• نام و نام خانوادگی
  • ایرج برنوسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 • ایمیل
  • i.bernosi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (51)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (75)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (46)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ایرج برنوسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (51)

1-Abedi, A., R. Darvishzadeh, I. Bernousi, B. Abdollahi Mandoulakani, H. Hatami Maleki and D. Shah, "Genetic variability of Orobanche aegyptiaca infesting tobacco in Iran by Bayesian analysis", Biologia, 2014.

2-Agaali, Z., M. Ghadimzadeh, B. Abdollahi Mandoulakani and I. Bernousi, "IRAP and REMAP-Based Assessment of Genetic Diversity in Chickpea Collection from Iran", Genetika, 2014.

3-E. Gholinezhad, R. Darvishzadeh, I. Bernousi, "Effect of different levels of soil water stress on quantity and quality grain of sunflower (Helianthus annuus L.) hybrids in Azerbaijan", AFINIDAD, 2014.

4-Gholinezhad, E., R. Darvishzadeh, and I. Bernousi, "Evaluation of Drought Tolerance Indices for Selection of Confectionery Sunflower (Helianthus anuus L.) Landraces under Various Environmental Conditions", Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 2014.

5-R. DARVISHZADEH, S. GHOLIZADEH, H. HATAMI MALEKI, B. ABDOLLAHI and I. BERNOUSI, "STUDY ON GENETIC DIVERSITY AMONG IRANIAN WATER PIPE’S TOBACCO (NICOTIANA SPP.) VARIETIES BY USING SIMPLE SEQUENCE REPEAT MARKERS", Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2013.

6-S. Nasri, B. Abdollahi Mandoulakani, R. Darvishzadeh and I. Bernousi, "Retrotransposon Insertional Polymorphism in Iranian Bread Wheat Cultivars and Breeding Lines Revealed by IRAP and REMAP Markers", BIOCHEMICAL GENETIC, 2013.

7-A.R. Moradi, H. Malekinejad,, F. Farrokhi-Ardabili, I. Bernousi, "Royal Jelly improves the sperm parameters of ram semen during liquid storage and serves as an antioxidant source", Small Ruminant Research, 2013.

8-قلی نژاد، ا. ر، درویش زاده و ا، برنوسی, "Effects of drought stress on grain qualitative traits in Iranian confectionary sunflower (Helianthus annuus L.) landraces", Iranian journal of genetics and plant breeding, 2013.

9-قلی نژاد، ا. ر، درویش زاده و ا، برنوسی, "Evaluation of Genetic Variations in Iranian Confectionery Sunflower Landraces (Helianthus annuus L.) under Various Water Treatment Conditions", Journal of Plant Physiology and Breeding, 2013.

10-موسی توسلی، فرناز ملکی فرد، علی سلیمانزاده، سید حسن پورسید، ایرج برنوسی و کریم مردانی, "Susceptibility of different life stages of Ornithodoros lahorensis to entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana", Parasitology Research, 2012.

11-علیرضا پیرزای، رضا درویش زاده،ایرج برنوسی، عباس حسنی و نوریه سیوریتپه, ".INFLUENCE OF WATER DEFICIT ON IRON AND ZINC UPTAKE BY Matricaria chamomilla L", Chilean Journal of Agriculture reseaqrch, 2012.

12-M. Kholghi, R. Darvishzadeh, I. Bernousi, A. Pirzad and H. Laurentin, "Assessment of genomic diversity among and within Iranian confectionery sunflower (Helianthus annuus L.) populations by using simple sequence repeat markers", Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil and Plant Science, 2012.

13-بابک عبدالهی مندولکانی، یاسر پیری، رضا درویش زاده، ایرج برنوسی و مراد جعفری, "Retroelement insertional polymorphism and genetic diversity in Medicago sativa populations revealed by IRAP and REMAP markers", Plant Molecular biology reporter, 2012.

14-بهاره عزیزنژاد، میر محمد سید عباسزاده، محمد حسنی و ایرج برنوسی, "Entrepreneur learning organization: An effective approach toward entrepreneurship", Archives Des Sciences, 2012.

15-بهاره عزیزنژاد، میر محمد سید عباسزاده، محمد حسنی و ایرج برنوسی, "Study of the Entrepreneurship in Universities as Learning Organization Based on Senge Model.", International Education Studies, 2012.

16-ایرج برنوسی, "دالسریر دابالشغلا", بلتاسیررطظلاسرزذسظ, 2012.

17-ایرج برنوسی, "Effect of gamma radiation on different stages of Indianmeal moth Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae", African Journal of Biotechnology, 2011.

18-ایرج برنوسی, "Collection, evaluation and classification of Iranian confectionary sunflower (Helianthus annus L.) population using multivariate statistical techniques", African Journal of Biotechnology, 2011.

19-ایرج برنوسی, "Effect of Drought Stress and Nitrogen Rates on Grain Yield, Quality Traits and Physiological Indices in Sunflower Hybrid Iroflor at Different Plant Density", World Applied Sciences Journal, 2011.

20-ایرج برنوسی, "Study on genetic variability and correlation among the different traits in Solanum lycopersicum L", Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 2011.

21- "Molecular characterization and similarity relationships among sunflower (Helianthus annuus L.) inbred lines using some mapped simple sequence repeats", African Journal of Biotechnology, 2010.

22- "Antibiosis effect of 20 potato cultivars to the Colorado potato beetle, leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae)", Journal of Food, Agriculture and Environment, 2010.

23- "Effects of feeding ensiled mixed tomato and apple pomace on performance of Holstein dairy cows", Slovak J.Anim.Sci, 2010.

24- "Metarhizium anisopliae (Ascomycota: Hypocreales): An effective alternative to chemical acaricides against different developmental stages of fowl tick Argas persicus (Acari: Argasidae)", Veterinary Parasitology, 2010.

25- "Earliness component analysis through diallel cross method", Indian J. Crop Science, 2009.

26- "Study of the Effect of Drought Stress on Yield, Yield Components and Harvest Index Sunflower Hybrid Iroflor at Different Levels of Nitrogen and Plant Population", Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 2009.

27- "Estimates of Genetic Parameters of Productive Traits in Holstein-Native Crossbreds in W. Azarbaijan Province-Iran", Journal of Animal and Veterinary Advances, 2009.

28- "Use of GGEbiplot Methodology and Griffing,s Diallel Method for Genetic Analysis of Partial Resistance to Phoma Black Stem Disease in Sunflower", Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 2008.

29- "Effect of SO2 Treatment on Stability of Anthocyanin Pigments in Berries", Research Journal of Biological Sciences, 2008.

30-ایرج برنوسی, "بررسی شاخص های زیستی و تغذیه ای سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae) روی 33 رقم زراعی سیب زمینی جهت ارزیابی مقاومت آنتی بیوزی آن ها", گیاهپزشکی, 1394.

31-ایرج برنوسی, "چند شکلی ادغامی رتروترنسپوزون ها و تنوع ژنتیکی در ارقام زراعی و ژنوتیپ های وحشی انگور", مجله ژنتیک نوین, 1394.

32-عیوض نژاد، ن. ر، درویش زاده. ا، برنوسی و م، مقدم, "بررسی تنوع مورفولوژیکی دانه لاین های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان با روش های آماری چند متغیره", علوم و فناوری زیستی مدرس, 1393.

33-قاسمی کهریزه، ا. ق. نوری قنبلانی، ن. شایسته و ا، برنوسی, "مطالعه ترجیح میزبانی و دوره زیستی سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say). روی 33 رقم سیب زمینی", دانش گیاه پزشکی ایران, 1393.

34-عابدی، س. ر، درویش زاده. ا، برنوسی و ب، عبدالهی مندولکانی, "مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گل جالیز(Orobanche spp.) مزارع توتون شمال غرب کشور", مجله بیوتکنولوژی کشاورزی, 1393.

35-قاسمی کهریزه، ا. ق. نوری قنبلانی، ن. شایسته و ا، برنوسی, "مقایسه تحمل 33 رقم سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae). در شرایط مزرعه در منطقه نقده آدربایجان غربی", آفات و بیماری های گیاهی, 1393.

36-قلی نژاد، ا. ر، درویش زاده و ا، برنوسی, "ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در توده های محلی آفتابگردان(Helianthus annuus L.) آجیلی ایران", فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی, 1393.

37-زینب محسنی، بابک عبدالهی مندولکانی ، ایرج برنوسی، رضا درویش زاده ، حمید حاتمی ملکی و مهناز حیدری ریکان, "مطالعه سیتوژنتیکی و موقعیت تکاملی دو گونه Bracteatum و Somniferum از جنس Papver", ژنتیک نوین, 1392.

38-عیوض نژاد، ن. ر، درویش زاده. ا، برنوسی. م، مقدم. ه، هادی و م، رحیمی, "مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد دانه و صفات مرتبط با خصوصیات دانه در ژنوم آفتابگردان", فنآوری زیستی در کشاورزی, 1392.

39-ایرج برنوسی, "باززایی گیاه از طریق اندام زایی مستقیم در سه رقم یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده ازریزنمونه گره ساقه", مجله به نژادی نهال و بذر, 1392.

40-اسماعیل قلینژاد، امیر آیینهبند، عبداله حسنزاده قورتتپه، قربان نورمحمدی و ایرج برنوسی, "بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه در آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه", نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار, 1391.

41-رسول اسلامی، مهدی تاج بخش، عبدالعلی غفاری، مظفر روستایی و ایرج برنوسی, "بررسی تحمل خشکی در ژنوتیپ های گندم دیم تحت شرایط متفاوت رطوبتی", مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی, 1391.

42-معصومه اکبری، رحیم رحیم نژاد، افسانه عظیم پور، ایرج برنوسی و هوشیار قهرمانلو, "بررسی میزان شیوع عفونت های بیمارستانی در بخش های آی سی یو بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان ارومیه و ارائه راه کار مناسب بر اساس استاندارد های جهانی جهت پیشگیری", مجله پزشکی ارومیه, 1391.

43-اکبر قاسمی کهریزه، قدیر نوری قنبلانی، نورالدین شایسته و ایرج برنوسی, "بررسی اجزاء مقاومت در 33 رقم تجاری سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی،Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae).", مجله نامه ی انجمن حشره شناسی ایران, 1390.

44-ایرج برنوسی, "مطالعه ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیت های یونجه زراعی (.Medicago sativa L)با استفاده از نشانگرهای ISSR", ژنتیک نوین, 1390.

45-ایرج برنوسی, "مطالعه ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیت های یونجه زراعی (Medicago sativa L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR", ژنتیک نوین, 1390.

46- "تأثیر رژیم آبیاری بر کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی ارومیه", مجله دانش آب و خاک, 1389.

47-ایرج برنوسی, "بررسی اثر بنتونیت سدیم، دیواره سلولی مخمر و اسید هیومیک بر کاهش اثرات آفلاتوکسین در جوجه های گوشتی", پژوهش و سازندگی, 1389.

48- "شناسایی نشانگرهای ریز ماهواره پیوسته با مکانهای ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم", علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 1388.

49- "بررسی تأثیر تنش خشکی با سطوح نیتروژن و تراکم بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و شاخص برداشت رقم ایروفلور آفتابگردان در ارومیه", مجله پژوهش های تولید گیاهی, 1388.

50- "تاثیر ملاتونین بر درد نوروپاتی محیطی در موش صحرایی مبتلا به دیابت", مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 1388.

51- "توارث مقاومت به گسترش فوزاریوم درون سنبله در گندم", مجله پژوهش و سازندگی, 1383.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (75)

1- "Acaricidal Effects of Three Strains of M. Anisopliae Against D.Gallinae Under Field Condition", 2nd International Veterinary Poultry Congress, 2010, تهران,ایران.

2- "Agrobacterium rhizogenes-mediated hairy root induction in Teucrium chamaedrys (Laminacea): A multipurpose medicinal plants", 5th International Symposium Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants, 2012, وین,اتریش.

3- "Control of Postharvest Decay of Thompson Seedless Table Grape by Natural Products", 6th International Postharvest Symposium, 2009.

4- "Earliness Component Analysis Through Diallel Cross Method", Asian Cotton Research and Development Network, 2008.

5- "Evatution of Economy and Auxiliary Energy Efficiency on Potato Culture Lands in West Azerbaijan Province", International Symposium on Water and Land Managerment for Sustainable Irrigated Agriculture, 2006.

6- "Genetic Analysis of Partial Resistance to Black Stem Disease in Sunflower Based on GGE Biplot Methodology", Turkiye VIII Tarla Bitkileri, 2009.

7- "Sensitivity of Argas persicus to Three Arcricides: Cypermethrin, Phoxim and Lambda-cyhalothrine", 4nd International Veterinery Poultry Congress, 1392, تهران,ایران.

8- "SSR Polymorphisms in Wheat Cultivars and Lines with Different Level of Fusarium Resistance", Turkiye VIII Tarla Bitkileri, 2009.

9- "Study on suitable time to terminate of irrigation in alfalfa seed production", Soil and Water Resource Congress, 1389, Eskishehir,ترکیه.

10- "The Effect of Iraigation Regimes on Quality and Quantity of Oriental Tobacco in West Azarbaigan ,Iran", Tarla Bitkileri Kongresi, 2007.

11- "The Use of the Area Under Disease-Progress Curve (AUDPC) to Assess Fusarium Head Blight Resistance in Wheat", Turkiye VIII Tarla Bitkileri, 2009.

12- "Use of Thyme and Sweet Basil Essential Oils to the Increase of Storage Life of Table Grape cv. Tabarze", 6th International Postharvest Symposium, 2009.

13- "ا ثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر در صد و عملکرد پروتئین کلزای پائیزه در شرایط تنش خشکی", پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشور (غرب ایران), 1390, سنندج,ایران.

14- "اثر آسکوربیک اسید بر رویان زایی میکروسپور در کلزا رقم PF7049.5", هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران, 1392, تهران,ایران.

15- "اثر تیمارهای مختلف بذر بر اجزای عملکرد ، عملکردها ی دانه و گلبرگ گلرنگ", اولین همایش ملی علوم وتکنولوژی بذر ایران, 1387.

16- "اثر سینرژیکی آسکوربیک اسید با گلوتاتیون بر رویان زایی میکروسپور در کلزا رقم PF7049.5", هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران, 1392, تهران,ایران.

17- "اثر عصاره هیدروالکلی شبدر قرمز روی پارامترهای حرکتی و سلامت غشا اسپرم قوچ", پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

18- "ارزیابی تاثیر رقیق سازی منی قوچ با رقیق کننده های شیر بدون چربی و بایوکسل در میزان تحرک و بقاء در طی خارج از فصل تولید مثل", چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی, 1389, سنندج,ایران.

19- "ارزیابی تاثیر نوع رقیق کننده و فاصله زمانی بین رقیق سازی منی تا آنالیز بر روی پارامترهای حرکتی اسپرم ها در قوچ", چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی, 1389, سنندج,ایران.

20- "ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) ایران با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

21- "ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های گیاه دارویی Teucrium polium با نشانگرهای ISSR", دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران, 1391, تهران,ایران.

22- "ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.)ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره", هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, 1390, تهران,ایران.

23- "ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک ارقام زراعی گندم نان (.Triticum austivum L) با تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره", دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1391, کرج,ایران.

24- "ارزیابی صفات فیزیولوژیکی مؤثر بر عملکرد رقم ایروفلور آفتابگردان در سطوح مختلف آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی ارومیه", یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1389, تهران,ایران.

25- "ارزیابی فعالیت های ضد قارچی اسانس های گیاهان ریحان و مرزه بر رشد قارچ Mucor sp در شرایط درون آزمایشگاهی", دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور, 1386.

26- "القاء جنین زایی سوماتیکی و باززایی درون شیشه ای با استفاده از ریزنمونه دمبرگ در گیاه دارویی", هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, 1390, تهران,ایران.

27- "باززایی مستقیم در ارقام یونجه چند¬ساله با استفاده از ریزنمونه گره ساقه", یازدهمین کنگره ژنتیک ایران, 1389, تهران,ایران.

28- "بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر افزایش ماندگار ی رطوبت در پروفیل خاک در سامانه های آبگیر لوزی شکل", دومین کنفرانس سراسری آبخیز داری و مدیریت منایع اب و خاک, 1384.

29- "بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های رشد آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه", دهمین کنفرانس کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1387.

30- "بررسی اثر هورمون اتفان بر رشد نشا ء توتون و استفاده از آن در خشبی سازی نشاء در خزانه شناور", دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1387.

31- "بررسی اثرات پودر لیموترش بر قابلیت هضم خوراک، pH مایع شکمبه و نیتروژن آمونیاکی گوساله های نر هلشتاین", پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

32- "بررسی اثرات پودر لیموترش بر قابلیت هضم مواد مغذی، pH شکمبه و نیتروژن آمونیاکی در قوچ ماکویی", پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

33- "بررسی اثرات رقیق کننده در مقاومت به شوک سرمایی بر تحرک اسپرم قوچ با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری (CASA)", بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1392, تبریز,ایران.

34- "بررسی اثرات شوک حرارتی بر تحرک اسپرم قوچ با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری (CASA)", ششمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشور, 1392, سنندج,ایران.

35- "بررسی پتانسیل دو گونه یونجه یکساله M .rigidula و M. scutellata", یازدهمین کنگره ژنتیک ایران, 1389, تهران,ایران.

36- "بررسی تاثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد دانه رقم ایروفلور آفتابگردان در ارومیه", همایش ملی گیاهان دانه روغنی, 1388.

37- "بررسی تاثیر هورمونهای تنظیم کننده رشد گیاهی بر روی کالوس زایی و اندام زایی یونجه یکساله وحشیMedicago Minima", ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی, 1388.

38- "بررسی تنوع بین گونه¬های مختلف آژیلوپس با استفاده از روش¬های آماری چند متغیره", همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1389, ارومیه,ایران.

39- "بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های گندم نان (Triticum aestivum L.) با نشانگرهای SSR", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

40- "بررسی تنوع ژنتیکی توده های گل جالیز ایران با استفاده از نشانگر ISSR", هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, 1390, تهران,ایران.

41- "بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف آفتابگردان با استفاده از روش های آماری چند متغیره", یازدهمین کنگره ژنتیک ایران, 1389, تهران,ایران.

42- "بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی برخی یونجه¬های زراعی تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهای ISSR", همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1389, ارومیه,ایران.

43- "بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیک در Papaver bracteatum و Papaver somniferum", دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1391, کرج,ایران.

44- "بررسی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری بر اساس صفات مورفولوژیک در لاین های گندم", پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشور (غرب ایران), 1390, سنندج,ایران.

45- "بررسی تنوع فنوتیپی جمعیت F2 آفتابگردان با استفاده از روش¬های آماری چند متغیره", یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1389, تهران,ایران.

46- "بررسی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژی چهار رقم انگور (Vitis vinifera) تحت شوری", همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1389, ارومیه,ایران.

47- "تاثیر BAP و TDZ بر باززایی مستقیم از ریس نمونه گره ساقه در گیاه دارویی مریم نخودی طناز (Teucrium chamaedrys L.).", دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران, 1391, تهران,ایران.

48- "تاثیر استرادیول و آلفا زرالنون بر روی پارامترهای حرکتی و سلامت غشاء اسپرم قوچ", بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1392, تبریز,ایران.

49- "تاثیر افزودن ژل رویال به رقیق کننده های تریس برای نگهداری اسپرم قوچ قزل در دمای 4°C", پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

50- "تاثیر روش رنگ آمیزی بر روی مورفومتری سر اسپرم قوچ قزل با استفاده از CASA", اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی, 1390, زنجان,ایران.

51- "تأثیر اسانس رزماری بر تولید اسیدهای چرب فرار کل در شکمبه و فرآسنجه های خونی گوسفندان قزل", پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

52- "تأثیر تنش کم آبی بر برخی پارامترهای جوانه زنی ارقام مختلف کلزا در شرایط آزمایشگاه", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

53- "تأثیر تنش کم آبی بر تنظیم کننده های اسمزی در ارقام مختلف کلزا در شرایط گلخانه", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

54- "تأثیر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف کلزا در شرایط آزمایشگاه", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایزان.

55- "تأثیر تنش کم آبی بر رنگیزه های فتوسنتزی ارقام مختلف کلزا در شرایط گلخان", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

56- "تأثیر تنش کم آبی بر شاخص های سبزشدن لاین های مختلف گندم در شرایط گلخانه", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

57- "تأثیر تنش کم آبی بر مرحله چهار برگی رشد ارقام مختلف کلزا در شرایط گلخانه", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

58- "تأثیر تنش کم آبی بر میزان بازگشت گیاهچه های ارقام مختلف کلزا در شرایط تنش خشکی", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

59- "تأثیر تنش کم آبی بر نحوه جوانه زنی ارقام مختلف کلزا در شرایط گلخانه", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

60- "تأثیر تنش کم آبی بر نحوه جوانه¬زنی ارقام مختلف کلزا در شرایط آزمایشگاه", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

61- "تأثیر روش های رنگ آمیزی بر مورفومتری سر اسپرم گاومیش ایران با استفاده از سامانه CASA", پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

62- "تأثیر سطوح مختلف تراکم بوته بر زمان رسیدگی محصول دانه، عملکرد و اجرا عملکرد در سه رقم لوبیا چیتی", دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1387.

63- "تأثیر هورمون های گیاهی TDZ , BAP بر روی جوانه زنی بذر گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L)", همایش ملی گیاهان دارویی, 1389, ساری,ایران.

64- "تجزیه زودرسی در ارقام پنیه آپلند متوسط از طریق روش های آماری چند متغیره", دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1387.

65- "چند شکلی حاصل از رتروترنسپوزون¬های Tms1 Ret1 Tps12a در نخود معمولی ( Cicer arietinum L.)", دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1391, کرج,ایران.

66- "چند شکلی حاصل از عناصر رتروترنسپوزنی Tvv1 و Huben در ارقام انگور", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

67- "چند شکلی رتروترنسپوزون¬های در جمعیت¬های کتان زراعی ( Linum Usitassimum L.) ایران", دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران, 1391, تهران,ایران.

68- "خصوصیات ژنتیکی شاخص¬های مقاومت به خشکی در آفتابگردان", یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1389, تهران,ایران.

69- "شناسایی مکان¬های ژنی کنترل کننده صفات آگرومورفولوژیک درلاین¬های اینبرد نوترکیب آفتابگردان", دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران, 1391, تهران,ایران.

70- "مطالعه اثر نوع رقیق کننده بر پارامترهای حرکتی اسپرم قوچ نژاد قزل با ...", ششمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشور, 1392, سنندج,ایران.

71- "مطالعه اثرات pH رقیق کننده بر پارامترهای حرکتی اسپرم قوچ نژاد قزل با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری (CASA)", بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1392, تبریز,ایران.

72- "مطالعه تاثیر میزان رقیق سازی و مدت نگهداری منی بر آنالیز کامپیوتری تحرک اسپرم قوچ", چهارمین کنگره علوم دامی ایران, 1389, کرج,ایران.

73- "معرفی کلن های مقاوم صنوبر به آفت مینوز lithoclletis puplifoliella Tr بررسی تراکم جمعیتی مینوز در آذربایجان غربی", مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران, 1386.

74- "مقایسه چند شکلی رتروترنسپوزون¬های Native وNon-native در گندم¬ نان", دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران, 1391, تهران,ایران.

75- "همبستگی و تجزیه علیت در توده¬های مختلف آفتابگردان آجیلی ایران", یازدهمین کنگره ژنتیک ایران, 1389, تهران,ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1- "اصول ژنتیک کیفی", 1388.

2- "اکولوژی بذر", 1387.

3- "کودهای سبز در کشاورزی پایدار", 1384.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-ایرج برنوسی,عبدالمجید خورشید, "افزایش تحمل به شوری در توده های گرده افشان دیپلوئید8001 چغندر قند", نیروی انتظامی, 1393.
پایان نامه ها (46)

1-ارغوان مشيريان, "تأثير تيمارهاي اسيد آبسيزيك و كلريد كلسيم بر محتواي كلسيم و كيفيت ميوه توت فرنگي رقم كاماروسا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-فرزانه عابد, "بررسي شاخص هاي تحمل به خشكي براي گزينش ژنوتيپ هاي گندم نان تحت شرايط خشكي انتهايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-شيما غلامحسين طهراني مقدم, "بررسي سهم نسبي اندام هاي فتوسنتز كننده در پر شدن دانه در گندم نان تحت شرايط تنش خشكي انتهايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-سهيلا قلي زاده, "ارزيابي تنوع ژنتيكي ارقام توتون هاي تيپ ويرجينيا و تنباكو(Nicotiana spp.) با نشانگر ريزماهواره", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

5-فرزاد فرجي, "تاًثير نوع رقيق كننده و زمان تعادل بر روي پارامترهاي حركتي اسپرم گاوميش قبل و بعد از انجماد توسط CASA", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

6-مهدي محمودي, "آناليز عدم هچ در گله هاي مرغ مادر گوشتي واقع در اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

7-مرتضي تهموزي, "اثر ترشحات رحم آبستن بر روي فعاليت نوتروفيل هاي گوسفند در شرايط آزمايشگاه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

8-سعدي كريم زاده, "ارزيابي تحرك اسپرم بز نژاد مهابادي به كمك كامپيوتر (CASA)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

9-كريم مهدي زاده, "بررسي مورفومتري اسپرم در قوچ قزل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

10-اكرم فتح الله زاده, "ارزيابي نگهداري اسپرم بز به صورت مايع در رقيق كننده هاي شير، بايوكسل و اويكسل در دماي 4 درجه سانتي گراد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

11-سميه ملكي بند, "بررسي پتانسيل ريز ازديادي و باززايي در تعدادي از ارقام زراعي و گونه هاي يكساله يونجه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

12-مريم خلقي, "بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي آفتابگردان آجيلي(Helianthus annus L.) با استفاده از صفات مورفولوژيك و نشانگرهاي ريز ماهواره", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

13-حيدر عزيزي, "بررسي ساختار و تنوع ژنتيكي جمعيت هاي يونجه زراعي(.Medicago sativa L) با استفاده از نشانگرهاي ISSR", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

14-جمال سليمي, "برآورد پارامترهاي ژنتيكي و روند ژنتيكي صفات رشد در گوسفند نژاد قزل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

15-شجاع جعفري, "برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات رشد و پشم در گوسفند نژاد ماكويي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-سمانه عابدي, "بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي گل جاليز با استفاده از نشانگرهاي ISSR", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-شيلان نصري, "مطالعه چند شكلي ادغامي رتروترنسپوزونها و تنوع ژنتيكي در ارقام و لاين هاي گندم نان(.Triticum austivum L) با استفاده از نشانگرهاي REMAP و IRAP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

18-سحر داشچي, "ارزيابي تنوع ژنتيكي ارقام و لاين هاي گندم نان(.Triticum austivum L) با استفاده از نشانگرهاي ISSR", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

19-سهيلا قلي زاده, "ارزيابي تنوع ژنتيكي ارقام توتون هاي تيپ ويرجينيا و تنباكو(.Nicotiana spp) با نشانگر ريزماهواره", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

20-ندا قادري, "ازدياد درون شيشه اي و باززايي گياه در سنبل الطيب از طريق اندام زايي مستقيم و جنين زايي سوماتيكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

21-زينب محسني, "بررسي كاريوتيپ و تنوع ژنتيكي در Papaver somniferum و برخي جمعيت هاي Papaver bracteatum با نشانگرهاي ISSR", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

22-سرور ارزنگ, "بررسي تنوع ژنتيكي صفات مورفولوژيكي در لاين هاي گندم نان(.Triticum austivum L)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

23-سميه جدي, "بررسي تنوع ژنتيكي و شناسايي ماركرهاي رتروترنسپوزوني همبسته با مقاومت به شوري در آفتابگردان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

24-عليرضا مرادي, "تاثير افزودن ژل رويال به رقيق كننده¬¬هاي تريس- زرده تخم مرغ براي نگهداري اسپرم قوچ قزل به صورت مايع در دماي 4 درجه سانتيگراد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

25-سحر بابايي, "تأثير نوع رنگ آميزي، نوع رقيق كننده و انجماد بر مورفومتري سر اسپرم گاوميش با استفاده از سيستم آناليز كامپيوتري اسپرم (CASA)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

26-پريسا صوفي, "اثر سطوح مختلف عصاره هيدرو الكلي برگ و گل شبدر قرمز روي پارامترهاي كمي و كيفي اسپرم قوچ نگهداري شده در دماي °C4 در زمان هاي مختلف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

27-مريم حسيني, "بررسي غلظت هاي مختلف برخي از ويتامين ها و اسيد آمينه هاي محيط كشت NLN-13 در رويان زايي بدني ميكروسپورهاي رقم PF7049.5 كلزا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

28-زهرا آقاعلي, "ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي نخود ( Cicer arietinum L.) با استفاده از نشانگرهاي مبتني بر رتروترنسپوزون ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

29-نادر عيوض نژاد حافظ, "تجزيه ژنتيكي عملكرد و ساير صفات زراعي در آفتابگردان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

30-سعيده غلام زاده, "چند شكلي حاصل از عناصر رتروترنسپوزوني در جمعيت هاي خربزه با نشانگرهاي REMAP و IRAP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

31-جواد احمدي ديزجي, "بررسي القاي ريشه مويين در گياه دارويي Teucrium chamaedrys", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

32-راهله نوروزي قره تپه, "ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي توده هاي گياه دارويي Teucrium polium با نشانگرهاي ISSR", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

33-نشميل مرزنگ, "فعاليت انتقالي و چند شكلي ادغامي رتروترنسپوزون ها در ارقام و لاين هاي گندم دوروم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

34-معصومه فرخ نيا, "چند شكلي ادغامي برخي خانواده هاي رتروترنسپوزوني در انگور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

35-واعظ كرمي, "ارزيابي تاثير برخي عوامل محيطي (شوك حرارتي، نوع و pH رقيق كننده) بر تحرك اسپرم با استفاده از سيستم آناليز كامپيوتري اسپرم (CASA)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

36-صغري عباسزاده, "اثرات استراديول و مايكو استروژن الفا- زرالينون روي پارامترهاي كمي و كيفي اسپرم قوچ نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتي گراد در زمان هاي مختلف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

37-الميرا عباسي صداقت, "بررسي تنوع ژنتيكي قابليت زيست گياهچه در لاين هاي گندم تحت تنش كم آ بي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

38-بهروز والايي, "بررسي تنوع ژنتيكي در لاين هاي گوجه فرنگي محلي كليبر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

39-رخساره رحماني اصل, "بررسي تنوع ژنتيكي ارقام و لاين هاي گندم نان با نشانگرهاي SSR", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

40-سليمان خردمند, "ارزيابي تأثير مخلوط كردن نمونه هاي مني بر پارامترهاي حركتي و ميزان بقاي اسپرم ها در قوچ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

41-بهنام ريحاني, "تاثير انجماد دو مرحله اي، زمان اضافه كردن گليسرول و ارتفاع پايوت ها از سطح ازت مايع بر كيفيت اسپرم قوچ پس از روند انجماد- ذوب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

42-معصومه عباس¬زاده, "اثرات كوئرستين روي پارامترهاي كمي و كيفي اسپرم قوچ نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتيگراد در زمانهاي مختلف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

43-اميد خضرپور, "بررسي فراواني زنگ گندم و تأثير عملكرد و اجزاي عملكرد برخي ارقام گندم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

44-مارال مطلبي, "بررسي تحمل به تنش خشكي آخر فصل رشد در برخي لاين هاي پيشرفته گندم نان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

45-خديجه كاك رش, "بررسي تحمل به تنش خشكي انتهايي در ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم نان (T. aestivum L.)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

46-نير عظيم زاده, "ارزيابي تنوع ژنتيكي انتقال مجدد ماده خشك ذخيره اي در لاين هاي اميدبخش گندم نان (T. aestivum L.)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.