• نام و نام خانوادگی
  • ایرج برنوسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (65)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (60)
پروژه های تحقیقاتی (7)
پایان نامه ها (43)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ایرج برنوسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (65)

1-اسلامی، پ. ا. برنوسی، س. اهریزاد و ج. جعفرزاده، 1400، ارزيابي تحمل به تنش خشكي در لاين هاي جو با استفاده از شاخص هاي تحمل،پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، سال 13 شماره 38 ص 83-71.

2-حاتم زاده، ح. ص. گلکاري، ا. برنوسی، ر. محمدي و س. سینگ، 1400، بررسي روابط بين نژادهاي بومي گندم نان از خاستگاه هاي جغرافيايي سراسر ايران تحت شرايط آبياري تكميلي و ديم،نشریه بوم شناسی کشاورزي، شماره 4 جلد 13 .

3-Marzang, N., B. Abdollahi Mandoulakani, S. Shaaf, M. Ghadmizadeh, I. Bernousi, H. Abbasi Holasou, and B. Sadeghzadeh, 2020, IRAP and REMAP-Based Genetic Diversity among Iranian, Turkish, and International Durum Wheat (Triticum turgidum L.) Cultivars,J. Agr. Sci. Tech. , Vol. 22(1): 271-285.

4-علياري، س. ب. عبدالهي مندولكاني، ا. برنوسی، 1399، شناسايي SNPها در نواحي اگزوني واينتروني ژنهاي لينالول سينتاز و ژرماكرين Dسينتاز در گياه ريحان،پژوهش های گیاهی ، شماره 33 جلد 3.

5-والایی، ب. ا. برنوسی، 1399، تنوع فنوتيپي براي عملكرد ميوه و برخي صفات مرتبط با آن در جمعيتهاي محلي گوجه فرنگي (Solanum lycopersicum L) منطقه كليبر،تولیدات گیاهی، ، جلد 43 شماره 3.

6-امینی، ا. ش. قدم خیر، ا. برنوسی، 1399، تنوع فنوتيپي و تجزيه ارتباط براي صفات مرتبط با تحمل به شوري در گندم،زیست فناوری گیاهان زراعی، شماره اول، پیاپی 31 ص 99-81 .

7-آهک پز، ف. ا. برنوسی، ب. عبدالهی مندولکانی، ص. گلکاري، ج. جعفرزاده و س. یودوپا، 1398، ارزيابي ژنوتيپ هاي جو براساس صفات مورفولوژيك و شاخصهاي تحمل به تنش خشكي تحت شرايط ديم و آبياري تكميلي،نشریه زراعت دیم ایران، دوره 8 شماره 2 ص 177-153.

8-خورشید، ع.م. ا. رجبی، ا. برنوسی و ف. امیرمقدم، 1398، بررسي تحمل به شوري جمعيت هاي اصلاحي و هيبريدهاي چغندرقند در محيط گلخانه و مزرعه،چغندر قند، چلد 35 شماره 2.

9-درویش زاده، ر. ا. برنوسی، ، 1398، مطالعه واكنش ژنوتيپ هاي توتون (.Nicotiana tabacum L) به علف‌ هرز گل‌جاليز (Orobanche cernua L.) با استفاده از شاخص هاي تحمل به تنش،پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، شماره 32 جلد 4 ص 174-163.

10-غفاري آذر، ع. ر. درويش زاده، ح. حاتمي ملكي، د. كهريزي، ب. درويشي و ا. برنوسي، 1397، شناسايي نواحي بين ريزماهوارهاي مرتبط با صفات اگرو-مورفولوژيك در ژنوم ذرت،تحقيقات غلات، دوره هشتم/ شماره اول، صفحه 109-97.

11-رحمانی اصل، ر. ا، برنوسی و ب، عبدالهی مندولکانی، 1397، بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی در ارقام و لاین های گندم ایرانی با استفاده از نشانگرهای SSR،پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، شماره 28، صفحه 81-73..

12-برنوسی، ا. و ع، حسن زاده قورت تپه، 1397، تجزیه دیآلل برای عملکرد علوفه خشک بین برخی ارقام یونجه،تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، جلد 26، شماره 2، صفحه 310-302.

13-Khorshid, A.M., F.A. Moghadam, I. Bernousi, S. Khayamim and A. Rajabi, 2018, Comparison of some physiological responces to salinity and normal conditions in Sugar Beet,Indian J. Agric. Res.

14-Norouzi Ghare Tapeh, R., I. Bernousi, A. Fayaz Moghadam and B. Abdollahi, Mandoulakani, 2018, Genetic Diversity and Structure of Iranian Teucrium (Teucrium polium L.) Populations Assessed by ISSR Markers,Journal Agricultural Science and Technology.

15-نصرالهی، ه. ف، طلعت، ا، برنوسی و م. بدری انرجان، 1396، آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم کلروپلاست پنبه دیپلوئید (Gossypium herbaceum) و مقایسه آن با دو گونه آلوتتراپلوئید،مجله زیست فناوری گیاهان زراعی.

16-ضیایی فرد‏‏، ر. ر، درویش زاده، ا، برنوسی، ب، عبدالهی، خ، مفاخری و ز، آقاعلی، 1396، ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات زراعی- مورفولوژیک در توده های آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.)،مجله ژنتیک نوین، دوره12 شماره 2. ص 229- 239.

17-Abdollahi, Mandoulakani B., S. Nasri, S. Dashchi, S. Arzhang, I. Bernousi and H. Abbasi Holasou, 2017, Preliminary evidence for associations between molecular markers and quantitative traits in a set of bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars and breeding lines,Comptes Rendus Biologies.

18-ضیایی فرد‏‏، ر. ر، درویش زاده و ا، برنوسی، 1395، بررسی تنوع ژنتیکی توده هاي آفتابگردان آجیلی بر اساس صفات آگرومورفولوژیک با استفاده از روشهاي آماري چند متغیره،پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، جلد 8 شماره 17، ص 42-54..

19-ارژنگ، س. ا، برنوسی. ب، عبدالهی مندولکانی و ع، حسن زاده قورت تپه، 1395، تنوع ژنتيكي عملكرد دانه و برخي صفات مورفولوژيكي در لاين هاي بومي گندم نان،مجله به نژادي نهال و بذر، جلد 1 – 32، شماره 4. ص 489- 506.

20-برنوسی‏‏‏‎، ا. م، جعفری و ج، احمدی دیزجی، 1395، بهینه سازي القاء و تثبیت کشت ریشه هاي مویین .Teucrium chamaedrys L،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 32، شماره 2، ص 264-280.

21-Abbasi Holasou, H., B. Abdollahi Mandoulakani, M. Jafari and I. Bernousi, 2016, Use of IRAP and REMAP markers to interpret the population structure of Linum usitatissimum from Iran,Biologia.

22-قاسمی کهریزه، ا. ق. نوری قنبلانی، ن. شایسته، ا، برنوسی، 1394، مقایسه شاخص مقاومت چند رقم زراعی سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوي سیب زمینی (Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae. ،نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي).

23-عباسی هولاسو‏، ح. ب، عبدالهی مندولکانی، م، جعفری و ا، برنوسی، 1394، الگوی توزیع و چند شکلی ادغامی رتروترنسپوزون ها در جمعیت های Linum usitatissimum،فناوری زیستی در کشاورزی، جلد14 شماره 2. ص 51-61.

24-فرخ نیا، م. ب، عبدالهی مندولکانی، ح، دولتی بانه و ا، برنوسی، 1394، چند شکلی ادغامی رتروترنسپوزون ها و تنوع ژنتیکی در ارقام زراعی و ژنوتیپ های وحشی انگور،مجله ژنتیک نوین، دوره 10 شماره 3. ص 417- 428.

25-قاسمی کهریزه، ا. ق. نوری قنبلانی، ن. شایسته، ا، برنوسی و ح. موسوي انزابی، 1394، بررسی شاخص هاي زیستی و تغذیه اي سوسک کلرادوي سیب زمینی، (Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae روي 33 رقم زراعی سیب زمینی جهت ارزیابی مقاومت آنتی بیوزي آن ها،گیاهپزشکی، جلد 38 شماره 1، ص 101- 112.

26-Mohseni, Z., I. Bernousi, B. Abdollahi Mandoulakani and R. Darvishzadeh, 2015, Genetic Diversity in Papaver bracteatum and Papaver somniferum Populations Revealed by ISSR Markers,Bulgarian Journal of Agricultural Science.

27-Gholinezhad, E., R. Darvishzadeh, and I. Bernousi, 2015, Evaluation of Sunflower Grain Yield Components under Different Levels of Soil Water Stress in Azerbaijan,Genetika.

28-Gholamzadeh khoei, S., B. Abdollahi Mandoulakani and I. Bernousi, 2015, Genetic Diversity in Iranian Melon Populations and Hybrids Assessed by IRAP and REMAP Markers,Journal Agricultural Science and Technology.

29-عیوض نژاد، ن. ر، درویش زاده. ا، برنوسی. م، مقدم. ج، جلیلیان. ح، حاتمی ملکی. ه، هادی و م، رحیمی، 1393، ارزيابي تنوع ژنتيكي و گروه بندي لاين هاي خويش آميخته نوتركيب آفتابگردان با استفاده از صفات زراعي- ريخت شناسي،نشريه دانش زراعت، شماره 10، ص 77- 87.

30-عیوض نژاد، ن. ر، درویش زاده. ا، برنوسی و م، مقدم، 1393، بررسی تنوع مورفولوژیکی دانه لاین هاي خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان با روش هاي آماري چند متغیره،زیست فناوري دانشگاه تربیت مدرس، دوره 5، شماره 2، ص 21- 28.

31-قلی نژاد، ا. ر، درویش زاده و ا، برنوسی، 1393، ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در توده های محلی آفتابگردان (Helianthus annuus L) آجیلی ایران،فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی، جلد 1 شماره 4. ص 31- 47.

32-قاسمی کهریزه، ا. ق. نوری قنبلانی، ن. شایسته و ا، برنوسی، 1393، مقایسه تحمل 33 رقم سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، (Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae در شرایط مزرعه در منطقه نقده آدربایجان غربی،آفات و بیماری های گیاهی، جلد 82، شماره 1. ص 25- 36.

33-قاسمی کهریزه، ا. ق. نوری قنبلانی، ن. شایسته و ا، برنوسی، 1393، مطالعه ترجیح میزبانی و دوره زیستی سوسک کلرادوی سیب زمینی (Leptinotarsa decemlineata (Say روی 33 رقم سیب زمینی،دانش گیاه پزشکی ایران، دوره 45، شماره 1، ص 71- 81.

34-عابدی، س. ر، درویش زاده. ا، برنوسی و ب، عبدالهی مندولکانی، 1393، مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گل جالیز(Orobanche spp.) مزارع توتون شمال غرب کشور،مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دوره 6 شماره 2. ص 101-114.

35-Abedi, A., R. Darvishzadeh, I. Bernousi, B. Abdollahi Mandoulakani, H. Hatami Maleki and D. Shah, 2014, Genetic variability of Orobanche aegyptiaca infesting tobacco in Iran by Bayesian analysis,Biologia.

36-Gholinezhad, E., R. Darvishzadeh, and I. Bernousi, 2014, Evaluation of Drought Tolerance Indices for Selection of Confectionery Sunflower (Helianthus anuus L.) Landraces under Various Environmental Conditions,Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca.

37-Agaali, Z., M. Ghadimzadeh, B. Abdollahi Mandoulakani and I. Bernousi, 2014, IRAP and REMAP-Based Assessment of Genetic Diversity in Chickpea Collection from Iran,Genetika.

38-جهان نورد، ش. م، تاجبخش و ا، برنوسی، 1392، تعیین تراکم و تاریخ کاشت مناسب گیاه کرچک در شرایط ارومیه،نشریه زراعت، شماره 100، 186-194.

39-ملکی بند، س. م، جعفری. م، قدیم زاده و ا، برنوسی، 1392، باززايي گياه از طريق اندام زايي مستقيم در سه رقم يونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از ريزنمونه گره ساقه،مجله به نژادي نهال و بذر، جلد 29 شماره 1. ص 65-80.

40-محسنی، ز. ب، عبدالهی مندولکانی، ا، برنوسی، ر، درویش زاده، ح. حاتمی ملکی و م. حیدری، 1392، مطالعه سيتوژنتيكي و موقعيت تكاملي دو گونه Bracteatum و Somniferum جنسPapver ،مجله ژنتیک نوین، دوره 8 شماره 4. ص 449- 452.

41-عیوض نژاد، ن. ر، درویش زاده. ا، برنوسی. م، مقدم. ه، هادی و م، رحیمی، 1392، مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد دانه و صفات مرتبط با خصوصیات دانه در ژنوم آفتابگردان،فنآوری زیستی در کشاورزی، جلد 12 شماره 2. ص 63-73.

42-Gholinezhad, E., R. Darvishzadeh, and I. Bernousi, 2013, Effects of drought stress on grain qualitative traits in Iranian confectionary sunflower (Helianthus annuus L.) landraces,Iranian journal of genetics and plant breeding.

43-Gholinezhad, E., R. Darvishzadeh, and I. Bernousi, 2013, Evaluation of Genetic Variations in Iranian Confectionery Sunflower Landraces (Helianthus annuus L.) under Various Water Treatment Conditions,Journal of Plant Physiology and Breeding.

44-Nasri, Sh., B. Abdollahi Mandoulakani, R. Darvishzadeh and I. Bernousi, 2013, Retrotransposon Insertional Polymorphism in Iranian Bread Wheat Cultivars and Breeding Lines Revealed by IRAP and REMAP Markers,Biochemical Genetic.

45-Darvishzadeh, R., S. Gholizadeh, H. Hatami Maleki, B. Abdollahi Mandoulakani, I. Bernousi, 2013, Study on Genetic Diversity among Iranian Water Pipe’s Tobacco (Nicotiana spp.) Varieties by Using Simple Sequence Repeat Markers,Bulgarian Journal of Agricultural Science.

46-اسلامی، ر. م، تاج بخش. ع، غفاري. م، روستایی و ا، برنوسی، 1391، بررسی تحمل خشکی در ژنوتیپ هاي گندم دیم تحت شرایط متفاوت رطوبتی،مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی ، جلد 5 شماره 2. ص 129-143.

47-قلی نژاد، ا. ا، آیینه بند. ع، حسن زاده قورت تپه. ق، نورمحمدی و ا، برنوسی، 1391، بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه در آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه،نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار، ، جلد 22 شماره 1. ص 129-143.

48-Kholghi, M., R. Darvishzadeh, I. Bernousi, A. Pirzad and H. Laurentin, 2012, Assessment of genomic diversity among and within Iranian confectionery sunflower (Helianthus annuus L.) populations by using simple sequence repeat markers,Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil and Plant Science.

49-Abdollahi, Mandoulakani B., Y. Piri, R. Darvishzadeh, I. Bernousi and M. Jafari, 2012, Retroelement insertional polymorphism and genetic diversity in Medicago sativa populations revealed by IRAP and REMAP markers,Plant Molecular biology reporter.

50-Pirzad, A., R. Darvishzade, I. Bernousi, A. Hassani and N. Sivritepe, 2012, Influence of water deficit on iron and zinc uptake by Matricaria chamomilla L.,Chilean Journal of Agriculture reseaqrch.

51-قاسمی کهریزه، ا. ق. نوری قنبلانی، ن. شایسته و ا، برنوسی، 1390، بررسی اجزاء مقاومت در 33 رقم تجاری سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی،(Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae،مجله نامه ی انجمن حشره شناسی ایران ، جلد 31 شماره 1. ص 51- 68.

52-عزیزی، ح. ا، برنوسی. ب، عبدالهی مندولکانی و ر، درویش زاده، 1390، مطالعه ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیت های یونجه زراعی (.Medicago sativa L) با استفاده از نشانگرهای ISSR،مجله ژنتیک نوین ، دوره ششم، شماره 4. ص 61- 69.

53-روحی، ع. م، تاجبخش. ا، برنوسی. م، سعيدي و پ، نيكزاد، 1390، بررسى تاثير پيش تيمارهاى متفاوت بر جوانه زنى بذر و گياهچه ارقام مختلف نخود (.Cicer arietinum L)،نشریه زراعت(پژوهش و سازندگی) ، بهار 90. دوره 24‏، شماره 1. ص 1- 8.

54-پرویزی، س. ر، امیر نیا. ا، برنوسی. ب، پاسبان اسلام. ع، حسن زاده قورت تپه و ی، راعی، 1390، تأثير سطوح مختلف تراكم بر سرعت و روند پر شدن دانه، عملكرد و اجزاء عملكرد در ارقام لوبيا چيتي،مجله پژوهش هاي توليد گياهي ، جلد 18 شماره 1. ص 69- 87.

55-Kholgi, M., I. Bernousi, R. Darvishzadeh and A. Pirzad, 2011, Correlation and path-cofficient analysis of seed yield and yield related trait in Iranian confectionary sunflower population,African Journal of Biotechnology.

56-Kholgi, M., I. Bernousi, R. Darvishzadeh, A. Pirzad and H. Hatami-Maleki, 2011, Collection, evaluation and classification of Iranian confectionary sunflower (Helianthus annus L.) population using multivariate statistical techniques,African Journal of Biotechnology.

57-Bernousi, I., A. Emami, M. Tajbakhsh, R. Darvishzadeh, and M. Henareh, 2011, Study on genetic variability and correlation among the different traits in Solanum lycopersicum L.,Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca.

58-قلی نژاد، ا. ا، آیینه بند. ع، حسن زاده قورت تپه. ق، نورمحمدی و ا، برنوسی، 1389، تأثیر رژیم آبیاری بر کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی ارومیه،مجله دانش آب و خاک، جلد 1 شماره 1. ص 27- 45.

59-Darvishzadeh, R., M. Azizi, H. Hatami-Maleki, I. Bernousi, B. Abdollahi Mandoulakani, M. Jafari, and A. Sarrafi, 2010, Molecular characterization and similarity relationships among sunflower (Helianthus annuus L.) inbred lines using some mapped simple sequence repeats,African Journal of Biotechnology.

60-Gassemi Kahrizeh, A., G. Nouri Ganbalani, N. Shayesteh, and I. Bernous, 2010, Antibiosis effect of 20 potato cultivars to the Colorado potato beetle, leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae),Journal of Food, Agriculture and Environment.

61-قلی نژاد، ا. ا، آیینه بند. ع، حسن زاده قورت تپه. ق، ا، برنوسی و ح، رضایی، 1388، بررسی تأثیر تنش خشکی با سطوح نیتروژن و تراکم بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و شاخص برداشت رقم ایروفلور آفتابگردان در ارومیه،مجله پژوهش های تولید گیاهی، جلد 16 شماره 3. ص 1- 27.

62-برنوسی، ا. م، مردی م، بی همتا. م، امیدی. ب، یزدی صمدی و ع، حسین زاده ، 1388، شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم،مجله علوم و فنون کشاورزی، سال سیزدهم، شماره 47(ب)، ص 669- 676.

63-Bernousi, I., F. Talat, A. Hassanzadeh, N. Nemati, and Z. Hosseininejad, 2009, Earliness component analysis through diallel cross method,Indian J. Crop Science.

64-Gholinezhad, E., A. Aynaband, A. Hassanzade Ghorthapeh, G. Noormohamadi, and I. Bernousi, 2009, Study of the Effect of Drought Stress on Yield, Yield Components and Harvest Index Sunflower Hybrid Iroflor at Different Levels of Nitrogen and Plant Population,Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca.

65-Darvishzadeh, R., I. Bernousi, S. Poormohammad Kiani, G. Dechamp-Guillaume, and A. Sarrafi, 2009, Use of GGEbiplot Methodology and Griffing,s Diallel Method for Genetic Analysis of Partial Resistance to Phoma Black Stem Disease in Sunflower,Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (60)

1-خورشید، ع. ا، فیاض مقدم. ا، برنوسی. س، خیامیم و ا، رجبی، 1396، ارزیابی و مقایسه ویژگی های کمی و کیفی توده های اصلاحی چغندر قند در شرایط بدون تنش و تنش شوری در گلخانه و مزرعه،اولین همایش ملی شورورزی، یزد، ایران.

2-خورشید، ع. ا، فیاض مقدم. ا، برنوسی. س، خیامیم و ا، رجبی، 1396، شناسایی ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش شوری با استفاده از شاخص های کمی در چغندر قند،اولین همایش ملی شورورزی، یزد، ایران.

3-مشیریان، ا. ع، فرخزاد. ا، برنوسی و ج، امیری، 1395، تأثیر محلول پاشی اسید آبسیزیک و کلریدکلسیم بر برخی ویژگی های توت فرنگی رقم کاماروسا،اولین سمپوزیوم ملی میوه هاي ریز، همدان، ایران.

4-مشیریان، ا. ع، فرخزاد. ا، برنوسی و ج، امیری، 1395، بهبود اندازه و رنگ میوه توت فرنگی رقم کاماروسا با محلول پاشی اسید آبسیزیک و کلرید کلسیم،اولین سمپوزیوم ملی میوه هاي ریز، همدان، ایران.

5-حسینی، م. م، قدیم زاده. م، جعفری و ا، برنوسی، 1393، تاثیر ریبوفلاوین‎‏‎، پنتوتئیک اسید و سیانو کوبالامین بر رویان زایی میکروسپور در کلزا رقم PF7049.5 ،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران.

6-حسینی، م. م، قدیم زاده. م، جعفری و ا، برنوسی، 1393، تقویت رویان زایی میکروسپور با استفاده از آلفا-توکوفرول در کلزا رقم PF7049.5 ،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ، تهران، ایران.

7-حسینی، م. م، قدیم زاده. م، جعفری و ا، برنوسی، 1392، اثر سینرژیکی آسکوربیک اسید و آلفا-توکوفرول بر رویان زایی میکروسپور در گیاه مقاوم به شوری .Brassics napus L ،اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، تبریز، ایران.

8-حسینی، م. م، قدیم زاده. م، جعفری و ا، برنوسی، 1392، اثر سینرژیکی آسکوربیک اسید با گلوتاتیون بر رویان زایی میکروسپور در کلزا رقم PF7049.5،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران، ایران.

9-حسینی، م. م، قدیم زاده. م، جعفری و ا، برنوسی، 1392، اثر آسکوربیک اسید بر رویان زایی میکروسپور در کلزا رقم PF7049.5،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران، ایران.

10-ضیایی فرد، ر. ر، درویش زاده. ا، برنوسی و ب، عبدالهی مندولکانی، 1392، ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) ایران با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ایران.

11-رحمانی اصل، ر. ا، برنوسی و ب، عبدالهی مندولکانی، 1392، بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های گندم نان (Triticum aestivum L.) با نشانگرهای SSR،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ایران.

12-عباسی صداقت، ا. ا، برنوسی، ا، فیاض مقدم و ع، پیرزاد، 1392، تأثیر تنش کم آبی بر شاخص های سبزشدن لاین های مختلف گندم در شرایط گلخانه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ایران.

13-فرخ نیا، م. ب، عبدالهی مندولکانی. ح، دولتی بانه و ا، برنوسی، 1392، چند شکلی حاصل از عناصر رتروترنسپوزنی Tvv1 و Huben در ارقام انگور،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ایران.

14-نوروزی قره تپه، ر. ا، برنوسی. ا، فیاض مقدم. ب، عبدالهی مندولکانی و م، جعفری، 1391، ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های گیاه دارویی Teucrium polium با نشانگرهای ISSR،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران.

15-محسنی، ز. ا، برنوسی، ب، عبدالهی مندولکانی و ر، درویش زاده، 1391، بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیک در Papaver bracteatum و Papaver somniferum،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران.

16-ارژنگ، س. س، داشچی. ا، برنوسی و ب، عبدالهی مندولکانی، 1391، ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک ارقام زراعی گندم نان (.Triticum austivum L) با تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران.

17-رنجبر، ع. ع، پیرزاد. ا، برنوسی. ج، جلیلیان و ج، عظیمی، 1391، تأثیر تنش کم آبی بر برخی پارامترهای جوانه زنی ارقام مختلف کلزا در شرایط آزمایشگاه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ایران.

18-رنجبر، ع. ع، پیرزاد. ا، برنوسی. ج، جلیلیان و ج، عظیمی، 1391، تأثیر تنش کم آبی بر تنظیم کننده های اسمزی در ارقام مختلف کلزا در شرایط گلخانه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ایران.

19-رنجبر، ع. ع، پیرزاد. ا، برنوسی. ج، جلیلیان و ج، عظیمی، 1391، تأثیر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف کلزا در شرایط آزمایشگاه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ایران.

20-رنجبر، ع. ع، پیرزاد. ا، برنوسی. ج، جلیلیان و ج، عظیمی، 1391، تأثیر تنش کم آبی بر رنگیزه های فتوسنتزی ارقام مختلف کلزا در شرایط گلخانه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ایران.

21-رنجبر، ع. ع، پیرزاد. ا، برنوسی. ج، جلیلیان و ج، عظیمی، 1391، تأثیر تنش کم آبی بر مرحله چهار برگی رشد ارقام مختلف کلزا در شرایط گلخانه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ایران.

22-رنجبر، ع. ع، پیرزاد. ا، برنوسی. ج، جلیلیان و ج، عظیمی، 1391، تأثیر تنش کم آبی بر میزان بازگشت گیاهچه های ارقام مختلف کلزا در شرایط تنش خشکی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ایران.

23-رنجبر، ع. ع، پیرزاد. ا، برنوسی. ج، جلیلیان و ج، عظیمی، 1391، تأثیر تنش کم آبی بر نحوه جوانه زنی ارقام مختلف کلزا در شرایط گلخانه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ایران.

24-رنجبر، ع. ع، پیرزاد. ا، برنوسی. ج، جلیلیان و ج، عظیمی، 1391، تأثیر تنش کم آبی بر نحوه جوانه زنی ارقام مختلف کلزا در شرایط آزمایشگاه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ایران.

25-آقاعلی، ز. م، قدیم زاده. ب، عبدالهی مندولکانی. و ا، برنوسی، 1391، چند شکلی حاصل از رتروترنسپوزون های Tms1 Ret1 Tps12a در ننخود معمولی (.Cicer arietinum L) ،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران.

26-عباسی هولاسو، ح. ب، عبدالهی مندولکانی. م، جعفری. ا، برنوسی و ع، حسن زاده قورت تپه، 1391، چند شکلی رتروترنسپوزون های در جمعیت های کتان زراعی (.Linum Usitassimum L) ایران،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران.

27-عیوض نژاد حافظ، ن. ر، درویش زاده. ا، برنوسی و م، مقدم، 1391، شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده صفات آگرومورفولوژیک در لاین های اینبرد نوترکیب آفتابگردان،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران.

28-نصری، ش. ب، عبدالهی مندولکانی. ر، درویش زاده و ا، برنوسی، 1391، مقایسه چند شکلی رتروترنسپوزون های Native وNon-native در گندم نان،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران.

29-افشانی، س. ر، امیرنیا. ه، هادی و ا، برنوسی، 1390، اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر درصد و عملکرد پروتئین کلزای پائیزه در شرایط تنش خشکی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشور (غرب ایران)، سنندج، ایران.

30-خلقی، م. ا، برنوسی. ر، درویش زاده و ع، پیرزاد، 1390، ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های آفتابگردان آجیلی (.Helianthus annuus L) ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

31-قادری، ن. م، جعفری و ا، برنوسی، 1390، القاء جنین زایی سوماتیکی و باززایی درون شیشه ای با استفاده از ریزنمونه دمبرگ در گیاه دارویی سنبل الطیب (.Valeriana officnalis L)،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

32-عابدی، س. ا، برنوسی.ر، درویش زاده، . ب ،عبدالهی و م، عزیزی، 1390، بررسی تنوع ژنتیکی توده های گل جالیز ایران با استفاده از نشانگر ISSR،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

33-ارژنگ، س. ا، برنوسی و ب، عبدالهی مندولکانی، 1390، بررسی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری بر اساس صفات مورفولوژیک در لاین های گندم،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشور (غرب ایران)، سنندج، ایران.

34-قلی نژاد، ا. ا، آیینه بند. ع، حسن زاده قورت تپه. ق، نورمحمدی و ا، برنوسی، 1389، ارزیابی صفات فیزیولوژیکی مؤثر بر عملکرد رقم ایروفلور آفتابگردان در سطوح مختلف آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی ارومیه،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ایران.

35-ملکی بند، س. م، قدیم زاده. م، جعفری. و ا، برنوسی، 1389، باززایی مستقیم در ارقام یونجه چند ساله با استفاده از ریزنمونه گره ساقه،یازدهمین کنگره ژنتیک ایران.

36-ملکی بند، س. ا، برنوسی. م، قدیم زاده. و م، جعفری، 1389، بررسی پتانسیل دو گونه یونجه یکساله M .rigidula و M. scutellata،یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران.

37-خلقی، م، ر، درویش زاده، ا، برنوسی. ع، پیرزاد و ا، رسولی، 1389، بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف آفتابگردان با استفاده از روش های آماری چند متغیره،یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران.

38-ارژنگ، س. ا، برنوسی. ب، عبدالهی مندولکانی. ر، محمودی مندولکانی. ا، قربان پور. ی، شرفی و ح، عزیزی، 1389، بررسی تنوع بین گونه های مختلف آژیلوپس با استفاده از روش های آماری چند متغیره،همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

39-عزیزی، ح، ا، برنوسی. ب، عبدالهی مندولکانی و ر، درویش زاده، 1389، بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی برخی یونجه های زراعی تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهای ISSR،همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

40-خلقی، م، ا، برنوسی. ر، درویش زاده و ع، پیرزاد، 1389، بررسی تنوع فنوتیپی جمعیت F2 آفتابگردان با استفاده از روش های آماری چند متغیره،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ایران.

41-فزونی، م. ن، عباسپور. ح، دولتی و ا، برنوسی، 1389، بررسی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژی چهار رقم انگور (Vitis vinifera) تحت شوری،همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ایران.

42-قادری، ن. م، جعفری و ا، برنوسی، 1389، تأثیر هورمون های گیاهی TDZ ، BAP بر روی جوانه زنی بذر گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L)،همایش ملی گیاهان دارویی، ساری، ایران.

43-درویش زاده، ر، ع، پیرزاد. ا، برنوسی و ا، صرافی، 1389، خصوصیات ژنتیکی شاخص های مقاومت به خشکی در آفتابگردان،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

44-خلقی، م، ر، درویش زاده، ا، برنوسی. ع، پیرزاد و ا، رسولی، 1389، همبستگی و تجزیه علیت در توده های مختلف آفتابگردان آجیلی ایران،یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران.

45-Amirnia. R., M.R. Radfar, and I. Bernousi, 2010, Study on suitable time to terminate of irrigation in alfalfa seed production,Soil and Water Resource Congress, Eskishehir, Turkey.

46-برنوسی، ا. س، ملکی بند. م، جعفری و ب، عبدالهی مندولکانی، 1388، بررسی تاثیر هورمونهای تنظیم کننده رشد گیاهی بر روی کالوس زایی و اندام زایی یونجه یکساله وحشی Medicago Minima،ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی.

47-قلی نژاد، ا. ا، آیینه بند. ع، حسن زاده قورت تپه. ق، نورمحمدی و ا، برنوسی، 1388، بررسی تاثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد دانه رقم ایروفلور آفتابگردان در ارومیه،همایش ملی گیاهان دانه روغنی.

48-Darvishzadeh, R., I. Bernousi, S. Poormohammad Kiani, A. Hasanzadeh, G. Dechamp-Guillaume, and A. Sarafi, 2009, Genetic Analysis of Partial Resistance to Black Stem Disease in Sunflower Based on GGE Biplot Methodology,8th Crop plants Congress (Turkiye VIII Tarla Bitkileri), Hatay, Turkey.

49-Bernousi, I., M.R. Bihamta, M. Omidi, B. Yazdi Samadi, A. Hosseinzada, and M. Mardi, 2009, SSR Polymorphisms in Wheat Cultivars and Lines with Different Level of Fusarium Resistance,8th Crop plants Congress (Turkiye VIII Tarla Bitkileri), Hatay, Turkey.

50-Bernousi, I., M.R. Bihamta, M. Omidi, B. Yazdi Samadi, A. Hosseinzada, and M. Mardi, 2009, The Use of the Area Under Disease-Progress Curve (AUDPC) to Assess Fusarium Head Blight Resistance in Wheat,8th Crop plants Congress (Turkiye VIII Tarla Bitkileri), Hatay, Turkey.

51-Abdolahi, A., A. Hassani, Y. Ghosta, I. Bernousi, and M. H. Meshkatalsadat, 2009, Use of Thyme and Sweet Basil Essential Oils to the Increase of Storage Life of Table Grape cv. Tabarze,6th International Postharvest Symposium, Antalia, Turkey.

52-قلی نژاد، ا. ع، حسن زاده قورت تپه. ا، آیینه بند. ا، برنوسی، 1387، بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های رشد آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه،دهمین کنفرانس کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

53-تقوی، ر. م، تاجبخش. ا، برنوسی. ک، دانشور حسینی. و ر، رنجبر، 1387، بررسی اثر هورمون اتفان بر رشد نشاء توتون و استفاده از آن در خشبی سازی نشاء در خزانه شناور،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

54-پرویزی، س. ر، امیرنیا. و ا، برنوسی، 1387، تأثیر سطوح مختلف تراکم بوته بر زمان رسیدگی محصول دانه، عملکرد و اجزا عملکرد در سه رقم لوبیا چیتی،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

55-فقه نبی، ف. م، تاجبخش. ح، صدقی و ا، برنوسی، 1387، اثر تیمارهای مختلف بذر بر اجزای عملکرد، عملکردهای دانه و گلبرگ گلرنگ،اولین همایش ملی علوم وتکنولوژی بذر ایران.

56-طلعت، ف. ا، برنوسی. و ن، قدیریان، 1387، تجزیه زودرسی در ارقام پنیه آپلند متوسط از طریق روش های آماری چند متغیره،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

57-Talat, F. and I. Bernousi, 2008, Earliness Component Analysis Through Diallel Cross Method,4th Meeting of the Asian Cotton Research and Development Network , Anyang, Henan, Chaina.

58-عبدالهی، ع. ع، حسنی. ی، قوستا. و ا، برنوسی، 1386، ارزیابی فعالیت های ضد قارچی اسانس های گیاهان ریحان و مرزه بر رشد قارچ Mucor sp در شرایط درون آزمایشگاهی،دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور.

59-زرگران، م. س، ا، صادقی. ا، برنوسی و م، شهابی، 1386، معرفی کلن های مقاوم صنوبر به آفت مینوز lithoclletis puplifoliella Tr بررسی تراکم جمعیتی مینوز در آذربایجان غربی،مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران.

60-Salehzadeh, H., I. Fayaz Mogadam, I. Bernousi, R. Ranjbar, M. Ghiyasi, and M.H. Salaji, 2007, The Effect of Iraigation Regimes on Quality and Quantity of Oriental Tobacco in West Azarbaigan ,Iran,7th Crop plants Congress (Tarla Bitkileri Kongresi), Erzurum, Turkey.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1-برنوسی، ا. و ع، حسن زاده قورت تپه، 1393، شناسایی جمعیت های هتروتیک در یونجه ،طرح استانی.

2-جعفری، م. غ، صالحی، ب، عبدالهی مندولکانی، ا، برنوسی و ر، درویش زاده، 1391، مهندسی ژنتیک چغندر قند به منظور ایجاد مقاومت به آفت کک (Chaetocnema tibialis) ،طرح داخلی.

3-عبدالهی مندولکانی، ب. ا، برنوسی، م، جعفری و ر، درویش زاده ، 1390، بررسی تنوع ژنتیکی برخی جمعیت های یونجه با استفاده از نشانگرهای REMAP و IRAP، SSR،طرح داخلی.

4-درویش زاده، ر. ا، برنوسی، 1390، بررسی تغییرات ژنتیکی و شناسایی مارکرهای ملکولی همبسته با مقاومت به گل جالیز در ژرم پلاسم توتون های شرقی و نیمه شرقی ،طرح داخلی.

5-درویش زاده، ر. ب، عبدالهی مندولکانی، م، جعفری و ا، برنوسی ، 1389، مطالعه روابط و تنوع ژنتیکی برخی ارقام آفتابگردان با استفاده از نشانگرهای مولکولیSSR ،طرح داخلی.

6-درویش زاده، ر. ع، پیرزاد، ب، عبدالهی مندولکانی، م، جعفری و ا، برنوسی ، 1389، تجزیه ژنتیکی مقاومت به خشکی در آفتابگردان ،طرح داخلی.

7-برنوسی، ا. ، 1385، جمع آوری، شناسایی و نگهداری ارقام مقاوم به شوری اطراف دریاچه ارومیه ،طرح ملی.
پایان نامه ها (43)

1-شیدا قدم خیر، 1397، تنوع فنوتیپی و تجزیه ارتباط برای صفات مرتبط با تحمل به شوری در گندم .

2-رزگار ذاکری، 1397، تنوع فنوتیپی توده های مختلف یونجه .

3-عبدالمجید خورشید، 1397، مطالعه تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و هتروزیس برای صفات متحمل به خشکی و شوری در چغندرقند.

4-دانش هاتفی، 1396، بررسی پايداری عملكرد دانه لاين های جو در مناطق نیمه گرمسیری ديم ايران با روش های رگرسیونی .

5-حسین عبدی، 1396، بررسی پايداری عملكرد دانه لاين های جو در مناطق نیمه گرمسیری ديم ايران با روش های چند متغیره.

6-سمانه علیاری، 1396، شناسايی SNPها در برخی ژن های دخیل در بیوسنتز مونوترپن و سزكوئی ترپن ها در ريحان.

7-هاجر نصرالهی، 1395، آنالیز بیوانفورماتیكی ژنوم كلروپلاست گونه وحشی ديپلوئید پنبه (G.herbaceum) و مقايسه آن با دو گونه آلوتتراپلوئید پنبه.

8-سیما فطانت وش، 1395، مطالعه تنوع ریز مغذی در دانه و برگ ژنوتیپ های مختلف گندم نان.

9-مهسا ناجی، 1395، مطالعه تنوع برای عناصر غذایی پر مصرف در دانه و برگ ژنوتیپ های مختلف گندم نان.

10-آرزو شمس الدینی، 1395، تاثیر بیماری زنگ زرد بر صفات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی گندم نان.

11-مهدی بدری انرجان، 1395، ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام امید بخش پنبه در منطقه ارومیه .

12-ارغوان مشيريان، 1394، تأثير تيمارهای اسيد آبسيزيك و كلريد كلسيم بر محتوای كلسيم و كيفيت ميوه توت فرنگی رقم كاماروسا، پایان نامه كارشناسي ارشد.

13-فرزانه عابد، 1394، بررسی شاخص های تحمل به خشكی برای گزينش ژنوتيپ های گندم نان تحت شرايط خشكی انتهايی، پایان نامه كارشناسي ارشد.

14-شيما غلامحسين طهرانی مقدم، 1394، بررسی سهم نسبی اندام های فتوسنتز كننده در پر شدن دانه در گندم نان تحت شرايط تنش خشكی انتهايی، پایان نامه كارشناسي ارشد.

15-خديجه كاك رش، 1393، بررسی تحمل به تنش خشكی انتهايی در ژنوتيپ های اميدبخش گندم نان (.T. aestivum L)، پایان نامه كارشناسي ارشد.

16-اميد خضرپور، 1393، بررسی فراوانی زنگ گندم و تأثير عملكرد و اجزای عملكرد برخی ارقام گندم، پایان نامه كارشناسي ارشد.

17-مارال مطلبی، 1393، بررسی تحمل به تنش خشكی آخر فصل رشد در برخی لاين های پيشرفته گندم نان، پایان نامه كارشناسي ارشد.

18-نير عظيم زاده، 1393، ارزيابی تنوع ژنتيكی انتقال مجدد ماده خشك ذخيره ای در لاين های اميدبخش گندم نان (T. aestivum L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد.

19-نشميل مرزنگ، 1392، فعاليت انتقالی و چند شكلی ادغامی رتروترنسپوزون ها در ارقام و لاين های گندم دوروم، پایان نامه كارشناسي ارشد.

20-معصومه فرخ نيا، 1392، چند شكلی ادغامی برخی خانواده های رتروترنسپوزونی در انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد.

21-الميرا عباسی صداقت، 1392، بررسی تنوع ژنتيكی قابليت زيست گياهچه در لاين های گندم تحت تنش كم آ بی، پایان نامه كارشناسي ارشد.

22-بهروز والایی، 1392، بررسی تنوع ژنتيكی در لاين های گوجه فرنگي محلی كليبر، پایان نامه كارشناسي ارشد.

23-رخساره رحمانی اصل، 1392، بررسی تنوع ژنتيكی ارقام و لاين های گندم نان با نشانگرهای SSR، پایان نامه كارشناسي ارشد.

24-سميه جدی، 1391، بررسی تنوع ژنتيكی و شناسايی ماركرهای رتروترنسپوزونی همبسته با مقاومت به شوری در آفتابگردان، پایان نامه كارشناسي ارشد.

25-مريم حسينی، 1391، بررسی غلظت های مختلف برخی از ويتامين ها و اسيد آمينه های محيط كشت NLN-13 در رويان زايی بدنی ميكروسپورهای رقم PF7049.5 كلزا، پایان نامه كارشناسي ارشد.

26-زهرا آقاعلی، 1391، ارزيابی تنوع ژنتيكی ژنوتيپ های نخود ( .Cicer arietinum L) با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها، پایان نامه كارشناسي ارشد.

27-نادر عيوض نژاد حافظ، 1391، تجزيه ژنتيكی عملكرد و ساير صفات زراعی در آفتابگردان، پایان نامه كارشناسي ارشد.

28-سعيده غلام زاده، 1391، چند شكلی حاصل از عناصر رتروترنسپوزونی در جمعيت های خربزه با نشانگرهای REMAP و IRAP، پایان نامه كارشناسي ارشد.

29-جواد احمدی ديزجی، 1391، بررسی القای ريشه مويين در گياه دارويی Teucrium chamaedrys، پایان نامه كارشناسي ارشد.

30-راهله نوروزی قره تپه، 1391، ارزيابی تنوع ژنتيكی برخی توده های گياه دارويی Teucrium polium با نشانگرهای ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد.

31-سميه ملكي بند، 1390، بررسی پتانسيل ريز ازديادی و باززايی در تعدادی از ارقام زراعی و گونه های يكساله يونجه، پایان نامه كارشناسي ارشد.

32-مريم خلقی، 1390، بررسی تنوع ژنتيكی توده های آفتابگردان آجيلی (Helianthus annus L.) با استفاده از صفات مورفولوژيك و نشانگرهای ريز ماهواره، پایان نامه كارشناسي ارشد.

33-حيدر عزيزی، 1390، بررسی ساختار و تنوع ژنتيكی جمعيت های يونجه زراعی (.Medicago sativa L) با استفاده از نشانگرهای ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد.

34-سمانه عابدی، 1390، بررسی تنوع ژنتيكی توده های گل جاليز با استفاده از نشانگرهای ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد.

35-شيلان نصری، 1390، مطالعه چند شكلي ادغامی رتروترنسپوزون ها و تنوع ژنتيكی در ارقام و لاين های گندم نان (.Triticum austivum L) با استفاده از نشانگرهای REMAP و IRAP، پایان نامه كارشناسي ارشد.

36-سحر داشچی، 1390، ارزيابی تنوع ژنتيكی ارقام و لاين های گندم نان (.Triticum austivum L) با استفاده از نشانگرهای ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد.

37-سهيلا قلی زاده، 1390، ارزيابی تنوع ژنتيكی ارقام توتون های تيپ ويرجينيا و تنباكو (.Nicotiana spp) با نشانگر ريزماهواره، پایان نامه كارشناسي ارشد.

38-ندا قادری، 1390، ازدياد درون شيشه ای و باززايی گياه در سنبل الطيب از طريق اندام زايی مستقيم و جنين زايی سوماتيكی، پایان نامه كارشناسي ارشد.

39-زينب محسنی، 1390، بررسي كاريوتيپ و تنوع ژنتيكی در Papaver somniferum و برخی جمعيت های Papaver bracteatum با نشانگرهای ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد.

40-سرور ارزنگ، 1390، بررسی تنوع ژنتيكی صفات مورفولوژيكی در لاين های گندم نان (.Triticum austivum L)، پایان نامه كارشناسي ارشد.

41-رسول اسلامی، 1389، تأثیر انتقال آسیمیلات های ذخیره شده در ساقه بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکی .

42-عسل روحی، 1388، بررسی اثر تنش خشکی بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی نخود .

43-عالیه امامی، 1387، بررسی و مقایسه ارقام مختلف گوجه فرنگی از لحاظ عملکرد، صفات کیفی و کمی در آذربایجانغربی.