• نام و نام خانوادگی
  • حجت احمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه آب
 • ایمیل
  • h.ahmadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حجت احمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (16)

1-محمد همتی، مهدی قمشی، حجت احمدی و استفانو لانزونی, 2015, scour depth around flat and sloped crest bendwayweirs: a aloratory study,international journal of river basin manegement.

2-حجت احمدی، حسن رحیمی ، عباس سروش و کلایس آلن, 2014, Experimental research on variation of pore water pressure in constant rate of consolodation test,ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA.

3-هیراد عبقری ،حجت احمدی، سینا بشارت ، وحید رضا وردینژاد, 2012, Prediction of dayli pan evaporation using wavelet neural network,water resource manegement.

4-حجت احمدی، حسن رحیمی، مریم ابراهیمی رستمی, 2012, CONTROL OF SWELLING OF SOIL UNDER CANAL LINING BY WETTING AND DRYING CYCLES,Irrigation and Drainage.

5-حجت احمدی, 2011, Investigation on the charactreistics of pore water flow during CRS consolidation test,Geotechnical and Geological Engineering.

6-حسن رحیمی، حجت احمدی، 1394، بررسی و تحلیل علل ترک خوردگی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد محمود آباد زنجان)،نشریه آب خاک دانشگاه فردوسی مشهد.

7-ثمر بهروزی نیا، حجت احمدی نادر عباسی، 1394، بررسی تاثیر ویژگیهای هیدرودینامیکی غیر اشباع بر مقدار ترواش از سدهای خاکی،تحقیقات مهندسی کشاورزی.

8-حجت احمدی، وحید رضا وردی نژاد، 1393، بررسی تأثیر تابع هدایت هیدرولیکی در تحلیل نشت غیر محصور (مطالعه موردی سد حسنلو)،آبیاری و زهکشی ایران.

9-حجت احمدی، حسین رضایی، کامران زینالزاده، 1393، مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تابع هدایت هیدرولیکی بر مدلسازی نشت از بدنه سدهای خاکی،تحقیقات آب و خاک ایران، 45،1.

10-حجت احمدی، وحید رضا وردی نژاد، محمد همتی، 1392، انتخاب شیبهای پایداری کانالهای آبیاری،نشریه آب و خاک.

11-وحید رضا وردی نژاد، حامد ابراهیمیان، حجت احمدی، 1391، ارزیابی عملکرد زهکش زیرزمینی با استفاده از مدل SWAP،نشریه آب و خاک فردوسی مشهد.

12-حجت احمدی، 1390، بررسی شرایط هیدرولیکی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت و روش،نشریه آب و خاک.

13-حجت احمدی، 1390، بررسی شرایط هیدرولیکی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت و روش تعیین نوع جریان آب منفذی،نشریه آب و خاک.

14-حمیدرضا صبا، مهدی ولیزاده، حجت احمدی، 1390، تحلیل مسئله نشت سد خاکی حسنلو با استفاده از مدل seep/w،فصلنامه علمی و پژوهشی انجمن مهندسی عمران.

15- 1389، اثر نرخ کرنش بر تغییرات فشار اب منفذی در ازمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت،مجله تحقیقات اب و خاک ایران، 41،1.

16-حجت احمدی، 1389، اثر نرخ کرنش بر تغییرات فشار آب منفذی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت،مجله تحقیقات آب و خاک ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1- 1391, Application SWAP Agrohydrological Model to Predict Crop Yield, Soil Water,8th International soil science congress on land degradation and challenges in sustainable soil management, izmir,Turkey.

2- 1390, USE OF CANOPY-AIR TEMPERATURE DIFFERENCE TECHNIQUE FOR CORN IRRIGATION SCHEDULING,1st National Agriculture Congress and Exposition on behalf of Ali Numan K?raç with International Participation, اسکی شهر,ترکیه.

3- 1390, USE OF CANOPY-AIR TEMPERATURE DIFFERENCE TECHNIQUE USE OF CANOPY-AIR TEMPERATURE DIFFERENCE TECHNIQUE,1st National Agriculture Congress and Exposition in behalf of Ali NUman Kirac with International Participation, اسکی شهر,ترکیه.

4- 1389، ارایه معادله جدید تعیین نوع جریان آب منفذی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت،دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی، کرج،ایران.

5- 1394، اصلاح مکانیکی خاکهای متورم شونده با رویکرد حفاظت از منابع آب و خاک با استفاده از چرخه های تر و خشک،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

6- 1389، بررسی اثر سیستم زهکش و سپرهای کنترل تراوش بر نیروی زیر فشار در زیر سدهای انحرافی،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های ابیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

7- 1392، بررسی اثر هدایت هیدرولیکی و شدت بارندگی بر پایداری شیبها،هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، مشهد،ایران.

8- 1392، بررسی اثرات تثبیت خاک توسط آهک، بر روی مشخصات تورمی خاک های متورم شونده،کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، ایران،ایران.

9- 1392، بررسی پارامترهای موثر در تحلیل نشت و پایداری سد های خاکی همگن،کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران، اردبیل،ایران.

10- 1393، بررسی تاثیر آرایش هنذسی ژئوگریذها بر پایذاری شیب های خاکی،پنجمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی، کرج،ایران.

11- 1393، بررسی تاثیر بارندگی بر پایداری دامنه های نامحدود (مطالعه موردی روستای گوگرد)،همایش ملی پژوهشهای کاربردی در زمین شناسی کاربردی و مهندسی، اهر،ایران.

12- 1392، بررسی رفتار پوشش های بتنی کانال های آبیاری واقع بر بستر تثبیت شده با آهک،کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، اردبیل،ایران.

13- 1393، بررسی عددی رابطه دبی هد در سرریز مرکب لبه پهن مستطیلی با قوس های -،پانزدهمین کنفرانس عمران، ارومیه،ایران.

14- 1389، بهینه سازی الگوی کشت به منظور کسب حداکثر سود در شبکه های ابیاری در شرایط شوری ( مطالعه موردی : شبکه ابیاری سمت راست ابشار اصفهان)،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های ابیاری و زهکشی، اهواز،ایران.

15- 1391، بهینه سازی بهره وری آب کشاورزی در شبکه های آبیاری ( مطالعه موردی: شبکه آبیاری سمت راست آبشار)،همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج،ایران.

16- 1394، تاثیر چرخه های تر و خشک بر میزان تورم و انقباض خاکهای ریزدانه درمناطق شور،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

17- 1391، تاثیر درزبندی پوشش بتنی کانالهای آبیاری بر لنگر خمشی وارد بر آن،سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی، کرج،ایران.

18- 1394، تاثیر شوری آب بر پتانسیل تورم خاکهای ریزدانه،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

19- 1394، مطالعه و بررسی عوامب پایین بودن راندمان انتقال و توزیع آب در کانالهای آبیاری (شبکه،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی، اردبیل،ایران.

20- 1393، مقایسه تاثیر خاکورزی رایج و عدم خاکورزی بر خصوصیات هیدرولیکی و فیزیکی خاک،کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی، کرج،ایران.

21- 1392، مکان یابی احداث سد زیرزمینی به روش AHP با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوضه آبریز گدار چای)،هفتمین همایش تخصصی زمین شناسی کشور، خرم آباد،ایران.
پایان نامه ها (2)

1-مريم ثاقبي، 1392، مدلسازي آبشويي خاكهاي شور با استفاده از نرم افزارCTRAN/WI، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-زهرا رخشا، 1392، مطالعه عددي تاثير شكل و ابعاد كانالهاي زهكشي بر روند پخش آلاينده ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.