• نام و نام خانوادگی
  • رضا امیرنیا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
  • r.amirnia@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (45)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (154)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا امیرنیا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (45)

1-رضا امیرنیا, "Effect of Cycocel, Kinetin and Seaweed Extract on Yield and its", `SILVAE GENETICA, 2015.

2-رضا امیرنیا, "The interaction effect of Irrigation regimes and Sodium Selenate Foliar Application on oil and chemical compositions of Milk Thistle (Silybum marianum)", journal of pure and applied microbiology, 2015.

3-رضا امیرنیا, "Effect of Harvesting Time and Iron Application on Moldavian balm", Not Sci Biol, 2014.

4-رضا امیرنیا, "COMPARISON OF DIFFERENT TREATMENT METHODS OF SALICYLIC ACID ON SOME PHYSIOLOGICAL TRAITS OF WHITE BEAN UNDER SALINITY STRESS", Cercet?ri Agronomice în Moldova, 2014.

5-رضا امیرنیا, "EFFECTS OF NANO FERTILIZER APPLICATION AND MATERNAL CORM WEIGHT ON FLOWERING AT SOME SAFFRON (Crocus sativus L.) ECOTYPES", Turkish Journal of Field Crops, 2014.

6-رضا امیرنیا, "Intercropping of popcorn (Zea mays everta) and cowpea (Vigna unguiculata L.Walp) could improve yield and better weeds control", International Journal of Biosciences, 2014.

7-رضا امیرنیا, "Multiple regression analysis for studied traits in intercropping of popcorn and cowpea", International Journal of Biosciences, 2014.

8-رضا امیرنیا, "Effect of Microwave Radiation on Germination and Seedling Growth of Soybean (Glycine max) Seeds", Advances in Environmental Biology, 2014.

9-رضا امیرنیا, "Effect of organic fertilizers on nutrient and", International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2013.

10-رضا امیرنیا, "Evaluation of Qualitive and Quantitive Traits of Canola (Brassica Napus L.) in Different", Journal of Applied Biological Sciences, 2013.

11-رضا امیرنیا, "INFLUENCE OF CORM PROVENANCE AND SOWING DATES ON", Turkish Journal of, 2013.

12-رضا امیرنیا, "Nitrogen transformations in the tobacco float tobacco system", International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2013.

13-رضا امیرنیا, "Sustainable production of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) by", International Journal of Biosciences, 2013.

14-رضا امیرنیا, "Relationship between drought stress and some antioxidant enzymes with cell membrane and chlorophyll stability in wheat lines", African Journal of Microbiology Research, 2012.

15-رضا امیرنیا, "Effect of Plant Growth Inducers on Morpho-physiological Traits of Corn (Zea mays L)", Life Science Journal, 2012.

16-رضا امیرنیا, "Effects of Inducing Plant Growth on performance and performance Components of Corn", Life Science Journal, 2012.

17-رضا امیرنیا, "Effects of Inducing Plant Growth on performance and performance Components of Corn (Zea mays L.)", Life Science Journal, 2012.

18-رضا امیرنیا, "The effect of sowing date and sowing method on quantity characteristics and essential", International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2012.

19-رضا امیرنیا, "Effect of organic fertilizers on quality and quantity of tobacco transplanting in various nursery media", Life Science Journal, 2012.

20-رضا امیرنیا, "EFFECT OF ZINC TOXICITY ON PLANT PRODUCTIVITY, CHLOROPHYLL AND ZN", International Journal of Agriculture: Research and Review, 2012.

21-رضا امیرنیا, "Effects of salt stress on growth and nutrients concentration in cx hickpea (Cicer", Advances in Environmental Biology, 2012.

22-رضا امیرنیا, "Survey Simple Correlation, Yield and Yield Components of (Cucurbita Pepo Var. Styrica) Influenced by", Life Science Journal, 2012.

23-رضا امیرنیا, "Effect of different treatments of salicylic acid on some morphological traits and yield of", Journal of Applied Biological Sciences, 2012.

24-رضا امیرنیا, "Farkl? Geli?me Yüksekliklerin Hardal Otunun (Sinapis arvensis L.) Baz? ?zellikleri ?zerine Etkisi", Tar?m Bilimleri Ara?t?rma Dergisi, 2012.

25-رضا امیرنیا, "ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF Verbascum", Fresenius Environmental Bulletin, 2011.

26- "Antimicrobial activity of Verbascum speciosum against three bacteria strains", Fresenius Environmental Bulletin, 2011.

27-رضا امیرنیا, "Effect of Nitrogen Foliar Application on Grain Filling Rate and Period in 3 Cultivar of Corn (Zea mays L.)", African journal of Agricultural research, 2011.

28-رضا امیرنیا, "Effect of nitrogen foliar application in different concentration and growth stage of corn", Advances in Environmental Biology, 2010.

29- "Effect of nitrogen foliar application in different concentration and growth stage of corn(Hybrid 704),", Advances in Environmental Biology, 2010, 2,4.

30- "Insecticidal Properties of Verbascum Cheir anthifolium Against R.Dominica on Weat and Barley", Pakistan Journal of BioLogical Sciences, 2008.

31- "The Potential of Using Insecticidal Properties of Medicinal Plants Against Insect Pests", pakistan journal of Biological Sciences, 2008.

32- "Efeect of Osmopriming on germination and seedling growth of corn (zea mays L.) seeds", Medwell&Reserch Journals, Biological Sciences, 2008.

33- "some agronomical and technological characterics of improved hypericum perforamtum L.(st.john s wort)clones", ege unive ziraat fak derg, 2005.

34-رضا امیرنیا, "بررسی اثر تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه نخود", پژوهش در گیاهان زراعی, 1394.

35-رضا امیرنیا, "تاثیر پیش تیمار و مدت زمان پیش تیمار بر خصوصیات گیاهچه ای و شاخص های جوانه-", نشریه علوم و فناوری بذر ایران, 1394.

36-رضا امیرنیا, "ارزیابی تحمل به تنش شوری ژنوتیپ های گندم نان در شرایط مزرعه", مجله ب هنژادی نهال و بذر, 1394.

37-رضا امیرنیا, "بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه", نشریه پژوهشهای زراعی ایران, 1394.

38-رضا امیرنیا, "تأثیر عناصر آهن، روی و منگنز و روش مصرف آنها بر فنولوژی، عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین", مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, 1393.

39-رضا امیرنیا, "اثر برخی مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت", مجله پژوهش های تولید گیاهی, 1392.

40-رضا امیرنیا, "ریبیبر", یبرسیبسیبشسیبشلذیشسیشسل, 1392.

41-رضا امیرنیا, "تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کودهای ریز مغذی وروش مصرف آنها", نشریه علوم باغبانی, 1391.

42-رضا امیرنیا, "تأثیر تراکم های مختلف بوته بر سرعت و روند پر شدن دانه عملکرد واجزای عملکرد در سه رقم لوبیا چیتی", مجله پژوهش های تولید گیاهی, 1390.

43-رضا امیرنیا, "اثر محلولپاشی نیتروژن بر برخی صفات موثر بر عملکرد دانه سه رقم ذرت", فصلنامه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی, 1389.

44-رضا امیرنیا, "مطالعه تاثیر سن و اندازه های متفاوت نشاء بر عملکردهای اقتصادی، بیولوژیکی، شاخص", نشریه علوم باغبانی, 1389.

45- "مطالعه تاثیر سن و اندازه های متفاوت نشا بر عملکردهای اقتصادی بیولوژیکی شاخص برداشت و برخی خصوصیا ت کیفی ارقام روز بلند و روز متوسط پیاز خوراکی", نشریه علوم باغبانی, 1389, 2,24.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (154)

1- "، مطالعه تآثیر روش های مختلف پیش تیمار و مدت زمان پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی ختمی خبازی ( Althaea Officinalis ) در شرایط آزمایشگاهی", ، دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه, 1392, ارومیه,ایران.

2- "APPLICATION OF BIOFERTILIZER in FLOATS SYSTEM on TOBACCO SEEDLING QUALITY", 9.Tarla Bitkileri Kongresi, 2011, Bursa,Turkey.

3- "Assess the effect of different seed priming treatments to improve germination in garden cress seeds", Medicinal and Aromatic Plants Symposium, 2012, Tokat,Turkey.

4- "Assess the impact of biophysical seed priming with microwave on seed vigor of Nigella sativa", پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, 2014, دیاربکر,ترکیه.

5- "Aycicek Tohumunda Onmuamele Olarak KCL ve NaCL Un Cimlenme ve Buyuk Kriterlerinin Uzerine Olan Etkisi", Torkiye VII.Tarla Bitkileri Kongresi, 2007.

6- "BIOACTIVE SECONDARY METABOLITES PRODUCED BY MICROORGANISMS ASSOCIATED WITH PLANT", دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, 1392, قونیه,ترکیه.

7- "BIOCONTROL OF TAKE-ALL DISEASE IN WHEAT BY MYCORRHIZA-LIKE FUNGI AND TRICHODERMA SPECIES IN GREENHOUSE", دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, 1392, قونیه,ترکیه.

8- "Biyolojik Gübre ile Uygulanan Priming ve Ek Sulaman?n Tüylü Fi? Verim ve Verim Komponentleri ?zerine Olan Etkisi", ulusal Bitki Besleme Ve gubre kongresi, 1392, نوشهیر,ترکیه.

9- "Determine the optimum temperature for hydropriming of ziziphora clinopodiodes seed", Medicinal and Aromatic Plants Symposium, 2012, Tokat,Turkey.

10- "Drought tolerance of Cumin (Cuminum Cyminum L.) as affected by seed priming", Plant Adaptation to Environmental Changes, 1390, Halifax Nova Scotia,CANADA.

11- "EFFECT OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGUS", 11. کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, 1394, چاناککاله,ترکیه.

12- "Effect of different levels of zinc and copper on germination and seedling growth of Oat (Avena sativa L. )", Plant Adaptation to Environmental Changes, 1390, Halifax Nova Scotia,CANADA.

13- "Effect of Gamma irradiation on yield traits and some yield components of single cross 704 corn", Tohumculuk Kongresi, 2011, Samsun,Turkey.

14- "Effect of hardning and hydropriming on germination and seedling growth of Nigella Sativa", پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, 2014, دیاربکر,ترکیه.

15- "EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF", 9.Tarla Bitkileri Kongresi, 2011, Bursa,Turkey.

16- "EFFECT OF MICROWAVE RADIATION PERIOD ON GERMINATION OF CUMIN", چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی, 1394, تهران,ایران.

17- "Effect of Osmopriming Treatments on Germinatio and Seedling Emergency of Canola (Brassica napus) Seeds Under Salt Stress", Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi, 2009.

18- "EFFECT OF OSMOPRIMING TREATMENTS ON GERMINATION AND SEEDLING EMERGENCY OF TOMATO( SOLANUM LYCOPERS?CUM L. ) SEEDS UNDER SALT STRESS.", I. Toprak ve Su Kaynaklar? Kongres?, 1389, اسکی شهر,ترکیه.

19- "Effect of Osmopriming with Polyethylene Glycol(8000)on Germination and Seedling Growth of Wheat(Triticum Aestivum L.)Seeds Under Salt Stress", Torkiye VIl.Tarla Bitkileri Kongresi, 2007.

20- "Effect of Piriformospora indica and Sebacina vermifera on Plant Growth and Essential Oil Yield in Thymus Vulgaris in Vitro and in Vivo Experiments", دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, 2014, یالووا,ترکیه.

21- "Effect of pre-sowing seed treatment with NaCl on germination and seedling growth of Cumin (Cuminum Cyminum L.) seeds under saline condition", Plant Adaptation to Environmental Changes, 2011, Halifax Nova Scotia,CANADA.

22- "Effect of Pre-Sowing Seed Treatments on Some Vegetative Characters of Corn(Zea mays L)", Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi, 2009.

23- "Effect of Salt Stress on Fennel (Foeniculum vulgar) Germination", دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, 2014, یالووا,ترکیه.

24- "EFFECT OF SALT STRESS ON GERMINATION AND SEEDLING", 2nd National Congress on Medicinal Plants, 1392, تهران,ایران.

25- "Effect of Salt Stress on Germination and Seedling Growth of Satureja Hortensis L. Seeds", Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi, 2009.

26- "EFFECT OF SALYSILIC ACID APPLICATION AND WATER", 2nd National Congress on Medicinal Plants, 1392, تهران,ایران.

27- "EFFECT OF SEED TREATMENT WITH MAGNETIC WATER ON GERMINATION AND VIGOR OF CUMIN SEEDS", چهارمین کنگره گیاهان دارویی, 1394, تهران,ایران.

28- "Effects of AM Fungi on Growth, Essential Oil Production and Nutrients Uptake In Basil", دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, 2014, یالووا,ترکیه.

29- "Effects of micronutrients Fe, Zn and Mn on yield and yield components", دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, 1392, قونیه,ترکیه.

30- "Effects Of Seed Treatment With Different Concentrations of Ascorbic Acid On Germination Of Aged Soybean Seeds", 11. کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, 1394, چانا ککا له,ترکیه.

31- "Efficiency of nitrogen fixation in legumes using pesticides", دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, 1392, قونیه,ترکیه.

32- "Eskilenmis ve Eskilenmemis Kimyon Tohumlar?n?n ?imlenme ve Anormal ?im Oran?na KCl ile Primingin Etkisinin Belirlenmesi", دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, 2014, یالووا,ترکیه.

33- "Evaluation different pre sowing seed treatment methods on biological characteristics of pot marigold(Calendula officinalis L.) Seed", Medicinal and Aromatic Plants Symposium, 2012, Tokat,Turkey.

34- "Evaluation of Different Canopy Strata and Capitula on Safflower (Carthamus tinctorius L.) Seed Yield and Components", Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi, 2009.

35- "EVALUATION OF DIFFERENT SOWING DATES ON YIELD AND", 2nd National Congress on Medicinal Plants, 1392, تهران,ایران.

36- "EVALUATION OF ENERGY EFFICIENCY ON Cuminum cyminum L.", نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات, 2011, بورسا,ترکیه.

37- "Evaluation of Onion Cultivation Energy balance in East Azarbaijan Province", International Metting on Soil Fertility Land Manegment and Agroclimatology, 2008.

38- "Evaluation of winter seeding effect on yield and yield component of chickpea genotypes", دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, 1392, قونیه,ترکیه.

39- "Evaluation The Effect Of Seed Priming With Salicylic Acid On Some Germination Indices Of Aged Soybean Seed", 11. کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, 1394, چانا ککا له,ترکیه.

40- "Evaluation The Influence Of Different Hardening Pre- Sowing Seed Treatments On Germination Of Aged Soybean Seed", 11. کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, 1394, چانا ککا له,ترکیه.

41- "FARKLI GEL??ME Y?KSEKL?KLER?N Achillea millefolium L. B?TK?S?N?N BAZI", دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, 1392, قونیه,ترکیه.

42- "HASAT ZAMANININ NOHUTTA ??MLENME ORANI, ANORMAL ??M VE TOHUMUN B?YOLOJ?K ?ZELL?KLER? ?ZER?NE ETK?S?", 9.Tarla Bitkileri Kongresi, 2011, Bursa,Turkey.

43- "Hidropriming Yap?lm?s Olan Kimyon Tohumlar?nda Kurutma ve Kurutma Y?ntemlerinin ?imlenme ?ndeksleri ?zerine etkisinin belirlenmesi", دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, 2014, یالووا,ترکیه.

44- "Impact of pre-sowing seed treatment with nano Fe on germination, seedling growth and abnormal plantlet percentage of Nigella sativa", پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, 2014, دیاربکر,ترکیه.

45- "K?MYON TOHUMLARININ ??MLENMES?NDE FARKLI BAKIR", نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات, 2011, بورسا,ترکیه.

46- "Kimyon Tohumu ?zerine Ekimden ?nce Uygulanan Hardning ve Hidroprimingin ?imlenme ?ndekslerine Olan Etkisi", دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, 2014, یالووا,ترکیه.

47- "Kimyonun ?imlenme D?neminde Kullan?lan Zencefilin Mantar Bulas?m?n?n Azalmas?na Olan Etkisi", دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, 2014, یالووا,ترکیه.

48- "Kimyonun ?imlenme ve Fide Büyümesinde Nano Demir Priminginin Etkisi", دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, 2014, یالووا,ترکیه.

49- "kujhjjkhkjgjhgjh", kjgjfhd, 2014, kjghv,ghfdgdf.

50- "lklkl", kjkjk, 1392, kooi,doo.

51- "MANAGEMENT OF SEED BORNE BACTERIAL DISEASES IN SEED PRODUCTION PLOTS", پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, 2014, دیاربکر,ترکیه.

52- "N ve SO2 Gübrelerin Ketenin Ya? Verimi ?zerine Etkisinin Belirlenmesi", دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, 2014, یالووا,ترکیه.

53- "Nano Gübrelerin Safran Ekotiplerinde Verim ve Verim Komponentleri ?zerine Olan Etkisi", دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, 2014, یالووا,ترکیه.

54- "PR?M?NG?N YA?LANMI? SOYA TOHUMLARININ ??MLENME ?ZELL?KLER? ?ZER?NE OLAN ETK?S?", دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, 1392, قونیه,ترکیه.

55- "PR?M?NG`?N YA?LANDIRILMI? BU?DAY TOHUMLARININ ??MLENME GEL??MES? ?ZER?NE ETK?S?", Tohumculuk Kongresi, 2011, Samsun,turkey.

56- "ROLE OF RHIZOBACTERIA IN PHYTOREMEDIATION OF HEAVY METAL CONTAMINATED SOILS", دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, 1392, قونیا,ترکیه.

57- "SEED HEALTH MANAGEMENT STRATEGIES IN ORGANIC FARMING", پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, 2014, دیاربکر,ترکیه.

58- "SEED-BORNE DISEASE CONTROL OF WHEAT USING STONE MEAL", پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, 2014, دیاربکر,ترکیه.

59- "Sorgumda Yaprak Gubrelemesinin Tane Verimi Ve Verim Komponentlerine Olan Etkisi Uzerine Bir Arastirma", 4.Ulusal Bitki Besleme Ve Gobre Kongresi, 2008.

60- "Studing the effect of various harvesting dates on seed aging of soybean", پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, 2014, دیاربکر,ترکیه.

61- "Studing the effects of drying and non-drying of hydroprimed of Nigella sativa seed’s germination", پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, 2014, دیاربکر,ترکیه.

62- "STUDY OF YIELD AND YIELD COMPONENTS IN DIFFERENT", 2nd National Congress on Medicinal Plants, 1392, تهران,ایران.

63- "STUDY ON ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI ASSOCIATED WITH THYME RHIZOSPHERES IN CENTRAL PARTS OF IRAN", Medicinal and Aromatic Plants Symposium, 2012, Tokat,Turkey.

64- "Study on Mycorrhizal Association of Astragalus floccosus in Iran", دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, 2014, یالووا,ترکیه.

65- "STUDY ON THE SUITABLE TIME TO TERMINATE OF IRRIGATION IN ALFALFA SEED PRODUDTION.", I. Toprak ve Su Kaynaklar? Kongres?, 1389, اسکی شهر,ترکیه.

66- "STUDY THE EFFECT OF PLANTING DENSITIES ON GRAIN YIELD AND ITS COMPONENT OF WHEAT", 9.Tarla Bitkileri Kongresi, 2011, Bursa,Turkey.

67- "Studying the influence of different osmotic potential of PEG 8000 on germination, seedling growth and abnormal seedling percentage of Nigella sativa", پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, 2014, دیاربکر,ترکیه.

68- "TARIM VE B?YO?E??TL?L?K ETK?LE??MLER?", دهمین کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, 1392, قونیه,ترکیه.

69- "the yield and quality characteristic of coriandrum satvium vulgare of persian origin under bornova conditions", ششمین کنگره زراعت, 2005.

70- "the effect of different line inter val and seeding rate on some yield and quality characteties of fennel", هفتمین کنگره زراعت, 2007.

71- "THE EFFECT OF D?FFERENT DENS?T?ES OF SALT ON THE SEEDL?NG GROWTH OF TOBACCO IN T?SSUE CULTURE MED?UM.", I. Toprak ve Su Kaynaklar? Kongres?, 1389, اسکی شهر,ترکیه.

72- "The effect of hana leaf extract on reducing fungal infection of seed media culture", Medicinal and Aromatic Plants Symposium, 2012, Tokat,Turkey.

73- "The effect of pre-sowing seed treatments on germination and seedling growth of ziziphora clinopodiode", Medicinal and Aromatic Plants Symposium, 2012, Tokat,Turkey.

74- "The effect of seed priming on germination and seedling growth of Althea officinalis L. seed", Medicinal and Aromatic Plants Symposium, 2012, Tokat,Turkey.

75- "The Evaluation of Energy Flow of Potato Cultivation in West Azerbaijan Province and its Effect on Supply Requirement Energy of Persons", Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi, 2009.

76- "the evalution of energy and cost balance of canola in west azarbaijan province", هفتمین کنگره زراعت, 2007.

77- "The Evaution of Energy Balance of Wheat Under Rainfed Farming in West Azarbaijan", Turkiye VII. Tarla Bitkileri Kongreesi, 2007.

78- "The Influence of Some Medicinal Plants Extracts on Sitophilus oryzae", Turkiye III Bitki Koruma Kongresi, 2009.

79- "THE INHIBITORY EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANT ESSENTIAL OILS ON FUSARIUM GRAMINEARUM GROWTH AND PRODUCTION OF ZEARALNONE", Medicinal and Aromatic Plants Symposium, 2012, Tokat,Turkey.

80- "The Study Of Hydrothermal Pre-Sowing Seed Treatment On Improving Germination of Aged Soybean", 11. کنگره زراعت و اصلاح نبا تات, 1394, چانا ککا له,ترکیه.

81- "tuzlulugun doku kulturu ortaminda tutun buyumesi uzerine olan etkisi", Toprak ve su kaynaklari kongresi, 2010, Eskisehir,Turkey.

82- "Tuzluluk kosullarinda osmo primingin domates tohumlari cimlenme ve fide buyume uzerine olan etkisinin belirlenmesi", Toprak ve su kaynaklari kongresi, 2010, Eskisehir,Turkey.

83- "Urmia Ekolojik Kosullar?nda En ?yi Safran Eko Tipi ve Korm A??rl??? Seçimi ?zerinde Bir Arast?rma", دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, 2014, یالووا,ترکیه.

84- "USING NESTED-PCR FOR DETECTION OF SEED-BORNE FUNGI USTILAGINOIDEA VIRENS IN RICE FIELDS OF IRAN", پنجمین کنگره بین المللی بذر ترکیه, 2014, دیاربکر,ترکیه.

85- "Yonca tohumu uretiminde en uygun sulama durdurma zaninin belirlenmesi", Toprak ve su kaynaklarri kongeresi, 2010, Eskisehir,Turkey.

86- "ا مَیت کاربرد م اًد ضذ تعرق در مذیریت اَی کشایرزی ی ب بُ دً زراعت", دومیه همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

87- "ا مَیت مطالعات اقلیمی ی ریوذ تغییزات آن در ت سًع پایذار", دومیه همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

88- "اثر پرایمینگ و سطوح مختلف سوپر جاذب بر روابط عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم", همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی, 1391, ارومیه,ایران.

89- "اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ در آذربایجان غربی", یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1390.

90- "اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و احزای عملکرد گلرنگ در آذربایحان غربی", 11 کنگره زراعت, 1389, تهران,ایران.

91- "اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بالنگ", همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست., 1390, ارومیه,ایران.

92- "اثر رزیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی توتون", دهمین کنگره زراعت, 1387, تهران,ایران.

93- "اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت شیمیائی توتون شرقی", دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1387.

94- "اثر روشهای تیمار اسیدسالسیلیک روی لوبیا سفید در شرایط تنش شوری", همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست., 1390, ارومیه,ایران.

95- "اثر سطوح مختلف سایه بر در صد پروتئن دانه لوبیای پا کوتاه", سومین همایش ملی حبوبات, 1389, کرمانشاه,ایران.

96- "اثر کاربرد برون زاد کلات روی و اکسین برروی صفات مورفولوژیک ذرت", همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی, 1391, ارومیه,ایران.

97- "اثر محلول پاشی عناصر ربز مغذی بر تعدادی از صفات کمی رقم ویلیامز سویا", همایش ملی گیاهان دانه روغنی, 1388.

98- "اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر در صد وعملکرد کلزای پائیزه در تنش خشکی", پنجمین همایش یافته های کشاورزی, 1390, سنندج,ایران.

99- "اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی رایج", سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1394, ارومیه,ایران.

100- "اثرات شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ریحان (Ocimum basilicum L.)", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

101- "ارزیابی تأثیر محلول پاشی اسید اسکوربیک بر صفات مورفولوژیک ماش تحت سطوح مختلف تنش", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

102- "آشنایی با گیاه آنیسون و جنبه‌های مختلف تولید و کاربرد آن", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

103- "آشنایی با گیاه دارویی بادرشبو و جنبه‌های زراعت، اکولوژی و مصرف آن در راستای افزایش تنوع زیستی بوم نظامهای کشاورزی", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

104- "بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر تولید علوفه ی سه واریته ذرت (Zea mays L) در منطقه خوی", همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1389.

105- "بررسی اثرات رقم و تراکم بر حداکثر وزن دانه (MGW)، سرعت پر شدن دانه (GFR) و درصد پروتئین دانه لوبیا", اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران, 1387.

106- "بررسی اثرات کار برد آهن روی منگنز و روش مصرف بر روی عمکرد قند ذرت شیرین", اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم, 1389, اصفهان,ایران.

107- "بررسی اثرات کاربرد کودهای آهن، روی و منگنز و مقایسه دو روش مصرفی آن ها میزان عملکرد و قند موجود در دانه ذرت شیرین", اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم, 1389.

108- "بررسی امکان استفاده از کودهای آلی و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت نشا واریته بارلی 21 تولید شده در بسترای مختلف کشت خزانه شناور", پنجمین همایش منطقه ایی پژوهش های کشاورزی غرب کشور, 1390, سنندج,ایران.

109- "بررسی برخی صفات نخود دیم در واکنش به کار برد سطوح متفاوت پرایمینگ و سوپر جاذب", همایش ملی حبوبات ایران, 1390, اراک,ایران.

110- "بررسی تاثیر آبیاری با پساب و لجن فاظلاب بر کشتورزی و نقش آن بر آلودگی محیط زیست و تنوع زیستی", تنوع زیستی, 1389, ارومیه,ایران.

111- "بررسی تاثیر تىص کم آبی ی کاربرد اسید سالیسیلیک بر ریی برخی صفات باب وً آلماوی Matricaria recutita L.)", دیمیه مَایص ملی تغییر اقلیم ی تاثیرآن بر کشایرزی ی محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

112- "بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک و زمانهای برداشت بر برخی خصوصیات کمی نعناع فلفلی سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

113- "بررسی تاثیر محلول پاشی آهن و روی بر خصوصیات کمی کازای پائیزه در شرایط تنش خشکی در مراحل فنولوژیک", اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم, 1389.

114- "بررسی تاثیر محلول پاشی آهن و روی بر روی خصوصیات کمی کلزای پائیزه در شرایط تنش خشکی در مراحل فنولوزیک", اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم, 1389, اصفهان,ایران.

115- "بررسی تأثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بادرشبو", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

116- "بررسی خصوصیات نخود دیم در واکنش به سطوح متفاوت پرایمینگ و سوپر جاذب در شرایط گلخانه", همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی, 1391, ارومیه,ایران.

117- "بررسی در صد روغن کلزای پائیزه در شرایط خشکی و محلول پاشی آهن و روی", سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی, 1389.

118- "بررسی درصد روغن کلزای پائیزه در تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی", سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی, 1389, تهران,ایران.

119- "بررسی رژیمهای مختلف آبیاری بر تولید علوفه سه واریته ذرت در خوی", تنوع زیستی, 1389, ارومیه,ایران.

120- "بررسی سمیت روی در گیاه سورگوم", اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم, 1389.

121- "بررسی سمیت روی(Zn) در گیاه سورگوم(Sorghum bicolor)", اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم, 1389, اصفهان,ایران.

122- "بررسی عملکرد بابونه تحت تیمار با اسید سالیسیلیک طی تنش کم آبی", اولین همایش ملی علوم کشاورزی, 1392, نقده,ایران.

123- "بررسی عوامل روزنه ای و غیر روزنه ای محدود کننده فتوسنتز در شرایط تنش خشکی در ژنوتیپهای گندم", دوازدهمین کنگره زراعت, 1391, کرج,ایران.

124- "بررسی کاربرد ریزمغذی ها به صورت محلول پاشی در مقابل مصرف خاکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین.", پنجمین همایش منطقه ایی پژوهش های کشاورزی غرب کشور, 1390, سنندج,ایران.

125- "بررسی وضعیت پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار همراه درمنه در مناطق بیابانی شاهرود", همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی, 1391, ارومیه,ایران.

126- "بیو تکنولوژی کشاورزی و تاثیر آن بر تنوع زیستی", تنوع زیستی, 1389, ارومیه,ایران.

127- "بیوتکنولوژی کشاورزی و تاثیر آن بر تنوع زیستی و محیط زیست", همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1389.

128- "تاثیر پدیده¬ی ال نینو بر شرایط آب و هوایی ایران", سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1394, ارومیه,ایران.

129- "تاثیر پرایمینگ بذر روی جوانه زنی رشد گیاهچه گلرنگ در شرایط شوری", یازدهمین کنگره زراعت, 1389, تهران,ایران.

130- "تاثیر پرایمینگ بر خصوصیات سبز شدن و رشد رویشی گیاه ختمی خبازی ) Althaea Officinalis", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

131- "تاثیر تیمارهای مختلف پیش از کاشت بر جوانه زنی و رشد گیاهچه شاهدانه", همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی, 1391, ارومیه,ایران.

132- "تاثیر سطوح مختلف سایه بر سرعت حذب خالص و دوام سطح برگ لوبیا", سومین همایش ملی حبوبات, 1389, کرمانشاه,ایران.

133- "تاثیر کاربرد برون زادکلات روی و هورمون ای بی ای بر میزان رنگدانه های ذرت", همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی, 1391, ارومیه,ایران.

134- "تاثیر کشاورزی اکولوژیک بر حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی و نقش آن در پایداری و توسعه کشاورزی", همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1389.

135- "تاثیر کشاورزی پایدار بر تنوع زیستی حفاظت از محیط زیست ونقش آن بر توسعه کشاورزی", تنوع زیستی, 1389, ارومیه,ایران.

136- "تاثیز تیمار امواج ماکزوویو بز ضاخص های سیستی بذر جو ) Hordeum vulgar ( در مزحله", دومیه همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

137- "تأثیر روش های مختلف پرایمینگ بذر برمولفه های جوانه زنی گیاه دارویی سرخارگل ) Echinacea Purpurea ( در شرایط آزمایشگاهی", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

138- "تأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر برخی صفات مورفولوژیکی شنبلیله", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

139- "تعیین بهترین روش ومدت زمان پیش تیمار بذر بر خصوصیات گیاهچه ای گیاه سرخارگل Echinacea Purpurea", )، دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

140- "تغیییرات خصوصیات موفولوژیک نعناع فلفلی تحت تاثیر کود بیولوژیک و کود دامی در زمانهای مختلف برداشت", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

141- "شناسائی قارچ های میکوریز آربوسکولار در ریزویفر گیاهان بیابانی استان سمنان", همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی, 1391, ارومیه,ایران.

142- "کاهش دادن اثر تنش خشکی به کمک محلول پاشی آهن و روی در کلزا", پنجمین همایش یافته های کشاورزی, 1390, سنندج,ایران.

143- "مروری بر اهمیت فیلوژئوگرافی در مطالعات مربوط به تنوع زیستی", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

144- "مروری بر نظریات مربوط به ماهیت پوشش‌های گیاهی", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

145- "مزایای کشاورزی ارگانیک در کاهش اثرات تغییر اقلیم", سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1394, ارومیه,ایران.

146- "مطالعه اثز سمان های مختلف بزداشت و کاربزد کود ریش مغذی بز بزخی صفات مورفولوژی و اسانس", دیمیه مَایص ملی تغییز اقلیم ی تاثیزآن بز کطایرسی ی محیط سیست, 1392, ارومیه,ایران.

147- "مطالعه تاثیر نظام آگروفاستری بر حفاظت از منابع طبیعی تجدید شونده و نقش آن در تنوع زیست محیطی", همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1389.

148- "مطالعه تنوع میکروبی خاک با استفاده از اسیدهای چرب فسفولیپیدی", همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1389.

149- "مطالعه قارچ های میکوریز آسکورپولار ریزوسفر گندم در مناطق بیابانی دامغان", همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی, 1391, ارومیه,ایران.

150- "مطاله تاثیر نظام آگروفارستی بر حفاظت منابع تجدید شونده", تنوع زیستی, 1389, ارومیه,ایران.

151- "مطاله تنوع میکروبی خاک با استفاده از اسیدهای چرب فسفولیپیدی", تنوع زیستی, 1389, ارومیه,ایران.

152- "معرفی گیاه دارویی مارتیغال به عنوان یک گیاه زراعی جدید به منظور افزایش تنوع زیستی بوم نظام‌های کشاورزی", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

153- "نقش مقدار آنتی اکسیدانهای غیر آنزیمی در محافظت از غشاهای سلولی لاین های گندم در شرایط تنش خشکی", دوازدهمین کنگره زراعت, 1391, کرج,ایران.

154- "واکنش برخی از خصوصیات رویشی نعناع فلفلی به کودهای زیستی و شیمیایی در زمان‌های مختلف برداشت", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-مهدی بیات، سید محمد علوی سینی و رضا امیرنیا, "آموزش گام به گام نرم افزارهای آماری mstatc و SAS", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2-مهدی بیات، سید محمد علوی سینی و رضا امیرنیا, "آشنایی با جنبه های کاربردی نرم افزارهای آماری MINITAB و SPSS در تجزیه های آماری", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-رضا امیرنیا, - 2.مهدی تاجبخش شیشوان 50%, "مطالعه اثر وزن پیاز مادری و اکوتیپ های مختلف زعفران بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.) ", دانشگاه ارومیه, 1395, بنیادی.