• نام و نام خانوادگی
  • زهره جبارزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
  • z.jabbarzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • زهره جبارزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-طاهره قنبری، بهمن حسینی، زهره جبارزاده، علیرضا فرخزاد و علی شرفی, 2016, HIGH-FREQUENCY IN VITRO DIRECT SHOOTS REGENERATION FROM AXILLARY NODAL AND SHOOT TIP EXPLANTS OF CLARY SAGE(SALVIA SCLAREA L,Bulgarian Journal of Agricultural Science.

2-هادی حاجی پور و زهره جبارزاده, 2016, Effect of Foliar Application of Silicon on PhysiologicalResponses of Chrysanthemum (Dendranthema ×grandiflorum)at Two Different Growth Stages,Journal of Ornamental Plants.

3-احسان نادری سامانی، زهره جبارزاده، سیروس قبادی، مرضیه معتمدی, 2014, Effect of different concentrations of plant growth regulators on micropropagation of Lantana camara,Journal of medicinal Plant research.

4-منصوره صالحی، بهمن حسینی و زهره جبارزاده, 2014, High- frequency in vitro plantlet regeneration from apical bud as a novel explant of carum copticum L,Asian pacific journal of Tropical Biomedicine.

5-Ziba Habibi Dastjerd1, Zohreh Jabbarzadeh2, and Rasul Jalili Marandi, 2013, Interaction Effects of Chitosan, Benzyl‌adenine, and Gibberellic Acid on in Vitro Proliferation of M26 Apple Rootstock,horticulture environment and biotechnology.

6- 2010, Inter simple sequence repeat (ISSR) markers as,African Journal of Biotechnology.

7- 2010, Phylogenetic Relationships among Seven Old Rose Species Grown in,horticulture environment and biotechnology.

8- 2009, Optimization of DNA Extraction for ISSR Studies in Seven Important Rose Species of,American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture.

9- 2009, The Effect of Foliar-applied Salicylic Acid on Flowering of African Violet,Australian Journal of Basic and Applied Sciences.

10- 2005, Factors Affecting Tissue Culture of Damask Rose (Rosa Damascena Mill.),Scientia horticulture.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- 1391, effect of different hormonal combinations and concentrations on direct shoot regeneration from shoot tip explants of Carum copticum L.,کنگره ملی گیاهان دارویی, جزیره کیش,ایران.

2- 2005, effects of several variables on in vitro culture of damask rose (rosa damascena mill,proceedings of the ivth international symposium on rose research and cultivation, santa barbara,uinted states of america.

3- 1392, HIGH-FREQUENCY IN VITRO DIRECT SHOOTS REGENERETION,دومین کنگره ملی گیاهان دارویی, تهران,ایران.

4- 2003, Investigation on Micropropagation of Damask Rose,The Thired Iranian Congeress of Horticultural Science.

5- 1394، اثر بنزیل آدنین بر ویژگی های لاله رقم Royal ten،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

6- 1393، اثر پیش تیمار بذور با پاکلوبوترازول بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن پوآ رقم بارون تحت شرایط تنش خشکی،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

7- 1391، اثر تیمارهای مختلف شیمیایی در بهبود جوانه زنی مریم گلی کبیر در شرایط درون شیشه ای،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

8- 1382، اثرات مواد تنظیم کننده رشد بر ریزافزایی گل محمدی،سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

9- 1392، بررسی اثر اسموپرایمینگ روی جوانه زنی و رشد اولیه بذرهای مارگریت و قرنفل تحت شرایط شوری،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

10- 1393، بررسی اثر اسید سالیسلیک بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گل رز مینیاتوری رقم هفت رنگ،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

11- 1391، بررسی اثر ترکیبات و تنظیم کننده های رشد مختلف بر باززایی مستقیم ریزنمونه نوک شاخه مریم گلی کبیر،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

12- 1391، بررسی اثر ترکیبات و غلظت های مختلف هورمون TDZ و IAA بر باززایی مستقیم از ریزنمونه نوک شاخه مریم گلی کبیر،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

13- 1392، بررسی اثر رقم و بسترهای کشت مختلف بر ریشه زایی قلمه برگ بنفشه افریقایی،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

14- 1393، بررسی اثر سیلیکون بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی گل شب بو،اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، کرج،ایران.

15- 1392، بررسی اثر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی قلمه های یاس آبی،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

16- 1392، بررسی اثر غلظت های مختلف نیترات پتاسیم روی جوانه زنی بذر گیاهان شب بوی زرد و جعفری افریقایی،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

17- 1393، بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فتوسنتزی گل رز مینیاتوری رقم هفت رنگ،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

18- 1390، بررسی روابط فیلوژنتیکی گونه های ورد با استفاده از نشانگر ISSR،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

19- 1382، بررسی ریزافزایی گل محمدی،سومین کنگره علوم باغبانی ایران.

20- 1393، پاسخ های رشدی و فیزولوژیکی چمن پوآ رقم یوروگراس به پیش تیمار بذور با پاکلوبوترازول،اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، کرج،ایران.

21- 1393، تاثیر پاکلوبوترازول بر برخی خصوصیات کیفی و کارآیی مصرف آب دو رقم چمن پوآ،اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، کرج،ایران.

22- 1393، تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های رشدی و میزان مالون دی آلدهید دو رقم چمن پوآ،اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، کرج،ایران.

23- 1390، تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری گیاه سرخارگل در شرایط درون شیشه ای،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

24- 1394، تاثیر مالچهای مختلف بر میزان نسبی آب برگ، پرولین و قندهای محلول برگ در چهار نوع چمن فصل،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

25- 1393، تاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فتوسنتزی داوودی،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

26- 1390، تحلیلی بر روش های انبارداری سالم محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

27- 1388، روشی موثر برای استخراج dna ژنومی از 7 گونه مهم ورد در ایران،ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، رشت،ایران.

28- 1392، شاخه زایی درون شیشه ای شاه پسند درختی،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

29- 1393، کاربرد غلظت های مختلف نانو ذرات نقره در کنترل آلودگی قارچی و باکتریایی گلوکسینیا،اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، کرج،ایران.
پایان نامه ها (7)

1-هادي حاجي پور، 1393، تأثير محلول پاشي سيليكون بر برخي ويژگي‌هاي كمي و كيفي داوودي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رويا عباس نژاد، 1394، بررسي اثر شدت نور و محلول پاشي سيليكات كلسيم بر برخي ويژگي هاي كمي و كيفي شب بو(Matthiola incana L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-پروين طالبي، 1393، تأثير اسيد ساليسيليك و اسيد هيوميك بر برخي ويژگي‌هاي كمي و كيفي گل رز مينياتور رقم هفت رنگ (Rosa chinensis var. minima ‘Baby Masquerade’)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-منصوره صالحي، 1391، بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي درون شيشه اي گياه زنيان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-فرشته فرجي، 1393، بررسي تاثير پليمر سوپرجاذب A200 بر برخي خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك آفتابگردان زينتي رقم Red Fire، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-احسان نادري ساماني، 1392، بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي درون شيشه اي شاه پسند درختي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-طاهره قنبري، 1391، بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي درون شيشه اي مريم گلي كبير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.