• نام و نام خانوادگی
  • ایرج برنوسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 • ایمیل
  • i.bernosi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (51)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (75)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (46)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ایرج برنوسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (51)

1-Abedi, A., R. Darvishzadeh, I. Bernousi, B. Abdollahi Mandoulakani, H. Hatami Maleki and D. Shah, 2014, Genetic variability of Orobanche aegyptiaca infesting tobacco in Iran by Bayesian analysis,Biologia.

2-Agaali, Z., M. Ghadimzadeh, B. Abdollahi Mandoulakani and I. Bernousi, 2014, IRAP and REMAP-Based Assessment of Genetic Diversity in Chickpea Collection from Iran,Genetika.

3-E. Gholinezhad, R. Darvishzadeh, I. Bernousi, 2014, Effect of different levels of soil water stress on quantity and quality grain of sunflower (Helianthus annuus L.) hybrids in Azerbaijan,AFINIDAD.

4-Gholinezhad, E., R. Darvishzadeh, and I. Bernousi, 2014, Evaluation of Drought Tolerance Indices for Selection of Confectionery Sunflower (Helianthus anuus L.) Landraces under Various Environmental Conditions,Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca.

5-R. DARVISHZADEH, S. GHOLIZADEH, H. HATAMI MALEKI, B. ABDOLLAHI and I. BERNOUSI, 2013, STUDY ON GENETIC DIVERSITY AMONG IRANIAN WATER PIPE’S TOBACCO (NICOTIANA SPP.) VARIETIES BY USING SIMPLE SEQUENCE REPEAT MARKERS,Bulgarian Journal of Agricultural Science.

6-S. Nasri, B. Abdollahi Mandoulakani, R. Darvishzadeh and I. Bernousi, 2013, Retrotransposon Insertional Polymorphism in Iranian Bread Wheat Cultivars and Breeding Lines Revealed by IRAP and REMAP Markers,BIOCHEMICAL GENETIC.

7-A.R. Moradi, H. Malekinejad,, F. Farrokhi-Ardabili, I. Bernousi, 2013, Royal Jelly improves the sperm parameters of ram semen during liquid storage and serves as an antioxidant source,Small Ruminant Research.

8-قلی نژاد، ا. ر، درویش زاده و ا، برنوسی, 2013, Effects of drought stress on grain qualitative traits in Iranian confectionary sunflower (Helianthus annuus L.) landraces,Iranian journal of genetics and plant breeding.

9-قلی نژاد، ا. ر، درویش زاده و ا، برنوسی, 2013, Evaluation of Genetic Variations in Iranian Confectionery Sunflower Landraces (Helianthus annuus L.) under Various Water Treatment Conditions,Journal of Plant Physiology and Breeding.

10-موسی توسلی، فرناز ملکی فرد، علی سلیمانزاده، سید حسن پورسید، ایرج برنوسی و کریم مردانی, 2012, Susceptibility of different life stages of Ornithodoros lahorensis to entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana,Parasitology Research.

11-علیرضا پیرزای، رضا درویش زاده،ایرج برنوسی، عباس حسنی و نوریه سیوریتپه, 2012, .INFLUENCE OF WATER DEFICIT ON IRON AND ZINC UPTAKE BY Matricaria chamomilla L,Chilean Journal of Agriculture reseaqrch.

12-M. Kholghi, R. Darvishzadeh, I. Bernousi, A. Pirzad and H. Laurentin, 2012, Assessment of genomic diversity among and within Iranian confectionery sunflower (Helianthus annuus L.) populations by using simple sequence repeat markers,Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil and Plant Science.

13-بابک عبدالهی مندولکانی، یاسر پیری، رضا درویش زاده، ایرج برنوسی و مراد جعفری, 2012, Retroelement insertional polymorphism and genetic diversity in Medicago sativa populations revealed by IRAP and REMAP markers,Plant Molecular biology reporter.

14-بهاره عزیزنژاد، میر محمد سید عباسزاده، محمد حسنی و ایرج برنوسی, 2012, Entrepreneur learning organization: An effective approach toward entrepreneurship,Archives Des Sciences.

15-بهاره عزیزنژاد، میر محمد سید عباسزاده، محمد حسنی و ایرج برنوسی, 2012, Study of the Entrepreneurship in Universities as Learning Organization Based on Senge Model.,International Education Studies.

16-ایرج برنوسی, 2012, دالسریر دابالشغلا,بلتاسیررطظلاسرزذسظ.

17-ایرج برنوسی, 2011, Effect of gamma radiation on different stages of Indianmeal moth Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae,African Journal of Biotechnology.

18-ایرج برنوسی, 2011, Collection, evaluation and classification of Iranian confectionary sunflower (Helianthus annus L.) population using multivariate statistical techniques,African Journal of Biotechnology.

19-ایرج برنوسی, 2011, Effect of Drought Stress and Nitrogen Rates on Grain Yield, Quality Traits and Physiological Indices in Sunflower Hybrid Iroflor at Different Plant Density,World Applied Sciences Journal.

20-ایرج برنوسی, 2011, Study on genetic variability and correlation among the different traits in Solanum lycopersicum L,Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca.

21- 2010, Molecular characterization and similarity relationships among sunflower (Helianthus annuus L.) inbred lines using some mapped simple sequence repeats,African Journal of Biotechnology.

22- 2010, Antibiosis effect of 20 potato cultivars to the Colorado potato beetle, leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae),Journal of Food, Agriculture and Environment.

23- 2010, Effects of feeding ensiled mixed tomato and apple pomace on performance of Holstein dairy cows,Slovak J.Anim.Sci.

24- 2010, Metarhizium anisopliae (Ascomycota: Hypocreales): An effective alternative to chemical acaricides against different developmental stages of fowl tick Argas persicus (Acari: Argasidae),Veterinary Parasitology.

25- 2009, Earliness component analysis through diallel cross method,Indian J. Crop Science.

26- 2009, Study of the Effect of Drought Stress on Yield, Yield Components and Harvest Index Sunflower Hybrid Iroflor at Different Levels of Nitrogen and Plant Population,Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca.

27- 2009, Estimates of Genetic Parameters of Productive Traits in Holstein-Native Crossbreds in W. Azarbaijan Province-Iran,Journal of Animal and Veterinary Advances.

28- 2008, Use of GGEbiplot Methodology and Griffing,s Diallel Method for Genetic Analysis of Partial Resistance to Phoma Black Stem Disease in Sunflower,Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science.

29- 2008, Effect of SO2 Treatment on Stability of Anthocyanin Pigments in Berries,Research Journal of Biological Sciences.

30-ایرج برنوسی، 1394، بررسی شاخص های زیستی و تغذیه ای سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae) روی 33 رقم زراعی سیب زمینی جهت ارزیابی مقاومت آنتی بیوزی آن ها،گیاهپزشکی.

31-ایرج برنوسی، 1394، چند شکلی ادغامی رتروترنسپوزون ها و تنوع ژنتیکی در ارقام زراعی و ژنوتیپ های وحشی انگور،مجله ژنتیک نوین.

32-عیوض نژاد، ن. ر، درویش زاده. ا، برنوسی و م، مقدم، 1393، بررسی تنوع مورفولوژیکی دانه لاین های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان با روش های آماری چند متغیره،علوم و فناوری زیستی مدرس.

33-قاسمی کهریزه، ا. ق. نوری قنبلانی، ن. شایسته و ا، برنوسی، 1393، مطالعه ترجیح میزبانی و دوره زیستی سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say). روی 33 رقم سیب زمینی،دانش گیاه پزشکی ایران.

34-عابدی، س. ر، درویش زاده. ا، برنوسی و ب، عبدالهی مندولکانی، 1393، مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گل جالیز(Orobanche spp.) مزارع توتون شمال غرب کشور،مجله بیوتکنولوژی کشاورزی.

35-قاسمی کهریزه، ا. ق. نوری قنبلانی، ن. شایسته و ا، برنوسی، 1393، مقایسه تحمل 33 رقم سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae). در شرایط مزرعه در منطقه نقده آدربایجان غربی،آفات و بیماری های گیاهی.

36-قلی نژاد، ا. ر، درویش زاده و ا، برنوسی، 1393، ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در توده های محلی آفتابگردان(Helianthus annuus L.) آجیلی ایران،فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی.

37-زینب محسنی، بابک عبدالهی مندولکانی ، ایرج برنوسی، رضا درویش زاده ، حمید حاتمی ملکی و مهناز حیدری ریکان، 1392، مطالعه سیتوژنتیکی و موقعیت تکاملی دو گونه Bracteatum و Somniferum از جنس Papver،ژنتیک نوین.

38-عیوض نژاد، ن. ر، درویش زاده. ا، برنوسی. م، مقدم. ه، هادی و م، رحیمی، 1392، مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد دانه و صفات مرتبط با خصوصیات دانه در ژنوم آفتابگردان،فنآوری زیستی در کشاورزی.

39-ایرج برنوسی, 1392, باززایی گیاه از طریق اندام زایی مستقیم در سه رقم یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده ازریزنمونه گره ساقه,مجله به نژادی نهال و بذر.

40-اسماعیل قلینژاد، امیر آیینهبند، عبداله حسنزاده قورتتپه، قربان نورمحمدی و ایرج برنوسی، 1391، بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه در آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه،نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.

41-رسول اسلامی، مهدی تاج بخش، عبدالعلی غفاری، مظفر روستایی و ایرج برنوسی، 1391، بررسی تحمل خشکی در ژنوتیپ های گندم دیم تحت شرایط متفاوت رطوبتی،مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی.

42-معصومه اکبری، رحیم رحیم نژاد، افسانه عظیم پور، ایرج برنوسی و هوشیار قهرمانلو، 1391، بررسی میزان شیوع عفونت های بیمارستانی در بخش های آی سی یو بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان ارومیه و ارائه راه کار مناسب بر اساس استاندارد های جهانی جهت پیشگیری،مجله پزشکی ارومیه.

43-اکبر قاسمی کهریزه، قدیر نوری قنبلانی، نورالدین شایسته و ایرج برنوسی، 1390، بررسی اجزاء مقاومت در 33 رقم تجاری سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی،Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae).،مجله نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

44-ایرج برنوسی، 1390، مطالعه ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیت های یونجه زراعی (.Medicago sativa L)با استفاده از نشانگرهای ISSR،ژنتیک نوین.

45-ایرج برنوسی، 1390، مطالعه ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیت های یونجه زراعی (Medicago sativa L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR،ژنتیک نوین.

46- 1389، تأثیر رژیم آبیاری بر کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی ارومیه،مجله دانش آب و خاک.

47-ایرج برنوسی، 1389، بررسی اثر بنتونیت سدیم، دیواره سلولی مخمر و اسید هیومیک بر کاهش اثرات آفلاتوکسین در جوجه های گوشتی،پژوهش و سازندگی.

48- 1388، شناسایی نشانگرهای ریز ماهواره پیوسته با مکانهای ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم،علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.

49- 1388، بررسی تأثیر تنش خشکی با سطوح نیتروژن و تراکم بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و شاخص برداشت رقم ایروفلور آفتابگردان در ارومیه،مجله پژوهش های تولید گیاهی.

50- 1388، تاثیر ملاتونین بر درد نوروپاتی محیطی در موش صحرایی مبتلا به دیابت،مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران.

51- 1383، توارث مقاومت به گسترش فوزاریوم درون سنبله در گندم،مجله پژوهش و سازندگی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (75)

1- 2010, Acaricidal Effects of Three Strains of M. Anisopliae Against D.Gallinae Under Field Condition,2nd International Veterinary Poultry Congress, تهران,ایران.

2- 2012, Agrobacterium rhizogenes-mediated hairy root induction in Teucrium chamaedrys (Laminacea): A multipurpose medicinal plants,5th International Symposium Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants, وین,اتریش.

3- 2009, Control of Postharvest Decay of Thompson Seedless Table Grape by Natural Products,6th International Postharvest Symposium.

4- 2008, Earliness Component Analysis Through Diallel Cross Method,Asian Cotton Research and Development Network.

5- 2006, Evatution of Economy and Auxiliary Energy Efficiency on Potato Culture Lands in West Azerbaijan Province,International Symposium on Water and Land Managerment for Sustainable Irrigated Agriculture.

6- 2009, Genetic Analysis of Partial Resistance to Black Stem Disease in Sunflower Based on GGE Biplot Methodology,Turkiye VIII Tarla Bitkileri.

7- 1392, Sensitivity of Argas persicus to Three Arcricides: Cypermethrin, Phoxim and Lambda-cyhalothrine,4nd International Veterinery Poultry Congress, تهران,ایران.

8- 2009, SSR Polymorphisms in Wheat Cultivars and Lines with Different Level of Fusarium Resistance,Turkiye VIII Tarla Bitkileri.

9- 1389, Study on suitable time to terminate of irrigation in alfalfa seed production,Soil and Water Resource Congress, Eskishehir,ترکیه.

10- 2007, The Effect of Iraigation Regimes on Quality and Quantity of Oriental Tobacco in West Azarbaigan ,Iran,Tarla Bitkileri Kongresi.

11- 2009, The Use of the Area Under Disease-Progress Curve (AUDPC) to Assess Fusarium Head Blight Resistance in Wheat,Turkiye VIII Tarla Bitkileri.

12- 2009, Use of Thyme and Sweet Basil Essential Oils to the Increase of Storage Life of Table Grape cv. Tabarze,6th International Postharvest Symposium.

13- 1390، ا ثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر در صد و عملکرد پروتئین کلزای پائیزه در شرایط تنش خشکی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشور (غرب ایران)، سنندج،ایران.

14- 1392، اثر آسکوربیک اسید بر رویان زایی میکروسپور در کلزا رقم PF7049.5،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

15- 1387، اثر تیمارهای مختلف بذر بر اجزای عملکرد ، عملکردها ی دانه و گلبرگ گلرنگ،اولین همایش ملی علوم وتکنولوژی بذر ایران.

16- 1392، اثر سینرژیکی آسکوربیک اسید با گلوتاتیون بر رویان زایی میکروسپور در کلزا رقم PF7049.5،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

17- 1391، اثر عصاره هیدروالکلی شبدر قرمز روی پارامترهای حرکتی و سلامت غشا اسپرم قوچ،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

18- 1389، ارزیابی تاثیر رقیق سازی منی قوچ با رقیق کننده های شیر بدون چربی و بایوکسل در میزان تحرک و بقاء در طی خارج از فصل تولید مثل،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

19- 1389، ارزیابی تاثیر نوع رقیق کننده و فاصله زمانی بین رقیق سازی منی تا آنالیز بر روی پارامترهای حرکتی اسپرم ها در قوچ،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

20- 1392، ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) ایران با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

21- 1391، ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های گیاه دارویی Teucrium polium با نشانگرهای ISSR،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

22- 1390، ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.)ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

23- 1391، ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک ارقام زراعی گندم نان (.Triticum austivum L) با تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، کرج،ایران.

24- 1389، ارزیابی صفات فیزیولوژیکی مؤثر بر عملکرد رقم ایروفلور آفتابگردان در سطوح مختلف آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی ارومیه،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، تهران،ایران.

25- 1386، ارزیابی فعالیت های ضد قارچی اسانس های گیاهان ریحان و مرزه بر رشد قارچ Mucor sp در شرایط درون آزمایشگاهی،دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور.

26- 1390، القاء جنین زایی سوماتیکی و باززایی درون شیشه ای با استفاده از ریزنمونه دمبرگ در گیاه دارویی،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

27- 1389، باززایی مستقیم در ارقام یونجه چند¬ساله با استفاده از ریزنمونه گره ساقه،یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

28- 1384، بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر افزایش ماندگار ی رطوبت در پروفیل خاک در سامانه های آبگیر لوزی شکل،دومین کنفرانس سراسری آبخیز داری و مدیریت منایع اب و خاک.

29- 1387، بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های رشد آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه،دهمین کنفرانس کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

30- 1387، بررسی اثر هورمون اتفان بر رشد نشا ء توتون و استفاده از آن در خشبی سازی نشاء در خزانه شناور،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

31- 1391، بررسی اثرات پودر لیموترش بر قابلیت هضم خوراک، pH مایع شکمبه و نیتروژن آمونیاکی گوساله های نر هلشتاین،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

32- 1391، بررسی اثرات پودر لیموترش بر قابلیت هضم مواد مغذی، pH شکمبه و نیتروژن آمونیاکی در قوچ ماکویی،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

33- 1392، بررسی اثرات رقیق کننده در مقاومت به شوک سرمایی بر تحرک اسپرم قوچ با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری (CASA)،بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تبریز،ایران.

34- 1392، بررسی اثرات شوک حرارتی بر تحرک اسپرم قوچ با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری (CASA)،ششمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشور، سنندج،ایران.

35- 1389، بررسی پتانسیل دو گونه یونجه یکساله M .rigidula و M. scutellata،یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

36- 1388، بررسی تاثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد دانه رقم ایروفلور آفتابگردان در ارومیه،همایش ملی گیاهان دانه روغنی.

37- 1388، بررسی تاثیر هورمونهای تنظیم کننده رشد گیاهی بر روی کالوس زایی و اندام زایی یونجه یکساله وحشیMedicago Minima،ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی.

38- 1389، بررسی تنوع بین گونه¬های مختلف آژیلوپس با استفاده از روش¬های آماری چند متغیره،همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

39- 1392، بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های گندم نان (Triticum aestivum L.) با نشانگرهای SSR،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

40- 1390، بررسی تنوع ژنتیکی توده های گل جالیز ایران با استفاده از نشانگر ISSR،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

41- 1389، بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف آفتابگردان با استفاده از روش های آماری چند متغیره،یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

42- 1389، بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی برخی یونجه¬های زراعی تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهای ISSR،همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

43- 1391، بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیک در Papaver bracteatum و Papaver somniferum،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، کرج،ایران.

44- 1390، بررسی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری بر اساس صفات مورفولوژیک در لاین های گندم،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشور (غرب ایران)، سنندج،ایران.

45- 1389، بررسی تنوع فنوتیپی جمعیت F2 آفتابگردان با استفاده از روش¬های آماری چند متغیره،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، تهران،ایران.

46- 1389، بررسی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژی چهار رقم انگور (Vitis vinifera) تحت شوری،همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

47- 1391، تاثیر BAP و TDZ بر باززایی مستقیم از ریس نمونه گره ساقه در گیاه دارویی مریم نخودی طناز (Teucrium chamaedrys L.).،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

48- 1392، تاثیر استرادیول و آلفا زرالنون بر روی پارامترهای حرکتی و سلامت غشاء اسپرم قوچ،بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تبریز،ایران.

49- 1391، تاثیر افزودن ژل رویال به رقیق کننده های تریس برای نگهداری اسپرم قوچ قزل در دمای 4°C،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

50- 1390، تاثیر روش رنگ آمیزی بر روی مورفومتری سر اسپرم قوچ قزل با استفاده از CASA،اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

51- 1391، تأثیر اسانس رزماری بر تولید اسیدهای چرب فرار کل در شکمبه و فرآسنجه های خونی گوسفندان قزل،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

52- 1391، تأثیر تنش کم آبی بر برخی پارامترهای جوانه زنی ارقام مختلف کلزا در شرایط آزمایشگاه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

53- 1391، تأثیر تنش کم آبی بر تنظیم کننده های اسمزی در ارقام مختلف کلزا در شرایط گلخانه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

54- 1391، تأثیر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف کلزا در شرایط آزمایشگاه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایزان.

55- 1391، تأثیر تنش کم آبی بر رنگیزه های فتوسنتزی ارقام مختلف کلزا در شرایط گلخان،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

56- 1392، تأثیر تنش کم آبی بر شاخص های سبزشدن لاین های مختلف گندم در شرایط گلخانه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

57- 1391، تأثیر تنش کم آبی بر مرحله چهار برگی رشد ارقام مختلف کلزا در شرایط گلخانه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

58- 1391، تأثیر تنش کم آبی بر میزان بازگشت گیاهچه های ارقام مختلف کلزا در شرایط تنش خشکی،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

59- 1391، تأثیر تنش کم آبی بر نحوه جوانه زنی ارقام مختلف کلزا در شرایط گلخانه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

60- 1391، تأثیر تنش کم آبی بر نحوه جوانه¬زنی ارقام مختلف کلزا در شرایط آزمایشگاه،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

61- 1391، تأثیر روش های رنگ آمیزی بر مورفومتری سر اسپرم گاومیش ایران با استفاده از سامانه CASA،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

62- 1387، تأثیر سطوح مختلف تراکم بوته بر زمان رسیدگی محصول دانه، عملکرد و اجرا عملکرد در سه رقم لوبیا چیتی،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

63- 1389، تأثیر هورمون های گیاهی TDZ ، BAP بر روی جوانه زنی بذر گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L)،همایش ملی گیاهان دارویی، ساری،ایران.

64- 1387، تجزیه زودرسی در ارقام پنیه آپلند متوسط از طریق روش های آماری چند متغیره،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

65- 1391، چند شکلی حاصل از رتروترنسپوزون¬های Tms1 Ret1 Tps12a در نخود معمولی ( Cicer arietinum L.)،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، کرج،ایران.

66- 1392، چند شکلی حاصل از عناصر رتروترنسپوزنی Tvv1 و Huben در ارقام انگور،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

67- 1391، چند شکلی رتروترنسپوزون¬های در جمعیت¬های کتان زراعی ( Linum Usitassimum L.) ایران،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

68- 1389، خصوصیات ژنتیکی شاخص¬های مقاومت به خشکی در آفتابگردان،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، تهران،ایران.

69- 1391، شناسایی مکان¬های ژنی کنترل کننده صفات آگرومورفولوژیک درلاین¬های اینبرد نوترکیب آفتابگردان،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

70- 1392، مطالعه اثر نوع رقیق کننده بر پارامترهای حرکتی اسپرم قوچ نژاد قزل با ...،ششمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشور، سنندج،ایران.

71- 1392، مطالعه اثرات pH رقیق کننده بر پارامترهای حرکتی اسپرم قوچ نژاد قزل با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری (CASA)،بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تبریز،ایران.

72- 1389، مطالعه تاثیر میزان رقیق سازی و مدت نگهداری منی بر آنالیز کامپیوتری تحرک اسپرم قوچ،چهارمین کنگره علوم دامی ایران، کرج،ایران.

73- 1386، معرفی کلن های مقاوم صنوبر به آفت مینوز lithoclletis puplifoliella Tr بررسی تراکم جمعیتی مینوز در آذربایجان غربی،مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران.

74- 1391، مقایسه چند شکلی رتروترنسپوزون¬های Native وNon-native در گندم¬ نان،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

75- 1389، همبستگی و تجزیه علیت در توده¬های مختلف آفتابگردان آجیلی ایران،یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1- 1388، اصول ژنتیک کیفی.

2- 1387، اکولوژی بذر.

3- 1384، کودهای سبز در کشاورزی پایدار.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-ایرج برنوسی،عبدالمجید خورشید، 1393، افزایش تحمل به شوری در توده های گرده افشان دیپلوئید8001 چغندر قند،نیروی انتظامی.
پایان نامه ها (46)

1-ارغوان مشيريان، 1394، تأثير تيمارهاي اسيد آبسيزيك و كلريد كلسيم بر محتواي كلسيم و كيفيت ميوه توت فرنگي رقم كاماروسا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فرزانه عابد، 1394، بررسي شاخص هاي تحمل به خشكي براي گزينش ژنوتيپ هاي گندم نان تحت شرايط خشكي انتهايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-شيما غلامحسين طهراني مقدم، 1394، بررسي سهم نسبي اندام هاي فتوسنتز كننده در پر شدن دانه در گندم نان تحت شرايط تنش خشكي انتهايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سهيلا قلي زاده، 1390، ارزيابي تنوع ژنتيكي ارقام توتون هاي تيپ ويرجينيا و تنباكو(Nicotiana spp.) با نشانگر ريزماهواره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

5-فرزاد فرجي، 1390، تاًثير نوع رقيق كننده و زمان تعادل بر روي پارامترهاي حركتي اسپرم گاوميش قبل و بعد از انجماد توسط CASA، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

6-مهدي محمودي، 1390، آناليز عدم هچ در گله هاي مرغ مادر گوشتي واقع در اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-مرتضي تهموزي، 1390، اثر ترشحات رحم آبستن بر روي فعاليت نوتروفيل هاي گوسفند در شرايط آزمايشگاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

8-سعدي كريم زاده، 1390، ارزيابي تحرك اسپرم بز نژاد مهابادي به كمك كامپيوتر (CASA)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

9-كريم مهدي زاده، 1390، بررسي مورفومتري اسپرم در قوچ قزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

10-اكرم فتح الله زاده، 1390، ارزيابي نگهداري اسپرم بز به صورت مايع در رقيق كننده هاي شير، بايوكسل و اويكسل در دماي 4 درجه سانتي گراد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

11-سميه ملكي بند، 1390، بررسي پتانسيل ريز ازديادي و باززايي در تعدادي از ارقام زراعي و گونه هاي يكساله يونجه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

12-مريم خلقي، 1390، بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي آفتابگردان آجيلي(Helianthus annus L.) با استفاده از صفات مورفولوژيك و نشانگرهاي ريز ماهواره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-حيدر عزيزي، 1390، بررسي ساختار و تنوع ژنتيكي جمعيت هاي يونجه زراعي(.Medicago sativa L) با استفاده از نشانگرهاي ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-جمال سليمي، 1390، برآورد پارامترهاي ژنتيكي و روند ژنتيكي صفات رشد در گوسفند نژاد قزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-شجاع جعفري، 1390، برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات رشد و پشم در گوسفند نژاد ماكويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سمانه عابدي، 1390، بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي گل جاليز با استفاده از نشانگرهاي ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-شيلان نصري، 1390، مطالعه چند شكلي ادغامي رتروترنسپوزونها و تنوع ژنتيكي در ارقام و لاين هاي گندم نان(.Triticum austivum L) با استفاده از نشانگرهاي REMAP و IRAP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

18-سحر داشچي، 1390، ارزيابي تنوع ژنتيكي ارقام و لاين هاي گندم نان(.Triticum austivum L) با استفاده از نشانگرهاي ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

19-سهيلا قلي زاده، 1390، ارزيابي تنوع ژنتيكي ارقام توتون هاي تيپ ويرجينيا و تنباكو(.Nicotiana spp) با نشانگر ريزماهواره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

20-ندا قادري، 1390، ازدياد درون شيشه اي و باززايي گياه در سنبل الطيب از طريق اندام زايي مستقيم و جنين زايي سوماتيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-زينب محسني، 1390، بررسي كاريوتيپ و تنوع ژنتيكي در Papaver somniferum و برخي جمعيت هاي Papaver bracteatum با نشانگرهاي ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-سرور ارزنگ، 1390، بررسي تنوع ژنتيكي صفات مورفولوژيكي در لاين هاي گندم نان(.Triticum austivum L)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-سميه جدي، 1391، بررسي تنوع ژنتيكي و شناسايي ماركرهاي رتروترنسپوزوني همبسته با مقاومت به شوري در آفتابگردان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-عليرضا مرادي، 1391، تاثير افزودن ژل رويال به رقيق كننده¬¬هاي تريس- زرده تخم مرغ براي نگهداري اسپرم قوچ قزل به صورت مايع در دماي 4 درجه سانتيگراد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

25-سحر بابايي، 1391، تأثير نوع رنگ آميزي، نوع رقيق كننده و انجماد بر مورفومتري سر اسپرم گاوميش با استفاده از سيستم آناليز كامپيوتري اسپرم (CASA)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

26-پريسا صوفي، 1391، اثر سطوح مختلف عصاره هيدرو الكلي برگ و گل شبدر قرمز روي پارامترهاي كمي و كيفي اسپرم قوچ نگهداري شده در دماي °C4 در زمان هاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

27-مريم حسيني، 1391، بررسي غلظت هاي مختلف برخي از ويتامين ها و اسيد آمينه هاي محيط كشت NLN-13 در رويان زايي بدني ميكروسپورهاي رقم PF7049.5 كلزا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

28-زهرا آقاعلي، 1391، ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي نخود ( Cicer arietinum L.) با استفاده از نشانگرهاي مبتني بر رتروترنسپوزون ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

29-نادر عيوض نژاد حافظ، 1391، تجزيه ژنتيكي عملكرد و ساير صفات زراعي در آفتابگردان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-سعيده غلام زاده، 1391، چند شكلي حاصل از عناصر رتروترنسپوزوني در جمعيت هاي خربزه با نشانگرهاي REMAP و IRAP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-جواد احمدي ديزجي، 1391، بررسي القاي ريشه مويين در گياه دارويي Teucrium chamaedrys، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-راهله نوروزي قره تپه، 1391، ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي توده هاي گياه دارويي Teucrium polium با نشانگرهاي ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-نشميل مرزنگ، 1392، فعاليت انتقالي و چند شكلي ادغامي رتروترنسپوزون ها در ارقام و لاين هاي گندم دوروم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

34-معصومه فرخ نيا، 1392، چند شكلي ادغامي برخي خانواده هاي رتروترنسپوزوني در انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

35-واعظ كرمي، 1392، ارزيابي تاثير برخي عوامل محيطي (شوك حرارتي، نوع و pH رقيق كننده) بر تحرك اسپرم با استفاده از سيستم آناليز كامپيوتري اسپرم (CASA)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

36-صغري عباسزاده، 1392، اثرات استراديول و مايكو استروژن الفا- زرالينون روي پارامترهاي كمي و كيفي اسپرم قوچ نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتي گراد در زمان هاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

37-الميرا عباسي صداقت، 1392، بررسي تنوع ژنتيكي قابليت زيست گياهچه در لاين هاي گندم تحت تنش كم آ بي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-بهروز والايي، 1392، بررسي تنوع ژنتيكي در لاين هاي گوجه فرنگي محلي كليبر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-رخساره رحماني اصل، 1392، بررسي تنوع ژنتيكي ارقام و لاين هاي گندم نان با نشانگرهاي SSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-سليمان خردمند، 1393، ارزيابي تأثير مخلوط كردن نمونه هاي مني بر پارامترهاي حركتي و ميزان بقاي اسپرم ها در قوچ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

41-بهنام ريحاني، 1393، تاثير انجماد دو مرحله اي، زمان اضافه كردن گليسرول و ارتفاع پايوت ها از سطح ازت مايع بر كيفيت اسپرم قوچ پس از روند انجماد- ذوب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

42-معصومه عباس¬زاده، 1393، اثرات كوئرستين روي پارامترهاي كمي و كيفي اسپرم قوچ نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتيگراد در زمانهاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

43-اميد خضرپور، 1393، بررسي فراواني زنگ گندم و تأثير عملكرد و اجزاي عملكرد برخي ارقام گندم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-مارال مطلبي، 1393، بررسي تحمل به تنش خشكي آخر فصل رشد در برخي لاين هاي پيشرفته گندم نان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-خديجه كاك رش، 1393، بررسي تحمل به تنش خشكي انتهايي در ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم نان (T. aestivum L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-نير عظيم زاده، 1393، ارزيابي تنوع ژنتيكي انتقال مجدد ماده خشك ذخيره اي در لاين هاي اميدبخش گندم نان (T. aestivum L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.