• نام و نام خانوادگی
  • علی حسن پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (17)
دروس تدریس شده (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی حسن پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی، 1390، مکانیک ماشین‌های کشاورزی،دانشگاه ارومیه.

2-کارشناسی ارشد، 1375 - 1371، مکانیک ماشین‌های کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، 1371 - 1367، ماشین‌های کشاورزی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (16)

1-Mehdi Behfar, Rahim Hobbenaghi, Ali Hassanpour, 2018, Effects of Short-Term Oral Administration of Curcumin on Achilles Tendon Healing in Rats.

2-Ph.D. Stud. Eng.Sarnavi H.J. , Assoc.Prof.Ph.D. Eng. Nikbakht A.M. , Assoc.Prof.Ph.D. Eng. Hasanpour A. , Assoc.Prof.Ph.D. Eng. Shahbazi F. , Assoc.Prof.Ph.D. Eng. Aste N. , Assoc.Prof. Ph.D. Eng. Adh, 2017, A PRAGMATIC METHODOLOGY TO ESTIMATE HOURLY ENERGY DEMAND PROFILE OF A CASE STUDIED DAIRY FARM PRIMARY STEP TOWARD PV APPLICATION.

3-راهب فروتن بیگباغلو، فاروق شریفیان، علی حسن پور، 1399، بررسی امکان استفاده از پلاریزاسیون جریان الکتریکی مستقیم در کیفیت سنجی شیر،علوم و صنایع غذایی.

4-عادل رضوانی ونذ فنائی، علی حسن پور، علی محمذ نیکبخت ، 1397، مطالعه ترموکمپرسور بخار به منظور کاهص مصرف انرژی در خط تولیذ شکر به روش دینامیک سیالات محاسباتی،نشریه ماشینهای کشاورزی، مشهد.

5-Hamed Johnny Sarnavi1 · Ali M. Nikbakht · Ali Hasanpour · Feyzollah Shahbazi · Niccolo Aste · Fabrizio Leonforte, 2017, A novel stochastic energy analysis of a solar air heater: case study in solar radiation uncertainty,Germany, part of Springer Nature 2017.

6-Arman Arefi, Parviz Ahmadi Moghaddam, Asad Modarres Motlagh & Ali Hassanpour, 2018, Towards real-time speckle image processing for mealiness assessment in apple fruit.

7-Hamid Taghavifar, Asad Modarres Motlagh, Aref Mardani, Ali Hassanpour, Ashkan Haji Hosseinloo, Leyla Taghavifar, Chongfeng Wei, 2016, APPRAISAL OF TAKAGI–SUGENO TYPE NEURO-FUZZY NETWORK SYSTEM WITH A MODIFIED DIFFERENTIAL EVOLUTION METHOD TO PREDICT NONLINEAR WHEEL DYNAMICS CAUSED BY ROAD IRREGULARITIES.

8-Hamid Taghavifar a,⇑ , Asad Modarres Motlagh a , Aref Mardani a , Ali Hassanpour a , Ashkan Haji Hosseinloo b , Chongfeng Wei, 2016, The induced shock and impact force as affected by the obstacle geometric factors during tire-obstacle collision dynamics.

9-Negar Afaghi , Asad modarres motlagh , Seied Sadegh Seiedlou , Ali Hasanpour, 2013, Simulation shrinkage and stress generated during convective drying of carrot slices,International journal of Advanced Biological and Biomedical Research.

10-Rahim Mohammadi, Moein Mehrtash, Moeid Mehrtash, Nava Hassani, Ali Hassanpour, 2016, Effect of Platelet Rich Plasma Combined with Chitosan Biodegradable Film on Full-Thickness Wound Healing in Rat Model,Bulletin of Emergency And Trauma.

11-Arman Arefi, Parviz Ahmadi Moghaddam, Kaveh Mollazade, Ali Hassanpour, Constantino Valero, and Aoife Gowen, 2015, Mealiness Detection in Agricultural Crops: Destructive and Nondestructive Tests: A Review,Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety.

12-Arman Arefia , Parviz Ahmadi Moghaddama , Ali Hassanpoura , Kaveh Mollazadeb, *, Asad Modarres Motlagh, 2015, Non-destructive identification of mealy apples using biospeckle imaging,Postharvest Biology and Technology.

13-حامد جانی سرناوی، علی محمد نیک بخت، علی حسن پور، فیض الله شهبازی، 1394، ارائه ی یک الگوریتم تحلیلی حالت پایای جدید برای مدلسازی عملکرد حرارتی سالانه ی یک هوا گرمکن خورشیدی در شرایط اقلیمی ارومیه،نشریه انرژی ایران، 18،1.

14-علی حسن پور، اسعد مدرس مطلق، محسن اسمعیلی، علاالدین رحمانیدیدار، 1390، تغییرات خواص مکانیکی انگور سفید بیدانه در طی رسیدن،پژوهش های صنایع غذایی.

15-علی حسن پور، محسن اسمعیلی، اسعد مدرس مطلق، علاالدین رحمانی دیدار و مقداد نصیری، 1389، تعیین نسبت پواسون و مدول الاستیسیته‌ در دورهی رسیدن انگور سفید بیدانه،پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی.

16-علی حسن پور، محسن اسمعیلی، اسعد مدرس مطلق و علاالدین رحمانی دیدار، 1389، تغییرات خواص ویسکو الاستیک انگور سفید بیدانه در طی رسیدن،پژوهش‌های صنایع غذایی، 2،203.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1-مهرداد فوج لعلی، پرویز احمدی مقدم، علی حسن پور، وحید رستم پور، 1397 ،وان، ترکیه، preparation and evaluation of piezoelectric transducer Non destructive system for instant evaluation of apple bruise،International Agricultural Science Congress.

2-مهدی خاتمی مرند، علی حسن پور، فاروق شریفیان، 1398، طراحی و ساخت دستگاه پرس قرص گیاهان دارویی،اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر ،ارومیه.

3-حمیدرضا دل افروز غازانی، علی حسن پور، شهرام آرمیده، 1397، بررسی عملکرد دستگاه ازن ساز طراحی شده روی بار میکروبی سبزیجات محلی در مقایسه با روشهای معمول،یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان.

4-حسن شهبازی، علی حسن پور، 1395 ،، ساخت حفره ساز پنوماتیکی کارنده آفتابگردان،دهمین کنگره ی ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشینهای کشاورزی) و مکانیزاسیون، دانشگاه فردوسی مشهد ایران.

5-سعید آقاعزیزی، علی حسن پور، محسن اسمعیلی، 2016، بررسی و مقایسه اثر آبخوردگی، روي نیرو و انرژي شکست انگور بیدانه سفید قبل و پس از برداشت،Global conference on new approaches in agriculture and environment with the focus on sustainable development and safe products.

6-مهناز سرشار، آرش محبی، علی حسن پور، 1394، بررسی باد بردگی ذرات سم در سمپاش مزرعه ای بوم دار با استفاده از فن آوری پردازش تصویر،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون.

7-آرمان عارفی، پرویز احمدی مقدم، کاوه ملازاده، علی حسن پور و اسعد مدرس مطلق، 1394، بررسی پدیده آردی شدن در میوه سیب رقم رد دلیسش از طریق تکنیک بایواسپکل،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون.

8-مهناز سرشار، آرش محبی، علی حسن پور، 1394، بررسی تاثیر جهت باد بر روی اندازه و بادبردگی ذرات سم،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون.

9-ناصر مهریاری لیما، یاسر نوربخش ،نصیر موسی بابائی ، علی حسن پور، 1387، بررسی خواص بیو مکانیک چوب فندق،پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون.

10-سعید آقاعزیزی، علی حسن پور، محسن اسمعیلی، 1394، تاثیر مجاورت با آب بر روی خواص فیزیکی انگور بیدانه سفید،دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری.

11-نگار آفاقی سردرود، اسعد مدرس مطلق، علی حسن پور، سید صادق سیدلو، 1392، شبیه سازی انتقال جرم و حرارت ورقه‌های هویچ در خشک کن‌های همرفتی،هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون.

12-نگار آفاقی سردرود، اسعد مدرس مطلق، سید صادق سیدلو، علی حسن پور، 1392، شبیه سازی چروکیدگی ورقه‌های هویچ در خشک شدن با جریان همرفتی،هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون.

13-حامد جانی سرناوی، علی محمدنیک‌بخت، علی حسن پور، فیض‌اله شهبازی، 2015، عدم قطعیت در اندازه گیری تابش خورشید،2nd International Conference and Exhibition on Solar Energy (ICESE)2015.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-مهدی بهفر، رحیم حب نقی و علی حسن پور، 1396، تاثیر تجویز خوراکی کورکومین بر التیام جراحت تجربی زردپی آشیل در رت: مطالعۀ آسیب شناسی، بیومکانیکی و عملکردی،درون دانشگاهی.

2-علی حسن پور ، 1397، آزمون و ارزیابی دستگاه کدو کوب،طرح تحقیقاتی.
پایان نامه ها (17)

1-راهب فروتن بیگباغلو، 1399، طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تشخیص تقلبات شیر گاو ر، رسالۀ دکتری .

2-حمید تقوی فر، 1395، بررسی دینامیک ترانزینت و ارتعاش مکانیکی برهم کنش چرخ-بستر با در نظر گرفتن پروفیل مسیر، رسالۀ دکتری .

3-حامد جانی سرناوی، 1396، مدلسازی ساخت و ارزیابی یک هوا گرمکن خورشیدی صفحه تخت برای تامین مصارف صنایع کشاورزی و غذایی، رسالۀ دکتری .

4-مهدی خاتمی مرند، 1398، طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه پرس قرص، پایان نامه کارشناسی ارشد.

5-رحمان محب زاده، 1395، ساخت و ارزیابی کارنده¬ی آفتابگردان، پایان نامه کارشناسی ارشد.

6-آرمان عارفی، 1394، تشخیص و طبقه بندی آردی شدن سیب (رد دلیشس) با استفاده از روش غیر مخرب بایو اسپکل، رسالۀ دکتری .

7-مهرداد فوج لعلی، 1396، تشخیص غیر مخرب کوفتگی در سیب (رقم قرمز) با استفاده از ترنسدیوسرهای پیزو الکتریک، رسالۀ دکتری .

8-چمران فیضی، 1397، طراحی،ساخت وارزیابی دماغه برداشت نخود با مکانیزم تیغه های چرخشی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

9-حمیدرضا دل افروز غازانی، 1397، بررسی فرایندضدعفونی سبزیجات با استفاده از روش‌های ایمن و مقایسه آن با ضدعفونی کننده تجاری سبزیجات، پایان نامه کارشناسی ارشد.

10-سالار حاجی‌زاده، 1397، درجه بندی کیفی تخم کدو به کمک پردازش تصویر، پایان نامه کارشناسی ارشد.

11-عادل رضوانی¬وند فنائی، 1398، طراحی و شبیه سازی ترموکمپرسور بخار به منظور کاهش مصرف انرژی در خط کریستالیزاسیون شکر به کمک دینامیک سیالات محاسباتی، رسالۀ دکتری .

12-ایرج بردبار گسکریی، 1396، اثر دما و دبي هواي ورودي بر راندمان خشک کردن و کيفيت تبديل سه رقم برنج در خشک کن هاي بستر خوابيده، پایان نامه کارشناسی ارشد.

13-حسن شهبازی، 1395، ساخت و ارزیابی حفره ساز کارنده آفتابگردان، پایان نامه کارشناسی ارشد.

14-سعید آقا عزیزی، 1395، آنالیز اثر بارندگی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی انگور بیدانه ی سفید، پایان نامه کارشناسی ارشد.

15-رامین زربیل نژاد، 1393، بررسی ریزش انگور سفید بیدانه در فرآیند حمل و نقل، پایان نامه کارشناسی ارشد.

16-نگار آفاقی سردرود، 1392، شبیه¬سازی چروکیدگی هویج در حین خشک شدن با استفاده از خشک کن¬های همرفتی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

17-مهناز سرشار، 1393، بررسي بادبردگي ذرات سم در سمپاش هاي تراكتوري مزرعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، پایان نامه كارشناسي ارشد.
دروس تدریس شده (8)

1-طراحی ماشینهای کشاورزی پیشرفته ، دکتری،ادامه دارد.

2-مهندسي پس از برداشت ، دکتری،ادامه دارد.

3-خواص مهندسی مواد بیولوژیکی ، کارشناسی ارشد،ادامه دارد.

4-آزمایشگاه مقاومت مصالح، کارشناسی،ادامه دارد.

5-طراحی ماشینهای کاشت و داشت، کارشناسی،ادامه دارد.

6-کارورزی 2، کارشناسی،ادامه دارد.

7-مقاومت مصالح 2، کارشناسی،ادامه دارد.

8-مقاومت مصالح 1، کارشناسی،ادامه دارد.