• نام و نام خانوادگی
  • فرخ اسدزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه خاک شناسی
 • ایمیل
  • f.asadzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرخ اسدزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه خاک شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-Ali Asghar Zolfaghari, Ruhollah Taghizadeh-Mehrjardi, Farrokh Asadzadeh and Mohammad-Ali Hajabbasi, "oil structure changes due to different land-use practices in the central Zagruos region, Iran", Archives of Agronomy and Soil Science, 2016.

2-Hamed Arfania, Farrokh Asadzadeh, "Mobility of heavy metals after spiking in relation to sediment and metal properties: leaching column study", Journal of Soils and Sediments, 2015.

3-روح الله تقی زاده، فرهاد دهقانی، محمد اخوتیان، اکرم بمانی، فرخ اسدزاده, "Using of Fuzzy Models to Prepare Water Quality Map in Bahadoran Region, Iran", JKAU: : Meteorology, Environment And Arid Land Agriculture Sciences, 2014.

4-فرخ اسدزاده، منوچهر گرجی، علیرضا واعظی، سلمان میرزایی, "بررسی تغییرپذیری روانآب و تلفات خاک اندازهگیری شده در کرتهای صحرایی", نشریه آب و خاک, 1394.

5-حامد ارفع نیا، فرخ اسدزاده, "آزادسازی فلزات سنگین از اجزای مختلف رسوبات غنیشده در ستون آبشویی", نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران), 1394.

6-فرخ اسدزاده، سلمان میرزایی، منوچهر گرجی، علی جعفری اردکانی, "بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش سنگریزه سطحی بر ضریب زبری، تنش برشی و تلفات خاک", دو فصلنامه نحقیقات کاربردی خاک (مجله دانشگاه ارومیه), 1393.

7-فرخ اسدزاده، سلمان میرزایی، محبوبه طیبی, "تعیین مناسبترین ابعاد سلولی مدل رقومی ارتفاع برای محاسبه عامل توپوگرافی در مدل RUSLE", تحقیقات آب و خاک ایران, 1393, 45,3.

8-لیلا مهدی زاده، فرخ اسدزاده، عباس صمدی, "کاربرد مدل های ریاضی در توصیف توزیع اندازه ذرات در رسوبات پشت بندهای رسوبگیر متوالی", نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز, 1393.

9-فرخ اسدزاده، منوچهر گرجی، علیرضا واعظی، رضا سکوتی، سلمان میرزایی, "اثر اندازه کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی", نشریه حفاظت منابع آب و خاک, 1392.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)

1- "ارزیابی تلفات عناصر غذایی (N، P، K) بر اثر فرسایش آبی بر مبنای انباشت رسوبات در پشت بندها", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

2- "ارزیابی سختی آب زیرزمینی دشت اردبیل در طول یک فصل خشک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

3- "ارزیابی کیفی خطر فرسایش آبی با استفاده از شاخص اقلیمی، شیب و کاربری اراضی در استان آذربایجان غربی", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

4- "بررسی پراکنش پتاسیم قابل استفاده در بخشی از خاک های دشت ارومیه", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

5- "بررسی تغییرات برخی ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی رسوبات پشت بندهای رسوب¬گیر در منطقه نوشان ارومیه", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

6- "بررسی تکرارپذیری اندازه گیری های تلفات خاک و رواناب در کرت های فرسایشی", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

7- "بررسی توزیع اندازه ذرات رسوب انباشته شده در پشت بندهای رسوب¬گیر در منطقه نوشان ارومیه", کنگره ملی خاک و محمیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

8- "بررسی سنیتیک آزادسازی فلزات سنگین از ستون آبشویی با استفاده از مدل دو مکانی", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

9- "بررسی شیمی آب منفذی رسوبات رودخانه ای در اثر غنی سازی با فلزات سنگین در ستون آبشویی", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

10- "بررسی غلظت روی قابل استخلاف با DTPA در خاکهای زراعی منطقه باشلان بشلو - اورمیه", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

11- "بررسی همدماهای جذب فسفر توسط برخی رسوبات", دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست, 1394, اردبیل,ایران.

12- "پراکنش آهن قابل استفاده در بخشی از خاک های شمال غرب دریاچه ارومیه", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

13- "پهنه بندی برخی از پارامترهای مرتبط با کیفیت آب زیرزمینی در دشت ارومیه", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

14- "تاثیر سنگریزه بر چگالی ظاهری و زمان نفوذ اب به خاک", کنگره ملی خاک و ممحیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

15- "تعیین الگوی پراکنش مکانی رس، ماده¬ آلی و CEC خاک به کمک زمین¬آمار", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

16- "توزیع مجدد روی در اجزامختلف رسوبات غنی شده بعد از آبشویی", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

17- "شبیه سازی نقش اندازه سنگریزه سطحی بر فرسایش خاک در شرایط آزمایشگاهی", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

18- "قابلیت دو مدل فرکتالی و فردلاند در توصیف توزیع اندازه رسوبات انباشته شده در ژشت بندهای رسوب گیر", هفتمین همایش یافته های نوین کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

19- "کارایی شماری از مدل های ریاضی در توصیف اندازه ذرات برخی از خاک های متاثر از نمک پیرامون دریاچه ارومیه", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

20- "کارایی مدل فرکتالی در بیان توزیع اندازه برخی خاک های متاثر از نمک پیرامون دریاچه ارومیه", هفتمین همایش ملی یافته های نوین کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

21- "کاربرد متغیر ارتفاع برای پیش بینی الگوی توزیع مکانی بارش در منطقه ارومیه", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

22- "مروری بر روش های مختلف اندازه گیری تلفات عناصر غذایی در اثر فرسایش", هفتمین همایش یافته های نوین کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

23- "مقایسه تغییرات روان¬آب و رسوب اندازه¬گیری شده از تکرارهای کرت¬های فرسایشی", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

24- "مقایسه توزیع انذازه ذرات رسوبات بستر و معلق رودخانه روضه چای ارومیه با استفاده از مدل Swerbec", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

25- "مقایسه دانه بنذی رسوبات در بنذهای رسوبگیر با خاکهای دامنه با استفاده از یک مذل توزیع انذازه ذره", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

26- "نقش تغییرات زمانی شدت بارندگی در اثر مقیاس کرت های رواناب", سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1392, اهواز,ایران.

27- "واسنجی مدل هیدرولوژیکی مفهومی HBV با استفاده از شبیه سازی مونت کالو", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

28- "یک روش ساده برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از روش اریا و پاریس", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.