• نام و نام خانوادگی
  • علی حسن پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی حسن پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-Rahim Mohammadi, Moein Mehrtash, Moeid Mehrtash, Nava Hassani, Ali Hassanpour, 2016, Effect of Platelet Rich Plasma Combined with Chitosan Biodegradable Film on Full-Thickness Wound Healing in Rat Model,Bulletin of Emergency And Trauma.

2-علی حسن پور, 2015, Mealiness Detection in Agricultural Crops: Destructive and Nondestructive Tests: A Review,Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety.

3-علی حسن پور, 2015, Non-destructive identi?cation of mealy apples using biospeckle imaging,Postharvest Biology and Technology.

4-حامد جانی سرناوی، علی محمد نیک بخت، علی حسن پور، فیض الله شهبازی، 1394، ارائه ی یک الگوریتم تحلیلی حالت پایای جدید برای مدلسازی عملکرد حرارتی سالانه ی یک هوا گرمکن خورشیدی در شرایط اقلیمی ارومیه،نشریه انرژی ایران، 18،1.

5-علی حسن پور، اسعد مدرس مطلق، محسن اسمعیلی، علاالدین رحمانیدیدار، 1390، تغییرات خواص مکانیکی انگور سفید بیدانه در طی رسیدن،پژوهش های صنایع غذایی.

6-علی حسن پور، محسن اسمعیلی، اسعد مدرس مطلق، علاالدین رحمانی دیدار و مقداد نصیری، 1389، تعیین نسبت پواسون و مدول الاستیسیته‌ در دورهی رسیدن انگور سفید بیدانه،پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی.

7-علی حسن پور، محسن اسمعیلی، اسعد مدرس مطلق و علاالدین رحمانی دیدار، 1389، تغییرات خواص ویسکو الاستیک انگور سفید بیدانه در طی رسیدن،پژوهش‌های صنایع غذایی، 2،203.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- 1394، بررسی باد بردگی ذرات سم در سمپاش مزرعه ای بوم دار با استفاده از فن آوری پردازش تصویر،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

2- 1394، بررسی پدیده آردی شدن در میوه سیب رقم رد دلیسش از طریق تکنیک بایواسپکل،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

3- 1394، بررسی تاثیر جهت باد بر روی اندازه و بادبردگی ذرات سم،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

4- 1394، بررسی خصوصیات کمی و کیفی برخی از توده های وحشی زرشک در استان آذربایجان غربی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

5- 1387، بررسی خواص بیو مکانیک چوب فندق،پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون.

6- 1393، تاثیر پرتوتابی بر ظرفیت آنتی اکسیدانتی، خصوصیات فیتوشیمایی و ماندگاری برخی از میوه ها،کاربرد فناوری هسته ای در صنایع غذایی و کشاورزی، تبریز،ایران.

7- 1394، تاثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر مقاومت به سرمای زمستانه جوانه های انگور رقم بی دانه قرمز در مرحله تکمیلی سازگاری،دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیتم های کشاورزی، تهران،ایران.

8- 1394، تاثیر تغذیه برگی سولفات روی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و کیفی انگور رقم بیدانه قرمز،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

9- 1394، تاثیر مجاورت با آب بر روی خواص فیزیکی انگور بیدانه سفید،دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، تبریز،ایران.

10- 1394، تغییرات در فعالیت آنزیم های انتی اکسیدانی در کشت ریشه مویین بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus) تحت تاثیر سیلیکون،سومن همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان،ایران.

11- 1394، خصوصیات فیزیکی میوه برخی توده های وحشی انگور در آذربایجان غربی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

12- 1394، خصوصیات فیزیکی میوه چند گونه زالزالک در استان آذربایجان غربی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

13- 1392، شبیه سازی انتقال جرم و حرارت ورقه‌های هویچ در خشک کن‌های همرفتی،هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون، مسهد،ایران.

14- 1392، شبیه سازی چروکیدگی ورقه‌های هویچ در خشک شدن با جریان همرفتی،هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون، مشهد،ایران.

15- 2015، عدم قطعیت در اندازه گیری تابش خورشید،2nd International Conference and Exhibition on Solar Energy (ICESE)2015، تهران،ایران.
پایان نامه ها (5)

1-سهيلا نوجوان، 1394، تاثير تغذيه برگي با سولفات پتاسيم و سولفات روي بر كيفيت ميوه و مقاومت به سرمايي زمستانه جوانه هاي انگور رقم بيدانه قرمز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رقيه خوش آمد شورجه، 1394، مقايسه خصوصيات كمي وكيفي ميوه برخي از انگورهاي وحشي درآذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رامين زربيل نژاد، 1393، بررسي ريزش انگور سفيد بيدانه در فرآيند حمل و نقل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مهناز سرشار، 1393، بررسي بادبردگي ذرات سم در سمپاش هاي تراكتوري مزرعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-نگار آفاقي سردرود، 1392، شبيه¬سازي چروكيدگي هويج در حين خشك شدن با استفاده از خشك كن¬هاي همرفتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.