• نام و نام خانوادگی
  • محسن برین
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 • ایمیل
  • m.barin@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (27)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (3)
دروس تدریس شده (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن برین
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم خاک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (27)

1- برین، م. رسولی صدقیانی، م. خداوردیلو. ح.1394. نقش میکروبهای خاک در پالایش سبز خاک آلوده به کادمیم توسط خارزن¬بابا (Onopordon acanthium L.). مجله زیست شناسی خاک خاک.

2- فریبا مرسلی آقاجری؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ محسن برین؛ ناصر عباسپور 1395 . شناسایی QTLهای کنترل‌کنندة عملکرد و اجزای عملکرد در آفتابگردان در شرایط تنش شوری مجله علوم گیاهان زراعی ایران .

3- ابراهیمی، ر.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م. 1395. جداسازی میکروارگانیسم¬های حل¬کننده فسفات از ریزوسفر گندم و بررسی توان حل¬کنندگی آنها در دو منبع فسفات نامحلول. تحقیقات کاربردی خاک.

4- محمدي، ژ.، ناصری، ل.، برین، م.1393. اثر بسترهاي كشت و همزيستي قارچ¬ریشه¬های آربوسکولار بر رشد و استقرار پايه‌هاي ريزازديادي شده MM106. مجله علوم باغبانی ایران.

5- درویش¬زاده، ر.، مرسلی آقاجری، ف.، حاتمی ملکی، ح.، برین، م.، حاتم نیا، ع.، 1393. مکان¬یابی QTL های برخی از ضفات رشدی در گیلهچه¬های آفتابگردان تحت شرایط شوری. فناوری زیستی در کشاورزی.

6- زسولی، م.ح.، کریمی، ص.، برین، م.، شفیعی، ع. 1394. بررسی تغییر کاربری بر ویزگیهای میکروبی خاک...... جنگل ایران.

7- زسولی، م.ح.، کریمی، ص.، برین، م.، شفیعی، ع. 1394. بررسی تغییر کاربری بر پویایی کربن و نیتروژن و برخی ویژگی¬های خاک در اکوسیستم جنگلی پردانان پیرانشهر. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

8- برین، م. 1393. نقش میکروبهای خاک در پالایش سبز خاک آلوده به کادمیم توسط خارزن¬بابا (Onopordon acanthium L.). مجله تحقیقات کاربردی خاک. جلد 3، ص (70-59)..

9- برین، م.، علی اصغرزاده، ن.، صمدی، ع. 1385 . اثر قارچهاي ميكوريز آربوسكولار بر عملكرد و جذب عناصر غذايي در گوجه فرنگي تحت شوري حاصل از NaCl و مخلوط املاح. مجله خاک و آب.جلد 20 (1)، ص (105-94). .

10- برین، م.، علی اصغرزاده، ن.، صمدی، ع.1385. اثر شوري حاصل از كلريد سديم و مخلوط املاح بر غلظت پرولين و برخي شاخص هاي رشد گوجه فرنگي در همزيستي با قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار. مجله علوم کشاورزی دانشکاه تهران. جلد 37 (1)، ص (147-139)..

11-.

12-Mohsen BarinA, Nasser Aliasgharzad, P?l Axel Olsson, and MirHassan Rasouli-SadaghianiC, 2015, Salinity-induced differences in soil microbial communities around the hypersaline Lake Urmia,Soil Research.

13-محسن برین، 1394، بررسی تغییر کاربری بر پویایی کربن و نیتروژن و برخی ویژگیهای حاصلخیزی خاک،فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

14-مهدی محمودزاده - میرحسن رسولی صدقیانی عباس حسنی - محسن برین، 1394، اثر تلقیح گونه‌های قارچ میکوریز (AMF) بر رشد و مواد مؤثره نعناع فلفلی (Mentha piperita،نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی).

15-محسن برین ناصر علی اصغر زاد 2، میرحسن رسولی صدقیانی، 1394، کاربرد بیومارکرهای لیپیدی برای ارزیابی ساختار جمعیت میکروبی خاک،بیوتکنولوژی کشاورزی.

16-محسن برین، 1394، میکروارگانیسمهای حلکننده فسفات به،فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.

17-Mohsen Barina,?, Nasser Aliasgharzada, P?l Axel Olssonb, MirHassan Rasouli-Sadaghianic,Mohammad Moghddam, 1393, Abundance of arbuscular mycorrhizal fungi in relation to soil salinityaround Lake Urmia in northern Iran analyzed by use of lipidbiomarkers and microscop,Pedobiologia.

18-فریبا مرسلی آقاجری 1، رضا درویش زاده 2، حمید حاتمی ملکی 3، محسن برین 4، علی اصغر حاتم نیا، 1393، بررسی واکنش لاینهای خویشآمیخته نوترکیب آفتابگردان به تنش کلرید سدیم در،تحقیقات کاربردی خاک.

19-سعید صادقی، محسن برین و میرحسن رسولی صدقیانی، 1393، کودهای بیولوژیک پتاسیمی و کشاورزی پایدار،فصلنامه نظام مهندسی و منابع طبیعی.

20-سولماز کاظم علیلو 1، میرحسن رسولی صدقیانی 2 ، حبیب خداوردیلو 2، محسن برین، 1392، آلودگی کادمیومی و بررسی تاثیر آن بر کیفیت بیولوژیکی خاک و رشد گیاه بنگدانه،تحقیقات کاربردی خاک.

21-M. Rahmanian1, Y. Rezaee Danesh2 , H. Khodaverdiloo1, M.H. Rasouli Sadaghiani1, M. Barin1, 1391, Potential of indigenous microbes as helping agents forphyto-restoration of a Pb-contaminated soil,Caspian Journal of Environmental Sciences.

22-Mahdi Mohseniazar1, Mohsen Barin2, Habib Zarredar3, Siamak Alizadeh4 and Dariush Shanehbandi5, 1390, Potential of Microalgae and Lactobacilli in Biosynthesis of Silver Nanoparticles,BioImpacts.

23-زهرا اصلانی 1، عباس حسنی 2?، میرحسن رسولی صدقیانی 3، فاطمه سفیدکن 4 و محسن برین، 1390، بر (Glomus intraradices و Glomus mosseae) تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا،فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

24-محمد رحمانیان ، حبیب خداوردی لو ، میرحسن رسولی صدقیانی ، یونس رضایی دانش، محسن برین، 1390، پیامد مایه زنی خاک با ریزجانداران بردبار به فلزهای سنگین بر رشد گیاه،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک.

25-MirHassan Rasouli-Sadaghiani1,2 , Abbas Hassani2,3, Mohsen Barin1, Younes Rezaee Danesh4and Fatemeh Sefidkon, 1389, Effects of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi on growth essential oil production and nutrients uptake in basil,,Journal of Medicinal Plants Research.

26-زهرا اصلانی 1، عباس حسنی 2 ، میرحسن رسولی صدقیانی 3، فاطمه سفید کن 4، محسن برین 5، سید علی غیبی 1، 1388، تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه ریحان تحت شرایط تنش خشکی،تنش های محیطی در علوم کشاورزی.

27-A. SamadiA،B، B. DovlatiA، and M. BarinA، 1388، Effect of continuous cropping on potassium forms and potassiumadsorption characteristics in calcareous soils of Iran،Soil Research.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)

1- 1388، . اثر سه گونه قارچ میکوریز آربوسکولار روی پارامترهای رشد و عملکرد اسانس در گیاه ریحان.،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان، گرگان،ایران.

2- 1387، . بررسی اثرات تیمار اسید سالسیلیک بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوزیکی گل مکزیکی در یک سیکل خشکی.،سومین همایش منطقه ای یامته های کشاورزی و منابع طبیعی ( غرب کشور ). 14 تا 15 اسفند.، سنندج،ایران.

3- 1388، . بررسی امکان اندازه گیری ترشحات ریشه ای گندم با استفاده از سیستم هیدروپونیک در شرایط کمبود روی.،اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، اصفهان.،ایران.

4- 1388، . بررسی امکان تهیه کمپوست از ضایعات هرس درختان سیب و انگور.،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

5- 1387، . بررسی پالایش سبز خاکهای آلوده به کادمیم. .،دومبن کنفرانس ملی روز جهانی محیط زست، تهران،ایران.

6- 1387، . پاسخهای رشدی گیاه ریحان به همزیستی دو گونه قارچ مایکوریزا تحت شرایط تنش خشکی.،سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی ( غرب کشور ). 14 تا 15 اسفند، سنندج،ایران.

7- 1388، . کاربرد ضایعات آلی به منظور تامین نیتروزن در کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست.،سومبن کنفرانس ملی روز جهانی محیط زست، تهران،ایران.

8- 1387، . مطالعه روابط میکوریزها و یونهای شورکننده در محیط های نمکی. . 20-21 خردادماه 87.،دومبن کنفرانس ملی روز جهانی محیط زست، تهران،ایران.

9- 1387، 1387. بررسی فراوانی و انتشار ازتوباکتر در مزارع گندم در راستای کشاورزی پایدار.،دومبن کنفرانس ملی روز جهانی محیط زست. 20-21 خردادماه 87.، تهران،ایران.

10- 1388، 1388. سنتیک معدنی شدن نیتروزن در لجن و انواع کودهای دامی در خاک های آهکی. .،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

11- 1391, Allviation of salt stress in peppermint by paclobutrazol,7th international symposium on irrigation of horticulture crops, Geisenhim,germany.

12- 1391, physiological effects of exogenous salicylic acid on peppermint under different seawater stress,7th international symbiosium on irrigation of horticulture crops, Geisenheim,Germany.

13- 1393، اثر جنگل زدایی ناشی از آتش¬سوزی بر برخی خصوصیات خاک¬های،هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زست، تهران،ایران.

14- 1388، اثر زراعت مستمر بر پارامترهای کمیت (Q) و شدت (I) در خاکهای آهکی تحت زراعت چغندرقند در استان آ.غ. تیر ماه 88،یازدهمین گنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

15- 1388، اثرات همزیستی دو گونه قارچ مایکوریزا بر برخی از ویزگی های رشدی و متابولیکی گیاه ریحان . . 22 تا 25 تیر ماه 88،ششمین گنگره علوم باغبانی ایران گیلان، رشت،ایران.

16- 1393، ارزیابی برخی شاخصهای رشدی ذرت در حضور میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات در شوری،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

17- 1392، ارزیابی ترکیب جمعیت میکروبی خاکهای متأثر از شوری و پوشش گیاهی، با استفاده،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

18- 1388، ارزیابی شاخصهای قابلیت استفاده پتاسیم به گیاه در خاکهای زیر کشت چغندر قند در استان آذربایجانغربی.،یازدهمین گنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

19- 1392، ارزیابی فعالیت آنزیم¬های اسیدی و قلیایی و اورهآز در اکوسیستم¬های باغی و زراعی،کنفرانس ملی روز جهانی محیط زست، تهران،ایران.

20- 1392، ارزیابی قارچ میکوریز آربوسکولار با استفاده از بیومارکرهای لیپیدی،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

21- 1388، ارزیابی قدرت فراهمی پتاسیم در برخی از در خاکهای آهکی استان آ.غ.،یازدهمین گنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

22- 1390، ارزیابی وضعیت تغذیه ای چغندر قند با استفاده از روش DOP در استان آغ،پنجمین همایش یافته های پژوهشی و کشاورزی، سنندج،ایران.

23- 1389، استفاده از کمپوست بقایای هرس در راستای کاهش کودهای شیمیایی و حفظ سلامت خاک،اولین کنگره چالشهای کود در ایران: نیم قرن مصرف کود، تهران،ایران.

24- 1394، اسید چرب فسفولیپیدی، روشی برای مطالعه ترکیب جمعیت میکروبی خاک،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، رفسنجان،ایران.

25- 1393، بررسی اثر آتش سوزی بر قابلیت دسترسی عناصر میکروبی در خاکهای جنگلی سردشت،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

26- 1393، بررسی آزادسازی زیستی پتاسیم غیر تبادلی از منابع سیلیکاته مختلف،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

27- 1393، تاثیر آتش سوزی بر ذخیره ماده آلی خاکهای جنگلی منطقه سردشت،هشتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

28- 1393، تاثیر آتش سوزی بر میزان پتاسیم و فسفر قابل جذب در خاک جنگل،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

29- 1393، تاثیر آتش سوزی بر میزان نیتروژن کل و معدنی در خاک های جنگلی،هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

30- 1388، تاثیر تنش آبی بر میزان جذب آهن و روی در بابونه آلمانی. .،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

31- 1394، تاثیر میکروارگانیسم¬های ریزوسفری بر جذب برخی عناصر میکرو در گیاه خارزن¬بابا (Onopordon acanthium L) در خاک آلوده به کادمیم،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

32- 1393، تاثیر میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات بومی بر میزان فراهمی فسفر و کلسیم محلول از فسفاتهای نامحلول،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

33- 1393، جداسازی قارچهای حل کننده فسفات از ریزوسفر گندم و بررسی توانایی آنها در انحلال فسفاتهای نامحلول،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

34- 1393، جداسازی میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات از ریزوسفر گندم و بررسی توانایی آنها در انحلال فسفات های نامحلول،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

35- 1390، در پالایش سبز خاک آلوده به سرب توسط گل گندم Glomus تاثیر قارچهای،اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

36- 1388، عوامل بیماریزای موجود در سیستم های کشت بدون خاک و مدیریت آن ها. . 28 الی 30 مهر ماه،،اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، اصفهان.،ایران.

37- 1393، غربالگری و بررسی توان باکتریهای ریزوسفری در انحلال فسفاتهای نامحلول،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

38- 1389، گزارش دو گونه جدید از جنس گلوموس برای فلور ایران،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

39- 1393، مطالعه شاخص حلالیت و توانایی باکتریهای ریزوسفری در آزادسازی پتاسیم از بیوتیت،هشمین همایش ملی یافته های پژوهشی، سنندج،ایران.

40- 1392، هطالع شاخص حلالیت ) SI ( ت اَ اًیی ا حًلال فسفات باکتری اّی جذاسازی شذ از ریس سٍفر،سیزدهممین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،دانشگاه اهواز.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- خداوردیلو، ح.، صمدی، ع.، برین، م. بررسي توانايي بيشاندوزي برخي فلزات سنگين بوسيله گياهان بومي منطقه آذربايجان و بررسي امكان استفاده از آنها در پالايش سبز صندوق حمایت از پزوهشگران کشور .

2- 3-رسولی صدقیانی، م. ح.، صمدی، ع.، برین، م.، تهیه کمپوست از ضایعات هرس درختان سیب و انگور و استفاده از آن به عنوان بستر کشت. صندوق حمایت از پزوهشگران کشور کد 60/85125.

3- صمدی، ع.، برین، م.، دولتی، ب. ارزیابی شاخصهای قابلیت استفاده پتاسیم در خاکهای زیر کشت چغندر قند و اراضی غیر همجوار در استان آذربایجان غربی به منظور اصلاح و بهینه سازی توصیه های کودی. صندوق حمایت از پزوهشگران کشور(خاتمه یافته). کد 4/84075.

4-رسولی صدقیانی، م. ح. ، برین، م.، صمدی، ع. و حسنی، ع.رجالی، ف. ، تاثیر سه گونه قارچ میکوریز VA بر رشد ، عملکرد و میزان اسانس گیاه ریحان(خاتمه یافته). کد 86/1/010 دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (3)

1-ژيلا محمدي عسگرابادتپه، 1393، اثر همزيستي قارچ ميكوريزا و نوع بسترهاي كشت بر رشد و استقرار پايه سيب ريزازديادي شدهmm106، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فاطمه شكوري داريان، 1393، بررسي اثرات متقابل ميكروارگانيسمهاي حل كننده فسفات و ميكوريزها بر رشد و وابستگي ميكوريزيذرت در شوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سعيد صادقي آزاد، 1393، جداسازي ميكروارگانيسم¬هاي حل¬كننده سيليكات¬ها و بررسي كارايي انحلال پتاسيم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.
دروس تدریس شده (3)

1- تدریس درس بیوشیمی عمومی دانشگاه ارومیه .

2- تدریس درس زیست شناسی دانشگاه ارومیه .

3-تدریس درس بیولوژی خاک دانشگاه ارومیه .