• نام و نام خانوادگی
  • رسول پیر محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (48)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (80)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (38)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رسول پیر محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (48)

1-رسول پیرمحمدی-محسن صحرایی بلوردی-سینا پیوستگان, 2014, The effect of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) essential oil on digestibility, ruminal fermentation and blood metabolites of Ghezel sheep fed barley-based diets,Spanish Journal of Agricultural Research.

2-ehsan anassori,bahram delir -naghadehi,rasoul pirmohammadi,akbar taghizaeh,siamak asri-rezaei,safa farahmand-azar,maghsoud besharati,morteza tahmoozi, 2012, in vitro assessment of the digestibility of forage based sheep diet supplemented white raw garlic ,garlic oil and monensin,veterinary research forum.

3-r.pirmohammadi-o.hamidi-a.golgasemgarbagh-s.cheraghiyan, 2012, effect of polyethylene glycol-6000 on chemical composition and degradability of white grape pomace in buffllose,the journal of animal and plant science.

4- 2010, Effect of Feeding Ensiled Mixed Tomato and Apple Pomace on Performance of Holstein Dairy Cows,Slovak J.Anim.Sci.

5- 2010, the effect of ensiled mixed tomato and apple pomace on holstein dairy cow,italian journal of animal science, 41,9.

6- 2009, Effect of Partical Size of Alfalfa Hay and Reconstitution with Water on Intake, Digestion and Milk Production in Holstein,Animal.

7- 2009, Effect of Saccharomyces cerevisiae and Bioplus 2B on Performance of Laying Hens,International Journal of Agriculture&Biology.

8- 2008, Effect of Comensatory Growth on Cracass Traits of Male Buffalo Calves in West Azerbaijan Province of Iran,Researcher Journal of Animal Sciences.

9- 2007, Effect of Different Fibrous and Nonfiber Carbohydrate Levels on Nutrients Digestibility of Total Mixed Ration Using in Vivo in Buffalo,Italian Journal of Animal Science.

10- 2007, Evaluation of the Efficacy of Rumen Cannulation Technique on Some Rumen Metabolic Parameters in Buffaloes,The 8th world buffalo congress,Italian J.Anim.Sci.

11- 2007, A Two-Stage Rumen Cannulation Technique in Sheep,Journal of Animal and Veterinary Advances.

12- 2007, Chemical composition and Digestibility of Dried White and Red Grape Pomace for Ruminants,Journal of Animal and Veterinary Advance.

13- 2007, Effect of Different Levels of Sunflower Residue Silage Replacement with Alfalfa Hay on Azari Male Buffalo Calves Fattening Performance,Ital. J. Anim. Sci.

14- 2007, Effect of Polyethlene Glycol (PEG) Addition on Chemical Composition, Degradability and Digestibility of While Grape Pomace,Journal of Animal and Veterinary advances.

15- 2007, Effects of Ensiled Apple Pomace on Milk Yield, Milk Composition and DM Intake of Holstein Dairy Cows,Journal of Animal and Veterinary Advances.

16- 2007, Effects of Ensiling and Drying of White Grape Pomace on Chemical Composition, Degradability and Digestibility for Ruminants,Journal of Animal and Veterinary Advances.

17- 2006, Chemical composition, Digestibility and in Situ Degradability of Dried and Ensiled Apple Pomace and Maize Silage,Small Ruminant Research.

18- 2006, Evaluation of Wet, Dried and Ensiled Spent Brewer's Grains as Livestock Feed,Indian Journal of Animal Nutrition.

19- 2006, Effects of Dietary Probiotics on Performance, Egg Quality and Yolk/Serum Cholesterol of Laying Hens,Journal of Animal and Veterinary Advances.

20- 2006, The Use of Dried Tomato Pulp in Diets of Laying Hens,International Journal of Poultry Science.

21- 2005, Nutritive Value of Wet, Dried and Ensiled Brower,s Grains,Asian Pacific Journal of Clinical Nutrition.

22- 2002, Influence of Dehulling, Autoclaving, Soaking and Cooking on the Nutritional Value of Pisum Sativum and Lathyrus Sativus for Chicks. ., Indian. Vet. J..

23- 2000, Use of Iranian Screw Press Sesame-Meal in Broiler Ration.,indian journal of animal science.

24-عباسعلی احمدی نقدهی-رسول پیرمحمدی-محسن صحرایی بلوردی-خسرو پارسایی مهر، 1394، تاثیر اسانس گیاه نعناع فلفلی بر قابلیت هضم خوراک و تخمیر شکمبه ای گوسفندان ماکوئی،علوم دامی (پژوهش و سازندگی).

25-حسین رستم زاده-رسول پیرمحمدی-یونسعلی علی جو، 1394، اثر اسانس گیاه زنیان بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی بزهای نژاد مهابادی در اوایل شیر دهی ( مقاله کوتاه)،علوم دامی (پژوهش سازندگی).

26-رقیه پوربایرامیان-رسول پیرمحمدی-عبدالرحمان امینی، 1394، اثر استفاده از سطوح مختلف پودر لیموترش و موننسین بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره، تخمیر شکمبه‌ای و متابولیت‌های خونی در قوچ ماکویی،پژوهش در نشخوارکنندگان.

27-فاطمه شمعی -رسول پیرمحمدی- حامد خلیل وندی بهروزیار، 1394، اثر زمانهای مختلف پرتوتابی ریزموج بر ارزش تغذیه ای ضایعات لپه پاک کنی با استفاده از روش کیسه های نایلونی و شرایط برون تنی،پژوهش های علوم دامی.

28-رسول پیرمحمدی-احسان عناصری-زهرا ذاکری-مرتضی طهموزی, 1393, Effects of garlic supplementation on energy status of pre-partum Mahabadi goats,Veterinary Research Forum.

29-رسول پیرمحمدی-زهرا ذاکری-احسان عناصری-مرتضی طهموزی, 1393, Feeding Raw Garlic to Dairy Goats: Effects on Blood Metabolites and Lactation Performance,Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi.

30-رسول پیرمحمدی-یاسر خرمدل- پرویز فرهومند-محسن صحرایی بلوردی، 1393، تاثیر اندازه ذرات یونجه بر مصرف خوراک، رفتار جویدن و عملکرد گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی،نشریه علوم دامی(پژوهش و سازندگی).

31-رسول پیرمحمدی-محسن صحرایی بلوردی، 1393، تاثیر اسانس گیاه رزماری بر قابلیت هضم خوراک و فراسنجه های خونی و شکمبه گوسفندان نژاد قزل،نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی).

32-سمیه رضایی-رسول پیرمحمدی، 1393، تعیین ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی چین دوم یونجه استان آذربایجان غربی،پژوهش های علوم دامی.

33-رسول پیرمحمدی، 1393، اثر پودر گیاه آویشن بر فراسنجه های هضمی و مقدار تولید گاز های متان و دی اکسید کربن حاصل از تخمیر برخی اقلام خوراکی در شرایط آزمایشگاهی،پژوهش های علوم دامی.

34-رسول پیرمحمدی- سرور مرادی- رحمان ابن عباسی، 1393، ترکیبات شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و قابلیت هضم آزمایشگاهی)آنکوم( علف خشک یونجه چین دوم استان کردستان،پژوهشهای علوم دامی.

35-رسول پیرمحمدی-بهریه شاهی-عبدالرحمان امینی، 1393، مطالعة تأثیر اسانس لیموترش بر قابلیت هضم مواد مغذی و تخمیر شکمبه ای گوساله های نر هلشتاین،تولیدات دامی.

36-رسول پیرمحمدی، 1392، اثر افزودن گیاه آویشن به جیره غذایی بر گوارش پذیری خوراک و عملکرد تولید شیر بزهای شیری،پژوهش و سازندگی.

37-رسول پیرمحمدی، 1392، تأثیر میزان هضم نشاسته ای بر قابلیت هضم یونجه در شرایط درون تنی و برون تنی،پژوهش های تولیدات دامی.

38-رسول پیرمحمدی-الناز بابایی، 1392، تاثیر فراوری شیمیایی با سود بر ارزش تغذیه ای و فراسنجه های گوارشی چوب صنوبر و چوب انگور،نشریه عوم دامی ایران.

39-رسول پیرمحمدی، 1391، hgfgbfcg،jfhjgdfxvc.

40-رسول پیرمحمدی-اسدالله تیموری یانسری-احد گل قاسم قره باغ-لطیف زالی کره ناب، 1391، تعین قابلیت هضم و خوشخوراکی تفاله انگور سفید و قرمز در گوسفند،رسول پیرمحمدی.اسدالله تیموری یانسری .احد گل قاسم قره باغ و لطیف زالی کره ناب.

41-مهدی فجری-رسول پیرمحمدی-شاپور حسن زاده، 1390، بررسى اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله خشک گوجه فرنگی در جیره غذایی بر خصوصیات هیستومورفومتریک روده باریک جوجه های گوشتی،پژوهش و سازندگی.

42-رسول پیرمحمدی-تیموری یانسری-بابایی-زالی کره ناب، 1389، بررسی فیبر موثر فیزیکی انواع تفاله های انگور در مقایسه با علوفه خشک یونجه در گوسفند ماکویی،پژوهشهای تولیدات دامی.

43-رسول پیرمحمدی-اسدالله تیموری یانسری- الناز بابایی- ولی زالی کره ناب، 1389، بررسی فیبر مؤثر فیزیکی انواع تفاله های انگور درمقایسه با علوفه خشک یونجه در گوسفند ماکویی،پژوهشهای تولیدات دامی.

44- 1389، تعیین ارزش تغذیه ای و پارامترهای هضمی مواد خوراکی نشاسته ای به روش های درون تنی برون تنی،مجله علوم دامی ایران.

45- 1388، مطالعه ترکیبات شیمیای و تجزیه پذیری چوب صنوبر شیرین و انگور خام عمل اوری شده با سود،مجله پژوهش های علوم دامی.

46- 1387، بررسی ارزش پروتیینی تفاله گوجه فرنگی و تاثیر بر گلوگز تری گلیسرید و پروتیین تام سرم خون جوجه های گوشتی،پژوهش وسازندگی در امور دام وآبزیان.

47- 1385، تعیین ارزش غذایی تفاله سیب(سیلویی و خشک)و استفاده از آن در تغذیه گاوهای شیرده هلشتاین،مجله دانش کشاورزی.

48- 1385، اثرات سطوح مختلف تفاله خشک گوجه فرنگی در جیره غذایی مرغان تخمگذار،مجله دانش کشاورزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (80)

1- 2010, (evaluation of the protein fractions of white and red grape (vitis vinifera) pomace in the cornell net carbohydrate and protein system (cncps,forth international conference, johor,malaysia.

2- 2004, Breeding of buffaloes in West Azerbaijan of Iran. I. Management., 7th world buffalo congress..

3- 2005, Determination of Energy and Protein Intakes of Male Buffalo Calves in Rural Conditions of West Azerbaijan, Iran.,5th asian buffalo congress.

4- 2006, Determination of Male Buffalo Calves Production Performance in Rural Conditions and Restricted Feeding in West Azerbaijan, Iran,Proceedings of the 5th Asian Buffalo Congress on Social Economic Contribution of Buffalo to Rural Areas.

5- 2006, Determination of the Important Nutrient Intakes of Male Buffalo Calves in Rural Conditions of West Azerbaijan, Iran,Proceedings of the 5th Asian Buffalo Congress on Social Economic Contribution of Buffalo to Rural Areas.

6- 2004, Effect of Different Levels of Dietary Protein and Energy on Growth of Male Azerbaijan Buffalo Calves., 7th world buffalo congress..

7- 2006, Effects of Compensatory Growth on Carcass Traits of Male Buffalo Calves in West Azerbijan Province of Iran,Proceedings of the 5th Asian Buffalo Congress on Social Economic Contribution of Buffalo to Rural Areas.

8- 1390, Effects of different levels of sunflower residue silage replacing with,has attend to the 62 end annual meeting of tََhe european federation of animal science held in stavanger norway, stavanger,نروژ.

9- 2009, Increasing Nutritive Value of White Grape Pomace by Ensiling and Drying for Ruminants Nutrition,Proceeding of the British Society of Animal Science.

10- 2009, Physical Effectiveness of Ensiled Apple Pomace and its Effects on Rumen Passage Rate of Digesta in Holeshtin Dairy Cows,Proceeding of the British Society of Animal Science.

11- 2007, Rumen Contents and Ruminal Digesta Particle Size Distribution in Buffalo Steers Fed Three Different Size of Alfalfa,World Buffalo Congress.

12- 1390، اثر استفاده از گیاه اویشن بر روی میزانتولید و ترکیبات شیر بزهای شیرده،اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

13- 1394، اثر پودر دانه آنیسون همراه با جیره ذرت یا جو بر pH و جمعیت پروتوزوئایی گوسفندهای قزل در دوره انتقال،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

14- 1394، اثر پودر دانه آنیسون همراه با جیره ذرت یا جو بر تولید شیر و تغییرات وزن بدن در گوسفندهای قزل در دوره انتقال،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

15- 1394، اثر پودر دانه رازیانه همراه با جیره حاوی ذرت یا جو بر pH و جمعیت پروتوزوای شکمبه بزهای مهابادی در دوره انتقال،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

16- 1394، اثر پودر دانه رازیانه همراه با جیره حاوی ذرت یا جو بر تغییرات وزن بدن و تولید شیر بزهای مهابادی در دوره انتقال،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

17- 1391، اثر روغن ماهی و روغن آویشن بر خواص ضد اکسیدانی و برخی فراسنجه های سرم خون بره های برواری،5امین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

18- 1390، اثر سیر خام بر روی عملکرد شیری و بوی شیر بزهای اکوتیپ مهابادی در مرحله دوم شیردهی،اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

19- 1390، اثر سیر خام بر عملکرد شیری بزهای نژاد مهابادی در اوایل شیردهی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

20- 1391، اثرات استفاده از موننزین و اسانس آویشن بر مصرف ماده خشک و متابولیتهای خون گوسفند فیستوله گذاری شده نژاد ماکویی،5امین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

21- 1394، اثرات پرتو تابی الکترون در زمانهای مختلف بر فراسنجه های تولید گاز کنجاله سویا درشرایط آزمایشگاهی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

22- 1394، اثرات پرتوتابی مایکروویو در زمانهای مختلف بر فراسنجه های تولیذ گاز تفاله ی سیب در شرایط آزمایشگاهی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

23- 1394، اثرات پوشش دار کردن نمکهای کلسیمی روغن ماهی (پرشیا فت-ماهی) بر ترکیب شیمیایی، الگوی اسیدهای چرب، مقاومت در برابر بیوهیدروژناسیون و میزان آزاد سازی در محیط¬های شبیه سازی شده دستگاه گوارش در شرایط برون تنی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

24- 1394، اثرات پوشش دار کردن نمکهای کلسیمی روغن ماهی (پرشیا فت-ماهی) بر میزان گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های مایع شکمبه در شرایط درون تنی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

25- 1392، اثراسانس لیموترش بر روی ترکیب و تولید شیربزهای نژاد مهابادی،همایش ملی دام و طیور شمال کشور، ساری،ایران.

26- 1394، اثز پزتوتابی مایکزوویو در زمانهای مختلف بز تجزیه پذیزی ماده ی خشک تفاله ی سیب به روش کیسه های نایلونی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

27- 1386، ارزیابی اقتصادی استفاده از سطوح مختلف تفاله خشک گوجه فرنگی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی،سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی.

28- 1386، ارزیابی اقتصادی تفاله گوجه فرنگی عمل آوری شده با آنزیم و قلیا در جیره غذایی مرغان تخمگذار،سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی.

29- 1386، ارزیابی تجربی تکنیک لوله گذاری دو مرحله ای شکمبه در گاومیش،دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور.

30- 1392، استفاده از روش کیسه های نایلونی جهت بررسی تأثیر زمانهای مختلف پرتوتابی میکروویو بر فرآسنجه های تغذیه ای ضایعات لپه پاک کنی،دومین سمینار ملی مدیریت و پرورش دام وطیور، کرمان،ایران.

31- 1390، بررسی اثر تغذیه ای سیر خام در اواخر ابستنی بر غلظت های سرمی گلوکوز،، NEFAو کلسترول در بزهای نژاد مهابادی،اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

32- 1390، بررسی اثرات استفاده از انتی بیوتیک(موننزین)و اسانس گیاه دارویی اویشن بر روی قابلیت هضم ظاهری، ماده خشک و pHشکمبه ای در گوسفند نر فیستوله گذاری شده نژاد ماکویی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

33- 1387، بررسی اثرات اندازه ذرات یونجه بر مقدار ماده خشک مصرفی و فعالیت جویدن گاوهای شیرده هلشتاین در اواسط شیردهی،سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی.

34- 1387، بررسی اثرات تغذیه تفاله های سیب و گوجه فرنگی بر روی فعالیت جویدن در گاوهای شیرده هلشتاین،سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی.

35- 1390، بررسی اثرات توده مخمری بر عملکرد شیردهی بزهای نژاد مهابادی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

36- 1391، بررسی اثرات سطوح مختلف اسانس رزماری و روغن آفتابگردان بر قابلیت هضم ماده خشک و phبا استفاده از دستگاه آنکوم،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

37- 1391، بررسی اثرات سطوح مختلف اسانس لیمو ترش بر قابلیت هضم خوراک .ph مایع شکمبه ونیتروژن آمونیاکی گوساله های نر هولشتاین،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

38- 1387، بررسی اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک ها بر روی خصوصیات پوسته تخم مرغ،سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی.

39- 1386، بررسی اثرات سطوح مختلف پروبیوتیکهای ساکارومایسیس و بیوپلوس 2ب بر روی کلسترول زرده و خون در مرغان تخمگذار خوراکی،دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور.

40- 1391، بررسی اثرات لیموترش بر قابلیت هضم موار مغذی ph شکمبه و نیتروژن آمونیاکی در قوچ ماکویی،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

41- 1386، بررسی ارزش غذایی تفاله های گوجه فرنگی عمل آوری شده در تغذیه مرغان تخمگذار،دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور.

42- 1389، بررسی استفاده از سطوح مختلف تفاله انگور سیلو شده بر روی ضرایب هضمی گوساله های پرواری هلشتاین،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(صفحه 70 خلاصه ها)، سنندج،ایران.

43- 1393، بررسی تاثیر اسانس زنیان (Carum copticum) بر مصرف خوراک? تغییرات وزن بدن و برخی فراسنجه های خونی در بز مهابادی،ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز،ایران.

44- 1389، بررسی تاثیر اضافه کردن پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ضرایب هضمی تفاله انگور در نشخوار کنندگان،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

45- 1387، بررسی تاثیر پلی اتیلنگلیکول و اوره افزوده شده به تفاله انگور سیلو شده برPHمایع شکمبه و فعالیت جویدن گوسفندان نر نژاد ماکویی،سومین کنگره علوم دامی.

46- 1387، بررسی تاثیر جایگزینی تفاله انگور سیلو شده واریته سفید بر روی فعالیت جویدن در گوساله های نر پرواری هلشتاین،سومین کنگره علوم دامی.

47- 1393، بررسی تاثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر pH مایع شکمبه و برخی از فراسنجه های خونی گوسفندان قزل،ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز،ایران.

48- 1392، بررسی تأثیر روش های مختلف فراوری بر قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک و پروتئن خلم دانه نخود،ششمین همایش یافته های پژوهشی و کشاورزی، کردستان،ایران.

49- 1388، بررسی روند تغییرات تغذیه گاو میش در شرایط روستایی آذربایجان غربی،دومین همایش ملی گاو میش ایران.

50- 1388، بررسی روند تغییرات تغذیه گاومیش....،دومیش همایش گاومیش..، اهواز (ملاثانی)،ایران.

51- 1387، بهبود ارزش تغذیه تفاله انگور توسط سیلو کردن، خشک کردن و عمل آوریPEGبا در نشخوار کنندگان،سومین کنگره علوم دامی کشور.

52- 1388، بهداشت و سیستم جایگاه گاو میش در شرایط روستایی استان آذربایجان غربی در ایران،دومین همایش ملی گاو میش ایران.

53- 1391، تاثیر اسانس رزماری بر تولید اسیدهای چرب فرار کلدر شکمبه و فراسنجه های خونی گوسفند قزل،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

54- 1387، تاثیر استفاده از مقادیر مختلف سیلوی تفاله انگور واریته سفید عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول در جیره گوساله های پرواری هلشتاین،سومین کنگره علوم دامی.

55- 1389، تاثیر تفاله انگور عمل اوری شده با پلی اتیلن گلیکول بر روی عملکرد گوساله های نر پرواری هلشتاین،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(صفحه 69 خلاصه ها)، سنندج،ایران.

56- 1387، تاثیر تفاله سیب سیلو شده بر فاکتورعای خونی و قابلیت هضم جیره های گاوهای شیرده هلشتاین،سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی.

57- 1391، تاثیر سطوح مختلف اسانس نعنا فلفلی بر مصرف خوراک و برخی فراسنجه های خونی گوسفندان ماکویی،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

58- 1386، تاثیر سطوح مختلف تفاله خشک گوجه فرنگی بر عملکرد جوجه های گوشتی،دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور.

59- 1390، تاثیر سطوح مختلف سیلوی بقایای گیاهی افتابگردان غنی سازی شده به جای یونجه و سیلوی ذرت بر روی تولید و ترکیب شیر بزهای شیری مهابادی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های نوین کشاورزی، سنندج،ایران.

60- 1391، تاثیر سطوح مختلف کود مرغی بر عملکرد بره های نژاد قزت،همایش علمی کاربربدی استفاده از بسماندهای کشاورزی .شهری و صنعتی در تغذیه دام، تبریز،ایران.

61- 1392، تأثیر اسانس مرزن جوش بر مصرف خوراک و برخی از فرآسنجه های خونی،دومین سمینار ملی مدیریت و پرورش دام و طیور، کرمان،ایران.

62- 1392، تأثیر روش های مختلف فراوری بر قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک و پروتئین خام ضایعات لپه پاک کنی،دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور، کرمان،ایران.

63- 1389، تعیین ارزش تغذیه ای مواد خوراکی نشاسته ای با استفاد از تولید گاز در ازمایشگاه،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

64- 1389، تعیین بخش های پروتین تفاله انگور سفید و قرمز بر اسا تقسیم بندی (cncps)،چهارمین کنگره علوم دامی ایران، کرج،ایران.

65- 1389، تعیین تجزیه پذیری ماده الی چوب صنوبر خام و عمل اوری شده،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

66- 1390، تعیین ترکیب شیمیایی یونجه چین دوم استان اذربایجان غربی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های نوین کشاورزی، سنندج،ایران.

67- 1389، تعیین ترکیبات شیمیای و قابلیت هضم دانه گندم و جو مناطق مختلف اذربایجان غربی در گوسفند به روش (in vitro)،چهارمین کنگره علوم دامی ایران، کرج،ایران.

68- 1387، تعیین ترکیبات شیمیایی دانه گندم و جو در استان آذربایجان غربی،سومین کنگره علوم دامی.

69- 1390، تعیین ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی علف خشک یونجه چین دوم استان کردستان،اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

70- 1386، تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای تفاله ماءالشعیر سازی در گوسفند،دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور.

71- 1386، تعیین فراسنجه های هضمی موادمغدی اقلام خوراکی و جیره های کاملا مخلوط در گاومیش با روش in situ،دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور.

72- 1387، تعیین قابلیت حل، دانسیته توده ای، جرم حجمی و ظرفیت نگهداری آب در تفاله انگور قرمز و سفید،سومین کنگره علوم دامی.

73- 1390، تعیین قابلیت هضم چین دوم یونجه استان اذربایجان غربی به روش دام زنده،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی غرب کشور، سنندج،ایران.

74- 1389، فراسنجه های تجزیه پذیری پروتین اقلام خوراکی و جیره کاملا مخلوط در گاومیش،چهارمین کنگره علوم دامی ایران، کرج،ایران.

75- 1388، مدیریت پرورش گاو میش در شرایط روستایی آذربایجان غربی،دومین همایش ملی گاو میش ایران.

76- 1388، مدیریت پرورش گاومیش در شرایط روستایی اذربایجان غربی،دومین همایش ملی گاومیش ایران، اهواز،ایران.

77- 1384، مطالعه ارزش غذایی (قابلیت هضم) تفاله ماءالشعیر سازی در نشخوارکنندگان،اولین جشنواره شیر شمال کشور.

78- 1394، مقایسه تاثیر پرتوتابی مایکروویو در برآورد تجزیه پذیری ماده خشک واریته های مختلف دانه جو به روش کیسه های نایلونی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

79- 1390، مقایسه قابلیت هضم ماده خشک و ماده الی تفاله های سیب و گوجه فرنگی با یونجه،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، کردستان،ایران.

80- 1387، یررسی اثرات جایگزینی تفاله گوجه فرنگی در جیره های طیور گوشتی،سومین کنگره علوم دامی کشور.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1388، بررسی اثرات مصرف تفاله سیب سیلو شده بر روی برخی از عوامل هضمی و متابولیکی در گوسفندان ماکویی،دانشگاه ارومیه.

2- 1380، بررسی ارزش غذایی دانه بقولات (دانه خلر و نخود) در تغذیه جوجه های گوشتی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3-رسول پیرمحمدی،بهرام افشار حمیدی، 1390، بررسی فراسنجه های هضمی شکمبه گاو میش به روش قابلیت هضم ظاهری-ازمایشگاهی و کیسه نایلونی،سازمان پژوهش،برنامه ریزی و نیروی انسانی.
پایان نامه ها (38)

1-امير جهان ارا، 1387، تعيين ارزش تغذيه اي تفاله انگور سيلو شده واريته سفيد و تاثير ان در گوساله هاي پرواري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-اسكندر عليزاده، 1388، بررسي اضافه كردن پلي اتيلن گليكول و اوره بر ارزش تغذيه اي تفاله انگور تر و سيلو شده در نشخواركنندگان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-ياسر خرم دل، 1388، اثر اندازه ذرات غذا بر مصرف ماده خشك مصرفي.درصد چربي شير.شير توليدي و مدت زمان نشخوار در گاوهاي شيرده هلشتاين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مصطفي هناره، 1388، مطاله اثر پلي اتيلن گليكول افزوده شده به تفاله انگور سفيد سيلو شده بر روي عملكرد گوساله هاي نر پرواري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-فرزاد عبدالله زاده، 1389، تاثير تغذيه تفاله گوجه فرنگي و سيب بر روي ميزان توليد.تركيبات شير و قابليت هضم خوراك در گاوهاي شيري هلشتاين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-الناز بابايي، 1388، مطالعه ارزش غذايي برخي از ضايعات كشاورزي در تغذيه نشخواركنندگان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-منصور نادري، 1388، تعيين ارزش غذايي محصولات نشاسته اي به روش هاي درون تني و برون تني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ابولفضل اصلانيان، 1389، تعيين بخش هاي پروتين تفاله هاي انگور سفيد و قرمز و سيب به روش ازمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مهران جباريه، 1390، تاثير سطوح مختلف سير خام بر روي عملكرد شيري بزهاي نژاد مهابادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-توحيد اسماعيلي، 1390، بررسي اثرات استفاده از اويشن و موننزين بر روي قابليت هضم ظاهري و متابوليتهاي خون و شكمبه گوسفندهاي ماكويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-دانيال عنايتي، 1390، اثرات استفاده از كشت مخمري (ساكارومايسز سرويزيه)بر روي عملكرد شيري بزهاي مهابادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سميه رضايي، 1390، تعيين تركيب شيميايي و خصوصيات فيزيكي چين دوم يونجه استان اذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مريم خلوجيني، 1390، تعيين قابليت هضم چين دوم يونجه استان اذربايجان غربي به روش دام زنده و روش ازمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-زهرا ذاكري ايلخچي، 1390، تاثير سطوح مختلف سير خام بر روي عملكرد بزهاي شيري نژاد مهابادي در دوره انتقالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-سرور مرادي، 1390، تعيين تركيبات شيميايي،خصوصيات فيزيكي و قابليت هضم ازمايشگاهي علف خشك يونجه چين دوم در استان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-احسان عناصري، 1390، بررسي اثرات اسانس سير خام بر روند تخمير شكمبه و متابوليتهاي خون در گوسفند، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

17-امير غلامي، 1390، بررسي تاثير جايگزيني سطوح مختلف سيلاژ بقاياي افتابگردان غني سازي شده با اوره و پودر اب پنير به جاي يونجه و سيلاژ ذرت بر روي عملكرد شيري بزهاي شيري مهابادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-توحيد اسماعيلي، 1390، بررسي اثرات استفاده از آنتي بيوتيك موننزين و اسانس آويشن بر روي ماده خشك مصرفي . قابليت هضم ظاهري مواد مغذي .متابوليتهاي خون و شكمبه در گوسفند نر فيستوله گذاري شده نزاد ماكويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-عباسعلي احمدي نقدهي، 1391، بررسي اثرات اسانس گياه نعناع فلفلي بر روي مصرف ماده خشك .تخمير شكمبه اي .قابليت هضم خوراك د متابوليتهاي خوني گوسفند نزاد ماكويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-رقيه پوربايراميان، 1391، اثرات پودر ليمو ترش بر قابليت هضم خواك .تخمير شكمبه اي و متابوليتهاي خوني در گوسفند نر ماكويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-محسن صحرايي، 1391، اثرات اسانس گياه رزماري بر قابليت هضم . تخمير شكمبه و متابوليتهاي خوني گوسفند قزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-بهريه شاهي، 1391، اثرات اسانس ليمو ترش بر قابليت هضم خوراك.تخمير شكمبه اي و متابوليتهاي خوني در گوساله هاي نر هولشتاين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-بهرام افشار حميدي، 1391، بررسي اثرات استفاده از گياه آويشن بر روي عملكرد توليدي بزهاي شيرده .هضم و تخمير برخي اقلام خوراكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-مهدي نوري جوجاده، 1391، اثر روغن ماهي و روغن آويشن بر عملكرد تركيب اسيدهاي چرب فرار شكمبه و خواص آنتي اكسيداني سرم خوني برره هاي برواري نر نزاد آتاباي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-فريبا برزگر، 1392، اثرات اسانس ليمو ترش بر توليد و تركيب شير و فراسنجه هاي خوني ب هاي شيري نژاد مهابادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-فاطمه شمعي، 1392، تاثير روش هاي مختلف فراوري بر ارزش غذايي ضايعات لپه پاك كني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-علي تيموري، 1392، بررسي اثرات استفاده از پودر ليمو ترش در دوره انتفال قبل و بعد از زايش در بز هاي مهابادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-الهام خليل نژاد مهيني، 1392، اثرات اسانس گياهي مرزنجوش بر تخمير شكمبه اي،قابليت هضم مواد مغذي و متابوليت هاي خوني در گوسفند نر قزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-محمدرضا رحيمي، 1392، تاثير سطوح مختلف كود مرغي بر عملكرد بره هاي نر نژاد قزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-نفيسه بهرامي گوران آباد، 1393، بررسي تاثير اسانس زنيان بر روي توليد و تركيب شير، مصرف خوراك، قابليت هضم، برخي فراسنجههاي خوني و تخمير شكمبه در بزهاي مهابادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-نادره خدابخشي، 1393، بررسي اسانس رازيانه بر مصرف ماده خشك، قابليت هضم، تخمير شكمبه و برخي فراسنجههاي خوني در گوسفند قزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-حسين رستم زاده خانگاهي، 1393، بررسي تاثير زنيان بر روي توليد و تركيب شير، مصرف خوراك، قابليت هضم و برخي فراسنجه هاي خوني بزهاي نژاد مهابادي در دوره انتقالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-بهنام صحرايي، 1393، بررسي تاثير اسانس آويشن در جيرههايي با سطوح مختلف كنسانتره بر مصرف خوراك، قابليت هضم، فراسنجههاي تخميري شكمبه و برخي فراسنجههاي خوني در گوسفند نژاد قزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-مرتضي ياري حاج عطالو، 1394، تاثير پودر دانه رازيانه همراه با جيره هاي ذرت يا جو بر توليد و تركيب شير، تخمير شكمبه اي و برخي فراسنجه هاي خوني بزهاي شيري مهابادي در دوره انتقال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-ساراگلشن پشتگل، 1394، بررسي اثرات پرتوتابي مايكروويو، الكترون و گاما در دزهاي مختلف بر فراسنجه هاي تغذيه اي دانه سويا و كنجاله سويا در شرايط درون تني و برون تني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-الناز پيرعدل، 1394، بررسي اثرات پرتوتابي مايكروويو، گاما و الكترون بر خصوصيات تغذيه اي واريته هاي مختلف دانه ذرت و جو در تغذيه نشخواركنندگان در شرايط برون تني و روش كيسه¬هاي نايلوني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-بهزاد اسدنژاد، 1394، بررسي اثر پرتو تابي مايكروويو، گاما و الكترون در دوزهاي مختلف بر زيست سنجه هاي ارزش غذايي تفاله سيب، تفاله پوره سيب و تفاله انگور در تغذيه نشخواركنندگان در شرايط برون تني و تكنيك كيسه هاي نايلوني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-شيرزاد محمودي، 1394، تاثير پودر دانه آنيسون (باديان رومي) همراه با جيره هايذرت يا جو بر توليد و تركيب شير، تخمير شكمبه اي، مصرف ماده خشك، گوارش پذيير مواد مغذي و برخي فراسنجه هاي خوني گوسفندان قزل در دوره انتقالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.