• نام و نام خانوادگی
  • پرویز احمدی مقدم
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

بیو گرافی دکتر پرویز احمدی مقدم

محل تولد: کرمانشاه- 

سال تولد -1357

سال اخذ دیپلم: 1375 کرمانشاه- سال اخذ کارشناسی: 1379 دانشگاه ارومیه-

سال اخذ کارشناسی ارشد: 1381 دانشگاه ارومیه. اولین فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه . از افتخارات بنده این بوده که پایان نامه ارشد خود را تحت راهنمایی استاد بزرگوار پروفسور محمد حسن کماریزاده اصل، گذرانده و داور پایان نامه نیز جناب پروفسور بهروزی لار بوده است.

دکتری: سال اخذ مدرک دکتری نیز 1389 از دانشگاه ارومیه می باشد که مجددا به عنوان اولین فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه بوده که رساله دکتری را تحت راهنمایی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر حداد درفشی از گروه مکانیک بیوسیستم و سرکار خانم دکتر غنی شایسته از دانشکده برق دانشگاه ارومیه گذرانده ام.

از سال 1381 با طرح سربازی در دانشگاه ارومیه مشغول به خدمت بوده و از سال 1384 به استخدام رسمی دانشگاه ارومیه در آمده ام.

از سال 1389 تا کنون بیش از 20 پایان نامه کارشناسی ارشد و 10 رساله دکتری تحت راهنمایی اینجانب (با مشارکت سایر همکاران) صورت گرفته است.

سوابق اجرایی: سالهای 1382 تا 1384 استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی

                    سالهای 1394-1395 معاون آموزشی گروه مکانیک بیوسیستم

                    از سال 1396 تا کنون مدیر گروه مکانیک بیوسیستم

                   

 

 

 

 

 

 

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (26)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (54)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • پرویز احمدی مقدم
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
        بیوگرافی کوتاه

بیو گرافی دکتر پرویز احمدی مقدم

محل تولد: کرمانشاه- 

سال تولد -1357

سال اخذ دیپلم: 1375 کرمانشاه- سال اخذ کارشناسی: 1379 دانشگاه ارومیه-

سال اخذ کارشناسی ارشد: 1381 دانشگاه ارومیه. اولین فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه . از افتخارات بنده این بوده که پایان نامه ارشد خود را تحت راهنمایی استاد بزرگوار پروفسور محمد حسن کماریزاده اصل، گذرانده و داور پایان نامه نیز جناب پروفسور بهروزی لار بوده است.

دکتری: سال اخذ مدرک دکتری نیز 1389 از دانشگاه ارومیه می باشد که مجددا به عنوان اولین فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه بوده که رساله دکتری را تحت راهنمایی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر حداد درفشی از گروه مکانیک بیوسیستم و سرکار خانم دکتر غنی شایسته از دانشکده برق دانشگاه ارومیه گذرانده ام.

از سال 1381 با طرح سربازی در دانشگاه ارومیه مشغول به خدمت بوده و از سال 1384 به استخدام رسمی دانشگاه ارومیه در آمده ام.

از سال 1389 تا کنون بیش از 20 پایان نامه کارشناسی ارشد و 10 رساله دکتری تحت راهنمایی اینجانب (با مشارکت سایر همکاران) صورت گرفته است.

سوابق اجرایی: سالهای 1382 تا 1384 استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی

                    سالهای 1394-1395 معاون آموزشی گروه مکانیک بیوسیستم

                    از سال 1396 تا کنون مدیر گروه مکانیک بیوسیستم

                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (26)

1-.

2-.

3-زهرا حاجعلیاوغلی -پرويز احمدیمقدم، 1399، تشخيص و طبقهبندی لهيدگی سيب رددليشز با استفاده از گرمانگاری فعال،ایران، DOI: 10.22059/ ijbse.2019.258056.665067ِِ.

4-S. Babazadeh1 , P. Ahmadi Moghaddam2* , A. Sabatyan3 , F. Sharifian, 2020, Comparison of the Laser Backscattering and Digital Imaging Techniques on Detection of α-Solanine in Potatoes,IRAN, DOI: 10.22067/jam.v10i1.79800.

5-Saeid Farokhzad- Asad Modaress Motlagh- Parviz Ahmadi Moghadam Saeid Jalali Honarmand Kamran Kheiralipour, 2019- Journal of Food Measurement and Characteriza, Application of infrared thermal imaging technique and discriminant analysis methods for non‑destructive identifcation of fungal infection of potato tubers- .

6-پرویز احمدی مقدم, 2016, Non-destructive identification of mealy apples using biospeckle,Postharvest Biology and Technology.

7-پرویز احمدی مقدم, 2016, Developing a selective thinning algorithm in sugar beet fields using machine vision system,Computers and Electronics in Agriculture.

8-پرویز احمدی مقدم, 2015, Mealiness Detection in Agricultural Crops: Destructive and Nondestructive Tests: A Review:,ComprehensiveReviewsinFoodScienceandFoodSafety.

9-پرویز احمدی مقدم, 2014, Recognition of Red Grape Bunches Using Image-Processing for Application in Designing Grape-Harvester Robots,Journal of Middle East Applied Science and Technology, 2,6.

10-پرویز احمدی مقدم, 2014, The Identification of the Red GrapeBunch Using Image Processing and Neural Networking,Journal of Middle East Applied Science and Technology.

11-پرویز احمدی مقدم, 2014, Quick Estimation of Chlorophyll and Area of Apple Leaf (Red Delicious and Golden Delicious),Iran Agricultural Research.

12-پرویز احمدی مقدم, 2013, Online tomato sorting based on shape, maturity, size, and surface defects using machine,Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 12,37.

13-پرویز احمدی مقدم, 2012, Designing algorithm for detection of crop rows by using machine vision for use in variable rate systems,International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4,16.

14-پرویز احمدی مقدم, 2012, Designing, manufacturing and evaluating microwave –hot air combination drier,Life Science Journal, 3,9.

15-پرویز احمدی مقدم, 2012, Designing, construction and evaluation of tractor-back sprayer with Variable Rate Technology (VRT) by,Life Science Journal, 3,9.

16-پرویز احمدی مقدم, 2012, A new method for estimating surface area of cylindrical fruits (zucchini) using digital image,Australian journal nof crop science, 9,9.

17-پرویز احمدی مقدم, 2012, Sorting and Grading of Cherries on the Basis of Ripeness, Size and Defects by Using Image processing techniqe,International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4,16.

18-پرویز احمدی مقدم, 2011, Estimation of single leaf chlorophyll content in sugar beet using machine vision,Turk J Agric For.

19-پرویز احمدی مقدم, 2010, A new method in assessing sugar beet leaf nitrogen status through color image,Journal of Food, Agriculture and Environment.

20-پرویز احمدی مقدم، 1393، تاثیر برخی روشهای خاکورزی بر شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک،مکانیزاسیون کشاورزی.

21-پرویز احمدی مقدم، 1393، تعیین مقدار بقایای گیاهی، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک در سیستم های خاک ورزی مختلف،ماشینهای کشاورزی، 5،5.

22-پرویز احمدی مقدم، 1393، ارزیابی انرژی مصرفی و میزان به هم خوردگی خاک در ادوات خاکورز حفاظتی،مکانیزاسیون کشاورزی، 1،1.

23-پرویز احمدی مقدم، 1393، مدل سازی ساییدگی تیغه‌های قلمی و تعیین نقاط حساس به سایش،علوم مکانیک در ماشینهای کشاورزی، 2،2.

24-پرویز احمدی مقدم، 1392، بهینه سازی مصرف انرژی در فرایند خشک کردن سیب با مایکرویو،علوم مکانیک در ماشینهای کشاورزی، 1،1.

25-پرویز احمدی مقدم، 1392، طراحی، ساخت و ارزیابی پخش کننده کودپاش های سانتریفیوژ به منظور بهینه سازی الگوی پخش کود،نشریه ماشینهای کشاروزی، 3،3.

26- 1388، تخمین ازمایشگاهی وضعیت نیتروژن برگ چغندر قند با استفاده از پردازش تصویر رنگی،دانش کشاورزی پایدار، 1،19.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (54)

1- 1391, Effect of travel speed and rake angle of narrow tine on accumulation and soil distribution,8 th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, ازمیر,ترکیه.

2- 1391, Evaluation of Travel Speed and Tractor Passes on Soil Sinkage and Compaction on Northwest of Iran,8 th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, ازمیر,ترکیه.

3- 1391, Modeling the external area of the zucchini using image processing technique,International conferene of agricultural engineering - CIGR-Ag-ENG 2012, valencia,Spain.

4- 1391, The Effects of Soil Moisture Content and Tractor Travel Speed on Compaction in Clay Soil,8 th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, ازمیر,ترکیه.

5- 1391, TOMATO SORTING BASED ON MATURITY, SURFACE DEFECTS AND SHAPE BY USING OF MACHINE VISION SYSTEM,International conferene of agricultural engineering - CIGR-Ag-ENG 2012, valencia,spain.

6- 1391، اثر تعداد پره های تک دیسک مسطح چرخان و وضعیت قرارگیری آن ها (شعاعی و،هفتمین کنفرانس ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، شیراز،ایران.

7- 1387، اثر رطوبت خاک، سرعت پیشروی و دفعات عبور تراکتور بر تراکم پذیری خاکهای شمال‌غرب ایران،پنجمین کنگره ملی و مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، مشهد،ایران.

8- 1390، اثرات فشار باد تایر بر تنش های سطحی خاک و مقاومت غلتشی چرخ در تراکتورهای زراعی،همایش تخصصی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، اهواز،ایران.

9- 1388، ارائه یک روش جدید به منظور تخمین مقدار ازت برگ چغندرقند بر اساس پردازش تصویر رنگی و استفاده از شبکه های عصبی هوشمند،همایش اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی، کرمانشاه،ایران.

10- 1393، ارزیابی تغییرات رنگ گوجهفرنگی در فرایند خشک کردن،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

11- 1393، ارزیابی خصوصیات خشک شدن گوجهفرنگی به روشهای جریان هوای گرم و مایکروویو،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

12- 1392، ارزیابی دینامیکی سرعت عمل ودقت دو نوع شیر برقی در کود پاش دبی متغیر،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

13- 1391، ارزیابی و هقایسه سه روش تغییر دبی در سیستن کودپاش دبی هتغیر،هفتمین کنفرانس ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، شیراز،ایران.

14- 1393، بررسی اثر روشهای مختلف خاکورزی بر مقاومت مکانیک خاک جرم ویژه و پایداری خاکدانه ها،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

15- 1391، بررسی اثر عمق، عرض و زاویه نفوذ ادوات باریک خاکورز بر نیروی کششی در انباره خاک،هفتمین کنفرانس ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، شیراز،ایران.

16- 1391، بررسی اثرات توان مایکروویو، سرعت و دمای هوا بر میسان مصرف انرشی، زمان صرفشده وکیفیت برگههای،هفتمین کنفرانس ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، شیراز،ایران.

17- 1390، بررسی اثرات سرعت پیشروی و دفعات عبور تراکتور بر تراکم خاک،کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

18- 1390، بررسی تاثیر تردد تراکتورهای کشاورزی بر مقدار تنش ایجاد شده و پایداری خاک های کشاورز ی،همایش تخصصی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، خوزستان،ایران.

19- 1381، بررسی مقاومت بازوهای کولتیواتور با استفاده از ANSYS،دومین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون.

20- 1394، بزرسی تغییزات خواص کیفی میوه کیوی در اثر زمان و اندازه نمونه،سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

21- 1384، پیش بینی مقدار تنش و تراکم خاک با استفاده از روش احزائ محدود،دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، تهران،ایران.

22- 1392، تاثیر سیستم های خاکورزی بر مقدار بقایای گیاهی و مقاومت مکانیکی خاکهای رسی شمالغرب ایران،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

23- 1392، تأثیر ساییدگی تیغه گاوآهن چیزل بر بازده کاری و افزایش مصرف سوخت،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

24- 1392، تحلیل شناسایی خوشه انگور قرمز به کمک پردازش تصویر و شبکه عصبی،اولین همایش سراسری کطاورزی و منابع طبیعی پایذار، تهران،ایران.

25- 1391، تخمین مسبحت سطح محصولات استوانه ای توسط روش پردازش تصویر،هفتمین کنفرانس ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، شیراز،ایران.

26- 1392، تشخیص انگور ایستاده به کمک پردازش تصویر و شبکه عصبی،هشتمین کنفرانس ملی مکانیزاسیون و ماشینهای کشاورزی، مشهد،ایران.

27- 1392، تشخیص خوشه انگورایستاده با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

28- 1394، تشخیص سمّ سولانین موجود در غدد سیبزمینی با استفاده از روش پردازش بازتابندگی،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی، تهران،ایران.

29- 1393، تشخیص صدمات مکانیک و سم سولانین با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر دیجیتال،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

30- 1393، تشخیص علف هرز و محصول چغندر قند با استفاده از الگوریتم مبتنیبر تابع موجک،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

31- 1392، تطخیص خوضه انگور قرمس ایستاده با استفاده از پردازش تصویر،اولین همایش سراسری کطاورزی و منابع طبیعی پایذار، تهران،ایران.

32- 1384، تعیین میزان افت و کاهش کیفیت علوفه در مراحل مختلف بسته بندی،دومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، تهران،ایران.

33- 1391، توسعه روش جدید تنک کنی مزارع چغندرقند با استفاده از بینایی ماشین،هفتمین کنفرانس ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، شیراز،ایران.

34- 1390، درجه بندی محصولات آجیلی بر اساس روش پردازش تصویر در محیط Visual studio،پنجمین همایش یافته های پژوهشی و کشاورزی، سنندج،ایران.

35- 1387، روش جدید اندازه گیری ازت برگ چغندرقند بر اساس پردازش تصویر رنگی به منظور استفاده در کودپاشی متغیر،همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی، کرمانشاه،ایران.

36- 1392، روشهای اندازه گیری کربن آلی خاک در زمینهای کشاورزی با استفاده از سنجش از راه دور،هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مشهد،ایران.

37- 1394، شبیه سازی رفتار ماشین- خاک و بررسی پارامترهای دینامیکی در شرایط کنترل شدهی انبارهی خاک،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی، تهران،ایران.

38- 1388، شناسایی علف هرز مزارع سیب زمینی با استفاده از ماشین بینایی،همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی، کرمانشاه،ایران.

39- 1390، طراحی الگوریتم تخمین طول دانه برنج (واریته باسماتی هندی) با استفاده از سیستم ماشین بینایی در محیط Visual studio،پنجمین همایش یافته های پژوهشی و کشاورزی، سنندج،ایران.

40- 1391، طراحی الگوریتم شناسایی ردیف کشت با استفاده از بینایی ماشین به منظور هدایت،هفتمین کنفرانس ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، شیراز،ایران.

41- 1390، طراحی الگوریتم طول و عرض مغز بادام با استفاده از بینایی ماشین در محیط Visial stedio،دومین همایش ملی بادام با محوریت صادرات، شهرکرد،ایران.

42- 1390، طراحی و ارزیابی سیستم بی خطر ساز پسماندهای کشاورزی توسط امواج میکروفرکانسی،همایش ملی پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی چالش ها و راهکارها، گیلان،ایران.

43- 1390، طراحی و ارزیابی سیستم بی خطر ساز زباله های عفونی،پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، تهران،ایران.

44- 1384، طراحی و اصلاح ساختار دروگر ساقه کوب به منظور کاهش مصرف انرژی،دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی، تهران،ایران.

45- 1387، طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک و فلز،پنجمین کنگره ملی و مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، مشهد،ایران.

46- 1391، طراحی، ساخت و ارزیابی خشک کن ترکیبی مایکروویو - جریان هوای گرم،هفتمین کنفرانس ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، شیراز،ایران.

47- 1391، طراحی، سبخت و ارزیببی سبمبنه هوشمند درجه بندی گوجه فرنگی،هفتمین کنفرانس ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، شیراز،ایران.

48- 1391، طراحی،ساخت یارزیابی ک دً پاش شیمیایی با دبی متغیر،هفتمین کنفرانس ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، شیراز،ایران.

49- 1392، کاربرد سیستم سنجش از راه دور برای اندازه گیری کربن آلی خاک،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

50- 1390، کاربرد سیستم های اندازه گیری از راه دور در تعیین تنش های نیتروژن گیاه،پنجمین همایش یافته های پژوهشی و کشاورزی، سنندج،ایران.

51- 1392، مدل سازی بازده کششی تراکتور در سطوح شیبدار و مسطح،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

52- 1393، مدلسازی کربن آلی خاکهای زراعی شمالغرب ایران با استفاده از تصاویر دیجیتال،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

53- 1394، مقایسه تغییرات آسکوربیک اسید در فرایند خشک کردن گوجهفرنگی به روشهای جریان،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی، تهران،ایران.

54- 1388، مقایسه روش های کنترل افات و علف های هرز مزارع کشاورزی و بررسی کاهش مصرف سم در روشهای نوین،همایش اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی، کرمانشاه،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1387، رابطه ماشین و خاک.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-پرویز احمدی مقدم، 1392، سیستم کودپاش با دبی متغیر VRT بر اساس داده های پردازش تصویر و شبکه عصبی،دانشگاه اروميه، بنياد ملي نخبگان- معاونت علمي رياست جمهوري،ايران.
پایان نامه ها (16)

1-لعيا چراغي، 1390، اندازه گيري و مدل سازي نيروي مورد نياز ادوات خاكورز باريك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سعيد علياري، 1390، طراحي و ساخت ربات براي اندازه گيري شاخص مخروطي خاك و يك مدل سه بعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-پريسا عطاييان، 1393، تخمين كربن آلي خاك در زمينهاي كشاورزي با استفاده از پردازش تصاوير ديجيتال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-هادي عباسي، 1392، تاثير كوتاه مدت برخي روشهاي خاكورزي بر كيفيت فيزيكي خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-لعيا افتخاري، 1392، بررسي تاثير سيستم هاي خاكورزي حفاظتي بر مقدار بقاياي گياهي و مقاومت غلتشي چرخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-امين حاظر وظيفه، 1391، طراحي، ساخت و ارزيابي خشك كن تركيبي مايكروويو- جريان هواي گرم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مهرداد لعلي، 1391، طراحي، ساخت و ارزيابي كود پاش مايع دبي متغير بر اساس بينايي ماشين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-امير شيخي آراسته، 1391، طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين تنك كن انتخابي با استفاده از بينايي ماشين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-اميد اميدي، 1390، طراحي ساخت و ارزيابي دستگاه درجه بند گوجه فرنگي بر مبناي سيستم بينايي ماشين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-اصغر موسوي بالستاني، 1391، طراحي ساخت و ارزيابي دستگاه سورتينگ ميوه با استفاده از بينايي ماشين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-ارش روانبخش، 1391، طراحي ساخت و ارزيابي سيستم دفع افات انباري از طريق امواج التراسونيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سجاد درفش پور، 1392، بررسي سائيدگي تيغه هاي قلمي گاوآهن چيزل در عمقهاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-ارمان عارفي، 1394، تشخيص و طبقه بندي اردي شدن سيب با استفاده از روش غير مخرب بايواسپكل، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

14-صدف محبي، 1393، ارزيابي پارامترهاي كيفي گوجه فرنگي در فرايند خشك كردن با روشهاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-محمد حسين محبتي، 1393، تعيين چروكيدگي و تغيير رنگ اسلايسهاي گوجه فرنگي در طول فرايند خشك كردن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سعيده بابازاده، 1394، تشخيص سم سولانين موجود در غدد سيب زميني با استفاده از روش پردازش بازتابندگي نول ليزر و دوربين ديجيتال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.