بیوگرافی کوتاه           

دکتر محسن برین

 عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه

تخصص: دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک         رتبه علمی:دانشیار

آدرس: دانشگاه ارومیه ، دانشکده کشاورزی     ک پ: 44931-57159    ص پ: 165

آدرس الكترونيكي:  m.barin@urmia.ac.ir    و         barin82mohsen@gmail.com

 تلفن: 31942709-044       فاکس: 32779558-044    

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (94)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (72)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (38)
دروس تدریس شده (13)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • محسن برین
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر محسن برین

 عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه

تخصص: دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک         رتبه علمی:دانشیار

آدرس: دانشگاه ارومیه ، دانشکده کشاورزی     ک پ: 44931-57159    ص پ: 165

آدرس الكترونيكي:  m.barin@urmia.ac.ir    و         barin82mohsen@gmail.com

 تلفن: 31942709-044       فاکس: 32779558-044    

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-کارشناسی، خاکشناسی،دانشگاه شهید چمران اهواز.

2-کارشناسی ارشد،، خاکشناسی- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشگاه تبریز..

3-دکتری تخصصی، 1392، خاکشناسی- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، ،دانشگاه تبریز .

4- فرصت مطالعاتی، دانشگاه لوند سوئد.
مقالات ژورنال (94)

1-مینا باقری، میرحسن رسولی صدقیانی، محسن برین، اسماعیل رضایی، 1399، ارزیابی برخی شاخصهاي کیفیت خاك در الگوهاي کشت مخلوط لوبیا و بادرشبی و تلقیح میکروبی،روابط خاك و گیاه، https://jspi.iut.ac.ir/article-1-1511-fa.html.

2-سکینه توکلی جعفر امیری محسن برین ، 1399، کاربرد محلول‌پاشی برگی روی در کاهش اثرات سمیت بور در دو رقم انگور،پژوهشهای میوه کاری، http://rip.urmia.ac.ir/article_120990.html.

3-زهرا روی‌دل، محسن برین، میرحسن رسولی صدقیانی، مریم خضری، 1400، جداسازی و شناسایی ریزوباکتری‌های PGP از خاک‌های شور و بررسی تأثیر آن‌ها بر جذب عناصر غذایی در گندم تحت تنش شوری ،نشریه علمی پژوهشی روابط خاک و گیاه، https://jspi.iut.ac.ir/article-1-1540-fa.html.

4-abasheikhali, M.M., Jabbarzadeh, Z., Amiri, J., Barin, M. and Razavi, M., B, 2021, . Foliar application of sodium nitroprusside and salicylic acid alleviates the adverse effects of alkaline soil on roses. ,EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE,, https://www.scinapse.io/papers/3133409417.

5-Rezaei-Chiyaneh, E., Jalilian, J., Seyyedi, S.M., Barin, M., Ebrahimian, E. and Afshar, R.K.,, 2021, . Isabgol (Plantago ovata) and lentil (Lens culinaris) intercrop responses to arbuscular mycorrhizal fungi inoculation. ,Biological Agriculture & Horticulture,, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01448765.2021.1903556.

6-Hashemnejad, F., Barin, M., Khezri, M., Ghoosta, Y. and Hammer, E.C.,, 2021, Isolation and identification of insoluble zinc-solubilising bacteria and evaluation of their ability to solubilise various zinc minerals. ,Journal of Soil Science and Plant Nutrition, https://link.springer.com/article/10.1007/s42729-021-00540-x?utm_source=xmol&utm_medium=affiliate&utm_content=meta&utm_campaign=DDCN_1_GL01_metadata.

7-Barin, M., Asadzadeh, F., Hosseini, M., Hammer, E.C., Vetukuri, R.R. and Vahedi, R., 2022, Optimization of Biofertilizer Formulation for Phosphorus Solubilizing by Pseudomonas fluorescens Ur21 via Response Surface Methodology. ,,Processes, https://www.mdpi.com/2227-9717/10/4/650.

8-ساناز اشرفی سعیدلو؛ عباس صمدی ؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ابراهیم سپهر؛ محسن برین، 1400، بهينه سازي شرايط تغذيه اي و محيطي براي آزادسازي پتاسيم از ايلايت توسط niger Aspergillus و Pseudomonas fluorescens ،نشریه دانش آب و خاک، https://journals.tabrizu.ac.ir/article_12428.html.

9-یعقوبعلی کرمی عباس صمدی علیرضا فلاح ابراهیم سپهر محسن برین، 1400، ارزيابي كمي فسفر محلول و زيست توده ميكروبي آزاد شده توسط برخي سويه ها از فسفات هاي نامحلول به منظور انتخاب باكتري هاي كارآمد ،مدیریت خاک و تولیدد پایدار، https://ejsms.gau.ac.ir/article_5877.html.

10-میرحسن رسولی صدقیانی 1 نگار رضائی دانش 2 ندا مرادی 3 محسن برین ، 1400، تأثیر تلفیقی کمپوست، بیوچار و تلقیح زیستی بر فعالیت آنزیمی و برخی شاخص‌های میکروبی خاک ،زیستشناسی خاک، https://sbj.areeo.ac.ir/article_124385.html.

11-Vahedi, R., Rasouli-Sadaghiani, M.H., Barin, M. and Vetukuri, R.R., , 2022, . Effect of Biochar and Microbial Inoculation on P, Fe, and Zn Bioavailability in a Calcareous Soil. ,Processes, https://www.mdpi.com/2227-9717/10/2/343/htm#:~:text=The%20available%20P%20content%20after,relative%20to%20AMF%20inoculation%20alone..

12-سکینه توکلی، جعفر امیری*، محسن برین، 1400، تاثیر سولفات روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی انگور تحت شرایط سمیت بور ،فرآیند و کارکرد گیاهی، https://jispp.iut.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-676-4&slc_lang=fa&sid=1.

13-Barin, M., Asadzadeh, F., Hashemnejad, F., Vetukuri, R.R. and Kushwaha, S, 2022, ., . Optimization of Culture Conditions for Zinc Phosphate Solubilization by Aspergillus sp. Using Response Surface Methodology. ,,Journal of Soil Science and Plant Nutritio, https://link.springer.com/article/10.1007/s42729-021-00709-4?utm_source=xmol&utm_medium=affiliate&utm_content=meta&utm_campaign=DDCN_1_GL01_metadata.

14-Rouydel, Z., Barin, M., Rasouli-Sadaghiani, M.H., Khezri, M., Vetukuri, R.R. and Kushwaha, S., , 2021, . Harnessing the Potential of Symbiotic Endophytic Fungi and Plant Growth-Promoting Rhizobacteria to Enhance Soil Quality in Saline Soils. ,Processes, https://www.mdpi.com/2227-9717/9/10/1810.

15-Vahedi, R., Rasouli-Sadaghiani, M., Barin, M. and Vetukuri, R.R, 2021, ., . Interactions between Biochar and Compost Treatment and Mycorrhizal Fungi to Improve the Qualitative Properties of a Calcareous Soil under Rhizobox Conditions. , ,Agriculture, https://www.mdpi.com/2077-0472/11/10/993.

16-رسولی صدقیانی میرحسن*، واحدی رقیه، برین محسن ، 1400، مطالعه ریزوسفری اثر کمپوست بقایای هرس درختان در حضور باکتری های محرک رشد بر برخی شاخص های کیفی خاک،دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)، https://water-soil.tabrizu.ac.ir/article_12485.html.

17-Rezapour, S., Asadzadeh, F., Barin, M. and Nouri, A, 2021, Organic amendments improved the chemical–nutritional quality of saline-sodic soils. , ,nternational Journal of Environmental Science and Technology, https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-021-03599-2#:~:text=Organic%20amendments%20improve%20the%20quality,improving%20soil%20porosity%20and%20thus.

18-سالار رضاپور محسن برین فرخ اسدزاده امین نوری ، 1400، ارزیابی تأثیر اصلاح کننده‌های آلی و شیمیایی بر بعضی شاخص‌های شیمیایی خاک-های شور-سدیمی،تحقیقات کاربردی خاک، http://asr.urmia.ac.ir/article_121110.html.

19-زهرا اصلانی ، عباس حسنی *، بابک عبدالهی مندولکانی ، محسن برین، رامین ملکی، 1400، تأثير مايه زني با ريزجانداران محرك رشد بر برخي ويژگي هاي رشدي، فيزيولوژيكي و ميزان عناصرغذايي گياه مريم گلي (officinalis Salvia (تحت شرايط تنش شوري،تحقیقات کاربردی خاک، http://asr.urmia.ac.ir/article_121115.html.

20-یعقوبعلی کرمی ، عباس صمدي ، علیرضا فالح نصرت آباد ، ابراهیم سپهر ، محسن برین ، 1400، جداسازی و شناسایی باکتری‌های حل‌کننده‌ی فسفات معادن فسفاتی و بررسی پتانسیل آن‌ها در انحلال فسفات خاک،فصلنامه علمی زیستشناسی كاربردی ، https://jab.alzahra.ac.ir/article_5460_38f4d5ca431cd82840d706da2103a160.pdf.

21-Rezaei‐Chiyaneh, E., Amirnia, R., Fotohi Chiyaneh, S., Maggi, F., Barin, M. and S. Razavi,, 2021, Improvement of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) yield quality through a coupled intercropping system and vermicompost application along with maintenance of soil microbial ,,Land Degradation & Development, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.3957.

22-میرحسن رسولی صدقیانی*، رقیه واحدی، مجید مشایخی، محسن برین.، 1399، توزیع شکل های فسفر در خاک آهکی تلقیح شده با قارچ های حل کننده فسفات.، ،نشریه تحقیقات کاربردی خاک، سال هشتم شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۹)، صص ۷۰ -۸۱.

23-رقیه موسوی، میرحسن رسولی صدقیانی*، ابراهیم سپهر، محسن برین. ، 1399، اثر انواع بیوچار غنی شده و باکتری های حل کننده فسفات بر فعالیت فسفاتازی و فراهمی فسفر خاک و رشد گندم در خاک شور اطراف دریاچه ارومیه.،نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، .

24-معصومه حسینی، محسن برین*، میرحسن رسولی صدقیانی، فرخ اسد زاده، 1399، بهینه سازی فرمولاسیون کود زیستی برای افزایش انحلال فسفر توسط قارچ آسپرژیلوس. ایران، ،مجله تحقیقات آب و خاک ، سال پنجاه و یکم شماره ۴ (تیر ۱۳۹۹)، صص ۸۲۹ -۸۳۹.

25-مریم معین فر، میرحسن رسولی صدقیانی، محسن برین*، فرخ اسدزاده.، 1399، جداسازی باکتری های کارا در رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک های شور اطراف دریاچه ارومیه.،نشریه آب و خاک، ، سال سی و چهارم شماره ۱ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹)، صص ۱۴۳ -۱۵۴.

26-خدیجه علیزاده، اسماعیل رضائی چیانه*، رضا امیرنیا، محسن برین.، 1399، کاربرد تلفیقی ریزو باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه، جذب عناصر غذایی پرمصرف و برخی از شاخص های بیولوژی خاک در کشت مخلوط بزرک Linum usitatissimum L.)) و باقلا (L. Vicia faba).،فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، سال سی‌ام شماره ۱ (بهار ۱۳۹۹)، صص ۱۹ -۴۰. .

27-رحمت الله رنجبر*، ابراهیم سپهر، عباس صمدی، میرحسن رسولی صدقیانی، بهنام دولتی، محسن برین.، 1399، ارزیابی توانایی عصاره گیرهای شیمیایی در استخراج پتاسیم قابل جذب در برخی از خاک های مناطق توتون کاری شمال غرب ایران. ،نشریه تحقیقات کاربردی خاک، ، سال هشتم شماره ۱، صص ۱۸ -۳۰..

28-ساناز اشرفی سعیدلو، عباس صمدی، میرحسن رسولی صدقیانی*، محسن برین، ابراهیم سپهر. ، 1399، ارزیابی تاثیر نسبت های مختلف اجزاء کود زیستی بر انحلال پتاسیم توسط باکتری Pseudomonas fluorescens،نشریه آب و خاک، سال سی و چهارم شماره ۳، صص ۶۶۱ -۶۷۳..

29-کاظم بدو*، فرزانه دوزالی جوشین، محسن برین، 1398، کارایی فرآیند رسوب میکروبی کربنات کلسیم در مقاوت سطحی ماسه بادی منطقه جبل‏ کندی. ،فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک، .

30-دلنیا باپیری، حبیب خداوردیلو*، محسن برین، یوبرت قوستا.، 1398، . تغییرات کیفیت خاک هایی با رژیم های رطوبتی مختلف در اثر زراعت: با تاکید بر کیفیت فیزیکی خاک. ،فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک، .

31-فرزانه دوزالی جوشین، کاظم بدو*، محسن برین، حسین سلطانی جیقه، 1398، پیش بینی منحنی مشخصه آب- خاک ماسه بادی تثبیت شده با پلیمر SBR و باکتری باسیلوس پاسته اوری در منطقه جبل کندی.،مجله زمین شناسی مهندسی.

32-میرحسن رسولی صدقیانی، محسن برین*، فاطمه شکوری، ساناز اشرفی سعیدلو.، 1398، تاثیر ریزجانداران حل کننده فسفات و قارچ های میکوریز بر ویژگی های رشدی گیاه ذرت (Zea mays L) در شرایط تنش شوری. ،نشریه تحقیقات کاربردی خاک،، سال هفتم شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۸)، صص ۲۵ -۳۹..

33-صلاح الدین مرادی*، میرحسن رسولی صدقیانی، ابراهیم سپهر، حبیب خداوردیلو، محسن برین.، 1398، نقش کربن آلی در معدنی شدن نیتروژن، کربن و غلظت برخی عناصر غذایی در یک خاک شور. ،نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار،، سال نهم شماره ۳، صص ۱۵۳ -۱۶۹..

34-ابراهیم سپهر، عباس صمدی، محسن برین، بهنام دولتی، میرحسن رسولی، رحمت الله رنجبر. ، 1398، جداسازی باکتری های حل کننده کانی های سیلیکاتی از ریزوسفر توتون (Nicotiana tabacum L.) و بررسی کارایی آن ها در فراهمی پتاسیم خاک. ،نشریه آب و خاک، سال سی و سوم شماره ۳، صص ۴۸۹ -۵۰۰..

35-ساناز اشرفی سعیدلو، عباس صمدی، میرحسن رسولی صدقیانی*، محسن برین، ابراهیم سپهر. ، 1398، بهینه سازی انحلال پتاسیم توسط باکتری Pseudomonas fluorescens با استفاده از طرح پلاکت-برمن و روش سطح پاسخ (RSM). ،نشریه آب و خاک. .

36-رنجبر، سپهر، ا.، صمدی، ع.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م.، دولتی، ب. ، 1398، جداسازی باکتریهای حلکننده کانیهای سیلیکاتی از ریزوسفر توتون (Nicotiana tabacum L.) و بررسی کارایی آنها در فراهمی پتاسیم خاک.،نشریه آب و خاك )علوم و صنایع كشاورزي(،.

37-علیزاده، خ.، رضائی چیانه، ا.، امیرنیا، ر.، برین، م. ، 1398، اثر کاربرد تلفیقی ریزو باکتری های محرک رشذ و قارچ میکوریزا در کشت مخلوط بزرک (Linum usitatissimum L. ) و باقلا (Vicia faba L.) بر خصوصیات رشذی و عملکرد دانه. ،نشریه پژوهشهای زراعی ایران، .

38-اشرفی سعیدلو، س.، صمدی، ع.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م.، سپهر، ا.، 1398، بهینهسازی انحلال پتاسیم توسط باکتری Pseudomonas fluorescens با استفاده از طرح پلاکت برمن و روش سطح پاسخRSM.،نشریه آب و خاك )علوم و صنایع كشاورزي).

39-رنجبر، سپهر، ا.، صمدی، ع.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م.، دولتی، ب. ، 1398، پتاسیم و همبستگی آن (Q/I) شکل هاي پتاسیم خاك و پارامترهاي کمیت به شدت با برخی خصوصیات خاك در مناطق زیرکشت توتون شمال غرب ایران. ،شریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك.

40-واحدی، ر.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م. ، 1398، 33- . ارزيابی خصوصيات کيفی خاک آهکی تيمار شده با بيوچار و کمپوست در حضور باکتریهای محرک رشد گياه. ،تحقيقات آب و خاک ايران،.

41-واحدی، ر.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م. ، 1398، تأثیر بیوچار ضایعات هرس درختان میوه بر برخی خصوصیات بیولوژیکی خاك در شرایط رایزوباکس. ،نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)،.

42-برین م.، رسولی صدقیانی م.ح.، اشرفی سعیدلو س.، شکوری ف.، 1398 ، أثیر شوری و تلقیح میکروبی بر عملکرد و شاخصهای کارآیی فسفر در گیاه ذرت. ،تحقیقات کاربردی خاک،.

43-واحدی، ر.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م. ، 1397، تاثیر کمپوست هرس درختان و تلقیح میکوریزي بر برخی شاخص¬های بیولوژیک یک خاک آهکی در شرایط رایزوباکس،. نشریه آب و خاک. .

44-برین، م.، ملاحت، ا.، اسدزاده، ف. ، 1397، مدل¬سازی ریاضی و مقایسه تنفس ناشی از بستره در دو خاک جنگلی و زراعی،مجله آب و خاک..

45-رسولی صدقیانی، م.ح.، واحدی، ر.، برین، م، 1397، تاثیر بیوچار و کمپوست ضایعات هرس درختان میوه و تلقیح میکوریزي بر فعالیت فسفاتاز و فراهمی فسفر. ،نشریه آب و خاک. .

46-واحدی، ر.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م، 1397، اثر ریزوسفر بر فراهمی عناصر خاك در حضور بیوچار و کمپوست ضایعات هرس و تلقیح میکوریزي. ،نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار. .

47-دوزالی جوشين، ف.، بدو، ک.، برين، م.، سلطانی جيقه، ح.، 1397، مهار فرسايش بادی توسط پليمر SBR و ميکروارگانيسم باسيلوس پاسته اوری (مطالعه موردی: منطقه جبل کندی)،. تحقيقات آب و خاک ايران، .

48-رسولی صدقیانی، م.ح.، خداوردیلو، ح.، برین، م.، کاظم علیلو، س.، 1397، بررسی پتانسیل قارچ ریشه¬ها و باکتريهاي سودوموناس در پالایش سبز کادمیم از یک خاك آلوده.،نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي). .

49-صادقی، س.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م.، سپهر،ا.، بهنام، د.، واحدی، ر.، 1397، تاثیر قارچهای حلکننده پتاسیم بر آزادسازی پتاسیم از کانیهای سیلیکاتی و برخی شاخصهای رشد گیاه ذرت (Zea mays L.)). ،مجله تحقیقات کاربردی خاک. .

50-رسولی صدقیانی، م.ح.، کریمی، ح.، خداوردیلو، ح.، مرادی، ن.، برین، م. ، 1396، نقش اسیدهیومیک در پالایش سبز سرب توسط گونه مرتعی طوق( Xeanthium vetelus). ،دانش آب و خاک.

51-اشرفی، س.، رسولی صدقیانی، م.ح.، اسدزاده، ف.، برین، م. ، 1396، 22-. مدلسازی کمی رهاسازی پتاسيم از فلدسپار توسط باکتری باسيلوس. ،مجله علوم آب و خاک ایران. .

52-اشرفی، س.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م.، 1396، تأثير سابقه آتش¬سوزي بر برخي خواص فيزيکي و شيميايي خاک در اکوسيستم جنگلي سردشت. ،علوم آب و خاک اصفهان.

53-اسدزاده، ف.، ملکی، م.، برین، م.، 1395، پالایش آب های آلوده به کادمیوم ) II ) Cd با استفاده از خاک ارۀ صنوبر ) Populusnigra ( به عنوان جاذب زیستی ارزان: بهینه سازی فرایند با استفاده از روش پاسخ سطح. ،اکوهیدرولوژی. .

54-درویش¬زاده، ر.، مرسلی آقاجری، ف.، حاتمی ملکی، ح.، برین، م.، حاتم نیا، ع.،، 1395، . مکان¬یابی QTL های برخی از ضفات رشدی در گیا هچه¬های آفتابگردان تحت شرایط شوری. ،فناوری زیستی در کشاورزی. .

55-محمدي، ژ.، ناصری، ل.، برین، م.، 1395، اثر بسترهاي كشت و همزيستي قارچ¬ریشه¬های آربوسکولار بر رشد و استقرار پايه‌هاي ريزازديادي شده MM106. ،مجله علوم باغبانی ایران. .

56-رسولی صدقیانی، م.ح.، خداوردیلو، ح.، برین، م.، کاظم علیلو، س.، 1395، تأثیر باکتريهاي PGPR و قارچهاي میکوریزا- آربوسکولار بر رشد و برخی ویژگیهاي فیزیولوژیک خارزن بابا در خاك آلوده به کادمیم. ،نشریه آب و خاك(علوم و صنایع کشاورزي). .

57-آقاجری، ف.، درویش¬زاده، ر.، حاتمی ملکی، ح.، برین، م.، عباسپور، ن.،، 1395، شناسایی QTL های کنترل کنندة عملکرد و اجزای عملکرد در آفتابگردان در شرایط تنش شوری. ،علوم گیاهان زراعی ایران. .

58-رسولی صدقیانی، م.ح.، صادقی، س.، برین، م.، سپهر،ا.، بهنام، د. ، 1395، تأثير باکتريهاي حلکننده سيليکات بر آزادسازي پتاسيم از کانيهاي ميکايي و جذب آن توسط گياه ذرت. . ،نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي).

59-رسولی صدقیانی، م.ح.، کریمی، ص.، برین، م.، شفیعی، ع، 1395، تأثير تغيير كاربري اكوسيستمهاي جنگلی بر شاخصهاي فيزیکی، شيميایی و زیستی خاك. ج،جنگل ایران..

60-اسدزاده، ف.، برین، م.، 1395، مدلسازي حذف مس از محیط آبی توسط خاك اره صنوبر (Populus nigra) با استفاده از طرح مرکب مرکزي.،شریه پژوهش هاي علوم و فناور ي چوب و جنگل.

61-Moradi، S.، Rasouli-Sadaghiani، M.H.، Sepehr، E.، Khodaverdiloo، H.، Barin، M، 2019، . Soil nutrients status affected by simple and enriched biochar application under salinity ،Environ Monit Assess.

62-Moazam Babasheikhali، M.، Jabbarzadeh، Z.، Amiri، A. & Barin، M.، 2019، 47- . Impact of salicylic acid and nitric oxide on improving growth and nutrients uptake of rose in alkaline soil conditions. ،Journal of Plant Nutrition..

63-Rasouli-Sadaghiani، M. H.، Barin، M.، Khodaverdiloo، H.، Siavash، Moghaddam، S.، 2019، Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Rhizobacteria Promote Growth of Russian Knapweed (Acroptilon repens L.) in a Cd-Contaminated Soil ،Journal of Plant Growth Regulation،.

64-Pirzad، A. and Barin، M.، 2018، . Iron and zinc interaction on leaf nutrients and the essential oil of Pimpinella anisum L. ، ،Iranian Journal of Plant Physiology.

65-.

66-Rasouli-Sadaghiani M. H.، Barin، Siavash Moghaddam، M.S.. Damalas، C. A.، Ghodrat، K، 2018، Soil quality of an Iranian forest ecosystem after conversion to various types of land use. ،Environ Monit Assess.

67-.

68- برین، م. رسولی صدقیانی، م. خداوردیلو. ح.1394. نقش میکروبهای خاک در پالایش سبز خاک آلوده به کادمیم توسط خارزن¬بابا (Onopordon acanthium L.). مجله زیست شناسی خاک خاک.

69- فریبا مرسلی آقاجری؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ محسن برین؛ ناصر عباسپور 1395 . شناسایی QTLهای کنترل‌کنندة عملکرد و اجزای عملکرد در آفتابگردان در شرایط تنش شوری مجله علوم گیاهان زراعی ایران .

70- ابراهیمی، ر.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م. 1395. جداسازی میکروارگانیسم¬های حل¬کننده فسفات از ریزوسفر گندم و بررسی توان حل¬کنندگی آنها در دو منبع فسفات نامحلول. تحقیقات کاربردی خاک.

71- محمدي، ژ.، ناصری، ل.، برین، م.1393. اثر بسترهاي كشت و همزيستي قارچ¬ریشه¬های آربوسکولار بر رشد و استقرار پايه‌هاي ريزازديادي شده MM106. مجله علوم باغبانی ایران.

72- درویش¬زاده، ر.، مرسلی آقاجری، ف.، حاتمی ملکی، ح.، برین، م.، حاتم نیا، ع.، 1393. مکان¬یابی QTL های برخی از ضفات رشدی در گیلهچه¬های آفتابگردان تحت شرایط شوری. فناوری زیستی در کشاورزی.

73- زسولی، م.ح.، کریمی، ص.، برین، م.، شفیعی، ع. 1394. بررسی تغییر کاربری بر ویزگیهای میکروبی خاک...... جنگل ایران.

74- زسولی، م.ح.، کریمی، ص.، برین، م.، شفیعی، ع. 1394. بررسی تغییر کاربری بر پویایی کربن و نیتروژن و برخی ویژگی¬های خاک در اکوسیستم جنگلی پردانان پیرانشهر. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

75- برین، م. 1393. نقش میکروبهای خاک در پالایش سبز خاک آلوده به کادمیم توسط خارزن¬بابا (Onopordon acanthium L.). مجله تحقیقات کاربردی خاک. جلد 3، ص (70-59)..

76- برین، م.، علی اصغرزاده، ن.، صمدی، ع. 1385 . اثر قارچهاي ميكوريز آربوسكولار بر عملكرد و جذب عناصر غذايي در گوجه فرنگي تحت شوري حاصل از NaCl و مخلوط املاح. مجله خاک و آب.جلد 20 (1)، ص (105-94). .

77- برین، م.، علی اصغرزاده، ن.، صمدی، ع.1385. اثر شوري حاصل از كلريد سديم و مخلوط املاح بر غلظت پرولين و برخي شاخص هاي رشد گوجه فرنگي در همزيستي با قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار. مجله علوم کشاورزی دانشکاه تهران. جلد 37 (1)، ص (147-139)..

78-.

79-Mohsen BarinA, Nasser Aliasgharzad, P?l Axel Olsson, and MirHassan Rasouli-SadaghianiC, 2015, Salinity-induced differences in soil microbial communities around the hypersaline Lake Urmia,Soil Research.

80-محسن برین، 1394، بررسی تغییر کاربری بر پویایی کربن و نیتروژن و برخی ویژگیهای حاصلخیزی خاک،فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

81-مهدی محمودزاده - میرحسن رسولی صدقیانی عباس حسنی - محسن برین، 1394، اثر تلقیح گونه‌های قارچ میکوریز (AMF) بر رشد و مواد مؤثره نعناع فلفلی (Mentha piperita،نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی).

82-محسن برین ناصر علی اصغر زاد 2، میرحسن رسولی صدقیانی، 1394، کاربرد بیومارکرهای لیپیدی برای ارزیابی ساختار جمعیت میکروبی خاک،بیوتکنولوژی کشاورزی.

83-محسن برین، 1394، میکروارگانیسمهای حلکننده فسفات به،فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.

84-Mohsen Barina,?, Nasser Aliasgharzada, P?l Axel Olssonb, MirHassan Rasouli-Sadaghianic,Mohammad Moghddam, 1393, Abundance of arbuscular mycorrhizal fungi in relation to soil salinityaround Lake Urmia in northern Iran analyzed by use of lipidbiomarkers and microscop,Pedobiologia.

85-فریبا مرسلی آقاجری 1، رضا درویش زاده 2، حمید حاتمی ملکی 3، محسن برین 4، علی اصغر حاتم نیا، 1393، بررسی واکنش لاینهای خویشآمیخته نوترکیب آفتابگردان به تنش کلرید سدیم در،تحقیقات کاربردی خاک.

86-سعید صادقی، محسن برین و میرحسن رسولی صدقیانی، 1393، کودهای بیولوژیک پتاسیمی و کشاورزی پایدار،فصلنامه نظام مهندسی و منابع طبیعی.

87-سولماز کاظم علیلو 1، میرحسن رسولی صدقیانی 2 ، حبیب خداوردیلو 2، محسن برین، 1392، آلودگی کادمیومی و بررسی تاثیر آن بر کیفیت بیولوژیکی خاک و رشد گیاه بنگدانه،تحقیقات کاربردی خاک.

88-M. Rahmanian1, Y. Rezaee Danesh2 , H. Khodaverdiloo1, M.H. Rasouli Sadaghiani1, M. Barin1, 1391, Potential of indigenous microbes as helping agents forphyto-restoration of a Pb-contaminated soil,Caspian Journal of Environmental Sciences.

89-Mahdi Mohseniazar1, Mohsen Barin2, Habib Zarredar3, Siamak Alizadeh4 and Dariush Shanehbandi5, 1390, Potential of Microalgae and Lactobacilli in Biosynthesis of Silver Nanoparticles,BioImpacts.

90-زهرا اصلانی 1، عباس حسنی 2?، میرحسن رسولی صدقیانی 3، فاطمه سفیدکن 4 و محسن برین، 1390، بر (Glomus intraradices و Glomus mosseae) تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا،فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

91-محمد رحمانیان ، حبیب خداوردی لو ، میرحسن رسولی صدقیانی ، یونس رضایی دانش، محسن برین، 1390، پیامد مایه زنی خاک با ریزجانداران بردبار به فلزهای سنگین بر رشد گیاه،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک.

92-MirHassan Rasouli-Sadaghiani1,2 , Abbas Hassani2,3, Mohsen Barin1, Younes Rezaee Danesh4and Fatemeh Sefidkon, 1389, Effects of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi on growth essential oil production and nutrients uptake in basil,,Journal of Medicinal Plants Research.

93-زهرا اصلانی 1، عباس حسنی 2 ، میرحسن رسولی صدقیانی 3، فاطمه سفید کن 4، محسن برین 5، سید علی غیبی 1، 1388، تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه ریحان تحت شرایط تنش خشکی،تنش های محیطی در علوم کشاورزی.

94-A. SamadiA،B، B. DovlatiA، and M. BarinA، 1388، Effect of continuous cropping on potassium forms and potassiumadsorption characteristics in calcareous soils of Iran،Soil Research.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (72)

1-احمدنژاد، ن.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م.، رحیمی، ا. ، 1397، تاثیر ورمی واش تلقیح شده میکروبی بر برخی عناصر غذایی در گیاه مرزنجوش. ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی. 4 و 5 بهمن ماه. دانشگاه خوارزمی، . ،تهران.

2-رضایی دانش، ن.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م.، مرادی، ن. ، 1398، تاثیر کاربرد بیوچار و باکتریهای محرک رشد بر برخی شاخصهای میکروبیولوژی و آنزیم اوره¬آز و فسفاتاز در خاک کشت شده با ذرت. شانزدهمين کنگره علوم خاک ايران. 5 تا 7 شهريور. دانشگاه زنجان. .،زنجان.

3-آتش¬پز، ب.، فرخی، ا.، برین، م.، رحیمی، ا.، 1398، تاثیر قارچ مایکوریزا بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و قند محلول گیاه دارویی مرزنجوش. شانزدهمين کنگره علوم خاک ايران. 5 تا 7 شهريور. دانشگاه زنجان. ،زنجان.

4-رنجبر، ر.، سپهر، ا.، صمدی، ع.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م.، دولتی، ب. ، 1398، جداسازی باکتری‌های حل‌کننده کانی‌های سیلیکاتی از ریزوسفر توتون (Nicotiana tabacum L.) و بررسی کارایی آن‌ها در فراهمی پتاسیم خاک. شانزدهمين کنگره علوم خاک ايران. 5 تا 7 شهريور. دانشگاه زنجان. .،زنجان.

5-اشرفی، س.، صمدی، ع.، رسولی صدقیانی، م.ح.، سپهر، ا.، برین، م. ، 1398، تأثیر میکروارگانیسم¬های حل¬کننده سیلیکات و ترشحات ریشه¬ای بر انحلال پتاسیم غیرتبادلی و قابلیت استفاده عناصر غذایی خاک. شانزدهمين کنگره علوم خاک ايران. 5 تا 7 شهريور. دانشگاه زنجان. ،زنجان.

6-رویدل، ز.، برین، م.، رسولی صدقیانی، م.ح.، خضری، م. ، 1398، بررسی تاثیر تلقیح باکتری‌های محرک رشد، قارچ میکوریز و قارچ اندوفیت بر جذب برخی عناصر در گیاه گندم تحت شرایط شور. شانزدهمين کنگره علوم خاک ايران. 5 تا 7 شهريور. دانشگاه زنجان. .،زنجان.

7-محمدزاده مطلق ، ح.، مراد جعفري ، م.، برین، م، 1398، بهینه سازی و ایجاد کالوس و کشت سوسپانسیون سلولی فندق. یازدهمین کنگره علوم باغبانی. 4 و 7 شهریور دانشگاه ارومیه،،ارومیه.

8-محمدزاده مطلق ، ح.، مراد جعفري ، م.، برین، م.، 1398، ریزازدیادی درون شیشه ای کارآمد فندق. یازدهمین کنگره علوم باغبانی. 4 و 7 شهریور دانشگاه ارومیه،،ارومیه.

9-عباسی، ر.، صادقی، ح.، برین، م. ، 1398، بررسی روند استفاده از کودهای زیستی در گیاهان دارویی طی ده سال اخیر در ایران. سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. 20 و 21 تیر ماه، . ،ارومیه.

10-صبوری، ب.، برین، م.، 1398، نقش همزیستی میکوریزی در کشت گیاهان دارویی. سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. 20 و 21 تیر ماه، . ،ارومیه.

11-رویدل، ز.، برین، م.، رسولی صدقیانی، م.ح.، خضری، م. ، 1398، جداسازی باکتریهای ازتوباکتر از خاکهای شور به دو روش )خمیره و محیط اختصاصی( و بررسی برخی خصوصیات بیوشیمایی و محرک رشدی آنها در راستای تولید کود زیستی. سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. 20 و 21 تیر ماه، . ،ارومیه.

12-حسینی، م.، برین، م.، رسولی صدقیانی، م.ح.، اسدزاده، ف. ، 1398، مدل سازي انحلال فسفر توسط قارچ آسپرژیلوس در نسبتهاي مختلف کود زیستی در راستاي کشاورزي پایدار. اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان و دارویی معطر. 18 و 19 تیر ماه، . ،ارومیه.

13-رویدل، ز.، برین، م.، رسولی صدقیانی، م.ح.، خضری، م. ، 1398، تاثیر باکتری‌های PGPR، قارچ‌های همزیست و اندوفیت بر برخی شاخص رشدی گندم در شرایط تنش شوری. دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 3 و 4 شهریور .،اردبیل.

14-حسینی، م.، برین، م.، رسولی صدقیانی، م.ح.، اسدزاده، ف.، 1398، مدل سازی انحلال فسفر در نسبت¬های مختلف کود زیستی توسط باکتری¬ها با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM). دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 3 و 4 شهریور .،اردبیل.

15-رویدل، ز.، برین، م.، رسولی صدقیانی، م.ح.، خضری، م.، 1397، ازتوباکتر: کود ریستی و محرک رشد ابزاری برای حکت به سمت کشاورزی ارگانیک ( جداسازی از خاک شور و بررسی محرک رشدی). سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. 20 و 21 تیر ماه،ارومیه.

16-هاشم¬نژاد، ف.، برین، م.، قوستا، ی.، خضری، م. ، 1397، جداسازی قارچ¬های حل‌کننده ترکیبات نامحلول روی از ریزوسفر به¬عنوان کود¬زیستی. سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. 20 و 21 تیر ماه، ،ارومیه .

17-هاشم¬نژاد، ف.، برین، م.، خضری، م.، قوستا، ی. ، 1397، جداسازی باکتری¬های‌حل‌کننده ترکیبات نامحلول روی از خاک ‌در جهت نیل به کشاورزی پایدار. سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. 20 و 21 تیر ماه، ،ارومیه .

18-معین فر، م.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م.، اسدزاده، ف. ، 1396، جداسازي و غربالگري باكتريهاي توليد كننده اورهآز از نظر رسوب ميكروبي كربنات كلسيم. پانزدهمين کنگره علوم خاک ايران. ٦ تا ٨ شهريور. . ،اصفهان.

19-امیری، ج.، برين، م. ، 1396، تأثير سولفات روي بر برخي ويژگيهاي مورفولوژيكي انگور (رقم قزل اوزوم ) تحت شرايط سميت بُر. نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس علوم باغبانی ایران. 13-16 شهریور تربیت مدرس،،تهران.

20-باپیری، د.، خداوردیلو، ح.، برین، م.، قوستا، ی. ، 1396، تأثیر عملیات کشاورزی بر توزیع اندازه منافذ خاک. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 6-8 شهریور، .،اصفهان.

21-واحدی، ر.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م. ، 1396، ارزیابی تاثیر بیوچار ضایعات هرس درختان سیب و انگور و قارچ میکوریز بر فعالیت آنزیمهای فسفاتاز در شرایط رایزوباکس. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 6-8 شهریور، .،اصفهان.

22-واحدی، ر.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م. ، 1396، تاثیر بیوچار تهیه شده از ضایعات هرس درختان میوه بر برخی خصوصیات شیمیایی و بیولوژیک خاک آهکی در شرایط رایزوباکس. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 6-8 شهریور،،اصفهان.

23-واحدی، ر.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م. ، 1396، مطالعه تاثیر بیوچار ضایعات هرس و تلقیح میکوریزی بر برخی شاخصهای بیولوژیک خاک در ریزوسفر گیاه گندم. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 6-8 شهریور،اصفهان.

24-رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م.، سپهر، ا.، صادقی، س.، واحدی، ر.، 1396، تاثیر باکتریهای حلکننده سیلیکات برآزادسازی عناصر کم مصرف از کانیهای میکایی و جذب آنها توسط گیاه ذرت ) Zea mays L. ). پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 6-8 شهریور،اصفهان.

25-واحدی، ر.، رسولی صدقیانی، م.ح.، برین، م. ، 1395، بررسی تاثیر تلقیح باکتریهای محرک رشد بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک در شرایط ریزوباکس. همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی. مهر 1395، .،تهران.

26-هناو، ز.، جبارزاده، ز.،، نوروزي، پ.، برين، ب.، رضوي، م. ، 1395، تأثير غلظتهاي مختلف اسيد هيوميك و كلات كلسيم بر برخي ويژگيهاي رشدي گل شببو. اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران. 3-5 شهریور .،مشهد.

27-معظم، م.، جبارزاده، ز.، امیری، ج.، برين، ب.، رضوي، م. ، 1395، تاثير محلولپاشي برگي نيتريكاكسيد و اسيدساليسيليك بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي رز تحت شرايط خاك قليايي. اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران. 3-5 شهریور،مشهد..

28-.

29-جليل زاده خوي،ا.، جبارزاده، ز.،، نوروزي، پ.، برين، ب.، رضوي، م، 1395، تاثير محلولپاشي نوع و غلظتهاي مختلف سيليسيم بر برخي ويژگيهاي گياه رز. اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران.،مشهد..

30-.

31-باپیری، د.، خداوردیلو، ح.، برین، م.، قوستا، ی. ، 1395، بررسی برخی ویژگیهای بیولوژیکی خاکهای زراعی و غیرزراعی در استان آذربایجان- غربی. ششمین ،تهران. .

32-.

33- 1388، . اثر سه گونه قارچ میکوریز آربوسکولار روی پارامترهای رشد و عملکرد اسانس در گیاه ریحان.،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان، گرگان،ایران.

34- 1387، . بررسی اثرات تیمار اسید سالسیلیک بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوزیکی گل مکزیکی در یک سیکل خشکی.،سومین همایش منطقه ای یامته های کشاورزی و منابع طبیعی ( غرب کشور ). 14 تا 15 اسفند.، سنندج،ایران.

35- 1388، . بررسی امکان اندازه گیری ترشحات ریشه ای گندم با استفاده از سیستم هیدروپونیک در شرایط کمبود روی.،اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، اصفهان.،ایران.

36- 1388، . بررسی امکان تهیه کمپوست از ضایعات هرس درختان سیب و انگور.،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

37- 1387، . بررسی پالایش سبز خاکهای آلوده به کادمیم. .،دومبن کنفرانس ملی روز جهانی محیط زست، تهران،ایران.

38- 1387، . پاسخهای رشدی گیاه ریحان به همزیستی دو گونه قارچ مایکوریزا تحت شرایط تنش خشکی.،سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی ( غرب کشور ). 14 تا 15 اسفند، سنندج،ایران.

39- 1388، . کاربرد ضایعات آلی به منظور تامین نیتروزن در کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست.،سومبن کنفرانس ملی روز جهانی محیط زست، تهران،ایران.

40- 1387، . مطالعه روابط میکوریزها و یونهای شورکننده در محیط های نمکی. . 20-21 خردادماه 87.،دومبن کنفرانس ملی روز جهانی محیط زست، تهران،ایران.

41- 1387، 1387. بررسی فراوانی و انتشار ازتوباکتر در مزارع گندم در راستای کشاورزی پایدار.،دومبن کنفرانس ملی روز جهانی محیط زست. 20-21 خردادماه 87.، تهران،ایران.

42- 1388، 1388. سنتیک معدنی شدن نیتروزن در لجن و انواع کودهای دامی در خاک های آهکی. .،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

43- 1391, Allviation of salt stress in peppermint by paclobutrazol,7th international symposium on irrigation of horticulture crops, Geisenhim,germany.

44- 1391, physiological effects of exogenous salicylic acid on peppermint under different seawater stress,7th international symbiosium on irrigation of horticulture crops, Geisenheim,Germany.

45- 1393، اثر جنگل زدایی ناشی از آتش¬سوزی بر برخی خصوصیات خاک¬های،هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زست، تهران،ایران.

46- 1388، اثر زراعت مستمر بر پارامترهای کمیت (Q) و شدت (I) در خاکهای آهکی تحت زراعت چغندرقند در استان آ.غ. تیر ماه 88،یازدهمین گنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

47- 1388، اثرات همزیستی دو گونه قارچ مایکوریزا بر برخی از ویزگی های رشدی و متابولیکی گیاه ریحان . . 22 تا 25 تیر ماه 88،ششمین گنگره علوم باغبانی ایران گیلان، رشت،ایران.

48- 1393، ارزیابی برخی شاخصهای رشدی ذرت در حضور میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات در شوری،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

49- 1392، ارزیابی ترکیب جمعیت میکروبی خاکهای متأثر از شوری و پوشش گیاهی، با استفاده،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

50- 1388، ارزیابی شاخصهای قابلیت استفاده پتاسیم به گیاه در خاکهای زیر کشت چغندر قند در استان آذربایجانغربی.،یازدهمین گنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

51- 1392، ارزیابی فعالیت آنزیم¬های اسیدی و قلیایی و اورهآز در اکوسیستم¬های باغی و زراعی،کنفرانس ملی روز جهانی محیط زست، تهران،ایران.

52- 1392، ارزیابی قارچ میکوریز آربوسکولار با استفاده از بیومارکرهای لیپیدی،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

53- 1388، ارزیابی قدرت فراهمی پتاسیم در برخی از در خاکهای آهکی استان آ.غ.،یازدهمین گنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

54- 1390، ارزیابی وضعیت تغذیه ای چغندر قند با استفاده از روش DOP در استان آغ،پنجمین همایش یافته های پژوهشی و کشاورزی، سنندج،ایران.

55- 1389، استفاده از کمپوست بقایای هرس در راستای کاهش کودهای شیمیایی و حفظ سلامت خاک،اولین کنگره چالشهای کود در ایران: نیم قرن مصرف کود، تهران،ایران.

56- 1394، اسید چرب فسفولیپیدی، روشی برای مطالعه ترکیب جمعیت میکروبی خاک،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، رفسنجان،ایران.

57- 1393، بررسی اثر آتش سوزی بر قابلیت دسترسی عناصر میکروبی در خاکهای جنگلی سردشت،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

58- 1393، بررسی آزادسازی زیستی پتاسیم غیر تبادلی از منابع سیلیکاته مختلف،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

59- 1393، تاثیر آتش سوزی بر ذخیره ماده آلی خاکهای جنگلی منطقه سردشت،هشتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

60- 1393، تاثیر آتش سوزی بر میزان پتاسیم و فسفر قابل جذب در خاک جنگل،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

61- 1393، تاثیر آتش سوزی بر میزان نیتروژن کل و معدنی در خاک های جنگلی،هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

62- 1388، تاثیر تنش آبی بر میزان جذب آهن و روی در بابونه آلمانی. .،یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، گرگان،ایران.

63- 1394، تاثیر میکروارگانیسم¬های ریزوسفری بر جذب برخی عناصر میکرو در گیاه خارزن¬بابا (Onopordon acanthium L) در خاک آلوده به کادمیم،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

64- 1393، تاثیر میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات بومی بر میزان فراهمی فسفر و کلسیم محلول از فسفاتهای نامحلول،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

65- 1393، جداسازی قارچهای حل کننده فسفات از ریزوسفر گندم و بررسی توانایی آنها در انحلال فسفاتهای نامحلول،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

66- 1393، جداسازی میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات از ریزوسفر گندم و بررسی توانایی آنها در انحلال فسفات های نامحلول،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

67- 1390، در پالایش سبز خاک آلوده به سرب توسط گل گندم Glomus تاثیر قارچهای،اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

68- 1388، عوامل بیماریزای موجود در سیستم های کشت بدون خاک و مدیریت آن ها. . 28 الی 30 مهر ماه،،اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، اصفهان.،ایران.

69- 1393، غربالگری و بررسی توان باکتریهای ریزوسفری در انحلال فسفاتهای نامحلول،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

70- 1389، گزارش دو گونه جدید از جنس گلوموس برای فلور ایران،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

71- 1393، مطالعه شاخص حلالیت و توانایی باکتریهای ریزوسفری در آزادسازی پتاسیم از بیوتیت،هشمین همایش ملی یافته های پژوهشی، سنندج،ایران.

72- 1392، هطالع شاخص حلالیت ) SI ( ت اَ اًیی ا حًلال فسفات باکتری اّی جذاسازی شذ از ریس سٍفر،سیزدهممین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،دانشگاه اهواز.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-سالار رضاپور محسن برین فرخ اسدزاده امین نوری ، 1400، اصـلاحو بهسازي خاكهاي شور-سـدیمی با اسـتفاده از روشهاي بیولوژیکی و بهسازهاي آلی وشـیمیایی»،ملی.

2- خداوردیلو، ح.، صمدی، ع.، برین، م. بررسي توانايي بيشاندوزي برخي فلزات سنگين بوسيله گياهان بومي منطقه آذربايجان و بررسي امكان استفاده از آنها در پالايش سبز صندوق حمایت از پزوهشگران کشور .

3- 3-رسولی صدقیانی، م. ح.، صمدی، ع.، برین، م.، تهیه کمپوست از ضایعات هرس درختان سیب و انگور و استفاده از آن به عنوان بستر کشت. صندوق حمایت از پزوهشگران کشور کد 60/85125.

4- صمدی، ع.، برین، م.، دولتی، ب. ارزیابی شاخصهای قابلیت استفاده پتاسیم در خاکهای زیر کشت چغندر قند و اراضی غیر همجوار در استان آذربایجان غربی به منظور اصلاح و بهینه سازی توصیه های کودی. صندوق حمایت از پزوهشگران کشور(خاتمه یافته). کد 4/84075.

5-رسولی صدقیانی، م. ح. ، برین، م.، صمدی، ع. و حسنی، ع.رجالی، ف. ، تاثیر سه گونه قارچ میکوریز VA بر رشد ، عملکرد و میزان اسانس گیاه ریحان(خاتمه یافته). کد 86/1/010 دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (38)

1-.

2-غفار شکری، 1399، تاثیر محلول پاشی برگی با اسپرمیدین بر مقاومت به تنش شوری در دو رقم انگور.

3-اشرفی ، 1399، تاثیر تلقیح میکروبی بر آزاد سازی پتاسیم از کانی های پتاسیمی خاک و شاخص های رشد گیاه ذرت.

4-.

5-سهیلا رکبار، 1399، تاثیر اسید هیومیک بر برخی ویژگی های رشدی و گلدهی لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) رقم Mariachi Blue تحت شرایط هیدروپونیک.

6-معصومه حسینی، 1399، بهینه سازی فرمولاسیون کود میکروبی فسفره و بررسی تاثیر آن بربرخی شاخص¬های رشدی گیاه ذرت.

7-فاطمه غنی زاده، 1399، بررسی تاثیر بیوچار و کرم خاکی بر برخی شاخص های رشد و تغذیه ای گیاه ذرت.

8-.

9-رقیه موسوی، 1399، مطالعه زیست فراهمی فسفر در خاک های شور حوضه دریاچه ارومیه در حضور بیوچار غنی شده و فعالیت میکروبی خاک.

10-لیلا قنبری ترکمانی، 1399، تاثیر الگوی کشت و منابع مختلف کودی بر خصوصیات موفولوژیکی و بیوشیمیایی بادرشبو (Dracocephalum moldavica. L.) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و برخی شاخص های بیولوژیک خاک در کشت مخلوط.

11-محمدی ، 1400، تأثیر قارچ‌ مایکوریزا و ورمی¬کمپوست بر برخی صفات فیتوشیمیایی و عملکردی گیاه گندم سیاه (Fagopyrum esculentum) در شرایط تنش خشکی.

12-زهرا اصلانی ، ، 1400، تأثیر مایه¬کوبی با قارچ Piriformospora indicaو باکتری Pseudomonas fluorescensبر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی و الگوی بیان برخی ژن¬های دخیل در بیوسنتز مونوترپن¬ها در گیاه مریم¬گلی (Salvia officinalis L.) تحت تنش¬های خشکی و شوری.

13-حسینی، ، 1400، بررسی تاثیر باکتری حل کننده روی نامحلول و لئوناردیت بر شکل‌های شیمیایی روی در خاک و پاسخ گیاه ذرت.

14-یعقوبعلی کرمی ، 1400، تولید کود زیستی فسفری و ارزیابی تاثیر کاربرد توامان آن با کود شیمیایی فسفری بر رشد و عملکرد ذرت.

15-انور قادر،، 1400، تاثیر بقایا و عصاره گیاهان دارویی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه ذرت (Zea mays L.).

16-رحمت اله رنجبر، 1398، مطاله وضعیت پتاسیم در خاک های زیر کشت توتون شمالغرب ایران و راهکار های زیستی افزایش جذب پتاسیم توسط توتون بارلی.

17-طاهر رسول پور، 1398، تاثیر محلول پاشی برگی سدیم نیترو پروساید بر برخی ویژگی های رویشی و فیزیولوژیکی توت فرنگی رقم پاروس تحت شرایط قلیایی(بی کربنات سدیم).

18-حمید محمد زاده مطاق، 1398، تاثیر عصاره قارچ Piriformospora indica و نانوذرات کیتوسان بر تولید تاکسول در کشت سوسپانسیون سلولی فندق (.Corylus.

19-نسرین احمد نژاد، 1398، تاثیر تلقیح میکروبی بر خصوصیات ورمی واش و بررسی محلول پاشی آن بر پارامترهای کمی و کیفی رشد گیاه مرزنجوش استانبولی.

20-نگار رضایی دانش، 1398، تأثیر کاربرد تلفیقی بیوچار و کمپوست و تلقیح میکروبی بر رشد گیاه ذرت و خصوصیات بیولوژیکی خاک.

21-زهرا رویدل، 1398، تاثیر PGPR های جداسازی شده از خاک¬های شور اطراف دریاچه ارومیه، قارچ¬¬های همزیست و اندوفیت بر رشدی گیاه گندم در شرایط شور.

22-پریناز صالحی، 1397، تاثیر آتش سوزی بر پویایی برخی خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک جنگل، سردشت، اذربایجان غربی.

23-فاطمه هاشم نژاد، 1397، جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های حل کننده روی و تهیه حامل مناسب جهت فرمولاسیون کود زیستی روی.

24-صلاح الدین مرادی، 1397، اثر بیوچار غنی شده بر معدنی شدن کربن و نیتروژن و پاسخ گندم تحت شرایط شوری خاک.

25-حسین ابراهیم پور، 1397، بررسی تغییرات شاخص های بیولوژیکی کیفیت خاک در کاربری های مختلف اراضی استان آذربایجان شرقی.

26-مینا باقري حمیدي، 1397، مطالعه تاثیر تلقیح میکوریز و pgpr بر خصوصیات بیولوژیکی خاک و رشد گیاه و کشت مخلوط لوبیا و بادرشبی.

27-خدیجه علی زاده، 1397، اثر کود زیستی بر جنبه های زراعی و اکولوزیکی کشت مخلوط بزرک و باقلا.

28-عاطفه یوسفی، 1396، تاثیر نانوکیتوسان و عصاره قارچ piriformspora indica بر تجمع زیست¬توده و تولید دیجیتوکسین در کشت ریشه های مویین گل انگشتانه ارغوانی.

29-سکینه توکلی، 1396، تاثیر محلول پاشی برگی سولفات روی جهت کاهش سمیت بر در دو رقم انگور Vitis vinfera L..

30-مریم معین فر، 1396، مطالعه تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم توسط باکتری های تولیدکننده اوره آز.

31-دیاکو محمد امینی، 1396، تاثیر متیل جاسمونات و عصاره قارچی Piriformospora indica بر تولید تبایین در کشت ریشه‌های مویین گیاه خشخاش ایرانی (.Papaver bracteatum Lindl).

32-مهري معظم، 1395، تاثير محلول پاشي برگي نيتريک اکسيد و اسيدساليسيليک بر ويژگي هاي مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي رز (Rosa hybrid) تحت شرايط خاک قليايي.

33-الميرا جليل زاده خويي، 1395، تاثير محلول پاشي انواع و غلظت هاي مختلف سيليسيم بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي رز (Rosa hybrida).

34-دلنیا باپیری، 1395، بررسي همخواني شاخص هاي کيفيت فيزيکي و بيولوژيکي در برخي خاکهاي استان آذربايجان غربي، ايران.

35-زلیخا هناو، 1395، تأثير کلات کلسيم و اسيد هيوميک بر برخي ويژگي هاي کمي و کيفي گل شب‌بو (Matthiola incana)"، دکتر جبارزاده راهنما محسن برین مشاور.

36-ژيلا محمدي عسگرابادتپه، 1393، اثر همزيستي قارچ ميكوريزا و نوع بسترهاي كشت بر رشد و استقرار پايه سيب ريزازديادي شدهmm106، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-فاطمه شكوري داريان، 1393، بررسي اثرات متقابل ميكروارگانيسمهاي حل كننده فسفات و ميكوريزها بر رشد و وابستگي ميكوريزيذرت در شوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-سعيد صادقي آزاد، 1393، جداسازي ميكروارگانيسم¬هاي حل¬كننده سيليكات¬ها و بررسي كارايي انحلال پتاسيم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.
دروس تدریس شده (13)

1-.

2-.

3-فناوری کودهای زیستی، فوق لیسانس،99.

4-زنتیک میکروبی، فوق لیسانس،98.

5-میکروبیولوژی خاک، لیسانس،97.

6-بیولوی خاک، لیسانس،97.

7-بیوشیمی عمومی، لیسانس،97.

8-کمپوست، لیسانس،99.

9-مهارت 2، لیسانس،97.

10-مهارت 1، لیسانس،97.

11- تدریس درس بیوشیمی عمومی دانشگاه ارومیه .

12- تدریس درس زیست شناسی دانشگاه ارومیه .

13-تدریس درس بیولوژی خاک دانشگاه ارومیه .