• نام و نام خانوادگی
  • رضا امیرنیا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (45)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (154)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا امیرنیا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (45)

1-رضا امیرنیا, 2015, Effect of Cycocel, Kinetin and Seaweed Extract on Yield and its,`SILVAE GENETICA.

2-رضا امیرنیا, 2015, The interaction effect of Irrigation regimes and Sodium Selenate Foliar Application on oil and chemical compositions of Milk Thistle (Silybum marianum),journal of pure and applied microbiology.

3-رضا امیرنیا, 2014, Effect of Harvesting Time and Iron Application on Moldavian balm,Not Sci Biol.

4-رضا امیرنیا, 2014, COMPARISON OF DIFFERENT TREATMENT METHODS OF SALICYLIC ACID ON SOME PHYSIOLOGICAL TRAITS OF WHITE BEAN UNDER SALINITY STRESS,Cercet?ri Agronomice în Moldova.

5-رضا امیرنیا, 2014, EFFECTS OF NANO FERTILIZER APPLICATION AND MATERNAL CORM WEIGHT ON FLOWERING AT SOME SAFFRON (Crocus sativus L.) ECOTYPES,Turkish Journal of Field Crops.

6-رضا امیرنیا, 2014, Intercropping of popcorn (Zea mays everta) and cowpea (Vigna unguiculata L.Walp) could improve yield and better weeds control,International Journal of Biosciences.

7-رضا امیرنیا, 2014, Multiple regression analysis for studied traits in intercropping of popcorn and cowpea,International Journal of Biosciences.

8-رضا امیرنیا, 2014, Effect of Microwave Radiation on Germination and Seedling Growth of Soybean (Glycine max) Seeds,Advances in Environmental Biology.

9-رضا امیرنیا, 2013, Effect of organic fertilizers on nutrient and,International Journal of Agriculture and Crop Sciences.

10-رضا امیرنیا, 2013, Evaluation of Qualitive and Quantitive Traits of Canola (Brassica Napus L.) in Different,Journal of Applied Biological Sciences.

11-رضا امیرنیا, 2013, INFLUENCE OF CORM PROVENANCE AND SOWING DATES ON,Turkish Journal of.

12-رضا امیرنیا, 2013, Nitrogen transformations in the tobacco float tobacco system,International journal of Advanced Biological and Biomedical Research.

13-رضا امیرنیا, 2013, Sustainable production of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) by,International Journal of Biosciences.

14-رضا امیرنیا, 2012, Relationship between drought stress and some antioxidant enzymes with cell membrane and chlorophyll stability in wheat lines,African Journal of Microbiology Research.

15-رضا امیرنیا, 2012, Effect of Plant Growth Inducers on Morpho-physiological Traits of Corn (Zea mays L),Life Science Journal.

16-رضا امیرنیا, 2012, Effects of Inducing Plant Growth on performance and performance Components of Corn,Life Science Journal.

17-رضا امیرنیا, 2012, Effects of Inducing Plant Growth on performance and performance Components of Corn (Zea mays L.),Life Science Journal.

18-رضا امیرنیا, 2012, The effect of sowing date and sowing method on quantity characteristics and essential,International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

19-رضا امیرنیا, 2012, Effect of organic fertilizers on quality and quantity of tobacco transplanting in various nursery media,Life Science Journal.

20-رضا امیرنیا, 2012, EFFECT OF ZINC TOXICITY ON PLANT PRODUCTIVITY, CHLOROPHYLL AND ZN,International Journal of Agriculture: Research and Review.

21-رضا امیرنیا, 2012, Effects of salt stress on growth and nutrients concentration in cx hickpea (Cicer,Advances in Environmental Biology.

22-رضا امیرنیا, 2012, Survey Simple Correlation, Yield and Yield Components of (Cucurbita Pepo Var. Styrica) Influenced by,Life Science Journal.

23-رضا امیرنیا, 2012, Effect of different treatments of salicylic acid on some morphological traits and yield of,Journal of Applied Biological Sciences.

24-رضا امیرنیا, 2012, Farkl? Geli?me Yüksekliklerin Hardal Otunun (Sinapis arvensis L.) Baz? ?zellikleri ?zerine Etkisi,Tar?m Bilimleri Ara?t?rma Dergisi.

25-رضا امیرنیا, 2011, ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF Verbascum,Fresenius Environmental Bulletin.

26- 2011, Antimicrobial activity of Verbascum speciosum against three bacteria strains,Fresenius Environmental Bulletin.

27-رضا امیرنیا, 2011, Effect of Nitrogen Foliar Application on Grain Filling Rate and Period in 3 Cultivar of Corn (Zea mays L.),African journal of Agricultural research.

28-رضا امیرنیا, 2010, Effect of nitrogen foliar application in different concentration and growth stage of corn,Advances in Environmental Biology.

29- 2010, Effect of nitrogen foliar application in different concentration and growth stage of corn(Hybrid 704),,Advances in Environmental Biology, 2,4.

30- 2008, Insecticidal Properties of Verbascum Cheir anthifolium Against R.Dominica on Weat and Barley,Pakistan Journal of BioLogical Sciences.

31- 2008, The Potential of Using Insecticidal Properties of Medicinal Plants Against Insect Pests,pakistan journal of Biological Sciences.

32- 2008, Efeect of Osmopriming on germination and seedling growth of corn (zea mays L.) seeds,Medwell&Reserch Journals, Biological Sciences.

33- 2005, some agronomical and technological characterics of improved hypericum perforamtum L.(st.john s wort)clones,ege unive ziraat fak derg.

34-رضا امیرنیا، 1394، بررسی اثر تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه نخود،پژوهش در گیاهان زراعی.

35-رضا امیرنیا، 1394، تاثیر پیش تیمار و مدت زمان پیش تیمار بر خصوصیات گیاهچه ای و شاخص های جوانه-،نشریه علوم و فناوری بذر ایران.

36-رضا امیرنیا، 1394، ارزیابی تحمل به تنش شوری ژنوتیپ های گندم نان در شرایط مزرعه،مجله ب هنژادی نهال و بذر.

37-رضا امیرنیا، 1394، بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه،نشریه پژوهشهای زراعی ایران.

38-رضا امیرنیا، 1393، تأثیر عناصر آهن، روی و منگنز و روش مصرف آنها بر فنولوژی، عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین،مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی.

39-رضا امیرنیا، 1392، اثر برخی مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت،مجله پژوهش های تولید گیاهی.

40-رضا امیرنیا, 1392, ریبیبر,یبرسیبسیبشسیبشلذیشسیشسل.

41-رضا امیرنیا، 1391، تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کودهای ریز مغذی وروش مصرف آنها،نشریه علوم باغبانی.

42-رضا امیرنیا، 1390، تأثیر تراکم های مختلف بوته بر سرعت و روند پر شدن دانه عملکرد واجزای عملکرد در سه رقم لوبیا چیتی،مجله پژوهش های تولید گیاهی.

43-رضا امیرنیا، 1389، اثر محلولپاشی نیتروژن بر برخی صفات موثر بر عملکرد دانه سه رقم ذرت،فصلنامه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی.

44-رضا امیرنیا، 1389، مطالعه تاثیر سن و اندازه های متفاوت نشاء بر عملکردهای اقتصادی، بیولوژیکی، شاخص،نشریه علوم باغبانی.

45- 1389، مطالعه تاثیر سن و اندازه های متفاوت نشا بر عملکردهای اقتصادی بیولوژیکی شاخص برداشت و برخی خصوصیا ت کیفی ارقام روز بلند و روز متوسط پیاز خوراکی،نشریه علوم باغبانی، 2،24.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (154)

1- 1392، ، مطالعه تآثیر روش های مختلف پیش تیمار و مدت زمان پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی ختمی خبازی ( Althaea Officinalis ) در شرایط آزمایشگاهی،، دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، ارومیه،ایران.

2- 2011, APPLICATION OF BIOFERTILIZER in FLOATS SYSTEM on TOBACCO SEEDLING QUALITY,9.Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa,Turkey.

3- 2012, Assess the effect of different seed priming treatments to improve germination in garden cress seeds,Medicinal and Aromatic Plants Symposium, Tokat,Turkey.

4- 2014, Assess the impact of biophysical seed priming with microwave on seed vigor of Nigella sativa,پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

5- 2007, Aycicek Tohumunda Onmuamele Olarak KCL ve NaCL Un Cimlenme ve Buyuk Kriterlerinin Uzerine Olan Etkisi,Torkiye VII.Tarla Bitkileri Kongresi.

6- 1392, BIOACTIVE SECONDARY METABOLITES PRODUCED BY MICROORGANISMS ASSOCIATED WITH PLANT,دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, قونیه,ترکیه.

7- 1392, BIOCONTROL OF TAKE-ALL DISEASE IN WHEAT BY MYCORRHIZA-LIKE FUNGI AND TRICHODERMA SPECIES IN GREENHOUSE,دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, قونیه,ترکیه.

8- 1392, Biyolojik Gübre ile Uygulanan Priming ve Ek Sulaman?n Tüylü Fi? Verim ve Verim Komponentleri ?zerine Olan Etkisi,ulusal Bitki Besleme Ve gubre kongresi, نوشهیر,ترکیه.

9- 2012, Determine the optimum temperature for hydropriming of ziziphora clinopodiodes seed,Medicinal and Aromatic Plants Symposium, Tokat,Turkey.

10- 1390, Drought tolerance of Cumin (Cuminum Cyminum L.) as affected by seed priming,Plant Adaptation to Environmental Changes, Halifax Nova Scotia,CANADA.

11- 1394, EFFECT OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGUS,11. کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, چاناککاله,ترکیه.

12- 1390, Effect of different levels of zinc and copper on germination and seedling growth of Oat (Avena sativa L. ),Plant Adaptation to Environmental Changes, Halifax Nova Scotia,CANADA.

13- 2011, Effect of Gamma irradiation on yield traits and some yield components of single cross 704 corn,Tohumculuk Kongresi, Samsun,Turkey.

14- 2014, Effect of hardning and hydropriming on germination and seedling growth of Nigella Sativa,پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

15- 2011, EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF,9.Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa,Turkey.

16- 1394, EFFECT OF MICROWAVE RADIATION PERIOD ON GERMINATION OF CUMIN,چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی, تهران,ایران.

17- 2009, Effect of Osmopriming Treatments on Germinatio and Seedling Emergency of Canola (Brassica napus) Seeds Under Salt Stress,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

18- 1389, EFFECT OF OSMOPRIMING TREATMENTS ON GERMINATION AND SEEDLING EMERGENCY OF TOMATO( SOLANUM LYCOPERS?CUM L. ) SEEDS UNDER SALT STRESS.,I. Toprak ve Su Kaynaklar? Kongres?, اسکی شهر,ترکیه.

19- 2007, Effect of Osmopriming with Polyethylene Glycol(8000)on Germination and Seedling Growth of Wheat(Triticum Aestivum L.)Seeds Under Salt Stress,Torkiye VIl.Tarla Bitkileri Kongresi.

20- 2014, Effect of Piriformospora indica and Sebacina vermifera on Plant Growth and Essential Oil Yield in Thymus Vulgaris in Vitro and in Vivo Experiments,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

21- 2011, Effect of pre-sowing seed treatment with NaCl on germination and seedling growth of Cumin (Cuminum Cyminum L.) seeds under saline condition,Plant Adaptation to Environmental Changes, Halifax Nova Scotia,CANADA.

22- 2009, Effect of Pre-Sowing Seed Treatments on Some Vegetative Characters of Corn(Zea mays L),Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

23- 2014, Effect of Salt Stress on Fennel (Foeniculum vulgar) Germination,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

24- 1392, EFFECT OF SALT STRESS ON GERMINATION AND SEEDLING,2nd National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

25- 2009, Effect of Salt Stress on Germination and Seedling Growth of Satureja Hortensis L. Seeds,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

26- 1392, EFFECT OF SALYSILIC ACID APPLICATION AND WATER,2nd National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

27- 1394, EFFECT OF SEED TREATMENT WITH MAGNETIC WATER ON GERMINATION AND VIGOR OF CUMIN SEEDS,چهارمین کنگره گیاهان دارویی, تهران,ایران.

28- 2014, Effects of AM Fungi on Growth, Essential Oil Production and Nutrients Uptake In Basil,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

29- 1392, Effects of micronutrients Fe, Zn and Mn on yield and yield components,دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, قونیه,ترکیه.

30- 1394, Effects Of Seed Treatment With Different Concentrations of Ascorbic Acid On Germination Of Aged Soybean Seeds,11. کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, چانا ککا له,ترکیه.

31- 1392, Efficiency of nitrogen fixation in legumes using pesticides,دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, قونیه,ترکیه.

32- 2014, Eskilenmis ve Eskilenmemis Kimyon Tohumlar?n?n ?imlenme ve Anormal ?im Oran?na KCl ile Primingin Etkisinin Belirlenmesi,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

33- 2012, Evaluation different pre sowing seed treatment methods on biological characteristics of pot marigold(Calendula officinalis L.) Seed,Medicinal and Aromatic Plants Symposium, Tokat,Turkey.

34- 2009, Evaluation of Different Canopy Strata and Capitula on Safflower (Carthamus tinctorius L.) Seed Yield and Components,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

35- 1392, EVALUATION OF DIFFERENT SOWING DATES ON YIELD AND,2nd National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

36- 2011, EVALUATION OF ENERGY EFFICIENCY ON Cuminum cyminum L.,نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات, بورسا,ترکیه.

37- 2008, Evaluation of Onion Cultivation Energy balance in East Azarbaijan Province,International Metting on Soil Fertility Land Manegment and Agroclimatology.

38- 1392, Evaluation of winter seeding effect on yield and yield component of chickpea genotypes,دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, قونیه,ترکیه.

39- 1394, Evaluation The Effect Of Seed Priming With Salicylic Acid On Some Germination Indices Of Aged Soybean Seed,11. کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, چانا ککا له,ترکیه.

40- 1394, Evaluation The Influence Of Different Hardening Pre- Sowing Seed Treatments On Germination Of Aged Soybean Seed,11. کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, چانا ککا له,ترکیه.

41- 1392, FARKLI GEL??ME Y?KSEKL?KLER?N Achillea millefolium L. B?TK?S?N?N BAZI,دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, قونیه,ترکیه.

42- 2011, HASAT ZAMANININ NOHUTTA ??MLENME ORANI, ANORMAL ??M VE TOHUMUN B?YOLOJ?K ?ZELL?KLER? ?ZER?NE ETK?S?,9.Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa,Turkey.

43- 2014, Hidropriming Yap?lm?s Olan Kimyon Tohumlar?nda Kurutma ve Kurutma Y?ntemlerinin ?imlenme ?ndeksleri ?zerine etkisinin belirlenmesi,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

44- 2014, Impact of pre-sowing seed treatment with nano Fe on germination, seedling growth and abnormal plantlet percentage of Nigella sativa,پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

45- 2011, K?MYON TOHUMLARININ ??MLENMES?NDE FARKLI BAKIR,نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات, بورسا,ترکیه.

46- 2014, Kimyon Tohumu ?zerine Ekimden ?nce Uygulanan Hardning ve Hidroprimingin ?imlenme ?ndekslerine Olan Etkisi,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

47- 2014, Kimyonun ?imlenme D?neminde Kullan?lan Zencefilin Mantar Bulas?m?n?n Azalmas?na Olan Etkisi,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

48- 2014, Kimyonun ?imlenme ve Fide Büyümesinde Nano Demir Priminginin Etkisi,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

49- 2014, kujhjjkhkjgjhgjh,kjgjfhd, kjghv,ghfdgdf.

50- 1392, lklkl,kjkjk, kooi,doo.

51- 2014, MANAGEMENT OF SEED BORNE BACTERIAL DISEASES IN SEED PRODUCTION PLOTS,پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

52- 2014, N ve SO2 Gübrelerin Ketenin Ya? Verimi ?zerine Etkisinin Belirlenmesi,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

53- 2014, Nano Gübrelerin Safran Ekotiplerinde Verim ve Verim Komponentleri ?zerine Olan Etkisi,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

54- 1392, PR?M?NG?N YA?LANMI? SOYA TOHUMLARININ ??MLENME ?ZELL?KLER? ?ZER?NE OLAN ETK?S?,دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, قونیه,ترکیه.

55- 2011, PR?M?NG`?N YA?LANDIRILMI? BU?DAY TOHUMLARININ ??MLENME GEL??MES? ?ZER?NE ETK?S?,Tohumculuk Kongresi, Samsun,turkey.

56- 1392, ROLE OF RHIZOBACTERIA IN PHYTOREMEDIATION OF HEAVY METAL CONTAMINATED SOILS,دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, قونیا,ترکیه.

57- 2014, SEED HEALTH MANAGEMENT STRATEGIES IN ORGANIC FARMING,پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

58- 2014, SEED-BORNE DISEASE CONTROL OF WHEAT USING STONE MEAL,پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

59- 2008, Sorgumda Yaprak Gubrelemesinin Tane Verimi Ve Verim Komponentlerine Olan Etkisi Uzerine Bir Arastirma,4.Ulusal Bitki Besleme Ve Gobre Kongresi.

60- 2014, Studing the effect of various harvesting dates on seed aging of soybean,پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

61- 2014, Studing the effects of drying and non-drying of hydroprimed of Nigella sativa seed’s germination,پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

62- 1392, STUDY OF YIELD AND YIELD COMPONENTS IN DIFFERENT,2nd National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

63- 2012, STUDY ON ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI ASSOCIATED WITH THYME RHIZOSPHERES IN CENTRAL PARTS OF IRAN,Medicinal and Aromatic Plants Symposium, Tokat,Turkey.

64- 2014, Study on Mycorrhizal Association of Astragalus floccosus in Iran,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

65- 1389, STUDY ON THE SUITABLE TIME TO TERMINATE OF IRRIGATION IN ALFALFA SEED PRODUDTION.,I. Toprak ve Su Kaynaklar? Kongres?, اسکی شهر,ترکیه.

66- 2011, STUDY THE EFFECT OF PLANTING DENSITIES ON GRAIN YIELD AND ITS COMPONENT OF WHEAT,9.Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa,Turkey.

67- 2014, Studying the influence of different osmotic potential of PEG 8000 on germination, seedling growth and abnormal seedling percentage of Nigella sativa,پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

68- 1392, TARIM VE B?YO?E??TL?L?K ETK?LE??MLER?,دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, قونیه,ترکیه.

69- 2005, the yield and quality characteristic of coriandrum satvium vulgare of persian origin under bornova conditions,ششمین کنگره زراعت.

70- 2007, the effect of different line inter val and seeding rate on some yield and quality characteties of fennel,هفتمین کنگره زراعت.

71- 1389, THE EFFECT OF D?FFERENT DENS?T?ES OF SALT ON THE SEEDL?NG GROWTH OF TOBACCO IN T?SSUE CULTURE MED?UM.,I. Toprak ve Su Kaynaklar? Kongres?, اسکی شهر,ترکیه.

72- 2012, The effect of hana leaf extract on reducing fungal infection of seed media culture,Medicinal and Aromatic Plants Symposium, Tokat,Turkey.

73- 2012, The effect of pre-sowing seed treatments on germination and seedling growth of ziziphora clinopodiode,Medicinal and Aromatic Plants Symposium, Tokat,Turkey.

74- 2012, The effect of seed priming on germination and seedling growth of Althea officinalis L. seed,Medicinal and Aromatic Plants Symposium, Tokat,Turkey.

75- 2009, The Evaluation of Energy Flow of Potato Cultivation in West Azerbaijan Province and its Effect on Supply Requirement Energy of Persons,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

76- 2007, the evalution of energy and cost balance of canola in west azarbaijan province,هفتمین کنگره زراعت.

77- 2007, The Evaution of Energy Balance of Wheat Under Rainfed Farming in West Azarbaijan,Turkiye VII. Tarla Bitkileri Kongreesi.

78- 2009, The Influence of Some Medicinal Plants Extracts on Sitophilus oryzae,Turkiye III Bitki Koruma Kongresi.

79- 2012, THE INHIBITORY EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANT ESSENTIAL OILS ON FUSARIUM GRAMINEARUM GROWTH AND PRODUCTION OF ZEARALNONE,Medicinal and Aromatic Plants Symposium, Tokat,Turkey.

80- 1394, The Study Of Hydrothermal Pre-Sowing Seed Treatment On Improving Germination of Aged Soybean,11. کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, چانا ککا له,ترکیه.

81- 2010, tuzlulugun doku kulturu ortaminda tutun buyumesi uzerine olan etkisi,Toprak ve su kaynaklari kongresi, Eskisehir,Turkey.

82- 2010, Tuzluluk kosullarinda osmo primingin domates tohumlari cimlenme ve fide buyume uzerine olan etkisinin belirlenmesi,Toprak ve su kaynaklari kongresi, Eskisehir,Turkey.

83- 2014, Urmia Ekolojik Kosullar?nda En ?yi Safran Eko Tipi ve Korm A??rl??? Seçimi ?zerinde Bir Arast?rma,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

84- 2014, USING NESTED-PCR FOR DETECTION OF SEED-BORNE FUNGI USTILAGINOIDEA VIRENS IN RICE FIELDS OF IRAN,پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

85- 2010, Yonca tohumu uretiminde en uygun sulama durdurma zaninin belirlenmesi,Toprak ve su kaynaklarri kongeresi, Eskisehir,Turkey.

86- 1392، ا مَیت کاربرد م اًد ضذ تعرق در مذیریت اَی کشایرزی ی ب بُ دً زراعت،دومیه همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

87- 1392، ا مَیت مطالعات اقلیمی ی ریوذ تغییزات آن در ت سًع پایذار،دومیه همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

88- 1391، اثر پرایمینگ و سطوح مختلف سوپر جاذب بر روابط عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی، ارومیه،ایران.

89- 1390، اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ در آذربایجان غربی،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

90- 1389، اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و احزای عملکرد گلرنگ در آذربایحان غربی،11 کنگره زراعت، تهران،ایران.

91- 1390، اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بالنگ،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست.، ارومیه،ایران.

92- 1387، اثر رزیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی توتون،دهمین کنگره زراعت، تهران،ایران.

93- 1387، اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت شیمیائی توتون شرقی،دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.

94- 1390، اثر روشهای تیمار اسیدسالسیلیک روی لوبیا سفید در شرایط تنش شوری،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست.، ارومیه،ایران.

95- 1389، اثر سطوح مختلف سایه بر در صد پروتئن دانه لوبیای پا کوتاه،سومین همایش ملی حبوبات، کرمانشاه،ایران.

96- 1391، اثر کاربرد برون زاد کلات روی و اکسین برروی صفات مورفولوژیک ذرت،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی، ارومیه،ایران.

97- 1388، اثر محلول پاشی عناصر ربز مغذی بر تعدادی از صفات کمی رقم ویلیامز سویا،همایش ملی گیاهان دانه روغنی.

98- 1390، اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر در صد وعملکرد کلزای پائیزه در تنش خشکی،پنجمین همایش یافته های کشاورزی، سنندج،ایران.

99- 1394، اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی رایج،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

100- 1392، اثرات شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ریحان (Ocimum basilicum L.)،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

101- 1392، ارزیابی تأثیر محلول پاشی اسید اسکوربیک بر صفات مورفولوژیک ماش تحت سطوح مختلف تنش،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

102- 1393، آشنایی با گیاه آنیسون و جنبه‌های مختلف تولید و کاربرد آن،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

103- 1393، آشنایی با گیاه دارویی بادرشبو و جنبه‌های زراعت، اکولوژی و مصرف آن در راستای افزایش تنوع زیستی بوم نظامهای کشاورزی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

104- 1389، بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر تولید علوفه ی سه واریته ذرت (Zea mays L) در منطقه خوی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

105- 1387، بررسی اثرات رقم و تراکم بر حداکثر وزن دانه (MGW)، سرعت پر شدن دانه (GFR) و درصد پروتئین دانه لوبیا،اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران.

106- 1389، بررسی اثرات کار برد آهن روی منگنز و روش مصرف بر روی عمکرد قند ذرت شیرین،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، اصفهان،ایران.

107- 1389، بررسی اثرات کاربرد کودهای آهن، روی و منگنز و مقایسه دو روش مصرفی آن ها میزان عملکرد و قند موجود در دانه ذرت شیرین،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم.

108- 1390، بررسی امکان استفاده از کودهای آلی و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت نشا واریته بارلی 21 تولید شده در بسترای مختلف کشت خزانه شناور،پنجمین همایش منطقه ایی پژوهش های کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.

109- 1390، بررسی برخی صفات نخود دیم در واکنش به کار برد سطوح متفاوت پرایمینگ و سوپر جاذب،همایش ملی حبوبات ایران، اراک،ایران.

110- 1389، بررسی تاثیر آبیاری با پساب و لجن فاظلاب بر کشتورزی و نقش آن بر آلودگی محیط زیست و تنوع زیستی،تنوع زیستی، ارومیه،ایران.

111- 1392، بررسی تاثیر تىص کم آبی ی کاربرد اسید سالیسیلیک بر ریی برخی صفات باب وً آلماوی Matricaria recutita L.)،دیمیه مَایص ملی تغییر اقلیم ی تاثیرآن بر کشایرزی ی محیط زیست، ارومیه،ایران.

112- 1393، بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک و زمانهای برداشت بر برخی خصوصیات کمی نعناع فلفلی سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

113- 1389، بررسی تاثیر محلول پاشی آهن و روی بر خصوصیات کمی کازای پائیزه در شرایط تنش خشکی در مراحل فنولوژیک،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم.

114- 1389، بررسی تاثیر محلول پاشی آهن و روی بر روی خصوصیات کمی کلزای پائیزه در شرایط تنش خشکی در مراحل فنولوزیک،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، اصفهان،ایران.

115- 1392، بررسی تأثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بادرشبو،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

116- 1391، بررسی خصوصیات نخود دیم در واکنش به سطوح متفاوت پرایمینگ و سوپر جاذب در شرایط گلخانه،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی، ارومیه،ایران.

117- 1389، بررسی در صد روغن کلزای پائیزه در شرایط خشکی و محلول پاشی آهن و روی،سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی.

118- 1389، بررسی درصد روغن کلزای پائیزه در تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی،سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی، تهران،ایران.

119- 1389، بررسی رژیمهای مختلف آبیاری بر تولید علوفه سه واریته ذرت در خوی،تنوع زیستی، ارومیه،ایران.

120- 1389، بررسی سمیت روی در گیاه سورگوم،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم.

121- 1389، بررسی سمیت روی(Zn) در گیاه سورگوم(Sorghum bicolor)،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، اصفهان،ایران.

122- 1392، بررسی عملکرد بابونه تحت تیمار با اسید سالیسیلیک طی تنش کم آبی،اولین همایش ملی علوم کشاورزی، نقده،ایران.

123- 1391، بررسی عوامل روزنه ای و غیر روزنه ای محدود کننده فتوسنتز در شرایط تنش خشکی در ژنوتیپهای گندم،دوازدهمین کنگره زراعت، کرج،ایران.

124- 1390، بررسی کاربرد ریزمغذی ها به صورت محلول پاشی در مقابل مصرف خاکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین.،پنجمین همایش منطقه ایی پژوهش های کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.

125- 1391، بررسی وضعیت پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار همراه درمنه در مناطق بیابانی شاهرود،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی، ارومیه،ایران.

126- 1389، بیو تکنولوژی کشاورزی و تاثیر آن بر تنوع زیستی،تنوع زیستی، ارومیه،ایران.

127- 1389، بیوتکنولوژی کشاورزی و تاثیر آن بر تنوع زیستی و محیط زیست،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

128- 1394، تاثیر پدیده¬ی ال نینو بر شرایط آب و هوایی ایران،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

129- 1389، تاثیر پرایمینگ بذر روی جوانه زنی رشد گیاهچه گلرنگ در شرایط شوری،یازدهمین کنگره زراعت، تهران،ایران.

130- 1392، تاثیر پرایمینگ بر خصوصیات سبز شدن و رشد رویشی گیاه ختمی خبازی ) Althaea Officinalis،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

131- 1391، تاثیر تیمارهای مختلف پیش از کاشت بر جوانه زنی و رشد گیاهچه شاهدانه،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی، ارومیه،ایران.

132- 1389، تاثیر سطوح مختلف سایه بر سرعت حذب خالص و دوام سطح برگ لوبیا،سومین همایش ملی حبوبات، کرمانشاه،ایران.

133- 1391، تاثیر کاربرد برون زادکلات روی و هورمون ای بی ای بر میزان رنگدانه های ذرت،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی، ارومیه،ایران.

134- 1389، تاثیر کشاورزی اکولوژیک بر حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی و نقش آن در پایداری و توسعه کشاورزی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

135- 1389، تاثیر کشاورزی پایدار بر تنوع زیستی حفاظت از محیط زیست ونقش آن بر توسعه کشاورزی،تنوع زیستی، ارومیه،ایران.

136- 1392، تاثیز تیمار امواج ماکزوویو بز ضاخص های سیستی بذر جو ) Hordeum vulgar ( در مزحله،دومیه همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

137- 1392، تأثیر روش های مختلف پرایمینگ بذر برمولفه های جوانه زنی گیاه دارویی سرخارگل ) Echinacea Purpurea ( در شرایط آزمایشگاهی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

138- 1392، تأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر برخی صفات مورفولوژیکی شنبلیله،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

139- 1392، تعیین بهترین روش ومدت زمان پیش تیمار بذر بر خصوصیات گیاهچه ای گیاه سرخارگل Echinacea Purpurea،)، دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

140- 1393، تغیییرات خصوصیات موفولوژیک نعناع فلفلی تحت تاثیر کود بیولوژیک و کود دامی در زمانهای مختلف برداشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

141- 1391، شناسائی قارچ های میکوریز آربوسکولار در ریزویفر گیاهان بیابانی استان سمنان،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی، ارومیه،ایران.

142- 1390، کاهش دادن اثر تنش خشکی به کمک محلول پاشی آهن و روی در کلزا،پنجمین همایش یافته های کشاورزی، سنندج،ایران.

143- 1393، مروری بر اهمیت فیلوژئوگرافی در مطالعات مربوط به تنوع زیستی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

144- 1393، مروری بر نظریات مربوط به ماهیت پوشش‌های گیاهی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

145- 1394، مزایای کشاورزی ارگانیک در کاهش اثرات تغییر اقلیم،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

146- 1392، مطالعه اثز سمان های مختلف بزداشت و کاربزد کود ریش مغذی بز بزخی صفات مورفولوژی و اسانس،دیمیه مَایص ملی تغییز اقلیم ی تاثیزآن بز کطایرسی ی محیط سیست، ارومیه،ایران.

147- 1389، مطالعه تاثیر نظام آگروفاستری بر حفاظت از منابع طبیعی تجدید شونده و نقش آن در تنوع زیست محیطی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

148- 1389، مطالعه تنوع میکروبی خاک با استفاده از اسیدهای چرب فسفولیپیدی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

149- 1391، مطالعه قارچ های میکوریز آسکورپولار ریزوسفر گندم در مناطق بیابانی دامغان،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی، ارومیه،ایران.

150- 1389، مطاله تاثیر نظام آگروفارستی بر حفاظت منابع تجدید شونده،تنوع زیستی، ارومیه،ایران.

151- 1389، مطاله تنوع میکروبی خاک با استفاده از اسیدهای چرب فسفولیپیدی،تنوع زیستی، ارومیه،ایران.

152- 1393، معرفی گیاه دارویی مارتیغال به عنوان یک گیاه زراعی جدید به منظور افزایش تنوع زیستی بوم نظام‌های کشاورزی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

153- 1391، نقش مقدار آنتی اکسیدانهای غیر آنزیمی در محافظت از غشاهای سلولی لاین های گندم در شرایط تنش خشکی،دوازدهمین کنگره زراعت، کرج،ایران.

154- 1393، واکنش برخی از خصوصیات رویشی نعناع فلفلی به کودهای زیستی و شیمیایی در زمان‌های مختلف برداشت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-مهدی بیات، سید محمد علوی سینی و رضا امیرنیا، 1393، آموزش گام به گام نرم افزارهای آماری mstatc و SAS، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-مهدی بیات، سید محمد علوی سینی و رضا امیرنیا، 1393، آشنایی با جنبه های کاربردی نرم افزارهای آماری MINITAB و SPSS در تجزیه های آماری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-رضا امیرنیا، - 2.مهدی تاجبخش شیشوان 50%، 1395، مطالعه اثر وزن پیاز مادری و اکوتیپ های مختلف زعفران بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.) ،دانشگاه ارومیه، بنیادی.