• نام و نام خانوادگی
  • جواد بهمنش
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه آب
 • ایمیل
  • j.behmanesh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (48)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (74)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (39)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد بهمنش
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (48)

1-جواد بهمنش, "Parameters Estimation for the New Four-Parameter Nonlinear Muskingum Model Using the Particle Swarm Optimization", Water Resources Management, 2016.

2-جواد بهمنش, "بررسی روند سری زمانی دبی و حجم خشکی رودخانه مطالعه موردی:رودخانه های حوضه دریاچه ارومیه", فصل نامه بین المللی پژوهشی منابع آب و نوسعه, 2015.

3-جواد بهمنش, "Covariance Correction for Estimating Grounwater Level Using Deterministic Ensemble Kalman Filter", Journal of Fundamental and Applied Sciences, 2015.

4-جواد بهمنش, "Rainfall-Runoff Modeling in The Turkey River Using Numerical and Regression Methods", Journal of Fundamental and Applied Sciences, 2015.

5-جواد بهمنش, "( Comparing different Normalization functions (Case study: Monthly Rainfall of IRAN", Journal of Middle East Applied Science and Technology, 2014.

6-جواد بهمنش, "Effect of Hydraulic Binders on the Geotechnical Properties of Stabilized Clayey Soil", Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2014.

7-جواد بهمنش, "(The effect of reference and crop evapotranspiration occurrence probability level on irrigation hydro-module (case study: Urmia, Iran", (Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES, 2014.

8-جواد بهمنش, "ارزیابی توابع انتقالی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (مطالعه موردی: دشت ارومیه)", نشریه دانش آب و خاک, 1394.

9-جواد بهمنش, "تاثیر شکل دیواره ی تبدیل های واگرا در خصوصیات پرش هیدرولیکی", مهندسی عمران شریف, 1394.

10-جواد بهمنش, "مقایسه روشهای سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر- تعرق مرجع (مطالعه موردی:ارومیه)", علوم و مهندسی آبیاری (مجله ی علمی-پژوهشی), 1394.

11-جواد بهمنش, "کاربرد سیستمهای استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و برنامه ریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمالغرب ایران", نشریه پژوهش آب در کشاورزی, 1394.

12-جواد بهمنش, "بررسی تغییرات پارامتر های هواشناسی موثر بر اقلیم ارومیه", نشریه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی, 1394.

13-جواد بهمنش, "تخمین ضرایب چولگی توزینی جهت برآورد سیلاب طرح (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)", نشریه آب و خاک, 1394.

14-جواد بهمنش, "ارزیابی پتانسیل کیفی منابع آب زیرزمینی جهت مصارف آب شرب با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت ارومیه )", علوم و مهندسی آبیاری (مجله ی علمی کشاورزی), 1394.

15-جواد بهمنش, "ارزیابی توابع توزیع آماری رایج و روشهای محاسبه پارامترهای آنها در برآورد احتمال ( مطالعه موردی: رودخانههای غرب حوضه دریاچه ارومیه )", نشریه دانش آب و خاک, 1394.

16-جواد بهمنش, "برآورد تبخیر- تعرق مرجع تحت شرایط دادههای محدود و کامل (مطالعه موردی: ایستگاههای سینوپتیک تبریز و ارومیه)", نشریه دانش آب وخاک, 1394.

17-جواد بهمنش, "بررسی کیفیت آب مخزن سد مهاباد با استفاده از شاخص نوتنی و گراف والن وایدر", نشریه دانش آب و خاک, 1394.

18-جواد بهمنش, "بررسی رابطه بین فرآیندهای هیدرولوژیک بارش، تبخیر و جریان رودخانه با استفاده از مدل سری های زمانی خطی (مطالعه موردی: حوضه های غرب دریاچه ارومیه)", نشریه آب و خاک, 1394.

19-جواد بهمنش, "بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت ارومیه)", نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک, 1394.

20-جواد بهمنش, "بررسی روند حجم خشکی رودخانه با استفاده از آزمون نقاط چرخش، من-کندال و اسپیرمن(مطالعه موردی: رودخانه های حوضه دریاچه ارومیه)", جغرافیا و برنامه ریزی محیطی, 1394.

21-جواد بهمنش, "کاربرد مدل تلفیقی AR-ARCH در پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه", نشریه دانش آب و خاک, 1394.

22-جواد بهمنش, "مقایسه روشهای زمین آمار در درونیابی سطح ایستابی (مطالعه موردی: حوضههای دریاچه ارومیه)", علوم و مهندسی آبیاری, 1394.

23-جواد بهمنش, "تأثیر هندسه تبدیل همگرا بر پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای", نشریه آب و خاک, 1393.

24-جواد بهمنش, "تحلیل امواج ضربه ای در تبدیل همگرا با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی و عددی", نشریه دانش آب و خاک, 1393.

25-جواد بهمنش, "مطالعه آزمایشگاهی و عددی امواج ضربه ای در تبدیل های همگرا", علوم و مهندسی آبیاری, 1393.

26-جواد بهمنش, "ارزیابی مدل Hydrus-2D در نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیریهای آزمایشگاهی در لایسیمتر وزنی", نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک, 1393.

27-جواد بهمنش, "ارزیابی مدلهای سری زمانی خطی و غیر خطی بیلینییر در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه", نشریه پژوهش آب در کشاورزی, 1393.

28-جواد بهمنش, "تحلیل رفتار خطی و غیرخطی سری زمانی هیدرولوژیک(مطالعه موردی:رودخانه های غرب دریاچه ارومیه)", تحقیقات منابع آب ایران, 1393.

29-جواد بهمنش, "شبیه سازی عددی انتشار موج ناشی از شکست سد به صورت دو بعدی قائم", نشریه مهندسی عمران و محیط زیست, 1393.

30-جواد بهمنش, "ارزیابی مدل های رگرسیونی و عصبی- فازی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک", نشریه آب و خاک, 1393.

31-جواد بهمنش, "تأثیر بازشدگی دریچه های تخلیه تحتانی سد بر خروج جریان گل آلود (مطالعه موردی: سد سفیدرود)", نشریه مهندسی عمران و محیط زیست, 1393.

32-جواد بهمنش, "شبیه سازی تغذیه گرایی مخزن سد مهاباد با استفاده از مدل دو بعدی CE-QUAL-W2", نشریه مهندسی عمران و محیط زیست, 1393.

33-جواد بهمنش, "مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف گروه پایه پل و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی", شریه آب و خاک, 1393.

34-جواد بهمنش, "معرفی و کاربرد الگوی تلفیقی پیشنهادی BL-ARCH در پیش بینی دبی روزانه رودخانه(مطالعه موردی رودخانه شهر چای ارومیه)", نشریه آب و خاک, 1392.

35-جواد بهمنش, "بررسی آزمایشگاهی کارکرد سرریز های با تاج شیب دار در یک قوس 90 درجه", علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 1392.

36-جواد بهمنش, "مقایسه مدل های AWBM و Simhyd در مدل سازی بارش-روان آب( مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای استان آذربایجان غربی)", جغرافیا و برنامه ریزی محیطی, 1392.

37-جواد بهمنش, "بررسی روند تبخیر از تشت در ایستگاه های معرف شمال، غرب و جنوب دریاچه لرومیه", مجله تحقیقات آب, 1392.

38-جواد بهمنش, "پیش بینی تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از مدلهای سری زمانی (مطالعه موردی: ارومیه)", نشریه آب و خاک, 1392.

39-جواد بهمنش, "تاثیر احداث شبکه های آبیاری و زه کشی مدرن بر منابع آب زیرزمینی دشت ارومیه", مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک, 1392.

40-جواد بهمنش, "تاثیر دوره های تر - خشک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک", نشریه آب و خاک, 1392.

41-جواد بهمنش, "مدیریت سطح آب زیرزمینی از طریق تلفیق آب سطحی و زیر سطحی با استفاده از Modflow (مطالعه موردی دشت ارومیه)", مدیریت سطح آب زیرزمینی از طریق تلفیق آب سطحی و زیر سطحی با, 1392.

42-ندا خانمحمدی ، حسین رضایی، سینا بشارت و جواد بهمنش, "ارزیابی شبیه سازی پروفیل رطوبتی خاک در آبیاری قطره ای بر اساس مشاهدات هیدرولیکی خاک و اندازه گیریهای میدانی", نشریه آبیاری و زهکشی ایران, 1391.

43-هادی ناوه، کیوان خلیلی ، محمد تقی اعلمی و جواد بهمنش, "پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدی غیر خطی سری زمانی دو - خطی (مطالعه موردی رودخانه های باراندوز چای و شهرچای ارومیه)", نشریه آب وخاک, 1391.

44-هاله آذرافزا، حسین رضایی، جوادبهمنش و سینا بشارت, "مقایسه نتایج بکارگیری الگوریتم های GO, PSoو SAدر بهینه سازی سیستم های تک مخزنه (مطالعه موردی: سد شهرچای،ارومیه)", نشریه آب وخاک, 1391.

45-جواد بهمنش, "ارزیابی فنی آبیاری قطره ای در برخی باغ های شهرستان مرند", مجله پژوهش آب در کشاورزی, 1391.

46-ندا خان محمدی، حسین رضایی، مجید منتصری و جواد بهمنش, "کاربرد نظریه Grey در پیش بینی سیلابهای ناشی از یک رگبار (مطالعه موردی: حوضه شهرچای)", نشزیه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, 1390.

47-جواد بهمنش, "برآورد تبخیر تعرق مرجع با سطوح احتمال وقوع مختلف(مطالعه موردی:ارومیه)", مجله دانش آب و خاک, 1389.

48-جواد بهمنش, "بررسی شاخص های کیفی زیست محیطی آب رودخانه مهاباد چای", نشریه مهندسی عمران ومحیط زیست, 1389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (74)

1- "Application SWAP Agrohydrological model to predict crop yield soil water and solute transport with shallow groundwater condition", 8Internation soil science, 2012, ازمیر,ترکیه.

2- "Removal of fluoride from aqueous solutions by using Zein/H2So4 as abio-polymer composite", 15 iranian chemistry congress, 1390, همدان,ایران.

3- "ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بارندگی، دما و تبخیر تعرق (مطالعه موردی : ارومیه، تبریز و تکاب)", همایش بین المللی دریاچه ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

4- "ارزیابی پیامدهای زیست محیطی سد و شبکه آبیاری و زهکشی آغ چای", اولین همایش ملی مدیریت آب اراضی ساحلی, 1389.

5- "ارزیابی جایگاه ایران در جهان از نظر مفهوم (Water footprint) (مطالعه موردی: گیاه گندم)", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

6- "ارزیابی روش های میانگین متفرقه و گشتاور ها جهت برآورد پارامتر های تابع لاگ پیرسون 3(مطالعه موردی حوضه های دریاچه ارومیه)", اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار, 1392, تهران,ایران.

7- "ارزیابی شرایط کیفی آب در مخازن سذها با استفاده از مذل دوبعدی CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی مخسن سذ مارون)", یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران, 1391, ارومیه,ایران.

8- "ارزیابی مدلهای شبکه مصنوعی و برنامهریزی ژنتیک در مدل سازی تراز سطح ایستابی", همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی, 1393, تهران,ایران.

9- "ارزیابی میزان اهمیت درجه حرارت آب در میزان خوردگی لوله های آهنی در سیستم های توزیع آب شرب", نخستین همایش ملی پژوهشی کیفیت آب شرب روستایی و چالشهای فراور, 1388.

10- "ارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در تخمین سیلاب حوضه های فاقد آمار", پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک, 1390, کرمان,ایران.

11- "استخراج خصوصیات فیزیوگرافی وشبکه های آبراهه های پنج حوضه آبریز غرب دریاچه ارومیه با استفاده از نرم افزار GIS", هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

12- "استفاده از دو مدل بدون بعد و با بعد در برآورد عمق آبشستگی در پایه مرکب پل ها با استفاده از شبکه عصبی", هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

13- "برآورد هیدروگراف خروجی حوضه آبریز با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS", یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, 1390, کرمان,ایران.

14- "بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری دایره ای شکل بر روی طول غلطاب در پرش هیدرولیکی", یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران, 1391, ارومیه,ایران.

15- "بررسی آزمایشگاهی کارکرد سرریز های لبه تیز با تاج افقی در محدوده پیچ آبراهه", ششمین کنگره ملی مهندسی عمران, 1390, سمنان,ایران.

16- "بررسی آزمایشگاهی محل مقطع کنترل سرریز با تاج شیبدار در یک پیچ 90 درجه", نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران, 1389.

17- "بررسی تاثیر بازشدگی دریچه های تخلیه تحتانی سد بر خروج جریان گل آلود با مدل Mike3 (مطالعه موردی: سد سفید رود)", دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران, 1392, کرج,ایران.

18- "بررسی تاثیر درصد آب، مقدار سیمان و آهک و نحوه نگهداری رسوبات تثبیت شده طی فرایند تثبیت و تحکیم بر روی مقاومت فشاری و مدول الاستیته آنها (مطالعه موردی رسوبات سد زولاچای)", دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی, 1389.

19- "بررسی تاثیر دریاچه ارومیه بر منابع آب و خاک", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

20- "بررسی تاثیر شوری آب و خاک در پوشش گیاهی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: ارومیه)", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

21- "بررسی تغییرات باد های ایستگاه ارومیه و اثر آن بر تغییرات اقلیمی منطقه در سال های اخیر", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

22- "بررسی تغییرات حدود آتربرگ خاک رس توسط لیانتهای هیدرولیکی", سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی, 1391, کرج,ایران.

23- "بررسی تغییرات کیفی آبهای زیر زمینی دشت ارومیه با استفاده از سیستم GIS (پارامتر مورد تحقیق:نیترات آب زیرزمینی)", همایش بین المللی دریاچه ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

24- "بررسی خصوصیات رشدی خیار و هندوانه با آبیاری فاضلاب تصفیه شده شهری و آب چاه", اولین همایش ملی بیابان, 1391, کرج,ایران.

25- "بررسی خصوصیات رشدی گوجه فرنگی وهندوانه با آبیاری آب فاضلاب تصفیه شده شهری و آب چاه", سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب, 1391, سلری,ایران.

26- "بررسی روند پارامتر های هیدرومتئورولوژیک به روش من-کندال(مطالعه موردی:استان آذربایجان غربی)", دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم, 1392, همدان,ایران.

27- "بررسی شاخصهای خشکسالی هواشناسی ایستگاههای سینوپتیک استان آذربایجان غربی", دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی, 1393, تهران,ایران.

28- "بررسی فرسایش دز محدوده ایستگا ههای غرب دریاچه ارومیه با استفاده از شاخصهای MFI و شاخص نمایه تراکم بارش اولیور LCI", سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب, 1391, ساری,ایران.

29- "بررسی فضایی سرعت و جهت باد غالب با استفاده از نرم افزار windninja و GIS مطالعه موردی ایستگاه های سینوپتیک اشنویه، نقده،میاندواب و ارومیه استان آذربایجان غربی)", دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, 1392, کرمان,ایران.

30- "بررسی کیفی آب رودخانه مهادباد از نظر مصرف کشاورزی", همایش علمی چالش های آب در استان قم, 1389.

31- "بررسی کیفیت آب جهت کاربرد در سیستم های آبیاری قطره ای ( مطالعه موردی: شهرستان مرند، استان آذربایجان شرقی)", سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی, 1389.

32- "بررسی کیفیت آب جهت کاربرد در سیستم های آبیاری قطره ای(مطالعه موردی:شهرستان مرند،استان آذربایجان شرقی)", سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی, 1389, اهواز,ایران.

33- "بررسی نقش زیرساختهای آب و آبیاری در توسعه پایدار فضای سبز شهری (نمونه مطالعاتی: فضای سبزمنطقه 11 شهرداری اصفهان)", نخستین همایش ملی فضای سبز کم آب, 1394, کاشان,ایران.

34- "بهینه سازی مدل ماسکینگام غیر خطی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات", سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران, 1393, تبریز,ایران.

35- "پایش خشکسالی در استان آذربایجان غربی در محدوده ایستگاه های غرب دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های خشکسالی هواشناسی", سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب, 1391, ساری,ایران.

36- "پایش خشکسالیهای هواشناسی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص SPI", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

37- "پایش کیفی آبهای زیرزمینی در سطح استان آذربایجان غربی", 2nd International conference on sustainable dev elopment, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism, 1394, تبریز,ایران.

38- "پهنه بندی خشکسالی استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص SPI و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)", سی ودومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین, 1392, ارومیه,ایران.

39- "پهنه¬بندی پارامترهای EC و TDS آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آمار (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)", 2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism, 1394, تبریز,ایران.

40- "پیش بینی بارش ایستگاههای سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک", دومین همایش سراسری مخیط زیست، انرژی و پدافند زیستی, 1393, تهران,ایران.

41- "پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از روش برنامه ریزی ژنتیک", دومین همایش سراسری، محیط زیست و پدافند زیستی, 1393, تهران,ایران.

42- "پیش بینی جریان روزانه رودخانه مهاباد چای با روش ماشین بردار پشتیبان", 2nd International conference on sustainable dev elopment, strategies and challenges, 1394, تبریز,ایران.

43- "تاثیر آهک و میکرو سیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی ...", دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک, 1394, قم,ایران.

44- "تاثیر سطح احتمال وقوع تبخیر - تعرق مرجع بر نیاز آبی الگوی کشت ( مطالعه موردی: ارومیه: آذربایجان غربی)", اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه ، آب، خاک، هوا, 1389.

45- "تاثیر سیمان و میکرو سیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاکهای سیلتی ( مطالعه موردی: خاک شهرک صنعتی خوی)", دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی, 1394, قم,ایران.

46- "تاثیر لیانتهای هیدرولیکی بر روی خواص ژئوتکنیکی رسوبات لایروبی شده (مطالعه موردی: رسوبات لایروبی شده سد آغ چای)", دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی, 1394, قم,ایران.

47- "تأثیر روش های مختلف محاسبه تبخیر-تعرق پتانسیل بر شاخص خشکسالی (RDI)", هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

48- "تجربیات حاصل اجرایی اجرای تزریق پایه بنتونیت در پی آبرفتی سد چپر آباد جهت کاهش نفوذپذیری و رفع پدیده آرتزین", چهامین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی, 1391, تهران,ایران.

49- "تحلیل خشکسالی و پیش بینی آن توسط تکنیک های Data Genration روش (AR(1 (مطالعه موردی ایستگاه های غرب دریاچه ارومیه)", همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالشها و راهکار ها, 1391, ارومیه,ایران.

50- "تحلیل دبی حداکثر سالانه رودخانه با برازش توزیعهای آماری (مطالعه موردی:رودخانه قره چای)", هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

51- "تحلیل رفتار خطی و غیرخطی سریهای زمانی هیدرولوژیک (مطالعه موردی رودخانههای جنوب دریاچه ارومیه)", اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران, 1394, شیراز,ایران.

52- "تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای و انتخاب مناسب ترین توزیع آماری به روش گشتاورها", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

53- "تحلیل و بررسی پارامتر اکسیژن محلول کیفیت آب رودخانه مهاباد چای توسط مدل Qual2K", سومین همایش ملی کنفرانس جامع منابع آی, 1390, ساری,ایران.

54- "تخمین عمق آبشستگی در پایه مرکب پلها با استفاده از شبکه عصبی", هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

55- "تعین یک روش مناسب جهت مدیریت، بهره برداری، و نگهداری از شبکه های آبیاری ( مطالعه موردی: پایاب سد ستارخان اهر)", اولین همایش ملی رویکردها ی نوین مشارکت مردمی در مطالعه ساخت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری زهکشی, 1389.

56- "تعیین رفتار خطی یا غیرخطی سریهای زمانی جریان رودخانه با استفاده از آزمون غیرخطی BDS (مطالعه موردی رودخانه نازلوچای)", یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران, 1391, ارومیه,ایران.

57- "تغییرات زمانی آبدهی قناتهای استان آذربایجان غربی به عنوان انتقال سنتی آب زیر زمینی", همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب, 1390, یزد,ایران.

58- "خصوصیات پرش هیدرولیکی در تبدیل¬های همگرا", دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران, 1391, کرج,ایران.

59- "رابطه ی روند خشکسالی با تغییر اقلیم در غرب دریاچه ارومیه (مطالعه موردی رودخانه باراندوز چای)", دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی گیاه، آب ، خاک وآب وهوا, 1392, کرمان,ایران.

60- "روند شاخص های دما و سرعت باد (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک ارومیه)", اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار دربخشهای کشاورزی، منابع طبیعی ومحیط زیست, 1391, تهران,ایران.

61- "کاربرد مدل Mike3 در شبیه سازی جریان گل آلود در مخازن سدها (مطالعه موردی:مخزنسد سفیدرود)", دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران, 1394, تبریز,ایران.

62- "مدل بندی بیلان آبی روزانه حوضه های آبریز به روش Sim Hyd (مطالعه موردی حوضه آبریز نازلو چای ارومیه)", سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب, 1391, ساری,ایران.

63- "مدل سازی تبخیر از تشت ایستگاه های غرب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل های سری زمانی", دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, 1392, کرمان,ایران.

64- "مدل سازی ریاضی در اپهای متوالی در مسیر کانال سرخه حصار", هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه, 1388.

65- "مدیریت ریسک خشکسالی در استان آذرتایجان غربی با استفاده از شاخص های خشکسالی به منظور استفاده مناسب از آب کشاورزی (مطالعه موردی ایستگاههای سلماس،میاندوآب ، نقده)", همایش بین المللی دریاچه ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

66- "مطالعه آسمایشگاهی الگوی فزسایش و رسوبگذاری در پیچ 90 درجه کانال", یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران, 1391, ارومیه,ایران.

67- "مطالعه تغییر اقلیم به روش من-کندال (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)", سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران, 1393, تبریز,ایران.

68- "مطالعه لایه بندی حرارتی مخزن سد مهاباد با استفاده از مدل عددیCE-QUAL-W2", دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, 1392, کرمان,ایران.

69- "مقایسه تابش خورشیدی در معادله پنمن مانتیث فائو با مقادیر واقعی، مطالعه موردی تبریز", سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب, 1391, ساری,ایران.

70- "مقایسه مدلهای خطی و غیرخطی سریهای زمانی در پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه)", سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب, 1391, ساری,ایران.

71- "مقایسه و ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل", سومین همایش ملی تنوع ریستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

72- "نقش مقدار سیمان، آهک و آب بر روی مقاومت فشاری رسوبات لایروبی شده رودخانه زولا چای در محل سد انحرافی طی فرایند تحکیم و تثبیت", هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه, 1388.

73- "نگاه تحلیلی به نقص مهنذسی ارزش در بهینه سازی، بهره وری و مذیریت سرریزهای رودخانه ای", کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی, 1390, تهران,ایران.

74- "یرسی مشکلات انتقال مدیریت در طرحهای آبیاری تحت فشار پایاب سد ستارخان و ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها", اولین همایش ملی رویکردها ی نوین مشارکت مردمی در مطالعه ساخت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری زهکشی, 1389.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-جواد بهمنش, - 2.حسین رضائی 40%, "بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی", دانشگاه ارومیه, 1393, کاربردی.

2- "برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از داده های توزیع اندازه دانه های خاک و تخلخل موثر(مطالعه ی موردی: دانشگاه ارومیه- مزارع پردیس نازلو)", دانشگاه ارومیه, 1393, کاربردی.

3-جواد بهمنش,دکتر مهدی عرفانیان, "بررسی روش های برون یابی برآورد بار معلق رودخانه ها", دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار, 1391.

4-جواد بهمنش,جواد بهمنش, "بررسی علل رسوبگذاری و روشهای مختلف رسوبزدایی در مجتمع آبرسانی نازک", آموزشکده آزاد فنی و حرفه ای سما واحد مهاباد, 1391.
پایان نامه ها (39)

1-سعيد زماني, "بررسي وضعيت يكنواختي توزيع آب در سيستم آبياري قطره اي با نصب سيستم كنترل حجم آب در خروجي هاي لترال ها و مقايسه بازده يكنواختي توزيع آب در اين سيستم نسبت سيستم هاي متداول", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-شهريار حميدي, "بررسي آبشستگي موضعي پايه مركب پل ها با استفاده از شبكه عصبي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-مجتبي مروج, "بررسي رابطه بين فرايند هاي هيدرولوژيك با استفاده از مدل سري هاي زماني ( مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

4-سيروس طهماسيان, "بررسي كيفيت آبهاي زيرزميني دشت خرم آباد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-آرش احمدي نسب عمران, "ارزيابي مدل هاي برنامه ريزي ژنتيك و شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل سازي و پيش بيني سطح ايستابي درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-سهيلا محمدي نيكو, "بررسي و مقايسه شاخص هاي خشك سالي هيدرولوژيكي و هواشناسي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-رضا شكر پور, "تاثير كيفيت آب بر نفوذپذيري نهايي و خصوصيات شيميايي خاك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-ئه سرين دبستاني, "مدل سازي و پيش بيني تبخير از تشت ايستگاه هاي غرب درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-رقيه صمدي, "پيشبيني سطح آب زيرزميني با استفاده از مدل هاي سري زماني(مطالعه موردي: اروميه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-سعيد بايزيدي, "مدل سازي الگوي جريان در سرريزهاي پلكاني با نرم افزار Flow3D", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-هيمن سعيدي, "ارزيابي سيستم شبكه جمع آوري فاضلاب شهر اروميه به كمك نرم افزار هاي SewerGEMS و ArcGIS و ارائه طرحي بهينه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

12-مرسده نجفي پويا, "بررسي تغيير اقليم و تاثير آن بر روي منابع آب سطحي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

13-حامد فتحي پور, "اثر تغيير اقليم بر روي سيستم مخازن ذخيره با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و شبيه سازي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

14-الناز رضايي آباجلو, "ارزيابي توابع انتقالي جهت پيش بيني هدايت هيدروليكي اشباع در اراضي شور درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

15-مريم خان محمدي, "ارزيابي و بررسي مدل شبيه سازي باد هاي موضعي با استفاده از نرم افزار Windninja", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

16-نويد پرچمي, "مدل سازي عددي لايه بندي حرارتي و كيفيت آب مخزن با استفاده از مدل CE-QUAL-W2", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

17-علي شريفي, "مدل جريان آب در خاك و جذب آب توسط گياه بر اساس شكل و توسعه ريشه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

18-زهرا مهر موسوي, "ارزيابي تثبيت خاك رس توسط ليانتهاي هيدروليكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

19-صابر حمزه پور, "بررسي لايه بندي حرارتي و تاثير آن بر كيفيت آب مخزن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

20-نسرين آزاد طلاتپه, "كاربرد سريهاي زماني در پيش بيني تبخير-تعرق پتانسيل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

21-نوشين مورتضوي, "ارزيابي معادله پنمن مانتيث فائو در محاسبه تبخير-تعرق با روشهاي تخمين و اندازه گيري پارامتر هاي معادله( مطالعه موردي:اروميه-تبريز-تهران)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

22-عبداله فرج پور, "بررسي علل رسوبگذاري و روش هاي رسوب زدايي در شبكه هاي توزيع آب (مطالعه موردي: شبكه توزيع آب نازك)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

23-محمد ابراهيم فاطمي كيا, "شبيه سازي جريان ناشي از شكست سد و بررسي تاثير پارامتر هاي مختلف برحركت موج", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

24-بنفشه محجوب, "مدل سازي عددي آبشستگي اطراف پايه هاي پل توسط مدل Fluent", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

25-مهرنوش كهندل, "مطالعه آزمايشگاهي و عددي الگوي فرسايش و رسوبگذاري در پيچ 90 درجه كانال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 11, استاد راهنما.

26-نفيسه تركمانزاد قديمي, "شبيه سازي جريان هاي گل آلود در مخازن سدها با استفاده از مدل رياضيMike3 (مطالعه موردي: مخزن سد سفيدرود)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

27-سيد هادي ابطحي, "تحليل و بررسي مدل ها و نرم افزار هاي كيفيت آب در رودخانه ها(مطالعه موردي: رودخانه مهاباد چاي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

28-مريم عبداله پور, "ارزيابي كاركرد سرريز هاي لبه تيز با تاج شيب دار در پيچ يك آبراهه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

29-محمد فيروزي, "پايش كيفي آب رودخانه مهاباد چاي در يك بازه 10 كيلومتري بالادست سد مهاباد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

30-سعيد مهدي زاده, "برآورد تبخير-تعرق مرجع با سطوح احتمال وقوع متفاوت و تاثير آن بر نياز آبي الگوي كشت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

31-رضا حسين زاده, "ارزيابي عملكرد سيستم هاي آبياري قطره هاي در پاياب سد ستارخان اهر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

32-زينب يگانه مركيد, "ارزيابي فني سيستمهاي آبياري قطره اي (مطالعه موردي:شهرستان مرند)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

33-صبا متقي زاده سلطان احمدي, "تهيه نانو ذرات زئين و مطالعه كاربرد هاي تجزيه اي و زيست محيطي آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

34-آناهيتا جباري, "مدل بندي بيلان آبي روزانه (مطالعهخ موردي حوضه آبريز نازلو چاي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

35-سيده فريده نوري, "بررسي پارامتر هاي مختلف در مدل سازي هيدرولوژيك حوضه آبريز (مطالعه موردي: بازه قروه-دهگلان از حوضه آبريز سفيد رود)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

36-مهشيد خزايي, "بررسي شدت غير خطي بودن سري زماني جريان رودخانه و رابطه آن با خصوصيات حوضه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

37-احد آزمون, "بررسي تاثيرات متغيير هاي اقليمي و هيدرولوژيكي در در كاهش سطح آب درياچه اروميه (مطالعه موردي غرب درياچه اروميه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

38-معصومه مجرد, "بررسي پراكنش كلر در دشت مشهد به روش زمين آمار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

39-پروانه حقيقي, "تخصيص منابع آب دشت مشهد با استفاده از نرم افزار WEAP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.