• نام و نام خانوادگی
  • جواد بهمنش
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی آب
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (48)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (74)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (39)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد بهمنش
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (48)

1-جواد بهمنش, 2016, Parameters Estimation for the New Four-Parameter Nonlinear Muskingum Model Using the Particle Swarm Optimization,Water Resources Management.

2-جواد بهمنش، 2015، بررسی روند سری زمانی دبی و حجم خشکی رودخانه مطالعه موردی:رودخانه های حوضه دریاچه ارومیه،فصل نامه بین المللی پژوهشی منابع آب و نوسعه.

3-جواد بهمنش, 2015, Covariance Correction for Estimating Grounwater Level Using Deterministic Ensemble Kalman Filter,Journal of Fundamental and Applied Sciences.

4-جواد بهمنش, 2015, Rainfall-Runoff Modeling in The Turkey River Using Numerical and Regression Methods,Journal of Fundamental and Applied Sciences.

5-جواد بهمنش, 2014, ( Comparing different Normalization functions (Case study: Monthly Rainfall of IRAN,Journal of Middle East Applied Science and Technology.

6-جواد بهمنش, 2014, Effect of Hydraulic Binders on the Geotechnical Properties of Stabilized Clayey Soil,Journal of Basic and Applied Scientific Research.

7-جواد بهمنش, 2014, (The effect of reference and crop evapotranspiration occurrence probability level on irrigation hydro-module (case study: Urmia, Iran,(Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES.

8-جواد بهمنش، 1394، ارزیابی توابع انتقالی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (مطالعه موردی: دشت ارومیه)،نشریه دانش آب و خاک.

9-جواد بهمنش، 1394، تاثیر شکل دیواره ی تبدیل های واگرا در خصوصیات پرش هیدرولیکی،مهندسی عمران شریف.

10-جواد بهمنش، 1394، مقایسه روشهای سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر- تعرق مرجع (مطالعه موردی:ارومیه)،علوم و مهندسی آبیاری (مجله ی علمی-پژوهشی).

11-جواد بهمنش، 1394، کاربرد سیستمهای استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و برنامه ریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمالغرب ایران،نشریه پژوهش آب در کشاورزی.

12-جواد بهمنش، 1394، بررسی تغییرات پارامتر های هواشناسی موثر بر اقلیم ارومیه،نشریه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی.

13-جواد بهمنش، 1394، تخمین ضرایب چولگی توزینی جهت برآورد سیلاب طرح (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)،نشریه آب و خاک.

14-جواد بهمنش، 1394، ارزیابی پتانسیل کیفی منابع آب زیرزمینی جهت مصارف آب شرب با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت ارومیه )،علوم و مهندسی آبیاری (مجله ی علمی کشاورزی).

15-جواد بهمنش، 1394، ارزیابی توابع توزیع آماری رایج و روشهای محاسبه پارامترهای آنها در برآورد احتمال ( مطالعه موردی: رودخانههای غرب حوضه دریاچه ارومیه )،نشریه دانش آب و خاک.

16-جواد بهمنش، 1394، برآورد تبخیر- تعرق مرجع تحت شرایط دادههای محدود و کامل (مطالعه موردی: ایستگاههای سینوپتیک تبریز و ارومیه)،نشریه دانش آب وخاک.

17-جواد بهمنش، 1394، بررسی کیفیت آب مخزن سد مهاباد با استفاده از شاخص نوتنی و گراف والن وایدر،نشریه دانش آب و خاک.

18-جواد بهمنش، 1394، بررسی رابطه بین فرآیندهای هیدرولوژیک بارش، تبخیر و جریان رودخانه با استفاده از مدل سری های زمانی خطی (مطالعه موردی: حوضه های غرب دریاچه ارومیه)،نشریه آب و خاک.

19-جواد بهمنش، 1394، بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت ارومیه)،نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک.

20-جواد بهمنش، 1394، بررسی روند حجم خشکی رودخانه با استفاده از آزمون نقاط چرخش، من-کندال و اسپیرمن(مطالعه موردی: رودخانه های حوضه دریاچه ارومیه)،جغرافیا و برنامه ریزی محیطی.

21-جواد بهمنش، 1394، کاربرد مدل تلفیقی AR-ARCH در پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه،نشریه دانش آب و خاک.

22-جواد بهمنش، 1394، مقایسه روشهای زمین آمار در درونیابی سطح ایستابی (مطالعه موردی: حوضههای دریاچه ارومیه)،علوم و مهندسی آبیاری.

23-جواد بهمنش، 1393، تأثیر هندسه تبدیل همگرا بر پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای،نشریه آب و خاک.

24-جواد بهمنش، 1393، تحلیل امواج ضربه ای در تبدیل همگرا با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی و عددی،نشریه دانش آب و خاک.

25-جواد بهمنش، 1393، مطالعه آزمایشگاهی و عددی امواج ضربه ای در تبدیل های همگرا،علوم و مهندسی آبیاری.

26-جواد بهمنش، 1393، ارزیابی مدل Hydrus-2D در نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیریهای آزمایشگاهی در لایسیمتر وزنی،نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک.

27-جواد بهمنش، 1393، ارزیابی مدلهای سری زمانی خطی و غیر خطی بیلینییر در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه،نشریه پژوهش آب در کشاورزی.

28-جواد بهمنش، 1393، تحلیل رفتار خطی و غیرخطی سری زمانی هیدرولوژیک(مطالعه موردی:رودخانه های غرب دریاچه ارومیه)،تحقیقات منابع آب ایران.

29-جواد بهمنش، 1393، شبیه سازی عددی انتشار موج ناشی از شکست سد به صورت دو بعدی قائم،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست.

30-جواد بهمنش، 1393، ارزیابی مدل های رگرسیونی و عصبی- فازی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک،نشریه آب و خاک.

31-جواد بهمنش، 1393، تأثیر بازشدگی دریچه های تخلیه تحتانی سد بر خروج جریان گل آلود (مطالعه موردی: سد سفیدرود)،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست.

32-جواد بهمنش، 1393، شبیه سازی تغذیه گرایی مخزن سد مهاباد با استفاده از مدل دو بعدی CE-QUAL-W2،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست.

33-جواد بهمنش، 1393، مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف گروه پایه پل و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی،شریه آب و خاک.

34-جواد بهمنش، 1392، معرفی و کاربرد الگوی تلفیقی پیشنهادی BL-ARCH در پیش بینی دبی روزانه رودخانه(مطالعه موردی رودخانه شهر چای ارومیه)،نشریه آب و خاک.

35-جواد بهمنش، 1392، بررسی آزمایشگاهی کارکرد سرریز های با تاج شیب دار در یک قوس 90 درجه،علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.

36-جواد بهمنش، 1392، مقایسه مدل های AWBM و Simhyd در مدل سازی بارش-روان آب( مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای استان آذربایجان غربی)،جغرافیا و برنامه ریزی محیطی.

37-جواد بهمنش، 1392، بررسی روند تبخیر از تشت در ایستگاه های معرف شمال، غرب و جنوب دریاچه لرومیه،مجله تحقیقات آب.

38-جواد بهمنش، 1392، پیش بینی تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از مدلهای سری زمانی (مطالعه موردی: ارومیه)،نشریه آب و خاک.

39-جواد بهمنش، 1392، تاثیر احداث شبکه های آبیاری و زه کشی مدرن بر منابع آب زیرزمینی دشت ارومیه،مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک.

40-جواد بهمنش، 1392، تاثیر دوره های تر - خشک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک،نشریه آب و خاک.

41-جواد بهمنش، 1392، مدیریت سطح آب زیرزمینی از طریق تلفیق آب سطحی و زیر سطحی با استفاده از Modflow (مطالعه موردی دشت ارومیه)،مدیریت سطح آب زیرزمینی از طریق تلفیق آب سطحی و زیر سطحی با.

42-ندا خانمحمدی ، حسین رضایی، سینا بشارت و جواد بهمنش، 1391، ارزیابی شبیه سازی پروفیل رطوبتی خاک در آبیاری قطره ای بر اساس مشاهدات هیدرولیکی خاک و اندازه گیریهای میدانی،نشریه آبیاری و زهکشی ایران.

43-هادی ناوه، کیوان خلیلی ، محمد تقی اعلمی و جواد بهمنش، 1391، پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدی غیر خطی سری زمانی دو - خطی (مطالعه موردی رودخانه های باراندوز چای و شهرچای ارومیه)،نشریه آب وخاک.

44-هاله آذرافزا، حسین رضایی، جوادبهمنش و سینا بشارت، 1391، مقایسه نتایج بکارگیری الگوریتم های GO، PSoو SAدر بهینه سازی سیستم های تک مخزنه (مطالعه موردی: سد شهرچای،ارومیه)،نشریه آب وخاک.

45-جواد بهمنش، 1391، ارزیابی فنی آبیاری قطره ای در برخی باغ های شهرستان مرند،مجله پژوهش آب در کشاورزی.

46-ندا خان محمدی، حسین رضایی، مجید منتصری و جواد بهمنش، 1390، کاربرد نظریه Grey در پیش بینی سیلابهای ناشی از یک رگبار (مطالعه موردی: حوضه شهرچای)،نشزیه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز.

47-جواد بهمنش، 1389، برآورد تبخیر تعرق مرجع با سطوح احتمال وقوع مختلف(مطالعه موردی:ارومیه)،مجله دانش آب و خاک.

48-جواد بهمنش، 1389، بررسی شاخص های کیفی زیست محیطی آب رودخانه مهاباد چای،نشریه مهندسی عمران ومحیط زیست.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (74)

1- 2012, Application SWAP Agrohydrological model to predict crop yield soil water and solute transport with shallow groundwater condition,8Internation soil science, ازمیر,ترکیه.

2- 1390, Removal of fluoride from aqueous solutions by using Zein/H2So4 as abio-polymer composite,15 iranian chemistry congress, همدان,ایران.

3- 1391، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بارندگی، دما و تبخیر تعرق (مطالعه موردی : ارومیه، تبریز و تکاب)،همایش بین المللی دریاچه ارومیه، ارومیه،ایران.

4- 1389، ارزیابی پیامدهای زیست محیطی سد و شبکه آبیاری و زهکشی آغ چای،اولین همایش ملی مدیریت آب اراضی ساحلی.

5- 1393، ارزیابی جایگاه ایران در جهان از نظر مفهوم (Water footprint) (مطالعه موردی: گیاه گندم)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

6- 1392، ارزیابی روش های میانگین متفرقه و گشتاور ها جهت برآورد پارامتر های تابع لاگ پیرسون 3(مطالعه موردی حوضه های دریاچه ارومیه)،اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

7- 1391، ارزیابی شرایط کیفی آب در مخازن سذها با استفاده از مذل دوبعدی CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی مخسن سذ مارون)،یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه،ایران.

8- 1393، ارزیابی مدلهای شبکه مصنوعی و برنامهریزی ژنتیک در مدل سازی تراز سطح ایستابی،همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران،ایران.

9- 1388، ارزیابی میزان اهمیت درجه حرارت آب در میزان خوردگی لوله های آهنی در سیستم های توزیع آب شرب،نخستین همایش ملی پژوهشی کیفیت آب شرب روستایی و چالشهای فراور.

10- 1390، ارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در تخمین سیلاب حوضه های فاقد آمار،پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، کرمان،ایران.

11- 1394، استخراج خصوصیات فیزیوگرافی وشبکه های آبراهه های پنج حوضه آبریز غرب دریاچه ارومیه با استفاده از نرم افزار GIS،هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

12- 1393، استفاده از دو مدل بدون بعد و با بعد در برآورد عمق آبشستگی در پایه مرکب پل ها با استفاده از شبکه عصبی،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

13- 1390، برآورد هیدروگراف خروجی حوضه آبریز با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS،یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

14- 1391، بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری دایره ای شکل بر روی طول غلطاب در پرش هیدرولیکی،یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه،ایران.

15- 1390، بررسی آزمایشگاهی کارکرد سرریز های لبه تیز با تاج افقی در محدوده پیچ آبراهه،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان،ایران.

16- 1389، بررسی آزمایشگاهی محل مقطع کنترل سرریز با تاج شیبدار در یک پیچ 90 درجه،نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

17- 1392، بررسی تاثیر بازشدگی دریچه های تخلیه تحتانی سد بر خروج جریان گل آلود با مدل Mike3 (مطالعه موردی: سد سفید رود)،دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، کرج،ایران.

18- 1389، بررسی تاثیر درصد آب، مقدار سیمان و آهک و نحوه نگهداری رسوبات تثبیت شده طی فرایند تثبیت و تحکیم بر روی مقاومت فشاری و مدول الاستیته آنها (مطالعه موردی رسوبات سد زولاچای)،دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی.

19- 1393، بررسی تاثیر دریاچه ارومیه بر منابع آب و خاک،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

20- 1393، بررسی تاثیر شوری آب و خاک در پوشش گیاهی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: ارومیه)،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

21- 1392، بررسی تغییرات باد های ایستگاه ارومیه و اثر آن بر تغییرات اقلیمی منطقه در سال های اخیر،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

22- 1391، بررسی تغییرات حدود آتربرگ خاک رس توسط لیانتهای هیدرولیکی،سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی، کرج،ایران.

23- 1391، بررسی تغییرات کیفی آبهای زیر زمینی دشت ارومیه با استفاده از سیستم GIS (پارامتر مورد تحقیق:نیترات آب زیرزمینی)،همایش بین المللی دریاچه ارومیه، ارومیه،ایران.

24- 1391، بررسی خصوصیات رشدی خیار و هندوانه با آبیاری فاضلاب تصفیه شده شهری و آب چاه،اولین همایش ملی بیابان، کرج،ایران.

25- 1391، بررسی خصوصیات رشدی گوجه فرنگی وهندوانه با آبیاری آب فاضلاب تصفیه شده شهری و آب چاه،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، سلری،ایران.

26- 1392، بررسی روند پارامتر های هیدرومتئورولوژیک به روش من-کندال(مطالعه موردی:استان آذربایجان غربی)،دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، همدان،ایران.

27- 1393، بررسی شاخصهای خشکسالی هواشناسی ایستگاههای سینوپتیک استان آذربایجان غربی،دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران،ایران.

28- 1391، بررسی فرسایش دز محدوده ایستگا ههای غرب دریاچه ارومیه با استفاده از شاخصهای MFI و شاخص نمایه تراکم بارش اولیور LCI،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

29- 1392، بررسی فضایی سرعت و جهت باد غالب با استفاده از نرم افزار windninja و GIS مطالعه موردی ایستگاه های سینوپتیک اشنویه، نقده،میاندواب و ارومیه استان آذربایجان غربی)،دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

30- 1389، بررسی کیفی آب رودخانه مهادباد از نظر مصرف کشاورزی،همایش علمی چالش های آب در استان قم.

31- 1389، بررسی کیفیت آب جهت کاربرد در سیستم های آبیاری قطره ای ( مطالعه موردی: شهرستان مرند، استان آذربایجان شرقی)،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی.

32- 1389، بررسی کیفیت آب جهت کاربرد در سیستم های آبیاری قطره ای(مطالعه موردی:شهرستان مرند،استان آذربایجان شرقی)،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

33- 1394، بررسی نقش زیرساختهای آب و آبیاری در توسعه پایدار فضای سبز شهری (نمونه مطالعاتی: فضای سبزمنطقه 11 شهرداری اصفهان)،نخستین همایش ملی فضای سبز کم آب، کاشان،ایران.

34- 1393، بهینه سازی مدل ماسکینگام غیر خطی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات،سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تبریز،ایران.

35- 1391، پایش خشکسالی در استان آذربایجان غربی در محدوده ایستگاه های غرب دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های خشکسالی هواشناسی،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

36- 1391، پایش خشکسالیهای هواشناسی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص SPI،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

37- 1394، پایش کیفی آبهای زیرزمینی در سطح استان آذربایجان غربی،2nd International conference on sustainable dev elopment، strategies and challenges With a focus on Agriculture، Natural Resources، Environment and Tourism، تبریز،ایران.

38- 1392، پهنه بندی خشکسالی استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص SPI و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)،سی ودومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، ارومیه،ایران.

39- 1394، پهنه¬بندی پارامترهای EC و TDS آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آمار (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)،2nd International conference on sustainable development، strategies and challenges With a focus on Agriculture، Natural Resources، Environment and Tourism، تبریز،ایران.

40- 1393، پیش بینی بارش ایستگاههای سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک،دومین همایش سراسری مخیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران،ایران.

41- 1393، پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از روش برنامه ریزی ژنتیک،دومین همایش سراسری، محیط زیست و پدافند زیستی، تهران،ایران.

42- 1394، پیش بینی جریان روزانه رودخانه مهاباد چای با روش ماشین بردار پشتیبان،2nd International conference on sustainable dev elopment، strategies and challenges، تبریز،ایران.

43- 1394، تاثیر آهک و میکرو سیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی ...،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک، قم،ایران.

44- 1389، تاثیر سطح احتمال وقوع تبخیر - تعرق مرجع بر نیاز آبی الگوی کشت ( مطالعه موردی: ارومیه: آذربایجان غربی)،اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه ، آب، خاک، هوا.

45- 1394، تاثیر سیمان و میکرو سیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاکهای سیلتی ( مطالعه موردی: خاک شهرک صنعتی خوی)،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، قم،ایران.

46- 1394، تاثیر لیانتهای هیدرولیکی بر روی خواص ژئوتکنیکی رسوبات لایروبی شده (مطالعه موردی: رسوبات لایروبی شده سد آغ چای)،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، قم،ایران.

47- 1394، تأثیر روش های مختلف محاسبه تبخیر-تعرق پتانسیل بر شاخص خشکسالی (RDI)،هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

48- 1391، تجربیات حاصل اجرایی اجرای تزریق پایه بنتونیت در پی آبرفتی سد چپر آباد جهت کاهش نفوذپذیری و رفع پدیده آرتزین،چهامین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی، تهران،ایران.

49- 1391، تحلیل خشکسالی و پیش بینی آن توسط تکنیک های Data Genration روش (AR(1 (مطالعه موردی ایستگاه های غرب دریاچه ارومیه)،همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالشها و راهکار ها، ارومیه،ایران.

50- 1394، تحلیل دبی حداکثر سالانه رودخانه با برازش توزیعهای آماری (مطالعه موردی:رودخانه قره چای)،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

51- 1394، تحلیل رفتار خطی و غیرخطی سریهای زمانی هیدرولوژیک (مطالعه موردی رودخانههای جنوب دریاچه ارومیه)،اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران، شیراز،ایران.

52- 1393، تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای و انتخاب مناسب ترین توزیع آماری به روش گشتاورها،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

53- 1390، تحلیل و بررسی پارامتر اکسیژن محلول کیفیت آب رودخانه مهاباد چای توسط مدل Qual2K،سومین همایش ملی کنفرانس جامع منابع آی، ساری،ایران.

54- 1393، تخمین عمق آبشستگی در پایه مرکب پلها با استفاده از شبکه عصبی،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

55- 1389، تعین یک روش مناسب جهت مدیریت، بهره برداری، و نگهداری از شبکه های آبیاری ( مطالعه موردی: پایاب سد ستارخان اهر)،اولین همایش ملی رویکردها ی نوین مشارکت مردمی در مطالعه ساخت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری زهکشی.

56- 1391، تعیین رفتار خطی یا غیرخطی سریهای زمانی جریان رودخانه با استفاده از آزمون غیرخطی BDS (مطالعه موردی رودخانه نازلوچای)،یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه،ایران.

57- 1390، تغییرات زمانی آبدهی قناتهای استان آذربایجان غربی به عنوان انتقال سنتی آب زیر زمینی،همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب، یزد،ایران.

58- 1391، خصوصیات پرش هیدرولیکی در تبدیل¬های همگرا،دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، کرج،ایران.

59- 1392، رابطه ی روند خشکسالی با تغییر اقلیم در غرب دریاچه ارومیه (مطالعه موردی رودخانه باراندوز چای)،دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی گیاه، آب ، خاک وآب وهوا، کرمان،ایران.

60- 1391، روند شاخص های دما و سرعت باد (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک ارومیه)،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار دربخشهای کشاورزی، منابع طبیعی ومحیط زیست، تهران،ایران.

61- 1394، کاربرد مدل Mike3 در شبیه سازی جریان گل آلود در مخازن سدها (مطالعه موردی:مخزنسد سفیدرود)،دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز،ایران.

62- 1391، مدل بندی بیلان آبی روزانه حوضه های آبریز به روش Sim Hyd (مطالعه موردی حوضه آبریز نازلو چای ارومیه)،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

63- 1392، مدل سازی تبخیر از تشت ایستگاه های غرب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل های سری زمانی،دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

64- 1388، مدل سازی ریاضی در اپهای متوالی در مسیر کانال سرخه حصار،هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه.

65- 1391، مدیریت ریسک خشکسالی در استان آذرتایجان غربی با استفاده از شاخص های خشکسالی به منظور استفاده مناسب از آب کشاورزی (مطالعه موردی ایستگاههای سلماس،میاندوآب ، نقده)،همایش بین المللی دریاچه ارومیه، ارومیه،ایران.

66- 1391، مطالعه آسمایشگاهی الگوی فزسایش و رسوبگذاری در پیچ 90 درجه کانال،یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه،ایران.

67- 1393، مطالعه تغییر اقلیم به روش من-کندال (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)،سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تبریز،ایران.

68- 1392، مطالعه لایه بندی حرارتی مخزن سد مهاباد با استفاده از مدل عددیCE-QUAL-W2،دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

69- 1391، مقایسه تابش خورشیدی در معادله پنمن مانتیث فائو با مقادیر واقعی، مطالعه موردی تبریز،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

70- 1391، مقایسه مدلهای خطی و غیرخطی سریهای زمانی در پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه)،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

71- 1393، مقایسه و ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل،سومین همایش ملی تنوع ریستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

72- 1388، نقش مقدار سیمان، آهک و آب بر روی مقاومت فشاری رسوبات لایروبی شده رودخانه زولا چای در محل سد انحرافی طی فرایند تحکیم و تثبیت،هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه.

73- 1390، نگاه تحلیلی به نقص مهنذسی ارزش در بهینه سازی، بهره وری و مذیریت سرریزهای رودخانه ای،کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی، تهران،ایران.

74- 1389، یرسی مشکلات انتقال مدیریت در طرحهای آبیاری تحت فشار پایاب سد ستارخان و ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها،اولین همایش ملی رویکردها ی نوین مشارکت مردمی در مطالعه ساخت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری زهکشی.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-جواد بهمنش، - 2.حسین رضائی 40%، 1393، بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1393، برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از داده های توزیع اندازه دانه های خاک و تخلخل موثر(مطالعه ی موردی: دانشگاه ارومیه- مزارع پردیس نازلو)،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3-جواد بهمنش،دکتر مهدی عرفانیان، 1391، بررسی روش های برون یابی برآورد بار معلق رودخانه ها،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.

4-جواد بهمنش،جواد بهمنش، 1391، بررسی علل رسوبگذاری و روشهای مختلف رسوبزدایی در مجتمع آبرسانی نازک،آموزشکده آزاد فنی و حرفه ای سما واحد مهاباد.
پایان نامه ها (39)

1-سعيد زماني، 1392، بررسي وضعيت يكنواختي توزيع آب در سيستم آبياري قطره اي با نصب سيستم كنترل حجم آب در خروجي هاي لترال ها و مقايسه بازده يكنواختي توزيع آب در اين سيستم نسبت سيستم هاي متداول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-شهريار حميدي، 1392، بررسي آبشستگي موضعي پايه مركب پل ها با استفاده از شبكه عصبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مجتبي مروج، 1392، بررسي رابطه بين فرايند هاي هيدرولوژيك با استفاده از مدل سري هاي زماني ( مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

4-سيروس طهماسيان، 1393، بررسي كيفيت آبهاي زيرزميني دشت خرم آباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-آرش احمدي نسب عمران، 1393، ارزيابي مدل هاي برنامه ريزي ژنتيك و شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل سازي و پيش بيني سطح ايستابي درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سهيلا محمدي نيكو، 1393، بررسي و مقايسه شاخص هاي خشك سالي هيدرولوژيكي و هواشناسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-رضا شكر پور، 1393، تاثير كيفيت آب بر نفوذپذيري نهايي و خصوصيات شيميايي خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ئه سرين دبستاني، 1392، مدل سازي و پيش بيني تبخير از تشت ايستگاه هاي غرب درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-رقيه صمدي، 1393، پيشبيني سطح آب زيرزميني با استفاده از مدل هاي سري زماني(مطالعه موردي: اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-سعيد بايزيدي، 1393، مدل سازي الگوي جريان در سرريزهاي پلكاني با نرم افزار Flow3D، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-هيمن سعيدي، 1393، ارزيابي سيستم شبكه جمع آوري فاضلاب شهر اروميه به كمك نرم افزار هاي SewerGEMS و ArcGIS و ارائه طرحي بهينه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-مرسده نجفي پويا، 1393، بررسي تغيير اقليم و تاثير آن بر روي منابع آب سطحي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-حامد فتحي پور، 1392، اثر تغيير اقليم بر روي سيستم مخازن ذخيره با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و شبيه سازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-الناز رضايي آباجلو، 1392، ارزيابي توابع انتقالي جهت پيش بيني هدايت هيدروليكي اشباع در اراضي شور درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-مريم خان محمدي، 1392، ارزيابي و بررسي مدل شبيه سازي باد هاي موضعي با استفاده از نرم افزار Windninja، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-نويد پرچمي، 1392، مدل سازي عددي لايه بندي حرارتي و كيفيت آب مخزن با استفاده از مدل CE-QUAL-W2، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-علي شريفي، 1392، مدل جريان آب در خاك و جذب آب توسط گياه بر اساس شكل و توسعه ريشه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

18-زهرا مهر موسوي، 1391، ارزيابي تثبيت خاك رس توسط ليانتهاي هيدروليكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-صابر حمزه پور، 1391، بررسي لايه بندي حرارتي و تاثير آن بر كيفيت آب مخزن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-نسرين آزاد طلاتپه، 1392، كاربرد سريهاي زماني در پيش بيني تبخير-تعرق پتانسيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-نوشين مورتضوي، 1391، ارزيابي معادله پنمن مانتيث فائو در محاسبه تبخير-تعرق با روشهاي تخمين و اندازه گيري پارامتر هاي معادله( مطالعه موردي:اروميه-تبريز-تهران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-عبداله فرج پور، 1391، بررسي علل رسوبگذاري و روش هاي رسوب زدايي در شبكه هاي توزيع آب (مطالعه موردي: شبكه توزيع آب نازك)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-محمد ابراهيم فاطمي كيا، 1391، شبيه سازي جريان ناشي از شكست سد و بررسي تاثير پارامتر هاي مختلف برحركت موج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-بنفشه محجوب، 1391، مدل سازي عددي آبشستگي اطراف پايه هاي پل توسط مدل Fluent، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-مهرنوش كهندل، 11، مطالعه آزمايشگاهي و عددي الگوي فرسايش و رسوبگذاري در پيچ 90 درجه كانال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-نفيسه تركمانزاد قديمي، 1391، شبيه سازي جريان هاي گل آلود در مخازن سدها با استفاده از مدل رياضيMike3 (مطالعه موردي: مخزن سد سفيدرود)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-سيد هادي ابطحي، 1391، تحليل و بررسي مدل ها و نرم افزار هاي كيفيت آب در رودخانه ها(مطالعه موردي: رودخانه مهاباد چاي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

28-مريم عبداله پور، 1389، ارزيابي كاركرد سرريز هاي لبه تيز با تاج شيب دار در پيچ يك آبراهه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-محمد فيروزي، 1389، پايش كيفي آب رودخانه مهاباد چاي در يك بازه 10 كيلومتري بالادست سد مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-سعيد مهدي زاده، 1389، برآورد تبخير-تعرق مرجع با سطوح احتمال وقوع متفاوت و تاثير آن بر نياز آبي الگوي كشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-رضا حسين زاده، 1389، ارزيابي عملكرد سيستم هاي آبياري قطره هاي در پاياب سد ستارخان اهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-زينب يگانه مركيد، 1390، ارزيابي فني سيستمهاي آبياري قطره اي (مطالعه موردي:شهرستان مرند)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-صبا متقي زاده سلطان احمدي، 1390، تهيه نانو ذرات زئين و مطالعه كاربرد هاي تجزيه اي و زيست محيطي آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

34-آناهيتا جباري، 1390، مدل بندي بيلان آبي روزانه (مطالعهخ موردي حوضه آبريز نازلو چاي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-سيده فريده نوري، 1390، بررسي پارامتر هاي مختلف در مدل سازي هيدرولوژيك حوضه آبريز (مطالعه موردي: بازه قروه-دهگلان از حوضه آبريز سفيد رود)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-مهشيد خزايي، 1394، بررسي شدت غير خطي بودن سري زماني جريان رودخانه و رابطه آن با خصوصيات حوضه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-احد آزمون، 1394، بررسي تاثيرات متغيير هاي اقليمي و هيدرولوژيكي در در كاهش سطح آب درياچه اروميه (مطالعه موردي غرب درياچه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-معصومه مجرد، 1394، بررسي پراكنش كلر در دشت مشهد به روش زمين آمار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-پروانه حقيقي، 1394، تخصيص منابع آب دشت مشهد با استفاده از نرم افزار WEAP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.