• نام و نام خانوادگی
  • جلال جلیلیان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (31)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (75)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (18)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جلال جلیلیان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-د کتری تخصصی، زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، زراعت،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، تولیدات گیاهی،دانشگاه شیراز.
مقالات ژورنال (31)

1-نصرت اله عباسی، جلال جليليان و محمد جواد زارع.، 1395، . ارزیابی کارایی باکتری Azospirillum در تلقیح جداگانه و در ترکیب با باکتری حل کننده فسفات Bacillus megaterium بر کاهش اثر تنش شوری در گیاه ماش،نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی. ، 41: 40-26..

2-Nasiri T. Pirzad A. and Jalilian J, 2015, ?How Does Nitrogen and Irrigation Change the Productivity of Salicornia europaea in Saline Soil,Journal of Medicinal Plants and By-products, 4 (2), 147-153..

3-Jalilian J. and Delkhoshi H, 2014, HOW MUCH, LEAVES NEAR THE EAR CONTRIBUTE ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF MAIZE ?,Cercetari Agronomice in Moldova, 47 (2), 5-12.

4-Jalilian J. Khalilzadeh R. and Khanpaye E, 2014, Improving of Barley Seedling Growth by Seed Priming Under Water Deficit Stress,Journal of Stress Physiology and Biochemistry, 10(2): 125-134..

5-Habibzadeh Y. Pirzad A. Zardashti MR. Jalilian J. and Eini O, 2013, Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Seed and Protein Yield under Water-Deficit Stress in Mung Bean,Agronomy Journal, 105(1):79-84.

6-Jalilian J. and Mohsennia O, 2013, EFFECTS OF SUPERABSORBENT AND IRRIGATIONREGIME ON SEEDLING GROWTHCHARACTERISTICS OF BARLEY,CERCETARI AGRONOMICE IN MOLDOVA, 46 (3), 11-19..

7-Jalilian J. Modarres-Sanavy SAM. SF Saberali SF. and Sadat-Asilan K, 2012, Effects of the combination of beneficial microbes and nitrogen on sunflower seed,Field Crops Research, 127: 26-34..

8-Delkhoshi H. and Jalilian J, 2012, Effect of pre-sowing seed treatment and spraying of bio-organic nutrient on yield and yield components of maize (Zea mays L.),International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3 (9):1867-1873. .

9-Mohsennia O. and Jalilian J, 2012, Response of safflower Seed quality characteristics to different soil fertility systems and irrigation disruption,International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3 (5):968-976..

10-Khalilzadeh R.Tajbakhsh M. and Jalilian J, 2012, Effect of foliar application of bio-organic fertilizers and urea on yield and yield components characteristics of mung bean,International Journal of Agriculture: Research and Review, 2 (5): 639-645..

11-Kohnaward P. Jalilian J.and Pirzad A, 2012, Effect of foliar application of Micro-nutrients on yield and yield components of safflower under conventional and ecological cropping systems,International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3: 1460-1469..

12-Khalilzadeh R.Tajbakhsh M. and Jalilian J, 2012, Growth characteristics of mung bean (Vigna radiata L.) affected by foliar application of urea and bio-organic fertilizers,International Journal of Agriculture and Crop Science, 4 (10): 637-642..

13-Jalilian J, 2012, Sustainability assessment of wheat-sugar beet agro ecosystem (Case study: Piranshahr County),International Journal of Agriculture and Crop Science, 4 (10), 609-615..

14-موسی ایزدخواه شیشوان ; مهدی تاجبخش شیشوان ; جلال جلیلیان ; بهمن پاسبان اسلام، 1394، واکنش شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار واندازه بذر ژنوتیپ های پیاز(Allium cepa L.)،نشریه پژوهشهای زراعی ایران.

15-جلال جلیلیان و سعید حیدرزاده، 1394، اثر گیاهان پوششی، کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius)،دانش کشاورزی و تولید پایدار.

16-جلال جلیلیان و نبی خلیلی اقدم، 1394، تاثیر دماهای متناوب بر سرعت جوانه زنی بذر منداب (Eruca sativa)،مجله پژوهشهای بذر ایران.

17-جلال جلیلیان، عظیمه خاده و علیرضا پیرزاد، 1394، اثر محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک،به زراعی کشاورزی.

18-جلال جلیلیان، 1394، سهم شیب مزرعه و کاربرد منابع مختلف کودی در تشکیل عملکرد گندم،به زراعی کشاورزی.

19-منیر نظری، سیف الله فلاح، شهرام کیانی و جلال جلیلیان، 1393، تأثیر ترکیب کودهای شیمیایی و زیستی بر میزان کادمیوم و پارامترهای رشدی گیاه دارویی شنبلیله در یک خاک آلوده به کادمیوم،مدیریت خاک و تولید پایدار.

20-جلال جلیلیان و راضیه خلیل زاده، 1393، اثر محلول پاشی اوره و برخی محرک های رشد بر عملکرد ماش و جوانه زنی بذور حاصله تحت تنش شوری،پژوهش در علوم زراعی.

21-سعید حیدرزاده و جلال جلیلیان، 1393، تغییرات عملکرد گیاهان پوششی در کشت مخلوط با گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت سامانه‌های مختلف کودی و آلودگی به علف‌های هرز،پژوهش در گیاهان زراعی.

22-علیرضا پیرزاد و جلال جلیلیان، 1393، جبران کاهش تولید بیوماس ماش سبز.(Vigna radiate L) ناشی از قطع آبیاری با کاربرد مقادیر مختلف زئولیت،پژوهش در اکوسیستم های زراعی.

23-علیرضا پیرزاد، یعقوب حبیب زاده و جلال جلیلیان، 1393، تغییرات عملکرد دانه ماش ( Vigna radiata L ) در همزیستی با قارچ های میکوریزا تحت تنش رطوبتی،پژوهش در گیاهان زراعی.

24-یعقوب حبیب زاده، علیرضا پیر زاد، زردشتی،جلال جلیلیان، علیرضا عیوضی، حیدر طایفه رضایی، 1392، اثر میکوریزا آربوسکولار بر کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه ماش در شرایط تنش آبی،پژوهش و سازندگی-زراعت.

25-یعقوب حبیب زاده، محمد رضا زردشتی، علیرضا پیرزاد، جلال جلیلیان، 1392، اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش تحت تنش کم آبی،پژوهش و سازندگی -زراعت.

26-امید محسن نیا و جلال جلیلیان، 1392، اثر تغذیه گیاهی بر برخی صفات مرفولوژیک و میزان پروتئین گلرنگ تحت رژیمهای مختلف آبیاری،تولید گیاهان زراعی.

27-یعقوب حبیب زاده، محمدرضا زردشتی، علیرضا پیرزاد، جلال جلیلیان، 1391، اثر قارچ ریشه های آربوسکولار بر شاخص های رشد و عملکرد دانه ماش (Vigna radiata L. (Wilczk)) تحت تنش کم آبی،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، 16:57-69.

28-امید محسن نیا و جلال جلیلیان، 1391، اثر تنش خشکی و منابع کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)،نشریه بوم شناسی کشاورزی.

29-ادریس خوان پایه و جلال جلیلیان، 1391، اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و پیش تیمار بذر بر برخی خصوصیات مورفولوژی و عملکرد نخود دیم،پژوهش در گیاهان زراعی.

30-اعظم قربانی، جلال جلیلیان، رضا امیرنیا، 1391، اثر پیش تیمار بذر و سوپرجاذب بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نخود تیپ کابلی،پژوهش در گیاهان زراعی، 1،1.

31-پریناز کوه نورد، جلال جلیلیان، علیرضا پیرزاد، 1390، اثر محلول‌پاشی عناصر کم‌مصرف بر برخی صفات زراعی گلرنگ در نظام‌‌‌های زراعی رایج و اکولوژیک،دانش زراعت.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (75)

1- 1392, Allocation of biomass to seed and oil of Salicornia europeae by irrigation and nitrogen,دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, ارومیه,ایران.

2- 1392, Biomass and yield of Salicornia europeae affected by irrigation levels and Nitrogen fertilizer,دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, ارومیه,ایران.

3- 2015, Effect of biological and chemical phosphorus on percentage of colonization, nitrogen, protein and phosphorus amount of pot marigold (Calendula officinalis L.) under water deficit condition,2nd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2), آنتالیا,ترکیه.

4- 2015, Effect of biological and chemical phosphorus on photosynthetic pigments, water content and osmolytes of pot marigold (Calendula officinalis L.) under water deficit condition,2nd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2), آنتالیا,ترکیه.

5- 2015, THE EFFECT OF FARM SLOPE AND APPLICATION OF DIFFERENT FERTILIZER SOURCES ON WHEAT YIELD,Agrosym 2015) VI International Scientific Agriculture Symposium), جاهورنیا در حومه سارایوو,بوسنی و هرزگویین.

6- 1393، اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط بر میزان علوفه تولیدی گلرنگ/گاودانه تحت سیستم های مختلف کاشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

7- 1393، اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط گلرنگ/گاودانه بر روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد گاودانه تحت نظام‌های متفاوت کشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

8- 1394، اثر آبیاری تکمیلی و تعداد ردیفهای کاشت بر روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد نخود سیاه،سومین همایش ملی تغییر اقلیم، ارومیه،ایران.

9- 1389، اثر باکتری سودوموناس فلورسنس بر جوانه زنی بذور ماش در شرایط تنش کم آبی،سومین همایش ملی حبوبات، کرمانشاه،ایران.

10- 1388، اثر باکتریهای افزاینده رشد گیاه بر ترکیب اسیدهای چرب آفتابگردان در شرایط تنش کم آبی. همایش ملی گیاهان دانه روغنی،همایش ملی گیاهان دانه روغنی، اصفهان،ایران.

11- 1391، اثر بذرمال و تغذیه برگی کود‌‌های زیستی و آلی بر برخی صفات زراعی ذرت،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

12- 1391، اثر تغذیه برگی و نظام های مختلف زراعی بر برخی صفات مورفولوژیک گلرنگ،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

13- 1390، اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ در سطوح مختلف تغذیه گیاهی،پنجمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

14- 1388، اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و کودهای کود‌های زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان،همایش ملی گیاهان دانه روغنی، اصفهان،ایران.

15- 1391، اثر روش‌های تیمار بذر و محلول پاشی کود‌‌های زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

16- 1390، اثر زمان قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف حاصلخیزی خاک بر برخی صفات زراعی گلرنگ،پنجمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

17- 1392، اثر سیستم های مختلف خاک ورزی و پیش تیمار بذر بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی و میزان گره زایی ریشه نخود،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

18- 1393، اثر سیستم‌های کودی و گیاه پوششی خلر بر بیوماس تر علف‌های هرز گلرنگ،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

19- 1393، اثر سیستمهای کودی و گیاه پوششی ماشک بر وزن خشک علفهای هرز در زراعت گلرنگ،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

20- 1392، اثر شیب زمین و منابع مختلف تغذیه گیاهی بر روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد گندم،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

21- 1393، اثر شیب مزرعه بر تغییرات وزن خشک تجمعی برگ گندم تحت تاثیر منابع مختلف کودی،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

22- 1389، اثر قارچ های میکوریزا بر شاخص های رشد و عملکرد دانه در ماش تحت تنش کم آبی،سومین همایش ملی حبوبات، کرمانشاه،ایران.

23- 1393، اثر گیاهان پوششی بر زیست توده علف های هرز در زراعت پرنهاده گلرنگ،همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران،ایران.

24- 1393، اثر گیاهان پوششی بر زیست توده علف‌های هرز در زراعت گلرنگ تحت سیستم کودی ارگانیک،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

25- 1393، اثر گیاهان پوششی بر زیست توده علفهای هرز گلرنگ،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

26- 1393، اثر گیاهان پوششی و سیستم کودی کم‌نهاده بر زیست توده علف‌های هرز در زراعت گلرنگ،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

27- 1391، اثر محلول پاشی عصاره کودهای آلی، بیولوژیکی و وره بر روابط بین خصوصیات مورفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه ماش،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

28- 1389، اثر میکوریزا آربوسکولار بر درصد و عملکرد پروتئین ماش تحت تنش کم آبی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

29- 1389، اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و صفات گیاهی ماش تحت تنش کم آبی،سومین همایش ملی حبوبات، کرمانشاه،ایران.

30- 1393، اثر نظام های مختلف کودی و گیاه پوششی ماشک بر رونذ تغییرات وزن تر علف های هرز در،همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران،ایران.

31- 1393، اثر نوع کود بر روند تجمع زیست توده گندم تحت شیب‌های مختلف مزرعه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

32- 1391، اثر نیترات پتاسیم بر خصوصیات جوانه زنی بذور گلرنگ در شرایط تنش کم آبی،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

33- 1393، اثر همجواری گیاهان پوششی در زراعت گلرنگ بر زیست توده علف‌های هرز تحت سیستم کودی متوسط‌نهاده،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

34- 1390، ارزیابی پایداری اکولوژیکی نظام زراعی گندم-چغندرقند در شرایط اقلیمی نقده،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

35- 1391، ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور گلرنگ تولید شده تحت شرایط سیستم های مختلف حاصلخیزی خاک و قطع آبیاری در مزرعه،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

36- 1390، ارزیابی میزان تنفس چهار رقم نخود در مرحله جوانه‌زنی و رشد گیاهچه،چهارمین همایش ملی حبوبات ایران، اراک،ایران.

37- 1391، بررسی اثر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی، بیولوژیک و اوره بر شاخص‌های مورفولوژیک ریشه ماش در شرایط گلخانه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

38- 1389، بررسی اثر میکوریزا بر روند رشد بوته و عملکرد دانه ماش تحت تنش خشکی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

39- 1392، بررسی اثر نظامهای تغذیه گیاهی و محلولپاشی آهن و روی بر روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد ماش،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان، سنندج،ایران.

40- 1390، بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ماش تحت شرایط تنش کم‌آبی،چهارمین همایش ملی حبوبات ایران، اراک،ایران.

41- 1389، بررسی برخی از شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی بادرشبو در واکنش به کودهای زیستی سودوموناس و ازتوباکتر در شرایط تنش شوری،همایش ملی گیاهان دارویی. جهاد دانشگاهی واحد مازندران، ساری،ایران.

42- 1390، بررسی برخی صفات زراعی نخود دیم در واکنش به کاربرد سطوح متفاوت پرایمینگ و سوپرجاذب،چهارمین همایش ملی حبوبات ایران، اراک،ایران.

43- 1392، بررسی برخی صفات کمی ماش در واکنش به کاربرد نظامهای جداگانه و تلفیقی تغذیه شیمیایی، ارگانیک و محلولپاشی آهن و روی،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی-دانشگاه کردستان، سنندج،ایران.

44- 1393، بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و زمان¬های برداشت بر برخی خصوصیات کمی نعناع فلفلی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

45- 1388، بررسی تغییرات رشد و نموی آفتابگردان در واکنش به کودهای زیستی و رژیم های مختلف آبیاری،اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی.

46- 1393، بررسی تغییرات عملکرد گندم در واکنش به کاربرد منابع مختلف کودی تحت شیب‌های متفاوت مزرعه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

47- 1393، بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در کشت مخلوط با گاودانه تحت سیستم¬ها و الگوهای مختلف کشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

48- 1392، بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد نخود تحت تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و پیش تیمار بذر،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

49- 1391، بررسی روابط بین عملکرد و برخی صفات کیفی گلرنگ تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و سیستم های مختلف حاصلخیزی خاک،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

50- 1393، بررسی روند تجمع بیوماس علف‌های هرز در زراعت گلرنگ تحت سیستم‌های کودی و گیاه پوششی شبدر،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

51- 1393، بررسی روند تغییرات وزن خشک تجمعی ساقه گندم در واکنش به کاربرد منابع متفاوت کودی تحت سطوح مختلف شیب،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

52- 1392، بررسی عملکرد گندم در شرایط شیب های متفاوت و کاربرد تیمارهای مختلفکودی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

53- 1393، بررسی واکنش رشدی علف‌های هرز در زراعت گلرنگ تحت سیستم‌های مختلف تغذیه و گیاه پوششی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

54- 1388، بررسی وضعیت فلورسانس و میزان کلرفیل برگ آفتابگردان به کودهای زیستی در سطوح مختلف تنش رطوبتی،اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی.

55- 1394، بهبود عملکرد دانه گیاه دارویی همیشه بهار ) Calendula officinalis L. ( در شرایط کمبود آب توسط منابع فسفر،سومین همایش ملی تغییر اقلیم، ارومیه،ایران.

56- 1392، بیان تنش- القایی ژن mtlD در گیاهان تراریخته چغندرقند تحمل به تنش شوری را افزایش میدهد،هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی، تهران،ایران.

57- 1392، بیان فزاوان تنش-القایی ژن mtlD تحت کنتزل راه انداز rd29A آرابیدوپسیس در گیاهان تزاریخته چغندر قند تحت تنش خشکی،هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی، تهران،ایران.

58- 1391، تاثیر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گیاه کلزا در شرایط آزمایشگاه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

59- 1391، تاثیر تنش کم آبی بر نحوه جوانه زنی ارقام مختلف گیاه کلزا در شرایط آزمایشگاه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

60- 1391، تاثیر قطع ابیاری در مراحل مختلف رشد روی ویژگی های مورفولوژیک و شاخص برداشت ماش سبز با کاربرد مقادیر مختلف زئولیت،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

61- 1391، تاثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف و سیستم های مختلف کشت بر روابط بین صفات زراعی گلرنگ،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

62- 1391، تاثیر مقادیر مختلف زئولیت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ماش سبز (Vigna radiate L.) تحت شرایط خشکی پایان فصل،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

63- 1393، تاثیر مقادیر مختلف زئولیت روی عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک ماش سبز طی سطوح مختلف قطع آبیاری،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

64- 1391، تغییرات خصوصیات مورفولوژیک اندام هوایی ماش تحت تأثیر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی، بیولوژیک و اوره،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

65- 1393، تغییرات خصوصیات مورفولوژیک نعناع فلفلی تحت تأثیر کود بیولوژیک و کود دامی در زمان¬های مختلف برداشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

66- 1394، تغییرات عملکرد دانه و برخی اجزای عملکرد گیاه همیشه بهار ) Calendula officinalis L. ( تحت تاثیر منابع مختلف کود فسفره،سومین همایش ملی تغییر اقلیم، ارومیه،ایران.

67- 1391، تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی در نظام های رایج و اکولوژیک،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

68- 1391، تغییرات میزان روغن و پروتئین ذرت در واکنش به روش‌های تیمار بذر و استعمال برگی کود‌‌های زیستی و آلی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

69- 1390، ثر عصاره کودهای آلی (کمپوست زباله شهری و گیاهی) بر خصوصیات جوانه‌زنی نخود،پنجمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

70- 1392، سبی،سبیل، شب،شب.

71- 1389، کاربرد روش DGGE در مطالعه تنوع میکروبی خاک،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

72- 1394، معرفی مناسبترین گونه های گیاهی جهت کاشت در سیستم جنگل زراعی در مناطق دیم شهرستان اسلام آباد غرب،سومین همایش ملی تغییر اقلیم، ارومیه،ایران.

73- 1388، واکنش اسمولیت‌های برگ آفتابگردان به کودهای زیستی در سطوح مختلف تنش رطوبتی،همایش ملی گیاهان دانه روغنی، اصفهان،ایران.

74- 1393، واکنش برخی از خصوصیات رویشی نعناع فلفلی به کود‌های زیستی و شیمیایی در زمان¬های مختلف برداشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

75- 1389، واکنش جوانه زنی بذور گلرنگ به باکتری سودوموناس فلورسنس در سطوح مختلف تنش شوری،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1394، اثر میزان شیب مزرعه بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گندم تحت سیستم‌های مختلف تغذیه گیاهی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1391، ارزیابی پایداری اکولوژیکی نظام زراعی گندم- چغندرقند در استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی شهرستانهای نقده و پیرانشهر)،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (18)

1-فرزانه فيروز، 1393، خارپنبه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مستوره صالحي، 1393، بررسي تاثير كودهاي بيولوژيك و زمان هاي برداشت بر عملكرد كمي و كيفي نعناع فلفلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سعيد حيدرزاده، 1393، مديريت علف هاي هرز گلرنگ با استفاده از گياهان پوششي در سيستمهاي كودي رايج و اكولوژيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-موسي ايزدخواه، 1393، تاثير پسش تيمار و اندازه بذر بر عملكرد و ويژگي هاي مرفوفيزيولوژيكي ارقام پياز خوراكي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

5-توران نصيري، 1392، اثر سطوح آبياري و كود نيتروژن بر رشد و عملكرد ساليكورنيا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-عظيمه خاده، 1392، مطالعه اثر نظام‌هاي جداگانه و تلفيقي تغذيه شيميايي، ارگانيك و محلول پاشي آهن و روي بر برخي خصوصيات كمي و كيفي ماش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-ادريس خوان پايه، 1392، بررسي روش‌هاي مختلف خاك ورزي و پرايمينگ بذر بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود ديم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سحر عباس زاده ساريجالو، 1391، تاثير آبياري تكميلي و پرايمينگ بر عملكرد و برخي خصوصيات كمي و كيفي ماشك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ستاره محمد جعفري، 1391، انتقال ژن رمز كننده Mannitol-1-phosphate dehydrogenase به چغندرقند بواسطه Agrobacterium tumefacium، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

10-راضيه خليل زاده، 1391، اثر محلول پاشي عصاره كودهاي آلي، بيولوژيك و اوره بر برخي خصوصيات كمي و كيفي ماش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-اعظم قرباني، 1391، اثر پرايمينگ بذر و سوپرجاذب بر برخي خصوصيات كمي و كيفي نخود ديم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-حامد دلخوشي، 1391، اثر محلول پاشي و بذر مال كودهاي زيستي و آلي بر برخي خصوصيات كمي و كيفي ذرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-اميد محسن نيا، 1390، اثر زمان قطع آبياري بر برخي خصوصيات كمي و كيفي گلرنگ تحت سيستم هاي مختلف حاصلخيزي خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-علي رنجبر، 1391، بررسي زنده ماني (قابليت زيست) گياهچه در ژنوتيپ هاي كلزا تحت تنش كم آبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

15-احسان ساكي نژاد، 1391، بررسي كاربرد كودهاي بيولوژيك بر عملكرد كمي و كيفي گياه علوفه اي اسپرس در دورهاي مختلف آبياري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-وحيد اكبري پابندي، 1391، تاثير سطوح مختلف زئوليت و قطع آبياري روي رشد و عملكرد ماش سبز(Vigna radiata L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-پريناز كوهنورد، 1391، اثر محلول پاشي عناصر ريزمغذي بر خصوصيات آگرواكولوژيك گلرنگ در نظام هاي زراعي رايج و اكولوژيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-يعقوب حبيب زاده، 1390، اثر قارچهاي ميكوريزا بر عملكرد ماش تحت تنش كم آبي، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.