• نام و نام خانوادگی
  • محمد رضا اصغری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد تمام (پروفسور)
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
  • m.asghari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (43)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (49)
کتاب های چاپ شده (4)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (27)
دروس تدریس شده (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد رضا اصغری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استاد تمام (پروفسور)
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1- Ph.D in Postharvest Horticulture,Tehran University.
مقالات ژورنال (43)

1- 0، تأثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد" 1394"،مجله ISC.

2-محمدرضا اصغری و پری زاهدی پور, 2015, 24- Epibrassinolide Acts as a Growth-Promoting a and Resistance-Mediating Factor in Strawberry Plants,Journal of Plant Growth Regulation.

3-داوود خوشبختی و محمدرضا اصغری, 2015, Influence of foliar-applied salicylic acid on growth, gas-exchange characteristics, and chlorophyll fluorescence in citrus under saline conditions,PHOTOSYNTHETICA.

4-محمدرضا اصغری و علی رشید حسنلوئی, 2015, Interaction effects of salicylic acid and methyl jasmonate on total antioxidant content, catalase and peroxidase enzymes activity in “Sabrosa” strawberry fruit during storage,Scientia Horticulturae.

5-محمدرضا اصغری و علی رشید حسنلوئی, 2015, Interaction effects of salicylic acid and methyl jasmonate on totalantioxidant content, catalase and peroxidase enzymes activity in“Sabrosa” strawberry fruit during storage,Scientia Horticulturae.

6-محمدرضا اصغری و علی رشید حسنلوئی, 2015, Methyl jasmonate effectively enhanced some defense enzymes activity and Total Antioxidant content in harvested “Sabrosa” strawberry frui,food science and nutrition.

7-محمدهادی راد،رمحمدرضا اصغری و محمدحسن عصاره, 2015, MORPHOLOGICAL, CHEMICAL AND BIOCHEMICAL RESPONSE TO DROUGHT,International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS.

8-زهره روحی، محمدرضا اصغری و شهرزاد شایگان, 2015, Polyamines as Putative Alternatives to Chemicals in Postharvest Technology of Horticultural Crops,Anthesis Journal of Agricultural Sciences.

9-ساوه واعظی، محمدرضا اصغری، علیرضا فرخ زاد، محمد توحیدیان, 2014, Effect of nano-packaging on postharvest quality and storage life of fresh-cut nectarine,Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST).

10-محمدرضا اصغری, 2014, Effect of nano ag silica composite packaging on quality and storage life of fresh cut nectarine cv, Red Gold,Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST).

11-محمدرضا اصغری، حجت خلیلی، یوسف رسمی، آرش محمدزاده, 2013, Influence of Postharvest Nitric oxide and Aloe vera Gel Application on,Sweet Cheery Quality Indices and Storage Life.

12-محمدرضا اصغری، حجت خلیلی، یوسف رسمی ، آرش محمدزاده, 2013, Influence of Postharvest Nitric oxide and Aloe vera Gel Application on Sweet Cheery Quality Indices and Storage Life,International Journal of Agronomy and Plant Production.

13-رحیم عبداللهی، محمدرضا اصغری، محسن اسماعیلی و عبدالرحمن عبدالهی, 2013, Postharvest Nitric Oxide Treatment Effectively Reduced Decays of Selva Strawberry Fruit,International Journal of Agriculture and Crop Sciences.

14-محمدرضا اصغری , رحیم عبدالهی, 2013, Changes in quality of strawberries during cold storage in response to postharvest Nitric oxide and Putrescine treatments,Acta Alimentaria.

15-محمدرضا اصغری، لیلا احدی و سجاد ریائی, 2013, (Effect of salicylic acid and edible coating based aloe vera gel treatment on storage life and postharvest quality of grap(Vitis vinifera L. cv. Gizel Uzum),International Journal of Agriculture and Crop Sciences.

16-مرتضی سلیمانی، محمدرضا اصغری، مرادبیگی، محمدخانی، مهیج، رضاپور فرد, 2012, Effect of postharvest salicylic acid treatment on reducing chilling injury in,Romanian Biotechnological Letters.

17-مرتضی سلیمانی- محمدرضا اصغری- بیوک اقا فرمانی- اروجعلی خرسندی-مهدی مهیج- هانیه مرادبیگی, 2012, Impact of postharvest brassinosteroids treatment on PAL activity in tomato fruit in response to chilling stress,Scientia Horticulturae.

18-مرتضی سلیمانی اقدم، محمدرضا اصغری، ارجعلی خرسندی، مهدی مهیج, 2012, Alleviation of postharvest chilling injury of tomato fruit by salicylic acid treatment,journal of food science and technology.

19-میرجواد چایلو - محمدرضا اصغری, 2011, Hot water and chitosan treatment for the control of postharvest decay in sweet cherry (Prunus avium L.) cv. Napoleon (Napolyon,Journal of Stored Products and Postharvest Research.

20-محمدرضا اصغری - مرتضی سلیمانی اقدم, 2010, Impact of Salicylic acid on postharvest physiology of horticultural crops,trends in food science and technology.

21-محمدرضا اصغری و پری زاهدی ششگلانی، 1394، رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم سابروسا تحت تأثیر محلول پاشی 24 - اپی،دانش کشاورزی و تولید پایدار.

22-محمدهادی راد، محمدرضا اصغری و محمدحسن عصاره، 1394، اثر تنش خشکی بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه انار رقم رباب نیریز (Punica granatum L. در شرایط خشک،مجله به زراعی نهال و بذر.

23-محمدرضا اصغری، ساوه واعظی و علیرضا فرخ زاد، 1394، تأثیر بسته بندی نانو نقره بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده شلیل رقم )رد گلد(،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

24-مرتضی سلیمانی اقدم ، محمد رضا اصغری ، اروجعلی خرسندی ، هانیه مراد بیگی ، نیر محمدخانی، مهدی مهیجی و محمد باقر حسن پور اقدم، 1393، سازوکارهای احتمالی تأثیر اسید سالیسیلیک بر کاهش سرمازدگی پس از برداشت میوه،مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران).

25-محمدرضا اصغری، هاجر غفاری بکتاش، علیرضا فرخزاد نانسا و یوسف رسمی، 1393، مطالعه برهمکنش تیمارهای پس از برداشت اسید سالیسیلیک و اکسید نینیتریک در حفظ کیفیت و افزایش بازارپسندی میوه سیب رقم لبنانی قرمز،تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی.

26-محمدرضا اصغری ، فرهاد اصغری، 1393، بررسی اثر اسیدسالیسیلیک، کیتوسان و زمان نگهداری بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی توت فرنگی رقم« سلوا »پس از برداشت،نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی).

27-محمدرضا اصغری و حجت خلیلی، 1393، تأثیر ژل آلوئه ورا بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز، خواص کیفی و ماندگاری میوه،نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی).

28-مرتضی سلیمانی اقدم و محمدرضا اصغری، 1393، کاهش سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی با تیمار براسینواستروئید،مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران).

29-حنیفه آژ، محمدرضا اصغری و احمد آئین، 1393، تأثیر اسید جیبرلیک و پوتریسین بر بازارپسندی و برخی صفات کیفی پرتقال هاملین،مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی.

30-محمدرضا اصغری، فرهاد اصغری و جواد فرخی، 1393، تأثیر کاربرد پس از برداشت اسیدسالیسیلیک و پوتریسین بر برخی خواص کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا،فناوری تولیدات گیاهی.

31-محمدرضا اصغری، فرهاد اصغری و جواد فرخی، 1393، تاثیر کاربرد پس از برداشت اسیدسالیسیلیک ی پوتریسین بر برخی ویژگیهای کمی کیفی میوه توت فرنگی (Fragaria×ananassa) رقم سلوا،فناوری تولیدات گیاهی.

32-محمدرضا اصغری و لیلا احدی، 1392، تاثیر کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک و ژل آلوئه ورا بر خصوصیات کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه انگور رقم قزل ازوم،نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی).

33-محمدرضا اصغری-محمد شهامت، 1392، تاثیر تیمار آب گرم بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و برخی خواص کیفی و عمر انباری میوه انگور رقم بیدانه سفید،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

34-زهره روحی-محمدرضا اصغری- یوسف رسمی، 1392، تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر برخی از خصوصیات های کیفی و عمر انباری در میوه کیوی رقم هایوارد،زیتون.

35-بهمن حسینی- عباس حسنی-محمدرضا اصغری- جواد فرخی، 1391، بررسی اثرات ترکیبات مختلف هورمونی بر میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشهای ریحان،بیوتکنولوزی کشاورزی.

36-رامین حاجی تقیلو، محمدرضا اصغری، رسول جلیلی مرندی، سیاوش همتی، 1391، تاثیر کاربرد بعد از برداشت کیتوسان بر رشد قارچی و کیفیت انگور ریش بابای قرمز در طی انبارداری،تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی).

37-محمدرضا اصغری و سجاد ریائی، 1391، تاثیر کاربرد پس از برداشت ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خواص کیفی هلور زعفرانی،دانش کشاورزی و تولید پایدار.

38-رسول فینی دخت-محمدرضا اصغری- حبیب شیرزاد، 1391، تاثیر پس از برداشت کیتوسان و کلرور کلسیم بر کاهش پوسیدگی پس از برداشت و تغییر ویژگیهای کیفی گیلاس رقم سیاه مشهد،نشریه علوم باغبانی.

39-زهره روحی - محمدرضا اصغری - یوسف رسمی - زهرا اصلانی، 1389، بررسی اثر پس از برداشت اسید سالیسیلیک بر برخی ویزگیهای کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد،علوم باغبانی(علوم و صنایع کشاورزی ).

40-محمدرضا اصغری - منصوره خمیری، 1389، تأثیر نیتریک اکسید و پوتریسین بر خواص کیفی و محتوای فنل کل میوه انگور رقم سفید بیدانه،مجله پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی).

41-محمدرضا اصغری - وحیده مجدی، 1389، تأثیرکاربرد اسید اسکوربیک و کلرید کلسیم بر خواص کیفی و ماندگاری میوه های تازه بریده سیب زرد لبنانی (گلدن دلشیوز)،مجله پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی).

42-رحیم عبداللهی- محمدرضا اصغری - محسن اسمعیلی، 1389، تأثیر نیتریک اکسید و پوتریسین بر خواص کیفی و عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا،مجله پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی).

43-علیرضا فرخ زاد- محمدرضا اصغری - عادل حسن زاده- یعقوب حجتی، 1388، تأثیر استفاده از پلیمر پلی آکریل آمید و تیمار هورمونی اسید ایندول بوتیریک بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی ماگنولیای زمستانه،زراعت- پژوهش و سازندگی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (49)

1- 1392, EFFECT OF ALOE VERA GEL ON QUALITY ATTRIBUTES AND STORAGE LIFE OF FRESH CUT NECTARINE,2nd National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

2- 2009, Effect of Hot Water Treatment and Low Density Polyethylene Bag Package on Quality Attributes and Storage Life of Muskmelon Fruit,10th International Controlled&Modified Atmosphere Research Conference.

3- 1392, EFFECT OF POSTHARVEST TREATMENTS OF PLANT ESSENTIAL,2nd National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

4- 1392, EVALUATE POSTHARVEST ALOE VERA GEL-COATING ON STORAGE LIFE AND QUALITY ATTRIBUTES OF PEACH,دومین کنگره ملی گیاهان دارویی, تهران,ایران.

5- 1390, Postharvest fresh cut nectarines quality and safety maintenance by aloe vera gel treatment,2th international congress of food hygiene, تهران,ایران.

6- 2007, Use of Hot Water Treatment and Low Density Polyethylene Bag Package for the Control of Muskmelon Fruit Postharvest Diseases,COST Action 924 Procceding of the International Coneress.

7- 2009, Use of Salicylic Acid to Increase Strawberry Fruit Total Antioxidant Activity,6th International Postharvest Symposium.

8- 1394، اثر بنزیل آدنین بر ویژگیهای گلدهی لاله رقم Royal ten،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

9- 1387، اثر رقم و شرایط رشد بر روی خواص کیفی چند رقم سیب در آذربایجان غربی،سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی.

10- 1388، اثر رقم و شرایط رشد بر روی مقدار اسید اسکوربیک چند رقم سیب در آذربایجان غربی،ششمین کنگره علوم باغبانی ایران.

11- 1394، اثر کاربرد پس از برداشت تیمار آب گرم بر برخی خواص کیفی میوه (Vitis vinifera CV. Rish Baba)،اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران، تهران،ایران.

12- 1394، اثر کاربرد پس از برداشت کلرید کلسیم بر برخی خواص کیفی میوه (Vitis vinifera CV. Bidaneh Sefid) انگور بیدانه سفید،اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران، تهران،ایران.

13- 1391، ارزیابی اثر بسته بندی نانو سیلیکا بر ماندگاری و خواص کیفی هلو رقم آلبرتا اولین،همایش ملی فیزیولوژی پس از بر داشت، شیراز،ایران.

14- 1391، ارزیابی اثر بسته بندی نانو نقره بر ماندگاری و خواص کیفی میوه هلو رقم آلبرتا،اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت، شیراز،ایران.

15- 1391، ارزیابی اثر بسته‌بندی نانو سیلیکا بر عمر نگهداری و خواص کیفی میوه هلو رقم آلبرتا،اولین کنگره ملی فیزیولوژی پس از برداشت، شیراز،ایران.

16- 1392، ارزیابی پس از برداشت پوشش ژل آلوئه ورا بر روی عمر انباری و خواص کیفی میوه هلو رقم آلب،دومین کنگره ملی گیاهان دارویی، تهران،ایران.

17- 1388، بررسی اثر اسید سالیسیلیک و آب گرم بر حفظ کیفیت گلابی در سرد خانه،ششمین کنگره علوم باغبانی ایران.

18- 1388، بررسی اثر اسید سالیسیلیک و محلول پاشی کلسیم بر بر خواص کیفی و عمر بعد از برداشت گل بریده سوسن،ششمین کنگره علوم باغبانی ایران.

19- 1388، بررسی اثر آب گرم و اسید سالیسیلیک بر انبار مانی گلابی رقم سرد رود،ششمین کنگره علوم باغبانی ایران.

20- 1394، بررسی اثر تیمار گرمایی بر روی کیفیت پس از برداشت توت فرنگی رقم سابروسا،دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، تهران،ایران.

21- 1390، بررسی اثر مصرف روی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد کمی وکیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا در تولید گلخانه ای،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

22- 1387، بررسی اثر و اسید سالیسیلیک آب گرم بر حفظ کیفیت گلابی در سرد خانه،سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی.

23- 1389، بررسی اثرات نیتریک اسید بر روی برخی خصوصیات کیفی توت فرنگی رقم سلوا،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی.

24- 1390، بررسی کیفیت انباری یک رقم سیب بومی آذربایجان غربی در مقایسه با دو رقم تجاری،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

25- 1387، تاثیر برخی اسانس های گیاهی و اسید سالیسیلیک در کنترل بیماریهای قارچی بعد از برداشت توت فرنگی،سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور.

26- 1391، تاثیر بسته بندی نانو کامپوزیت نقره و سیلیکا بر ماندگاری و خواص کیفی میوه تازه بریده شلیل رقم?رد گلد?،اولین همایش ملی فیزیولوژی پس ازبرداشت، شیراز،ایران.

27- 1391، تاثیر بسته بندی نانو نقره بر ماندگاری و خواص کیفی میوه تازه بریده شلیل رد گلد،اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت، شیراز،ایران.

28- 1392، تاثیر بسته بندی نانوکامپوزیت نقره و سیلیکا بر خواص کیفی و ماندگاری میوه شلیل رد گلد،اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

29- 1394، تاثیر تیمار متیل جاسمونات بر روی برخی ویژگیهای انبارمانی توت فرنگی رقم سابروسا،هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

30- 1390، تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر خصوصیات کیفی پس از برداشت هلو رقم زعفرانی،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

31- 1390، تاثیر کاربرد پس از برداشت پوترسین و نیتریک اکسید بر میزان آنتی اکسیدان کل در میوه انگور رقم سفید بی دانه،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

32- 1388، تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر عمر انباری و خواص کیفی در میوه کیوی،ششمین کنگره علوم باغبانی ایران.

33- 1390، تاثیر کاربرد پس از برداشت تیمار گرمایی بر عمر انباری، فعالیت آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

34- 1391، تاثیر کاربرد پس از برداشت تیمار گرمایی بر ماندگاری و خواص کیفی میوه زرد آلو رقم عسگر آباد،اولین کنفگره ملی فیزیولوژی پس از برداشت، شیراز،ایران.

35- 1393، تاثیر کاربرد پس از برداشت نانوکربىات کلسیم بر برخی خصًوصیات کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی سیب تازه بریده رقم گلدن دلیشیز،دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان،ایران.

36- 1390، تاثیر کاربرد ژل آلوئه ورا بر عمر انبارداری و خواص کیفی میوه شلیل،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

37- 1393، تاثیر کلسیم بر میزان ترکیبات فنولیک و فعالیت آنتی اکسیذانی توت فرنگی(Fragaria × ananassa cv. Sabrosa)،دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان،ایران.

38- 1390، تاثیر مصرف روی ، اسید سالیسیلیک و کیتوسان درعملکرد و کنترل آلودگی قارچی طی مدت نگهداری میوه توت فرنگی رقم سلوا در شرایط یخچالهای خانگی،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

39- 1393، تأثیر اسید سالیسیلیک بر القاء مقاومت به سرمازدگی میوه شلیلی رقم رد گلد،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

40- 1393، تأثیر اسید سالیسیلیک بر کیفیت و ماندگاری میوه شلیل رقم رد گلد،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

41- 1392، تأثیر بسته بندی حاوی نانو ذرات بر خواص کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده شلیل رقم رد گلد،اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

42- 1392، تأثیر بسته بندی نان کامپوزیت نقره و سیلیکا بر آنتی اکسیدان کل هلو،همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

43- 1394، تأثیر تنش خشکی بر روابط آبی و رفتارهای فیزیولوژیکی انار،سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی، تهران،ایران.

44- 1386، تأثیر کاربرد بعد از برداشت کیتوسان بر پوسیدگی و خواص کیفی انگور ریش بابای قرمز،دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی.

45- 1392، تأثیر کاربرد پس از برداشت ژل آلوئه ورا بر عمر پس از برداشت و خواص کیفی انگور بیدانه سفید،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

46- 1392، تأثیر کاربرد پس از برداشت ژل آلوئه ورا بر عمر پس از برداشت و خواص کیفی میوه انگور (Vitis vinifera L.) cv. ‘Bidaneh sefid’ رقم بی دانه ی سفید،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان، سنندج،ایران.

47- 1393، تأثیر محلول پاشی با یراسینواستروئید و کلسیم بر میوه توت فرنگی در مرحله برداشت و پس از برداشت،ششمین کنگره بین المللی و هیجدهمین کنگره ملی زیست شناسی ایران، تهران،ایران.

48- 1393، کاربرد ترکیبات سالم و غیر شیمیایی برای جایگزین ترکیبات شیمیایی بمنظور کنترل پوسیدگی،اولین کنگره ملی زیت شناسی و علوم طبیعی ایران، تهران،ایران.

49- 1394، واکنش های شیمیایی و بیوشیمیایی میوه انار (Punica granatume ) به تنش خشکی،سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (4)

1-Morteza Soleimani Aghdam، Mohammadreza Asghari**، Mesbah Babalar، Mohammad Ali Askari Sarcheshmeh، 2014، Book chapter: IMPACT OF SALICYLIC ACID ON POSTHARVEST PHYSIOLOGY OF FRUITS AND VEGETABLES ،ELSEVIER.

2-محمدرضا اصغری و علی رشید حسنلوئی، 1395، مکانیسم های هورمونی مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده در گیاهان،انتشارات جهاد دانشگاهی.

3-محمدرضا اصغری، 1394، هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی جدید (غیرکلاسیک)،دانشگاه ارومیه، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

4-مرتضی سلیمانی اقدم- نورعلی قیاسی، 1390، اتیلن و مدیریت رسیدن، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-محمدرضا اصغری، کاربرد اسید سالیسیلیک، کیتوسان و پوتریسین برای کاهش ضایعات و حفظ کیفیت میوه های گیلاس و توت فرنگی،گزارش نهایی.

2-محمدرضا اصغری، - 2.حبیب شیرزاد 50%، 1387، تععین اثر کاربرد اسید سالیسیلیک در مرحله بعد از برداشت بر میزان تولید اتیلن، خواص کیفی، شاخص پوسیدگی ها و ماندگاری میوه در برخی ارقام سیب، گلابی و انگور،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (27)

1-راحله جمي، 1393، تاثير كاربرد پس از برداشت كربنات كلسيم و نانو كلسيم بر برخي خصوصيات كيفي و ماندگاري سيب تازه بريده رقم گلدن دليشيز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-پري زاهدي پور، 1393، تاثير كاربرد برگي براسينواستروئيدها و كلريدكلسيم بر ويژگيهاي رشدگياه، كيفيت و ماندگاري ميوه در توتفرنگي رقم سابروزا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-نسرين اژدر، 1393، تاثير كاربرد پس از برداشت متيل جاسمونات و اسيد ساليسيليك بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه شليل رقم ردگلد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-صفا روحاني زاده، 1393، تاثير كاربرد پس از برداشت اسيدساليسيليك و ظروف نانو كامپوزيتي بر ماندگاري و برخي خواص كيفي ميوه تازه بريده سيب رقم فوجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-هاجر غفاري بكتاش، 1391، تاثير كاربرد پس از برداشت اسيد ساليسيليك و نيتريك اكسيد بر عمر انباري و خواص كيفي ميوه سيب رقم رد دليشيز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-الهام محمدي، 1391، تاثير كاربرد پس از برداشت ژل آلوئه ورا و لاكتات كلسيم بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه تازه بريده شليل رقم رد گلد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-محمد شهامت گل تپه، 1392، تاثير كاربرد پس از برداشت ژل آلوئه ورا و تيمار گرمايي بر عمر پس از برداشت و خواص كيفي ميوه انگور بيدانه سفيد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ناصر يوسفي، 1391، تاثير كاربرد پس از برداشت ژل آلوئه ورا و تيمار گرمايي بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه توت فرنگي رقم سلوا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-حجت خليلي خانه برق، 1391، تاثير كاربرد ژل آلوئه ورا و نيتريك اكسيد بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه گيلاس رقم سياه مشهد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-حنيفه آژ، 1391، تاثير كاربرد اسيد جيبرليك و پوتريسين بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه پرتقال هاملين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-فاطمه فتاحي، 1392، تاثير كاربرد پس از برداشت تيمار گرمايي و اسانس مرزنجوش بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه زردآلو رقم عسگرآباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-محمد توحيديان، 1392، تاثير كاربرد پس از برداشت ژل آلوئه ورا و بسته بندي نانو نقره و نانو كامپوزيت نقره و سيليكا بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه هلو رقم آلبرتا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-ساوه واعظي، 1392، تاثير كاربرد پس از برداشت ژل آلوئه ورا و بسته بندي نانو نقره و نان كامپوزيت نقره و سيليكا بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه تازه بريده شليل رد گلد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-ليلا احدي، 1391، تاثير كاربرد پس از برداشت ساليسيليك اسيد و ژل آلوئه ورا بر ماندگاري و خواص كيفي انگور رقم قزل اوزوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-سيد عبدالرحمن كليچي، 1390، تأثير كاربرد ژل الوئه ورا و كلريد كلسيم بر عمر انباري و خواص كيفي شليل مغان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سجاد ريائي، 1390، تأثير كاربرد ژل الوئه ورا و كلريد كلسيم بر عمر انباري و خواص كيفي هلو رقم زعفراني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-شهريار صفرپور حقيقي، 1390، اثرات كاربرد قبل و پس از برداشت روي، كيتوسان و اسيد سالسيليك بر خواص كيفي و عمر انباري ميوه توت فرنگي رقم سلوا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-ميرجواد چايلو، 1390، تأثير كاربرد پس از برداشت كيتوسان و تيمار گرمائي بر توسعه پوسيدگي¬ها و خواص كيفي ميوه گيلاس رقم ناپلئون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-رحيم عبداللهي، 1389، تأثير كاربرد پس از برداشت نيتريك اكسيد و پوتريسين بر عمر انباري و خواص كيفي ميوه توت فرنگي رقم سلوا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-داريوش مددي تپه، 1389، تأثير كاربرد پس از برداشت كيتوسان و اسيد ساليسيليك بر عمر انباري و خواص كيفي ميوه انگور رقم قرمز بيدانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-وحيده مجدي، 1389، تأثير كاربرد پس از برداشت اسيد اسكوربيك، كلريد كلسيم و كيتوسان بر عمر انباري و خواص كيفي ميوه هاي تازه بريده سيب رقم زرد لبناني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-منصوره خميري ثاني، 1389، تأثير كاربرد پس از برداشت نيتريك اكسيد و پوتريسين بر عمر انباري و خواص كيفي ميوه انگور رقم سفيد بيدانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-محمد هادي راد، 1395، تأثير تنش خشكي و تنظيم كننده‌هاي رشد 24- اپي براسينوليد و جاسمونيك اسيد بر پاره¬اي از ويژگي‌هاي فيزيكي، شيميايي و متابوليت¬هاي ثانويه انار (Punica granatum L.) در شرايط اقليمي خشك، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

24-محمد قادرپور، 1394، بررسي اثر تيمارهاي متيل جاسمونات و هواي گرم بر طول عمر پس از برداشت و خواص كيفي ميوه توت فرنگي رقم سابروسا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-مارال فضلعلي پور، 1394، اثر كاربرد پس از برداشت كلريد كلسيم وتيمار گرمايي بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه انگور بي دانه سفيد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-مهين ترابي، 1394، تاثير كاربرد پس از برداشت ژل آلوئه ورا و تيمارگرمايي بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه انگور رقم ريش باباي قرمز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-علي رشيد حسنلوئي، 1394، تاثير تيمار پس از برداشت متيل جاسمونات و اسيد ساليسيليك بر ماندگاري و خواص كيفي توت فرنگي رقم سابروسا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (10)

1- مبانی کیفیت (دکتری تخصصی).

2- فیزیولوژی رشد و نمو میوه (دکتری تخصصی).

3- مباحث نوین در باغبانی (دکتری تخصصی).

4- مباحث نوین در میوه کاری (دکتری تخصصی).

5- تیمارهای قبل از برداشت برای افزایش کیفیت ( کارشناسی ارشد).

6- هورمون ها و تنظیم کننده های رشد (کارشناسی ارشد).

7- مباحث نوین در فیزیولوژی پس از برداشت (دکتری تخصصی) .

8- فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی (کارشناسی ارشد).

9- فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته (کارشناسی ارشد).

10- فیزیولوژی پس از برداشت.