• نام و نام خانوادگی
  • حمید حسن پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
  • h.hasanpour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حمید حسن پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-حمید حسن پور و شاهین علیزاده, "Evaluation of phenolic compound, antioxidant activities and antioxidant enzymes of barberry genotypes in Iran", Scientia Horticulturae, 2016.

2-حمید حسن پور، محمد علی شیری, "Propagation of Iranian Cornelian Cherry (Cornus mas L.) by L.) by Rooted Stem Cuttings", Notulae Scientia Biologicae, 2014, 6,2.

3-حمید حسن پور, "Effect of Aloe vera gel coating on antioxidant capacity, antioxidant enzyme activities and decay in raspberry fruit", LW T - Food Science and Technology, 2014.

4-حمید حسن پور، افسانه یوسف پور، مرتضی سلیمانی، جواد رضا پور, "Enhancement of antioxidant capacity of cornelian cherry (Cornus mas ) fruit by postharvest calcium treatment", Scientia Horticulturae, 2013.

5-مرتضی سلیمانی اقدم، افسانه یوسف پور، حمید حسن پور و جواد رضا پور, "Enhancement of antioxidant capacity of cornelian cherry (Cornus mas )fruit by postharvest calcium treatment", Scientia Horticulturae, 2013.

6-حمید حسن پور، افسانه یوسف پور، مرتضی سلیمانی، جواد رضا پور, "Postharvest salicylic acid treatment enhances antioxidant potential of cornelian cherry fruit", Scientia Horticulturae, 2013.

7-حمید حسن پور, "Postharvest salicylic acid treatment enhances antioxidant potential ofcornelian cherry fruit", Scientia Horticulturae, 2013.

8-حمید حسن پور، یوسف حمیداوغلی و حبیب الله سمعیع زاده, "Estimation of genetic diversity in som e Iranian corneliancherries ( Cornus mas L.) accessions using ISSR markers", Biochemi cal Systematics and Ecology, 2013.

9-حمید حسن پور، یوسف حمید اوغلی، حبیب الله سمیع زاده, "Estimation of genetic diversity in some Iranian corneliancherries ( Cornus mas L.) accessions using ISSR markers", Biochemical Systematics and Ecology, 2013.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "بررسی اثر تیمار گاما آمینو بتریک اسید بر روی کیفت پس از برداشت گیلاس رقم تک دانه مشهد", دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی, 1394, تهران,ایران.