• نام و نام خانوادگی
  • جعفر امیری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
  • j.amiri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جعفر امیری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-جعفر امیری، سعید عشقی, 2015, ION AND MINERAL CONCENTRATIONS IN ROOTS AND LEAVES OF TWO GRAPEVINE CULTIVARS AS AFFECTED BY NITRIC OXIDE FOLIAR APPLICATION UNDER NACL STRESS,J. Int. Sci. Vigne Vin.

2-جعفر امیری، سعید عشقی، عنایت اله تفضلی، بهمن خلد برین و ناصر عباسپور, 2014, Ameliorative effects of salicylic acid on mineral concentrations in roots and leaves of two grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars under salt stress,vitis.

3-جعفر امیری ، سعید عشقی ، عنایت اله تفضلی و ناصر عباسپور، 1394، رشد و فتوسنتز دو رقم انگور (Vitis vinifera L) در پاسخ به کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط شوری،نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی.

4-جعفر امیری، سعید عشقی، عنایت اله تفضلی، مجید راحمی و ناصر عباسپور، 1393، واکنش رشد و فتوسنتز دو رقم انگور به محلولپاشی با سدیم نیتروپروساید در شرایط شوری،مجله علوم و فنون باغبانی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- 1393، بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری و نیتریک اکسید بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در دو رقم انگور،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

2- 1392، تاثیر سالسیلیک اسید بر ایجاد تغییراتی در میزان غلظت برخی عناصر معدنی در دو رقم انگور در شرایط شوری،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

3- 1392، تاثیر محلول پاشی نیتریک اکسید روی غلظت عناصر معدنی در دو رقم انگور در شرایط شوری،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

4- 1393، کاربرد سدیم نیترو پروسید بر روی جوانه زنی بذر تاج خروس در شرایط تنش شوری،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

5- 1393، کاهش اثرات منفی شوری دردو رقم انگور با کاربرد محلول پاشی برگی اسید سالیسیلیک،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

6- 1393، مطالعه تاثیر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های بیو شیمیایی در انگور در شرایط تنش شوری،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.
پایان نامه ها (2)

1-مريم جبارزاده، 1393، اثر سديم نيتروپروسيد بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيك و بيوشيميايي تاج خروس، هميشه بهار و آهار در شرايط تنش شوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-ارغوان مشيريان، 1394، تأثير محلول پاشي اسيد آبسيزيك و كلريد كلسيم بر محتواي كلسيم و كيفيت ميوه توت فرنگي رقم كاماروسا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.