانس بیوتکنولوژی ایران، تهران،ایران.

60- 1394، بررسی تنوع ژنتیکی انگورهای استان زنجان با استفاده زا نشانگرهای ریزماهواره،9 کنگره بیوتکنولوژی ایران، تهران،ایران.

61- 1390، بررسی فاکتورهای موثر در القای کالوس گیاه دارویی زنیان،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.

62- 1389، بررسی فاکتورهای موثر در کالوس زایی و باززایی غیر مستقیم 3 توده ریحان،یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

63- 1394، بهینه سازی استخراج DNA ژنومی در گیاهان دارای مقادیر زیاد ترکیبات پلی ساکاریدی،9 کنگره بیوتکنولوژی ایران، تهران،ایران.

64- 1391، بهینه سازی شاخه زائی درون ششه¬ای و افزایش بیوماس شاخساره گل راعی با استفاده از غلظت¬های مختلف ویتامین¬ها و ساکارز،سومین همایش ملی بیوتکنولوژی، مشهد،ایران.

65- 1394، تاثیر عصاره مخمر بر تولید الکالوئیدهای تروپانی در کشت ریشه های مویین بذرالبنج مشبک،9 همایش بیوتکنولوژی ایران، تهران،ایران.

66- 1394، تاثیر عصاره مخمر بر رشد و فعالیت آنتی اکسیدانی ریشه های مویین بذرالبنج مشبک،نهمین کنگره علوم باغبانی، اهواز،ایران.

67- 1390، تاثیر کاربرد غلظتهای مختلف بنزیل امینو پورین برباززایی مستقیم گیاه بادرنجبویه،هفتمین کنگره باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

68- 1393، ترکیبات و غلظتهای مختلف هورمونی و اثر آنها بر باززایی مستقیم نوک شاخه بابونه المانی،سومین همایش ملی تنوع زیستی، ارومیه،ایران.

69- 1394، تغییرات در فعالیتهای آنزیم های انتی اکسیدانی ریشه مویین بذرالبنج مشبک تحت تاثیر سیلیکون،سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان،ایران.

70- 1390، جداسازی و تکثیر ژن پیروات دکربوکسیلاز از باکتری zymomonas mobilis با استفاده از pcr،هفتمین همایش بیوتکنولوژی ملی ایران، تهران،ایران.

71- 1392، جداسازی وهمسانه سازی ژن الکل دهیدروژناز از باکتری Zymomonas mobilis در باکتری E.coli،8 کنفرانس بیوتکنولوژی ایران، تهران،ایران.

72- 1389، کلونینگ و بیان موقت ژن cor از گیاهان شقایق الی فرا،چهارمین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی غرب ایران، سنندج،ایران.

73- 1390، مقایسه تاثیر هورمونهای مختلف روی القای کالوس در دو رقم قزل اوزوم و بی دانه سفید،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.

74- 1390، مقایسه تاثیر هورمونهای مختلف روی القای کالوس دو رقم انگور دم روباهی و بیدانه سفید،پنجمین همایشه یافته های کشاورزی غرب کشور، کردستان،ایران.

75- 1390، مهندسی انزیم سلولاز از طریق مهندسی انزیم و افزایش کارایی استفاده از منابع لیگنوسلولزی در میکروارگانیسمهای تولید کننده بیواتانول،هفتمین همایش بیوتکنولوژی ملی ایران، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1389، فیزیولوژی تنشهای محیطی و مکانیسم های مقاومت در گیاهان باغی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.
پایان نامه ها (29)

1-بهنام قيصري، 1394، تأثير غلظت¬هاي مختلف نيترات نقره و سيليكون بر تركيبات بيوشيميايي ريشه¬هاي مويين گياه بذرالبنج مشبك (Hyoscyamus reticulatus)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-حميده نيكخواه، 1394، اثر ارتفاع و مراحل مختلف فنولوژيكي بر تركيبات فيتوشيميايي و اثر ضد قارچي اسانس گياه چويل(Schlecht.) Boiss) Ferulago anagulata)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-فرشته محرمي، 1394، تاثير عصاره مخمر و نانو¬ ذرات اكسيد آهن بر توليد هيوسيامين و اسكوپولامين در كشت ريشه¬هاي موئين بذر¬البنج مشبك (Hyoscyamus reticulatus L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-هادي مدني، 1392، اثرات القاي پلي پلوئيدي در شرايط درون شيشه بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي، بيوشيميايي و سيتوژنتيكي گياه بذرالبنج مشبك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مير مهدي هاشمي، 1392، بررسي زمان برداشت بر ويژگيهاي كمي و كيفي اسانس و اثرات ضد قارچي نوروزك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-علي اكبر زاهدي، 1392، اثرات كلشي سين بر برخي خصوصيات مورفولوژيك، بيوشيميايي و سيتوژنتيكي زرين گباه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-الناز نوروزي، 1392، اثير سويه هاي مختلف اگروباكتريوم رايزوژنز بر القا ريشه هاي مويين در گل مكزيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-افسانه بيقامت، 1394، بررسي برخي فاكتورهاي موثر بر القاي كالوس در مرزنجوش بخارايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سپيده جوانبخت، 1393، اثرات القاء پلي پلوئيدي در شرايط درون شيشه اي بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي، بيوشيميايي و سيتوژنتيكي گياه نوروزك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-زهرا زينلي، 1393، تاثير نوع سويه اگروباكتريوم رايزوژنز و نوع ريزنمونه گياهي بر القاء ريشه هاي مويين در بذرالبنج مشبك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-نسرين ايوبي، 1393، اثر ريز نمونه و محيط كشت بر القاء و رشد ريشه¬هاي موئين توليد شده در حضور آگروباكتريوم رايزوژنز در زرين گياه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-افشين حيدري، 1391، القاي جنين زايي سوماتيكيو باززايي درون شيشه اي در گياه دارويي عدس الملوك، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد راهنما.

13-سحر نوري، 1391، همسانه سازي قسمت ايمني زاي اگزوتوكسن A از سودوموناس ائروژينوزا و مطالعه اثر، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

14-سكينه خاكپور، 1391، بهينه سازي شاخه زايي درون شيشه اي گل راعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-منصوره صالحي، 1391، بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي درون شيشه زنيان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-الهام مرادي پور، 1391، بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي درون شيشه بابونه الماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-طاهره قنبري، 1391، بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي مريم گلي كبير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-عليرضا استاجي، 1391، بررسي تيمار كلشي سين بر برخي خصوصيات مورفولوژيك و مواد موثره نوروزك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-عطا سليمي، 1391، بررسي برخي عوامل موثر در القاي كالوس زايي در دو توده شقايق سباه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-ليلا محرمي، 1391، بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي درون شيشه گل مكزيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-رشيد شرف، 1390، همسانه سازي ژن الكل دهيدروژناز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-ميترا رازي، 1390، اثر محلول پاشي قبل از گلدهي بنزيل ادنين بر نمو تخمك و نجات جنين هاي هيبريد در رقم انگور عسگري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

23-فرهاد اصغري، 1389، بررسي اثرات ژنوتيپ، ريزنمونه و تركيبات مختلف هورموني بر باززايي مستقيم گياه ريحان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-خسرو نظامي، 1390، جداسازي و همسانه سازي ژن پيروات دكربوكسيلاز از باكتري z.mobilis، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-خديجه جنگجو، 1390، بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي درون شيشه بادرنجبويه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-حسين خليلي، 1390، ريزازديادي انگور رقم قزل اوزوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-ايدا كلانترزاده، 1390، مطالعه درون شيشه اي خصوصيات فيزيولوژيكي و الگوي پروتئيني سه رقم انگور در پاسخ به تنش سرما، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-ليلا اقازاده، 1390، مطالعه درون شيشه اي خصوصيات فيزيولوژيكي و سيتوژنتيكي سه رقم انگور در پاسخ به تنش سرما، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-مرتضي عليزاده، 1390، بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي درون شيشه گياه زوفا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (7)

1-.

2- میکروبیولوژی.

3- ژنتيک ملکولی.

4- اصلاح گیاهان دارویی.

5- کشت بافت و سلول گیاهی.

6- بیوتکنولوژی گیاهی.

7- ژنتيک.