• نام و نام خانوادگی
  • رسول ایلخانی پور زینالی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاديار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی آب
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پروژه های تحقیقاتی (1)
دروس تدریس شده (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رسول ایلخانی پور زینالی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاديار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-رسول ایلخانی پور زینالی، محمود کاشفی پور ، حبیب موسوی جهرمي و منوچهر فتحی مقدم، 1395، اثرات متقابل سرریز و دریچه بر مشخصه های دبی در سازه جریان ترکیبی سرریز- دریچه،نشريه دانش آب و خاك .

2-رسول ایلخانی پور زینالی، حبیب موسوی جهرمی، محمود کاشفی پور و منوچهر فتحی مقدم، 1394، اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی های هیدرولیکی آن،نشریه حفاظت منابع آب و خاک.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1- 2007, ILKHANIPOUR MODEL FOR DIVERSION DAMS,Ninth International Symposium on Fluid Control, Measurement and Visualization, Tallahassee, Florida,امریکا.

2- 2007, Physicomechanical Properties of Fine Grained Saline Soils During the Air Temperature Changes in Urmia Lake Embankment,International Conference on Water & Flood Management(ICWFM-2007), Dhaka, Bangladesh.

3- 2008, Tow Jets Flow Attack-Induced Turbulence,International Conference on Hydro-Science and Engineering.

4- 2008, TWO JETS FLOW ATTACK-INDUCED TURBULENCE,8th International Conference on Hydro-Science and Engineering, Nagoya,Japan.

5- 1389، بررسی عملکرد مدل ایلخانی پور برای سدهای انحرافی بدون پایه و با تکیه گاههای عریض در بالای تاج،نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران،ایران.

6- 1387، بررسی عملکرد مدل ایلخانی پور برای سدهای انحرافی در حالت پنجه ی شیب دار،دومین همایش ملی مدیریت شبکه های ابیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

7- 1385، تاثیر محل استقرار روزنه و جریان خروجی از آن در جهش هیدرولیکی مدل آزمایشگاهی فیفربا روزنه با فشردگی جانبی جزئی،همایش ملی مدیریت شبکه های ابیاری و زهکشی، اهواز،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1387، خواص فیزیکوشیمیایی و مکانیکی خاکهای ریزدانه در خاکریزهای بستر دریاچه ارومیه در اثر تغییرات درجه حرارت،دانشگاه ارومیه.
دروس تدریس شده (5)

1-هيدروليك سيلاب، كارشناسي ارشد،1397-1398.

2-مهندسي سواحل، دكتري ،1397-1398.

3-مدلهاي فيزيكي و هيدروليكي (2) ، دكتري،1397-1398.

4-مدل هاي فيزيكي و هيدروليكي (1) ، كارشناسي ارشد،1397-1398.

5-طراحي سازه هاي آبي (1)، كارشناسي،1397-1398.