• نام و نام خانوادگی
  • رسول ایلخانی پور زینالی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه آب
 • ایمیل
  • r.ilkhanipour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رسول ایلخانی پور زینالی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-رسول ایلخانی پور زینالی، حبیب موسوی جهرمی، محمود کاشفی پور و منوچهر فتحی مقدم, "اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی های هیدرولیکی آن", نشریه حفاظت منابع آب و خاک, 1394.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1- "ILKHANIPOUR MODEL FOR DIVERSION DAMS", Ninth International Symposium on Fluid Control, Measurement and Visualization, 2007, Tallahassee, Florida,امریکا.

2- "Physicomechanical Properties of Fine Grained Saline Soils During the Air Temperature Changes in Urmia Lake Embankment", International Conference on Water & Flood Management(ICWFM-2007), 2007, Dhaka, Bangladesh.

3- "Tow Jets Flow Attack-Induced Turbulence", International Conference on Hydro-Science and Engineering, 2008.

4- "TWO JETS FLOW ATTACK-INDUCED TURBULENCE", 8th International Conference on Hydro-Science and Engineering, 2008, Nagoya,Japan.

5- "بررسی عملکرد مدل ایلخانی پور برای سدهای انحرافی بدون پایه و با تکیه گاههای عریض در بالای تاج", نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران, 1389, تهران,ایران.

6- "بررسی عملکرد مدل ایلخانی پور برای سدهای انحرافی در حالت پنجه ی شیب دار", دومین همایش ملی مدیریت شبکه های ابیاری و زهکشی, 1387, اهواز,ایران.

7- "تاثیر محل استقرار روزنه و جریان خروجی از آن در جهش هیدرولیکی مدل آزمایشگاهی فیفربا روزنه با فشردگی جانبی جزئی", همایش ملی مدیریت شبکه های ابیاری و زهکشی, 1385, اهواز,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "خواص فیزیکوشیمیایی و مکانیکی خاکهای ریزدانه در خاکریزهای بستر دریاچه ارومیه در اثر تغییرات درجه حرارت", دانشگاه ارومیه, 1387.