• نام و نام خانوادگی
  • فرخ اسدزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 • ایمیل
  • f.asadzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرخ اسدزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم خاک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-Ph.D، 2008-2012، (Soil Science (Soil Conservation،University of Tehran.

2-M.Sc، 2006-2008، (Soil Science (Soil Physic and Conservation،University of Tehran.

3-B.Sc، 2002-2006، Soil Science،Urmia University.
مقالات ژورنال (9)

1-Ali Asghar Zolfaghari, Ruhollah Taghizadeh-Mehrjardi, Farrokh Asadzadeh and Mohammad-Ali Hajabbasi, 2016, oil structure changes due to different land-use practices in the central Zagruos region, Iran,Archives of Agronomy and Soil Science.

2-Hamed Arfania, Farrokh Asadzadeh, 2015, Mobility of heavy metals after spiking in relation to sediment and metal properties: leaching column study,Journal of Soils and Sediments.

3-روح الله تقی زاده، فرهاد دهقانی، محمد اخوتیان، اکرم بمانی، فرخ اسدزاده, 2014, Using of Fuzzy Models to Prepare Water Quality Map in Bahadoran Region, Iran,JKAU: : Meteorology, Environment And Arid Land Agriculture Sciences.

4-فرخ اسدزاده، منوچهر گرجی، علیرضا واعظی، سلمان میرزایی، 1394، بررسی تغییرپذیری روانآب و تلفات خاک اندازهگیری شده در کرتهای صحرایی،نشریه آب و خاک.

5-حامد ارفع نیا، فرخ اسدزاده، 1394، آزادسازی فلزات سنگین از اجزای مختلف رسوبات غنیشده در ستون آبشویی،نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران).

6-فرخ اسدزاده، سلمان میرزایی، منوچهر گرجی، علی جعفری اردکانی، 1393، بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش سنگریزه سطحی بر ضریب زبری، تنش برشی و تلفات خاک،دو فصلنامه نحقیقات کاربردی خاک (مجله دانشگاه ارومیه).

7-فرخ اسدزاده، سلمان میرزایی، محبوبه طیبی، 1393، تعیین مناسبترین ابعاد سلولی مدل رقومی ارتفاع برای محاسبه عامل توپوگرافی در مدل RUSLE،تحقیقات آب و خاک ایران، 45،3.

8-لیلا مهدی زاده، فرخ اسدزاده، عباس صمدی، 1393، کاربرد مدل های ریاضی در توصیف توزیع اندازه ذرات در رسوبات پشت بندهای رسوبگیر متوالی،نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز.

9-فرخ اسدزاده، منوچهر گرجی، علیرضا واعظی، رضا سکوتی، سلمان میرزایی، 1392، اثر اندازه کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی،نشریه حفاظت منابع آب و خاک.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)

1- 1393، ارزیابی تلفات عناصر غذایی (N، P، K) بر اثر فرسایش آبی بر مبنای انباشت رسوبات در پشت بندها،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

2- 1394، ارزیابی سختی آب زیرزمینی دشت اردبیل در طول یک فصل خشک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

3- 1393، ارزیابی کیفی خطر فرسایش آبی با استفاده از شاخص اقلیمی، شیب و کاربری اراضی در استان آذربایجان غربی،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

4- 1393، بررسی پراکنش پتاسیم قابل استفاده در بخشی از خاک های دشت ارومیه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

5- 1393، بررسی تغییرات برخی ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی رسوبات پشت بندهای رسوب¬گیر در منطقه نوشان ارومیه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

6- 1394، بررسی تکرارپذیری اندازه گیری های تلفات خاک و رواناب در کرت های فرسایشی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

7- 1393، بررسی توزیع اندازه ذرات رسوب انباشته شده در پشت بندهای رسوب¬گیر در منطقه نوشان ارومیه،کنگره ملی خاک و محمیط زیست، ارومیه،ایران.

8- 1393، بررسی سنیتیک آزادسازی فلزات سنگین از ستون آبشویی با استفاده از مدل دو مکانی،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

9- 1393، بررسی شیمی آب منفذی رسوبات رودخانه ای در اثر غنی سازی با فلزات سنگین در ستون آبشویی،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1393، بررسی غلظت روی قابل استخلاف با DTPA در خاکهای زراعی منطقه باشلان بشلو - اورمیه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

11- 1394، بررسی همدماهای جذب فسفر توسط برخی رسوبات،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

12- 1393، پراکنش آهن قابل استفاده در بخشی از خاک های شمال غرب دریاچه ارومیه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

13- 1393، پهنه بندی برخی از پارامترهای مرتبط با کیفیت آب زیرزمینی در دشت ارومیه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

14- 1393، تاثیر سنگریزه بر چگالی ظاهری و زمان نفوذ اب به خاک،کنگره ملی خاک و ممحیط زیست، ارومیه،ایران.

15- 1393، تعیین الگوی پراکنش مکانی رس، ماده¬ آلی و CEC خاک به کمک زمین¬آمار،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

16- 1393، توزیع مجدد روی در اجزامختلف رسوبات غنی شده بعد از آبشویی،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

17- 1394، شبیه سازی نقش اندازه سنگریزه سطحی بر فرسایش خاک در شرایط آزمایشگاهی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

18- 1393، قابلیت دو مدل فرکتالی و فردلاند در توصیف توزیع اندازه رسوبات انباشته شده در ژشت بندهای رسوب گیر،هفتمین همایش یافته های نوین کشاورزی، سنندج،ایران.

19- 1393، کارایی شماری از مدل های ریاضی در توصیف اندازه ذرات برخی از خاک های متاثر از نمک پیرامون دریاچه ارومیه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

20- 1393، کارایی مدل فرکتالی در بیان توزیع اندازه برخی خاک های متاثر از نمک پیرامون دریاچه ارومیه،هفتمین همایش ملی یافته های نوین کشاورزی، سنندج،ایران.

21- 1393، کاربرد متغیر ارتفاع برای پیش بینی الگوی توزیع مکانی بارش در منطقه ارومیه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

22- 1393، مروری بر روش های مختلف اندازه گیری تلفات عناصر غذایی در اثر فرسایش،هفتمین همایش یافته های نوین کشاورزی، سنندج،ایران.

23- 1393، مقایسه تغییرات روان¬آب و رسوب اندازه¬گیری شده از تکرارهای کرت¬های فرسایشی،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

24- 1394، مقایسه توزیع انذازه ذرات رسوبات بستر و معلق رودخانه روضه چای ارومیه با استفاده از مدل Swerbec،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

25- 1394، مقایسه دانه بنذی رسوبات در بنذهای رسوبگیر با خاکهای دامنه با استفاده از یک مذل توزیع انذازه ذره،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

26- 1392، نقش تغییرات زمانی شدت بارندگی در اثر مقیاس کرت های رواناب،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

27- 1393، واسنجی مدل هیدرولوژیکی مفهومی HBV با استفاده از شبیه سازی مونت کالو،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

28- 1393، یک روش ساده برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از روش اریا و پاریس،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.