• نام و نام خانوادگی
  • محسن اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (35)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (62)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (34)
دروس تدریس شده (3)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1385 ، علوم وصنایع غذایی گرایش فنی و مهندسی،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1377 - 1375، مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1373 - 1370، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (35)

1-Khazaei N، Esmaiili M، Djomeh ZE، Ghasemlou M، Jouki M، 2013، Characterization of new biodegradable edible film made from basil seed (Ocimum basilicum L.) gum،Carbohydrate Polymers.

2-Esmaiili M، Sotudeh-Gharebagh R، Cronin K، Mousavi MAE، Rezazadeh G. ، 2007، Grape drying: A Review،Food Reviews International.

3-محسن اسمعیلی, 2016, Characterization of chitosan-nanoclay bionanocomposite active ?lms containing milk thistle extract,International Journal of Biological Macromolecules.

4-محسن اسمعیلی, 2015, Effect of active edible coatings made by basil seed gum and thymol onoil uptake and oxidation in shrimp during deep-fat frying,Carbohydrate Polymers.

5-محسن اسمعیلی, 2014, Response Surface Modeling for Optimization of Textural and Color Characteristics of Dried Grapes,International Journal of Food Engineering.

6-محسن اسمعیلی, 2014, Sorption isotherm and state diagram in evaluating storage stability for sultana raisins,Journal of Stored Products Research.

7-محسن اسمعیلی, 2013, Production and characterization of a functional Iranian white brined cheese by replacement of dairy fat with vegetable oils,Food Science and Technology International.

8-محسن اسمعیلی, 2013, Evaluation of Some Physicochemical and Rheological Properties of Iranian Honeys and the Effect of Temperature on its Viscosity,American-Eurasian J. Agric. and Environ. Sci, 6,6.

9-قدسیه علیزاده بهاباد-محسن اسمعیلی, 2012, Effects of Different Dipping Solutions and Storage Conditions on the Color Properties of Raisin,American-Eurasian J. Agric. and Environ. Sci.

10- 2010, Effect of Grape Chemical Pretreatment and its storage Conditions on the texture propertoies of Raisin,American- Eurasian J. Agri. and Environ. Sci.

11- 2007, Modeling of the Seedless Grape Drying Process using the Generalized Differential Quadrature Method,Chemical Engineering and Technology.

12-محسن اسمعیلی، 1394، پایداری بلورهای کربنات کلسیم تشکیل شده طی کربناسیون دوم در تصفیه شربت خام چغندرقند،پژوهش­های صنایع غذایی.

13-محسن اسمعیلی، 1394، تاثیر تیمار فراصوت بر ویسکوزیته، توزیع اندازه ذرات، کدورت و فنل کل آب هویج،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

14-محسن اسمعیلی، 1394، تشخیص و طبقه بندی عسل های طبیعی و تقلبی با تجزیه های آماری چند متغیره،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

15-محسن اسمعیلی، 1394، ارزیابی خواص بافتی و رنگ میوه گیلاس واریته سیاه مشهد در طی رسیدن،پژوهش­های صنایع غذایی.

16-محسن اسمعیلی، 1394، ارزیابی کیفی دو گروه عسل چند گل طبیعی فله ای و بسته بندی،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

17-محسن اسمعیلی، 1394، تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس آگاستاکه،دو ماهنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

18-محسن اسمعیلی، 1394، تاثیر پیش تیمارهای بلانچینگ و مایکروویو بر خواص کیفی طی فرآیند سرخ کردن عمیق،پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران.

19-محسن اسمعیلی, 1393, Production of Butter Incorporated with Hazelnut Powder,JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 3,16.

20-محسن اسمعیلی، 1393، اثر محلول‌پاشی قبل از برداشت اتفن بر رنگ و برخی ویژگیهای کیفی میوه انگور (Vitis vinifera L.) رقم بیدانه قرمز،تولیدات گیاهی.

21-محسن اسمعیلی، 1393، تاثیر فرایند فراصوت با حرارت روی فعالیت آنزیم پراکسداز و شاخص های رنگی آب هویج،نشریه پژوهش و نواوری در علوم و صنایع غذایی.

22-محسن اسمعیلی، 1393، تاثیر نوع پیش عمل آوری انگور بر روی همدما های رطوبت،پژوهش های صنایع غذایی.

23-محسن اسمعیلی، 1392، تولید پنیر فرآسودمند کم چرب با جایگزینی پودرهای گردو یا بزرک به جای چربی شیر،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

24-محسن اسمعیلی, 1392, Characterization of new biodegradable edible film made from basil seed (Ocimum basilicum L.) gum,Carbohydrate Polymers.

25-محسن اسمعیلی، 1392، تولید پنیر فراسودمند با استفاده از روغن های زیتون و کانولا،مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.

26-نیلوفر شریف 1 ، میر خلیل پیروزی فرد 2، محمدعلیزاده 2 و محسن اسمعیلی، 1392، بهینه سازی شرایط تولید سیب گلاسه با استفاده از کنسانتره میوه،مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی.

27-محسن اسمعیلی، 1392، امکان سنجی تولید و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی عسل خشک شده با دو روش تصعیدی و مایکروویو،مجله علوم و صنایع غذایی ایران.

28-محسن اسمعیلی، 1392، بررسی اثر میکروانکپسولاسیون ترانس گلوتامینازی لاکتو باسیلوس کازیی بر روی خواص شیمیایی و بافت پنیر سفید UF پروبیوتیک،پژوهش های صنعت غذا.

29-محسن اسمعیلی، 1391، فرمولاسیون جدید کره با پودر گردو و فندق: ویژگی های فیزیکی و شیمیایی،نشریه پژوهش های صنایع غذایی ایران.

30-مریم اسمعیلی- محسن اسمعیلی- علی حسن زاده، 1391، ارزیابی پایداری کشمش های آفتابی، طلایی و تیزابی با بکارگیری ایزوترم جذب رطوبت و نمودار حالت،نشریه پژوهش های صنایع غذایی ایران، 1،8.

31-محسن اسمعیلی، 1391، مدل سازی تأثیر دما بر ویسکوزیته عسل،مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی، 89،2.

32- 1389، تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیت ه در دوره ی رسیدن انگور سفید بیدانه،پژوهشهای صنایع غذایی ایران.

33- 1389، تغییرات بافت سیب زرد لبنانی در طی نگهداری در سردخانه تجاری تحت تاثیر تاریخ برداشت،مجله پژوهش های صنایع غذایی، 2،3.

34- 1389، تأثیر نیتریک اکسید و پوتریسین بر خواصکیفی و عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا،پژوهشهای صنایع غذایی.

35- 1388، تاثیر فرآیند خشک کردن نهایی با مایکروویو و هوای داغ بر پارامترهای خشک کردن انگور خشک شده،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (62)

1- 2009, Drying of Single Spherical, Boundary-demarcated Bodies,8th world congress on chemical engineering.

2- 1388, DRYING OF SINGLE, SPHERICAL, BOUNDARY-DEMARCATED BODIES,8th World Congress of Chemical Engineering, مونترال,کانادا.

3- 1391, EFFECT OF FOUR DIFFERENT DRYING METHODS ON PHYSICAL PROPERTIES OF SAGE LEAVES,National Congress on Medicinal Plants, جزیره کیش,ایران.

4- 2011, Honey and Honey Adulteration Detection: A Review (NFP1066),ICEF11, Athen,Greece.

5- 1389, Impact of Postharvest Nitric Oxide and Putrescine Treatments on Strawberry Fruit,ihc-2010-lisbon-portugal, لیسبون,پرتقال.

6- 2013, Influences of transglutaminase triggered microencapsulation of probiotics on Iranian UF cheese characteristics during ripening time,2nd International Food Structures, Digestion and Health, Melbourne,Australia.

7- 2013, Manufacture of Functional and Low- Fat Iranian White Brined Cheese with Fat Replacement by Walnut or Linseed Powders,11th Euro Fed Lipid Congress, Antalya,Turkey.

8- 2011, Mechanical properties of golden delicious apple affected by maturation and storage (FMS43),ICEF11, Athen,Greece.

9- 2005, Modeling and Experimental Studies of the Heat Transfer in the First Stage of the Grape Drying Process,35th Food, Nutrition & Consumer Sciences, Cork, Ireland.

10- 2005, Modelling of Seedless Grape Drying Process with Variable Diffusivity Considering Shrinkage,CSBE/SCGAB, Edmonton, Canada.

11- 2011, Modelling the effect of temperature and relative humidity on physicochemical properties of honey (EPF23),ICEF11, Athen,Greece.

12- 2013, Modification of Iranian White Brined Cheese by Fat Replacement with Olive Oil or Canola Oil,11th Euro Fed Lipid Congress, Antalya,Turkey.

13- 2005, The Effects of Chemical Pretreatment Methods on the Drying Kinetics and Quality of Grapes,35th Food, Nutrition & Consumer Sciences, Cork, Ireland.

14- 1389، اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر خصوصیات کیفی انگور قرمز بیدانه،نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران،ایران.

15- 1389، اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر رنگ و خصوصیات کیفی انگور رقم قزل،دومین کنگره ملی تخصصی ریست شناسی، تهران،ایران.

16- 1382، ارایه و حل یک مدل ریاضی برای پیش بینی کاهش وزن قطره در حال سقوط در اتاقک خشک کن پاششی به روش تفاضل محدود،همایش استانی صنعت-غذا-دانشگاه.

17- 1389، ارزیابی رنگ خشک کرده انگور تحت شرایط مختلف فرآوری و خشک کردن نهایی،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

18- 1392، ارزیابی شاخص های رنگ میوه گیلاس واریته سیاه مشهد درطی دوره رسیدن،دومین همایش ملی صنایع غذایی، قوچان،ایران.

19- 1392، امکان¬ سنجی کابرد دوشاب در تولید ماست میوه ای،دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.

20- 1390، اندازه گیری خصوصیات فیزیکی سه رقم میوه آلبالو،بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی، تهران،ایران.

21- 1393، آنالیز حرارتی نشاسته برنج،شانزدهمین همایش ملی برنج کشور، ساری،ایران.

22- 1391، آنزیم ترانس گلوتامیناز میکربی در صنایع پختی،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سواد کوه،ایران.

23- 1390، بررسی اثر افزایش پودر آلوئه ورا در کیفیت و مدت ماندگاری و ارزیابی نان لواش،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

24- 1389، بررسی ایزوترم جذب رطوبت سه نوع کشمش افتابی تیزابی و طلایی در شرایط دمایی مختلف،نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران،ایران.

25- 1386، بررسی تاثیر پیش عمل آوری انگور بر روی همدماهای رطوبت،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور.

26- 1389، بررسی تاثیر زمان برداشت در تغییرات بافت سیب زرد لبنانی در طی نگهداری در سردخانه تجاری،نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران،ایران.

27- 1389، بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش نمونه عسل اذربایجان،نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران،ایران.

28- 1393، بررسی روند تغییرات برخی خواص کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم سفید بیدانه در طی انبارداری،سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

29- 1394، بررسی و مقایسه اثر آب‌خوردگی، روی نیرو و انرژی شکست انگور بیدانه سفید قبل و پس از برداشت،رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن، شیراز،ایران.

30- 1391، بسته بندی غذایی میکربی،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

31- 1392، پایش تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی میوه گیلاس واریته سیاه مشهد در طی دوره رسیدن،21 کنگره ملی صنایع غذایی، شیراز،ایران.

32- 1389، پرو و پری بیوتیک ها در مواد غذایی عملگرا،نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران،ایران.

33- 1391، تاثیر تیمارهای پس از برداشت اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات کیفی گلابی رقم سردرود در طی انبارداری،هفدهمین کىفرانس سراسری زیست شىاسی ایران، کرمان،ایران.

34- 1393، تاثیر دو روش خشک کردن در کیفیت برگه گلابی سردشت،اولین همایش ملی میان وعده های غذایی، مشهد،ایران.

35- 1389، تاثیر روش خشک کردن نهایی بر رنگ و بافت کشمش افتابی و تیزابی،نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران،ایران.

36- 1393، تاثیر زمان برداشت بر محتوی فنل کل و ظرفیت انتی اکسیدانی انگور رقم سفید بیدانه،سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

37- 1387، تاثیر شرایط فرآوری و نگهداری بر بافت کشمش،هیجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، مشهد،ایران.

38- 1391، تاثیر عمل آوری و دما بر منحنی های ایزوترمی کشمش بیدانه،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

39- 1391، تأثیر تیماراتفن بر خصوصیات بیوشیمیایی و بیوفیزیکی انگور ریش بابا قرمز،اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.

40- 1391، تأثیر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات و کیفی انگور ریش بابا قرمز،اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،Iran.

41- 1390، تشخیص دستگاهی تقلبات در عسل،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

42- 1394، تعیین توزیع غلظت رسوراترول در قسمت های مختلف درخت انگور بیدانه سفید طی دوره رسیدن،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی، تهران،ایران.

43- 1391، تعیین سینتیک تغییر رنگ قارچ دکمه ای در خشک کردن لایه نازک،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

44- 1393، تولید دسر با استفاده از سلولز باکتریایی حاصل از گلوکونوباکتر در محیط عصاره کشمش،اولین همایش ملی میان وعده های غذایی، مشهد،ایران.

45- 1390، تولید عسل خشک با دو روش تصعیدی و مایکروویو از دو نمونه عسل تجاری و غیر تجاری،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

46- 1390، خصوصیات رئولوژیکی مواد غذایی،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

47- 1391، راهکارهایی برای فلزات و آلیاژهای فلزی در تماس با غذا،کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

48- 1390، سینتیک خشک کردن برگه کیوی تحت تاثیر سفتی میوه،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

49- 1390، مدل سازی تاثیر دما بر ویسکوزیته عسل،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

50- 1390، مدل سازی تغییرات بافتی در فرایندهای حرارتی،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

51- 1389، مدل سازی رابطه بین فعالیت ابی و دمای گذار شیشه ای در کشمش تیزابی،نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران،ایران.

52- 1393، مدل‌سازی پیش‌بینی رنگ گلابی (واریته سردشت) خشک شده به روش ترکیبی اسمزی-اولتراسوند-مایکروویو با استفاده از شبکه‌ عصبی مصنوعی،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، مجازی،ایران.

53- 1392، مروری بر تولید پودر مواد غذایی غنی از قند به روش خشک کردن پاششی،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

54- 1390، مروری بر روند بیاتی نان و راهکارهای مقابله با آن،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

55- 1393، مروری بر محتوی رسوراترول در ارقام انگور تحت تاثیر فاکتورهای مختلف،همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی، تربت حیدریه،ایران.

56- 1389، مروری برروش های کاهش محتوای غذایی و سمیت آکریلامید،نخستین همایش کشوری آکریلامید و چالشهای آن در صنعت غذا، مشهد،ایران.

57- 1389، مطالعه اثرات محلول پاشی قبل از برداشت اتفن روی صفات انباری انگور قرمز بیدانه،همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و اشامیدنی، ساری،ایران.

58- 1386، مطالعه رنگ و بافت خشک کرده انگور تحت تاثیر روشهای مختلف آماده سازی میوه،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور.

59- 1390، مطالعه زمان رهایی تنش سیب زرد لبنانی،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

60- 1382، مطالعه و بررسی راهکارهای کاهش ضایعات انگور از دیدگاه فناوری پس از برداشت،نخستین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی.

61- 1391، مقایسه و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی شش نمونه عسل براساس استاندارد شماره 92،کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

62- 1385، مهمترین شاخص های کیفی در بهینه سازی فرآیند خشک کردن میوه ها و نگهداری محصول،کنفرانس مدیریت و مهندسی صنایع غذایی ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-اسمعیلی و همکاران، 1395، پرورش زنبور عسل (تالیف فصل 12 کتاب) انتشارات سازمان بسیج مهندسین کشاورزی (ISBN: 978-964-520-300-7).
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-محسن اسمعیلی، 1391، بهینه سازی روش های آماده سازی و دمای نگهداری کشمش تیزابی استان، ،طرح تحقیقاتی استانی.

2-رحمت ستوده قره باغ، محسن اسمعیلی، 1385 ، فرآوری، نگهداری و بسته بندی کشمش، ،طرح تحقیقاتی بین دانشگاهی (دانشگاه ارومیه و دانشگاه تهران).
پایان نامه ها (34)

1-قدسيه عليزاده، 1387، بررسي تاثير پيش عمل آوري شيميايي بر عمر انباري و خواص كيفي خشك كرده انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-راضيه ده بوره، 1389، مقايسه روش هاي جابجايي و ميكروويوي در خشك كردن نهايي كشمش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-فرناز نبي زاده، 1389، مطالعه ويژگيهاي فيزيكوشيميايي سيب زرد لبناني در طي رسيدن و نگهداري در سردخانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سعيده نجاتي، 1389، مدلسازي استرس چروكيدگي در انگور در حين عمل خشك كردن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-شيوا اكبري دلخواه، 1389، بررسي رنگ و بافت برگه زردآلو تحت تاثير دو روش خشك كردن نهايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سياوش باقري، 1390، بررسي رنگ و بافت دو رقم انگور سفيد و قرمز بيدانه در حين رسيدن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-بهادر افشار، 1390، بررسي پديده نرم شدن بافت پنير فتاي ايراني تهيه شده به روش فرا پالايش در مدت نگهداري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-فاطمه نادعلي اشكفتكي، 1389، بررسي تاثير خشك كردن مايكروويوي بر خصوصيات بافتي قارچ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ربابه ابراهيمي تازه كندي، 1390، اثر محلول پاشي قبل از برداشت اتفن بر خصوصيات كيفي و انبار ماني ارقام انگور قرمز بيدانه و قزل اوزوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

10-سعيده نجاتي، 1389، مدلسازي استرس چروكيدگي در حين خشك شدن انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-آيلا علمي، 1390، تأثير خشك كردن ميكروويوي و تصعيدي روي ويژگي هاي شيميايي و فيزيكي عسل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سيده الهام خليلي، 1390، تأثير خواص مكانيكي در بافت و شاخص هاي كيفي كيوي خشك شده به سه روش هواي داغ، اسمز و مايكروويو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مريم فرهادي، 1390، بررسي خواص رئولوژيكي ماست ميوه اي تهيه شده از دوشاب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-علي حسن پور، 1390، ارزيابي و آناليز خواص فيزيكي و مكانيكي انگور سفيد بيدانه قبل و پس از برداشت، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

15-معصومه قلي پور، 1390، مطالعه اثر برخي از خاكهاي رس معدني و پلي اتيلن گليكول بر خواص الكتريكي و مكانيكي پوششهاي عايق نانو كامپوزيتي فشار قوي بر پايه رزين پلي وينيل كلرايد (PVC)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

16-فرشته نصراللهي، 1393، ويژگي هاي فيزيكوشيميايي گلابي سردشت و تاثير روش خشك كردن در رنگ و بافت آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-فروغ محترمي، 1393، بهبود خواص فيزيكي و رئولوژيكي خمير و بافت نان لواش با استفاده از دو آنزيم ترانس گلوتاميناز و آسپاراژيناز و پودر آب پنير و اينولين به عنوان پري بيوتيك، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

18-مهسا حاجي زاده انور، 1392، تاثير خشك كردن جابجايي و مايكروويوي بر تركيبات فنولي پوست سه رقم انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-صفورا شباهنگ، 1392، تاثير ذوب كردن عسل كريستاليزه بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و كيفيت آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-شبنم مختاري، 1392، بررسي بافت و خواص فيزيكي شكلات تيره و شيري تحت تاثير درصد امولسيفايرها در فورمولاسيون و سرعت تبريد محصول نهايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-فرهود مناف دلستان، 1392، بررسي خواص فيزيكوشيميايي و بافتي ميوه گيلاس (رقم سياه مشهد) درطي دوره رسيدن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-عهديه خالدي، 1392، تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي حبه ي پنج رقم انگور استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-نينا دليري، 1391، سرخ كردن برش‌هاي كدو مسمايي تحت تأثير دو روش آماده سازي (ميكروويو و بلنچينگ)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-شمس الدين نوري، 1391، مقايسه تاثير دو روش محلول پاشي قبل از برداشت و غوطه وري پس از برداشت كلريد كلسيم در بافت و قابليت انباري ميوه دو رقم سيب زرد لبناني و قرمز لبناني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-شيما محمد زاده، 1391، بررسي سينتيك بافت و رنگ حين خشك شدن قارچ دكمه اي (Agaricus bisporus)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-صابر اميري، 1391، طبقه بندي تقلبات عسل با قندهاي مركب با بررسي خواص فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي و استفاده از آناليز آماري چند متغيره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-نگار گلفر، 1391، بهبود خواص فيزيكي و شيميايي مخلوط آرد گندم و يولاف با كمك آنزيم ترانس گلوتاميناز در تهيه نان حجيم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-بهزاد اصغري، 1391، تأثير روش هاي مختلف خشك كردن بر محتوا و تركيب اسانس مريم گلي (Saliva officinalis)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

29-وحيد كوشايان، 1391، بهينه سازي شرايط فرآيند هسته گيري سه رقم ميوه آلبالو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-خبات زندي ئاوگران، 1391، اثرات كاربرد پس از برداشت ظروف بسته بندي نانو كامپوزيتي و كلريد كلسيم بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه گيلاس رقم سياه مشهد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-نسيم گلواني، 1393، مدل سازي خشك كردن گلابي واريته سردشت به روش تركيبي اسمزي-اولتراسوند- مايكروويو با الگوريتم تكاملي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-پروين طالبي، 1393، تاثير اسيد ساليسيليك و اسيد هيوميك بر برخي ويژگي هاي كمي و كيفي گل رز مينياتور رقم هفت رنگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

33-علي اياسه، 1393، مطالعه تاثير فرايند سونيكاسيون روي مولفه هاي رنگي، خصوصيات فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي آب هويج به روش سطح پاسخ، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

34-سارا بيك زاده قلجلو، 1393، آماده سازي و ارزيابي خصوصيات فيلم هاي فعال بيونانوكامپوزيتي كيتوزان/نانورس حاوي عصاره گياهي خار مريم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (3)

1-رئولوژی پیشرفته مواد غذایی، پدیده های انتقال پیشرفته در صنایع غذایی، مدل سازی واحدهای صنایع غذایی، جداسازی پیشرفته ، دکتری ،1389 - ادامه دارد.

2-خواص فیزیکی مواد غذایی، عملیات واحدپیشرفته، انتقال جرم و حرارت، اصول طراحی تجهیزات صنایع غذایی، مدل سازی مقدماتی، کارشناسی ارشد،1383 - ادامه دارد.

3-اصول مهندسی صنایع غذایی (یک و دو)، عملیات واحد، اصول طراحی کارخانجات موادغذایی، تکنولوژی قند، کارشناسی،1377 تا 1398.
جوایز و افتخارات (1)

1-محسن اسمعیلی، 1375، کسب رتبه اول کشوری در آزمون کارشناسی ارشد سال 1375،ایران.