بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • حمید حسن پور
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-حمید حسن پور و شاهین علیزاده, 2016, Evaluation of phenolic compound, antioxidant activities and antioxidant enzymes of barberry genotypes in Iran,Scientia Horticulturae.

2-حمید حسن پور، محمد علی شیری, 2014, Propagation of Iranian Cornelian Cherry (Cornus mas L.) by L.) by Rooted Stem Cuttings,Notulae Scientia Biologicae, 6,2.

3-حمید حسن پور, 2014, Effect of Aloe vera gel coating on antioxidant capacity, antioxidant enzyme activities and decay in raspberry fruit,LW T - Food Science and Technology.

4-حمید حسن پور، افسانه یوسف پور، مرتضی سلیمانی، جواد رضا پور, 2013, Enhancement of antioxidant capacity of cornelian cherry (Cornus mas ) fruit by postharvest calcium treatment,Scientia Horticulturae.

5-مرتضی سلیمانی اقدم، افسانه یوسف پور، حمید حسن پور و جواد رضا پور, 2013, Enhancement of antioxidant capacity of cornelian cherry (Cornus mas )fruit by postharvest calcium treatment,Scientia Horticulturae.

6-حمید حسن پور، افسانه یوسف پور، مرتضی سلیمانی، جواد رضا پور, 2013, Postharvest salicylic acid treatment enhances antioxidant potential of cornelian cherry fruit,Scientia Horticulturae.

7-حمید حسن پور, 2013, Postharvest salicylic acid treatment enhances antioxidant potential ofcornelian cherry fruit,Scientia Horticulturae.

8-حمید حسن پور، یوسف حمیداوغلی و حبیب الله سمعیع زاده, 2013, Estimation of genetic diversity in som e Iranian corneliancherries ( Cornus mas L.) accessions using ISSR markers,Biochemi cal Systematics and Ecology.

9-حمید حسن پور، یوسف حمید اوغلی، حبیب الله سمیع زاده, 2013, Estimation of genetic diversity in some Iranian corneliancherries ( Cornus mas L.) accessions using ISSR markers,Biochemical Systematics and Ecology.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1394، بررسی اثر تیمار گاما آمینو بتریک اسید بر روی کیفت پس از برداشت گیلاس رقم تک دانه مشهد،دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، تهران،ایران.