• نام و نام خانوادگی
  • جمشید اکبریان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جمشید اکبریان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-Yasaman Shafighi a b , Mohammad Hossein Kazemi , Yoobert Ghosta b b and Jamshid Akbarian a, 2012, Insecticidal efficacy of two isolates of Beauveria bassiana (Bals.) (Von the second larval stage of Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae),Archives Of Phytopathology And Plant Protection.

2-Jamshid Akbarian1 , Youbert Ghosta1, Nouraddin Shayesteh1,2 and Seyed Ali Safavi, 2011, Full Length Research Paper Pathogenicity of some isolates of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. and Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin on 2nd and 4th larval instars of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomel,African Journal of Microbiology Research.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)

1- 1393، . تعیین پیک پرواز سوسک چوبخوار صنوبرMelanophila Picta pall. (Col.:Buprestidae¬) در باغات ارومیه. سومین،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن برکشاورزی و محیط زیست در شانزدهم مرداد ماه. ارومیه، ارومیه،ایران.

2- 2010, A Study on the effect of sublethal doses of bacillus thuringiensis on larvae of colorado potato beetle, leptinotarsa de decemlineata (Say) (col.chrysomelidae),society for invertebrate pathology 43rd annual meeting.

3- 2005, Evaluation of Susceptibility of leptinotarsa Decemlineata First Instar larvae to Phozlon Using Two Bioassay Techniques,Insects, Nature, and Humans. 5Th Asia-pacific Congress of Entomology.

4- 2005, Studies on Some Ethological Characteristics of Melanophila Picta Pall.(Col.Buprestidae),Insects, Nature, and Humans. 5Th Asia-pacific Congress of Entomology.

5- 1393، اثرات آللوپاتیک چهار علف‌هرز مزارع غلات بر ویژگیهای رشدی گندم رقم شهریار.،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر در شانزدهم مرداد ماه. ارومیه، ارومیه،ایران.

6- 1393، ارزیابی اثرترکیبی باکتری ¬Bacillus thuringiensis B.، سم نیمارین واسانس حنا روی لاروهای پروانه کرم آردEphestia kuehniella Zeller درشرایط آزمایشگاهی.،بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران- ارومیه، ارومیه،ایران.

7- 1393، استفاده از پرتوهای جایگزینی مناسب برای سموم شیمیایی موثر بر تخریب تنوع ریستی. .،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در شانزدهم مرداد ماه. ارومیه، ارومیه،ایران.

8- 1393، الگوی فضائی و تراکم جمعیت کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch. هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان. سنندج.، سنندج،ایران.

9- 1393، بررسی اثر کشندگی اسانس سرو کوهی Juniperus communis روی کنه دو لکهای Tetranychus urticae Koch،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

10- 1392، بررسی اثرات محیطی بر بیواکولوژی دم چنگالی صنوبر Cerura vinula L. در شرایط صحرایی و امکان کنترل بیولوژیکی آن در شرایط آزمایشگاهی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد ارومیه.، ارومیه،ایران.

11- 1392، بررسی بیماریزایی چدایه هایی از قارچ های روی حشره کامل سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata)) در ارتباط با فعالییت پروتئاز جدایه ها،همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه تهران. 5-6 شهریورماه.، تهران،ایران.

12- 1393، بررسی کاربرد اسانس های گیاهی بر علیه آفات.،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در شانزدهم مرداد ماه. ارومیه، ارومیه،ایران.

13- 1392، پیامدهای تغییر اقلیم بر جمهیت حشرات آفت.،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد ارومیه.، ارومیه،ایران.

14- 1392، تاثیر اقلیم بر پراکنش و تنوع آفات صنوبر طی سالهای مختلف در صنوبر کاریهای شهرستان ارومیه.،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد ارومیه.، ارومیه،ایران.

15- 1393، تنوع اسانس های گیاهی موثر در کنترل آفات گیاهی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در شانزدهم مرداد ماه. ارومیه، ارومیه،ایران.

16- 1391، سازگاری جدایه ای از قارچهای بیماریزای حشرات Beauveria bassiana ، Metarhizium anisopliae با چهار نوع حشره کش مجاز و متداول سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران دانشگاه شیراز، شیراز،ایران.

17- 1393، مدیریت خاک برای کاهش حشرات آفت،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در شانزدهم مرداد ماه. ارومیه.، ارومیه،ایران.

18- 1393، مطالعه مقدماتی خانواده¬هایی از کنه¬های خاک¬زی راسته¬ی پیش استیگمایان (Acari: Prostigmata) جمع آوری شده از محوطه پردیس دانشگاه ارومیه.،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در شانزدهم مرداد ماه. ارومیه، ارومیه،ایران.

19- 1392، مطالعه ی نوسانات سوسک چوبخوار صنوبر Melanophila picta pall در اثر تغییرات درصد رطوبت نسبی در ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 23 مرداد ارومیه.، ارومیه.،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1386، اصول رده بندی حشرات،آفات و عوامل کنترل بیولوژیک، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پایان نامه ها (2)

1-ادريس بديعي، 1393، كنترل سه گونه آفت انباري با استفاده ازCO2 ،و استون به عنوان دو روش سازگار با محيط زيست، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سعيد آذري پويا، 1393، بررسي تاثير توام باكتري Bacillus thuringiensis var. kurstaki با اسانس گياه حنا و آفت كش نيمارين برروي لاروهاي شب پره جوانه خواربلوط Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.