بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (51)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
کتاب های چاپ شده (6)
پروژه های تحقیقاتی (5)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
جوایز و افتخارات (5)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • سجاد پیرسا شیروانه ده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (51)

1-Sh Sukhtezari H Almasi S Pirsa M Zandi MKh Pirouzifard، 1396، بررسی خصوصیات فیزیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی عصاره گیاه تشنه‌داری ،پژوهش های صنایع غذایی.

2-Sajad Pirsa، Mohammad Alizadeh and Nader ghahremannejad، 1396، اﺛﺮ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﮑﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﺑﻤﯿﻮه،علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.

3-Pirsa، Mohammad Alizadeh، Nasrin Faraji and Soheila Faraji، 1396، تشخیص تقلبات آبلیموی صنعتی در آبلیموی طبیعی با استفاده از آنالیز خواص فیزیکوشیمیایی آبلیمو و روش های آماری،علوم و صنایع غذایی ایران.

4-Pirsa، S. ، Gharuni، Sh. Pirmohammadi، R. ، Almasi، H. ، Poursattar Marjani، A، 1396، اندازه گیری رطوبت در نمونه های آرد با استفاده از حسگر گازی براساس نانوکامپوزیت پلی پیرول-اکسید روی،علوم و صنایع غذایی ایران.

5-Pirsa، S. ، Yazdani، I. ، Almasi، H. ، Alizadeh، M.، 1396، استفاده از فیبر پلی پیرول نانوساختار برای مطالعه اثر موسیلاژ به دانه بر پروفایل کروماتوگرافی گازی ترکیبات فرار، خصوصیات حسی و فیزیکوشیمیایی ماست،علوم و صنایع غذایی ایران.

6-Pirsa، S. ، Alizadeh، M. ، Ghahraman-nejad، N، 1396، تشخیص تقلبات روغن سویا در روغن کنجد بوسیله آنالیز پروفیل کروماتوگرام گازی مواد فرار روغن به روش ریز استخراج فاز جامد از فضای فوقانی با فیبرپلیمری نانوساختار،علوم و صنایع غذایی ایران.

7-Pirsa، S. Alizadeh، M. Ghahraman nejad، N، 1396، بهینه سازی استخراج ترکیبات فرار روغن کنجد با استفاده از فیبر پلی استر حاوی نانوذرات پلی پیرول به عنوان روش ریز استخراج فاز جامد از فضای فوقانی،علوم و صنایع غذایی ایران.

8-Pirsa، S. Mazhari، M. M، 1396، ارائه روشی جدید برای افزایش کیفیت آب میوه خرما با استفاه از هیدروژل پلی وینیل الکل،علوم و صنایع غذایی ایران.

9-S. Pirsa, R. Dalili, and I. Yazdani, Effects of Quince Seed Mucilage and Guar Gum on the Physicochemical and Sensory Properties of Doogh,J. Agr. Sci. Tech. (2018) Vol. 20: 485-494.

10-S. PIRSA, R. DALILI and I. YAZDANI, STUDY EFFECTS OF QUINCE SEED MUCILAGE AND GUAR GUM ON THE SENSORY CHARACTERISTICS AND THE VOLATILE COMPOUND PROFILE OF DOOGH BY GAS CHROMATOGRAPHY/NANO-SIZED POLYPYRROLE FIBER,Latin American Applied Research, 48:31-36 (2018).

11-Sajad Pirsa and Mohammad Mehdi Mazhari, Effects of L-Ascorbic Acid, Bentonite and Gelatin on Clarification of Apple Concentrate and Optimization with Desirability Function,Advance Journal of Food Science and Technology 13(7): 262-271, 2017..

12-Nader Ghahremannejad, Mohammad Alizadeh and Sajad Pirsa, Partial Substitute of Sugar with Date Concentrate in the Peach/Apple Juice and Study Physicochemical/Color Properties of Blend Fruit Juice,Advance Journal of Food Science and Technology 13(6): 236-252, 2017..

13-Pirsa, Sajad, Tohid Shamusi, and Ehsan Moghaddas Kia, Smart films based on bacterial cellulose nanofibers modified by conductive polypyrrole and zinc oxide nanoparticles,Journal of Applied Polymer Science 135, no. 34 (2018): 46617.

14-Zandi, Mohsen, Nazila Dardmeh, Sajad Pirsa, and Hadi Almasi, Migration of ohmic heating electrode components into a food.," پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 11, no. 3 (2015): 273-278..

15-Pirsa, Sajad, Reza Dalili, Alireza Imanlou, and Akbar Babaie, Surface Modification of Acrylic Fiber by Polyaniline-ZnO Nanocomposite and Its Application as a Portable Gas Sensor,Sensor Letters 15, no. 4 (2017): 345-350..

16-Pirsa, Sajad, Fast Determination of Water Content of Some Organic Solvents by Smart Sensor Based on PPy-Ag Nanoco,Nanoscience & Nanotechnology-Asia 6, no. 2 (2016): 119-127..

17-Karimi Sani, Iraj, Mohammad Alizadeh, Sajad Pirsa, and Ehsan Moghaddas Kia, Impact of operating parameters and wall material components on the characteristics of microencapsulated Melissa officinalis essential oil,Flavour and Fragrance Journal.

18-Jahanbakhsh, Ali, Sajad Pirsa, and Morteza Bahram, Main Group Chemistry 16, no. 2 (2017): 85-94., Synthesis and characterization of magnetic nanocomposites based on Hydrogel-Fe 3O 4 and application to remove of organic dye from waste water.

19-Pirsa, Sajad, Mohammad Alizadeh, and Nader Ghahreman Nezhad, Food Science and Technology 14, no. 64 (2016), Extraction optimization of volatile organic compounds from sesame oil by nanotructure polypyrrole modified polyesterfiber as a solid phase microextraction agent/gas chromatography.

20-Pirsa, Sajad, Journal of separation science 40, no. 8 (2017), Design of a portable gas chromatography with a conducting polymer nanocomposite detector device and a method to analyze a gas mixture.

21-Ghasemi, Fariba, Sajad Pirsa, Mohammad Alizadeh, and Forough Mohtarami, Separation Science and Technology 53, 1 (2018), Extraction and determination of volatile organic acid concentration in pomegranate, sour cherry, and red grape juices by PPy-Ag nanocomposite fiber for authentication.

22-Pirsa, Sajad, and Sona Chavoshizadeh, Polymers for Advanced Technologies 29, no.5 (2018), Design of an optical sensor for ethylene based on nanofiber bacterial cellulose film and its application for determination of banana storage time.

23-Pirsa, Sajad, Iraj Karimi Sani, and Sepideh Khodayvandi, Polymers for Advanced Technologies 29, no. 11 , Design and fabrication of starch‐nano clay composite films loaded with methyl orange and bromocresol green for determination of spoilage in milk package..

24-Pirsa, Sajad, and Fardin Mohammad Nejad, Sensor Review 37, no. 2 (2017): 155-164., Simultaneous analysis of some volatile compounds in food samples by array gas sensors based on polypyrrole nano-composites.

25-Pirsa, Sajad, and Fardin Mohammad Nejad, Sensor Review 37, no. 2 (2017): 155-164., Simultaneous analysis of some volatile compounds in food samples by array gas sensors based on polypyrrole nano-composites.

26-Pirsa, Sajad, and Hassan Heidari, Sensor Letters 15, no. 1 (2017): 19-24., Soft Polymerization of Polypyrrole-ZnO and Polypyrrole-V2O5 Nanocomposites and Their Application as Selective Gas Sensor.

27-Sheikh‐Mohseni, Mohammad Ali, and Sajad Pirsa, Electroanalysis 28, no. 9 (2016): 2075-2080, Nanostructured Conducting Polymer/Copper Oxide as a Modifier for Fabrication of L‐DOPA and Uric Acid Electrochemical sensor.

28-Alizadeh, Mohammad, Sajad Pirsa, and Nasrin Faraji, Food Analytical Methods 10, no. 6 (2017): 2092-, Determination of lemon juice adulteration by analysis of gas chromatography profile of volatile organic compounds extracted with nano-sized polyester-polyaniline fiber.

29-Pirsa, Sajad, Mohammad Alizadeh, and Nader Ghahremannejad, Current Analytical Chemistry 12, no. 5 (2016): 457, Application of nano-sized poly N-phenyl pyrrole coated polyester fiber to headspace microextraction of some volatile organic compounds and analysis by gas chromatography.

30-Pirsa, Sajad, Mohammad Alizadeh, and Nader Ghahremannejad, Current Analytical Chemistry 12, no. 5 (2016): 457, Application of nano-sized poly N-phenyl pyrrole coated polyester fiber to headspace microextraction of some volatile organic compounds and analysis by gas chromatography.

31-Pirsa, Sajad, Hassan Heidari, and Javad Lotfi, IEEE Sensors Journal 16, no. 9 (2016): 2922-2928., Design Selective Gas Sensors Based on Nano-Sized Polypyrrole/Polytetrafluoroethylene and Polypropylene Membranes.

32-Pirsa, Sajad, Hassan Heidari, and Javad Lotfi, IEEE Sensors Journal 16, no. 9 (2016): 2922-2928., Design Selective Gas Sensors Based on Nano-Sized Polypyrrole/Polytetrafluoroethylene and Polypropylene Membranes.

33-Almasi, Hadi, Babak Ghanbarzadeh, Jalal Dehghannia, Sajad Pirsa, and Mohsen Zandi, Fibers and Polymers 16, no. 8 (2015): 1715-1722., Heterogeneous modification of softwoods cellulose nanofibers with oleic acid: Effect of reaction time and oleic acid concentration.

34-Sheikh-Mohseni, Mohammad Ali, and Sajad Pirsa, Anal. Bioanal. Electrochem8 (2016): 777., Simultaneous determination of dopamine and acetaminophen by a carbon paste electrode doubly modified with poly (pyrrole) and CuO nanoparticles.

35-Pourjavaher, Simin, Hadi Almasi, Saeed Meshkini, Sajad Pirsa, and Ehsan Parandi, Carbohydrate polymers 156 (2017): 193-201., Development of a colorimetric pH indicator based on bacterial cellulose nanofibers and red cabbage (Brassica oleraceae) extract.

36-Pirsa S and Alizadeh N, Determination of aliphatic amines in water by Dispersive liquid-liquid micro extraction/gas chromatography/gas sensor based on nanostructure conducting polypyrrole.

37-Naader Alizadeh, Ali Akbar Ataei, Sajad Pirsa , Received: 5 November 2014 / Accepted: 14 March 201, Nanostructured conducting polypyrrole film prepared by chemical vapor deposition on the interdigital electrodes at room temperature under atmospheric condition and its application as gas sensor.

38-Naader Alizadeh, Ali Akbar Ataei, Sajad Pirsa , Received: 5 November 2014 / Accepted: 14 March 201, Nanostructured conducting polypyrrole film prepared by chemical vapor deposition on the interdigital electrodes at room temperature under atmospheric condition and its application as gas sensor.

39-Naader Alizadeh, Sajad Pirsa, Ahmad Mani-Varnosfaderani, Mohammad Sadegh Alizadeh , 10.1109/JSEN.2015.2411515, IEEE Sensors Journal., Design and Fabrication of Open-Tubular Array Gas Sensors Based on Conducting Polypyrrole Modified with Crown Ethers for Simultaneous Determination of Alkylamines.

40-Sajad Pirsa , Naader Alizadeh, Mohsen Zandi, Hadi Almasi, and Hassan Heidari, SENSOR LETTERS Vol. 12, 1–8, 2014., Chemically Synthesize Nanostructure Polypyrrole Derivatives and Fabrication of Gas Sensor Based on Synthesized Polymers.

41-Sajad Pirsa, Mohsen Zandi, Hadi Almasi, and siyamak Hasanlu, SENSOR LETTERS Vol. 13, 1–6, 2015., Selective Hydrogen Peroxide Gas Sensor Based on Nanosized Polypyrrole Modified by CuO Nanoparticles.

42-Sajad Pirsa, mohsen zandi and hadi almasi, Journal of Food Process Engineering ISSN 1745-4530, determination of quality and spoilage of milk by synthesized polypyrrole–ag nanocomposite fiber at room temperature.

43-Sajad Pirsa, Akbar Afshar asl, Ali Khani and Aref Allahverdi Pur, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 24(3, Fabrication of 1, 1-dimethylhydrazine gas sensor based on nano structure conducting polyaniline.

44-Pirsa S and Alizadeh N, Sensors and Actuators B 168 (2012) 303– 309., A selective DMSO gas sensor based on nanostructured conducting polypyrrole doped with sulfonate anion.

45-Pirsa S and Alizadeh N, Talanta 15 (2011) 249-254, Rapid determination of pyridine derivatives by dispersive liquid–liquid microextraction coupled with gas chromatography/gas sensor based on nanostructured conducting polypyrrole .

46-Pirsa S and Alizadeh N , IEEE sensor 11 (2011) 3400-3405, Nano porous Conducting Polypyrrole Gas Sensor Coupled to a Gas Chromatograph for Determination of Aromatic Hydrocarbons Using Dispersive Liquid–Liquid Microextraction Method.

47-Pirsa S, Alizadeh N, Sensors and Actuators B 147 (2010) 461–466, Design and fabrication of gas sensor based on nanostructure conductive polypyrrole for determination of volatile organic solvents .

48-سجاد پیرسا شیروانه ده, 2016, Fast Determination of Water Content of Some Organic Solvents by Smart Sensor Based on PPy-Ag Nanocomposite,Nanoscience and Nanotechnology - Asia.

49-سجاد پیرسا شیروانه ده, 2015, Design and Fabrication of Open-Tubular Array Gas Sensors Based on Conducting Polypyrrole Modified with Crown Ethers for Simultaneous Determination of Alkylamines,IEEE Sensors Journal.

50-سجاد پیرسا شیروانه ده, 2015, Determination of Dimethylsulfoxide in Water by Capillary Gas Chromatography-Gas Sensor Based on Nanostructure Conducting Polypyrrole,Nanoscience and Nanotechnology-Asia.

51-سجاد پیرسا شیروانه ده, 2015, Nanostructured conducting polypyrrole film prepared by chemical vapor deposition on the interdigital electrodes at room temperature under atmospheric condition and its application as gas sensor,Journal of the Iranian Chemical Society.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1- 1393, Chemically synthesize nano-sized Poly (N-phenyl pyrrole), Poly (N-methyl pyrrole) and poly (N-methyl pyrrole-co-pyrrole) at room temperature,همایش ملی شیمی پاک, میانه,ایران.

2- 1394, Determination of toxic 1, 1-dimethylhydrazine by gas sensor based on polypyrrole-Ag nanocomposite,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, ارومیه,ایران.

3- 1393, Growth of homogenous CuO nano-structured thin ?lm on the polypyrrole fiber by a simple solution method at low temperature,همایش ملی شیمی پاک, میانه,ایران.

4- 1393, Removal of nitrite from aqueous solution using packed bed column with granular activated carbon,همایش ملی شیمی پاک, میانه,ایران.

5- 1394, Selective Gas Sensor Based on Nano Sized Polypyrrole/ Polydimethylsiloxane Fiber,Seminar on Sensor Science and Technology 2015, تهران,ایران.

6- 1393، بررسی خوردگی و مهاجرت یون های فلزی ذر سیستم حرارت دهی اهمیک در مواد غذایی،نخستین همایش الکترونیکی غذای سالم، زابل،ایران.

7- 1393، بررسی کیفیت و ترشیدگی شیر با استفاده از میکروفیبر طراحی شده بر اساس نانوکامپوزیت نقره-پلی پیرول،دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن، تهران،ایران.

8- 1394، بسته بندی هوشمند در صنایع غذایی: انواع، ویژگی ها و کاربردها،سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی، اصفهان،ایران.

9- 1393، طراحی ساخت و بررسی عملکرد سیستم حرارتی اهمیک ناپیوسته،نخستین همایش الکترونیکی غذای سالم، زابل،ایران.

10- 1394، کاربرد روش های استخراج در آنالیز مواد غذایی،بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان،ایران.
کتاب های چاپ شده (6)

1-سجاد پیرسا شیروانه ده و ایرج کریمی ثانی، 1399، مبانی شیمی تجزیه مواد غذایی،تدوین و گردآوری.

2-سجاد پیرسا شیروانه ده و ایرج کریمی ثانی، 1399، روش های نوین آزمایشگاهی در علوم و صنایع غذایی،تدوین و گردآوری.

3-سجاد پیرسا شیروانه ده، 1391، شیمی تجزیه (1).

4-Pirsa, Sajad, 1396, Chemiresistive gas sensors based on conducting polymers,In Handbook of Research on Nanoelectronic Sensor M.

5-سجاد پیرسا شیروانه ده، 1393، شیمی تجزیه دستگاهی.

6-سجاد پیرسا شیروانه ده، 1392، تکنولوژی شیمیایی.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-سجاد پیرسا شیروانه ده، 1399، اجرای بسته بندی محصولات غذایی و شیمیایی؛ بازاریابی و فروش آنها،ارتباط با صنعت.

2-سجاد پیرسا شیروانه ده، 1399، طراحی و ساخت حسگر رنگی بر اساس فیلم زیست تخریب پذیر پکتین حاوی نانوذرات کلی - رنگدانه متیلن بلو برای شناسایی و اندازه گیری ویتامین ث،نوع سوم.

3-سجاد پیرسا شیروانه ده، فرخ اسدزاده ، 1399، حذف آلاینده های نیتریت و نیترات از رسوبات دریاچه ارومیه با استفاده از بیوهیدروژل های حاوی نانوذرات و رنگدانه های گیاهی ارزان قیمت.،داخلی دانشکاه ارومیه-پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه.

4-سجاد پیرسا شیروانه ده، فرخ اسدزاده و ایرج کریمی ثانی، 1398، استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی زیست تخریب پذیر گلوتن-پکتین-اکسید آهن جهت کاهش آلاینده های زیست محیطی از رسوبات دریاچه ارومیه،داخلی دانشکاه ارومیه-پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه.

5- 1394، تهیه نانو فیبرهای پلی استری پوشیده شده با نانوکامپوزیت نقره-پلی پیرول،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-سجاد پیرسا و نادر علیزاده مطلق، آشكار ساز براي دستگاه كروماتوگرافي گازي ،ایران.

2-sajad pirsa , 2016, Gas chromatography device and technical field (portable gas chromatography) ثبت بین المللی,WIPO (World intellectual property organization) سازمان ثبت اختراعات جهانی, https://patents.google.com/patent/WO2017033041A1/en.
جوایز و افتخارات (5)

1-سجاد پیرسا شیروانه ده، 1390، پژوشگر برتر دانشگاه آزاد،میانه .

2-سجاد پیرسا شیروانه ده، 1398، داور برجسته مجلات ISI،دانشگاه ارومیه.

3-سجاد پیرسا شیروانه ده و نادر علیزاده مطلق، 1391، مخترع برگزیده دهمین جشنواره اختراعات و ابتکارات ایران،یزد.

4-سجاد پیرسا شیروانه ده، 1388، نفر دوم آزمون دکترای دانشگاه تربیت مدرس تهران،تهران.

5-سجاد پیرسا شیروانه ده، 1388، نفراول آزمون دکترای دانشگاه شهید بهشتی در سال 1388،تهران.