• نام و نام خانوادگی
  • هادی الماسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (7)
پایان نامه ها (3)
دروس تدریس شده (7)
جوایز و افتخارات (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هادی الماسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دوره دکتری تخصصی - مهندسی علوم و صنایع غذایی - گرایش تکنولوژی مواد غذایی، 1388 تا 1392، دانشگاه تبریز.

2-دوره کارشناسی ارشد - مهندسی علوم و صنایع غذایی - گرایش تکنولوژی مواد غذایی، 1386 تا 1388، دانشگاه تبریز.

3-دوره کارشناسی - مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی، 1382 تا 1386، دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (23)

1-Zahra Moradi, Mohsen Esmaiili, Hadi Almasi , 2019, Development and characterization of kefiran - Al2O3 nanocomposite films: Morphological, physical and mechanical properties.,International Journal of Biological Macromolecules,, 122, 603-609.

2-Nasim Fathi, Hadi Almasi, Mir Khalil Pirouzifard , 2018, Effect of ultraviolet radiation on morphological and physicochemical properties of sesame protein isolate based edible films,Food Hydrocolloids.

3-Sara Gholizadeh Ghaleh Aziz, Hadi Almasi, 2018, Physical characteristics, release properties, and antioxidant and antimicrobial activities of whey protein isolate films incorporated with thyme (Thymus vulgaris l.) extract-loaded nanoliposomes,Food and Bioprocess Technology.

4-Ali Ghadertaj, Hadi Almasi, Laleh Mehryar, 2018, Development and characterization of whey protein isolate active films containing nanoemulsions of Grammosciadium ptrocarpum Bioss. essential oil,Food Packaging and Shelf Life.

5-Hadi Almasi, Paria jafarzadeh, Laleh Mehryar, 2018, Fabrication of novel nanohybrids by impregnation of CuO nanoparticles into bacterial cellulose and chitosan nanofibers: Characterization, antimicrobial and release properties.,Carbohydrate Polymers.

6-Sahel Moradian, Hadi Almasi, Sohrab Moini, 2018, Development of bacterial cellulose-based active membranes containing herbal extracts for shelf life extension of button mushrooms (Agaricus bisporus),Journal of Food Processing and Preservation.

7-Pashew Bayazidi, Hadi Almasi, Asghar Khosrowshahi Asl, 2018, Immobilization of lysozyme on bacterial cellulose nanofibers: Characteristics, antimicrobial activity and morphological properties,International Journal of Biological Macromolecules,.

8-Soheila Noori, Fariba Zeynali, Hadi Almasi, 2018, Antimicrobial and antioxidant efficiency of nanoemulsion-based edible coating containing ginger (Zingiber officinale) essential oil and its effect on safety and quality attributes of chicken breast fillets,Food Control, .

9-Eisa Jahed, Mohammad Alizadeh Khaledabad, Mahmuod Rezazad Bari, Hadi Almasi, 2017, Effect of cellulose and lignocellulose nanofibers on the properties of Origanum vulgare ssp. gracile essential oil-loaded chitosan films,Reactive and Functional Polymers .

10-Mahmoud Hosseinnia, Mohammad Alizadeh Khaledabad, Hadi Almasi, 2017, Optimization of Ziziphora clinopodiodes essential oil microencapsulation by whey protein isolate and pectin: A comparative study,International Journal of Biological Macromolecules,.

11-Eisa Jahed, Mohammad Alizadeh Khaledabad, Hadi Almasi, Reza Hasanzadeh, 2017, Physicochemical properties of Carum copticum essential oil loaded chitosan films containing organic nanoreinforcements,Carbohydrate Polymers.

12-Sokufeh Sukhtezari, Hadi Almasi, Sajad Pirsa, Mohsen Zandi, MirKhalil Pirouzifard, 2017, Development of bacterial cellulose based slow-release active films by incorporation of Scrophularia striata Boiss. extract,Carbohydrate Polymers.

13-Simin Pourjavaher, Hadi Almasi, Saeed Meshkini, Sajad Pirsa, Ehsan Parandi, 2017, Development of a colorimetric pH indicator based on bacterialcellulose nanofibers and red cabbage (Brassica oleraceae) extract,Carbohydrate Polymers.

14-Haleh Jafari, MirKhalil Pirouzifard, Mohammad Alizadeh Khaledabad, Hadi Almasi, 2016, Effect of chitin nanofiber on the morphological and physicalproperties of chitosan/silver nanoparticle bionanocomposite films,International Journal of Biological Macromolecules, 92, 461-466. .

15-Seyed Amir Oleyaei, Hadi Almasi, Babak Ghanbarzadeh, Ali Akbar Moayedi, 2016, Synergistic reinforcing effect of TiO2and montmorillonite on potatostarch nanocomposite films: Thermal, mechanical and barrierproperties,Carbohydrate Polymers, 152, 253-262. .

16-Fereshteh Shahmohammadi Jebel, Hadi Almasi, 2016, Morphological, physical, antimicrobial and release properties of ZnOnanoparticles-loaded bacterial cellulose films,Carbohydrate Polymers, 149, 8-19.

17-Sara Beigzadeh Ghelejlu, Mohsen Esmaiili, Hadi Almasi, 2016, Characterization of chitosan–nanoclay bionanocomposite active filmscontaining milk thistle extract,International Journal of Biological Macromolecules, 86, 613-621.

18-Nushin Noushirvani, Babak Ghanbarzadeh, Hadi Fasihi, Hadi Almasi, 2016, Starch–PVA Nanocomposite Film Incorporated with Cellulose Nanocrystals and MMT: A Comparative Study,International Journal of Food Engineering, 12(1), 37-48.

19-Hadi Almasi, Babak Ghanbarzadeh, Jalal Dehghannia, MOhsen Zandi, Sajad Pirsa, 2015, Heterogeneous Modification of Softwoods Cellulose Nanofibers with Oleic Acid: Effect of Reaction Time and Oleic Acid Concentration,Fibers and Polymers, 16(8), 1715-1722.

20-Mohsen Zandi, Nazila Dardmeh, Hadi Almasi, Sajad Pirsa, 2015, IDENTIFICATION OF CARDAMOM ENCAPSULATED ALGINATE–WHEY PROTEIN CONCENTRATES MICROCAPSULE RELEASE KINETICS AND MECHANISM DURING STORAGE, STEW PROCESS AND ORAL CONSUMPTION,Journal of Food Process Engineering.

21-Nazila Dardmeh, Asghar Khosrowshahi Asl, Hadi Almasi, Mohsen Zandi, 2015, STUDY ON EFFECT OF THE POLYETHYLENE TEREPHTHALATE/ NANOCLAY NANOCOMPOSITE FILM ON THE MIGRATION OF TEREPHTHALIC ACID INTO THE YOGHURT DRINKS SIMULANT,Journal of Food Process Engineering.

22-Hadi Almasi, Babak Ghanbarzadeh, Jalal Dehghannia, Ali Akbar Entezami, Asghar Khosrowshahi Asl, 2014, Development of a novel controlled-release nanocomposite based on poly(lactic acid) to increase the oxidative stability of soybean oil,Food Additives and Contaminants: Part A, 31(9), 1586-1597.

23-Babak Ghanbarzadeh, Hadi Almasi, Seyed Amir Oleyaei, 2014, A Novel Modified Starch/Carboxymethyl Cellulose/Montmorillonite Bionanocomposite Film: Structural and Physical Properties,International Journal of Food Engineering, 10(1), 121-130.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1- 1393, Fabrication of portable PH sensor based on nanosized conducting polymer for determination of milk quality,نخستین همایش الکترونیکی غذای سالم, زابل,ایران.

2- 1394، استفاده از نانولوله های کربنی در حذف آلاینده ها از آب آشامیدنی،نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی، تهران،ایران.

3- 1392، استفاده از نانونقره بعنوان ترکیب ضد میکروبی در بسته بندی مواد غذایی،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

4- 1394، افزودنی های ضدمیکروبی در تولید بسته بندی های فعال مواد غذایی،نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی، تهران،ایران.

5- 1393، بررسی توکسیکولوژیک مواد مهاجرت یافته از بطری های پلی اتیلن ترفتالات (PET) به درون آب معدنی،اولین همایش ملی میان وعده های غذایی، مشهد،ایران.

6- 1392، بررسی ویژگی های ریزساختاری، حرارتی و فیزیکی فیلم های بر پایه نشاسته حاوی نانوذرات TiO2 و سدیم مونت موریلونیت،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

7- 1394، بسته بندی های هوشمند در صنایع غذایی: انواع، ویژگی ها و کاربردها،سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی، اصفهان،ایران.

8- 1394، بیوسنسورها و کاربرد آنها در شناسایی کلیفرم ها،سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی، اصفهان،ایران.

9- 1394، تاثیر صمغ گوار و موسیلاژ بامیه به عنوان جایگزین چربی بر برخی خصوصیات ماست،اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

10- 1394، فیلم های زیست تخریب پذیر برپایه آلژینات سدیم: مروری بر تأثیر عوامل تولید و افزودنی های مختلف بر روی خواص فیزیکوشیمیایی،نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی، تهران،ایران.

11- 1392، مروری بر خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی گیاه گزنه،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

12- 1394، مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی فیلم فعال آلژینات سدیم- آگار حاوی سوربات پتاسیم و پرکننده های مختلف،سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی، اصفهان،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-بابک قنبرزاده، هادی الماسی، نوشین نیک نیا، 1392، شیمی و فیزیک سیستم های کلوییدی و محلول های بیوپلیمری غذایی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1-هادی الماسی، 1397، کاهش جذب روغن و افزایش کیفیت سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد"، شرکت آفتاب آذربایجان (طرح پژوهشی ارتباط با صنعت)،طرح پژوهشی ارتباط با صنعت، شرکت صنایع غذایی آفتاب آذربایجان.

2-هادی الماسی، 1397، سنتز و شناسایی خواص بستر نانوهیبرید سلولز باکتریایی / نانوذرات اکسید مس و بررسی عملکرد آن در تصفیه‌ی آب و پساب،طرح ملی - صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.

3-هادی الماسی، محسن زندی، 1395، طراحی و ساخت، دستیابی به دانش فنی و تجاری سازی سیستم پاستوریزاتور مایکروویو جهت سالم سازی و افزایش ماندگاری عرقیات گیاهی،طرح پژوهشی ارتباط با صنعت، شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی.

4-هادی الماسی، محسن زندی، 1395، تولید محصول غذایی فراسودمند جدید با افزودن باکتری‌های پروبیوتیک به فرمولاسیون نقل ارومیه،طرح پژوهشی ارتباط با صنعت، شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی.

5-هادی الماسی، محسن زندی، 1394، طراحی و ساخت، دستیابی به دانش فنی و تجاری سازی سیستم استخراج‌گر مقاومتی نیمه صنعتی جهت ارتقاء کیفیت عرقیات و اسانس‌های گیاهی،طرح پژوهشی ارتباط با صنعت، شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی.

6-هادی الماسی، محسن زندی، 1394، طراحی و تولید، دستیابی به دانش فنی و تجاری سازی بسته بندی‌های نانوکامپوزیت ضدمیکروبی با هدف حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری محصولات باغی (با رویکرد سیب و انگور)،طرح پژوهشی ارتباط با صنعت، شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی.

7-هادی الماسی، 1393، بررسی تأثیر استفاده از عصاره گزنه بعنوان آنتی اکسیدان طبیعی در افزایش پایداری اکسیداتیو روغن سویا ،طرح پژوهشی داخل دانشگاهی - معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (3)

1-سارا بيگ زاده قلجلو، 1393، آماده سازي و ارزيابي خصوصيات فيلم هاي فعال بيونانوكامپوزيتي كيتوزان - نانورس حاوي عصاره گياهي خار مريم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-رضا دليلي، 1394، بررسي تأثير صمغ گوار و موسيلاژ گياه باميه به عنوان جايگزين چربي بر خصوصيات فيزيكوشيمايي، ميكروبي و رئولوژيكي ماست همزده پروبيوتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

3-نازيلا دردمه، 1394، بررسي تأثير فيلم نانوكامپوزيت پلي اتيلن ترفتالات/نانورس بر انتشار دي اتيل هگزيل آديپات و ترفتاليك اسيد به داخل سيمولانت دوغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.
دروس تدریس شده (7)

1- 1394 تا کنون،شیمی کلوئیدها - دوره کارشناسی ارشد.

2- 1394 تا کنون،خواص شیمیایی و کاری مواد غذایی - دوره کارشناسی ارشد.

3- 1394 تا کنون،شیمی ترکیبات زیست فعال - دوره کارشناسی ارشد.

4- 1394 تا کنون،شیمی لیپیدها - دوره کارشناسی ارشد.

5- 1392 تا کنون،بیوشیمی عمومی - دوره کارشناسی.

6- 1393 تا کنون،شیمی مواد غذایی 1 - دوره کارشناسی.

7- 1392 تا کنون،تکنولوژی روغن - دوره کارشناسی.
جوایز و افتخارات (5)

1- انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استانی در سال 1397.

2- انتخاب مقاله چاپ شده در مجله Food Control به عنوان تنها مقاله Hot paper دانشگاه ارومیه.

3- انتخاب به عنوان داور برجسته چهار مجله ISI از انتشارات Elsevier.

4-انتخاب بعنوان دانش آموخته برتر از سوی بنیاد ملی نخبگان ، 1395.

5-انتخاب بعنوان دانشجوی نمونه مقطع دکتری در دانشگاه تبریز، 1391.