• نام و نام خانوادگی
  • مسعود ابرین بنا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مسعود ابرین بنا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1383-1389، بیماری شناسی گیاهی،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، 1377-1380، بیماری شناسی گیاهی،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1372-1376، مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (23)

1-Badali، F.، Abrinbana، M. and Abdollahzadeh، J.، 2020، Morphological and molecular taxonomy of Pythium monoclinum Abrinbana، Abdollahz. & Badali، sp. nov.، and P. iranense، sp. nov.، from Iran،Cryptogamie Mycologie، 41: 179-191.

2-Molaei، H.، Abrinbana، M. and Ghosta، Y.، 2020، Baseline sensitivities to azoxystrobin and tebuconazole in Sclerotinia sclerotiorum isolates from sunflower in Iran related to sensitivities to carbendazim and iprodione،Journal of Phytopathology، 168: 353-362.

3-رضایی راد، و.، ابرین بنا، م. و رضایی، س.، 1398، ردیابی جهش های ژنی مرتبط با مقاومت به بنزیمیدازول ها و استروبیلورین ها در جدایه های Botrytis cinerea جمع آوری شده از انگور در استان آذربایجان غربی،پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 8: 57-70..

4-نجف زاده، ر.، درویش زاده، ر.، موسی خلیفانی، خ. و ابرین بنا، م.، 1398، تجزیه ارتباط برای مقاومت به بيماری پوسيدگی اسکلروتينيایی یقه ساقه در آفتابگردان ( Helianthus annuus L) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی REMAP،علوم گیاهان زراعی ایران، 50: 15-29.

5-موسی خلیفانی، خ.، درویش زاده، ر.، ابرین بنا، م. و نوری، آ.، 1397، شناسایی نشانگرهای میکروساتلیت پیوسته با نواحی ژنومی دخیل در مقاومت به جدایه های عامل در شرایط ) Helianthus annuus L ( بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی کنترل شده،پژوهش های ژنتیک گیاهی.

6-Ebrahimzadeh, F. and Abrinbana, M., 2019, Activity of fungicide mixtures against Botrytis cinerea isolates resistant to benzimidazoles, strobilurins and dicarboximides,Annals of Applied Biology, 174: 301-312..

7-Abrinbana, M., 2018, Variation in aggressiveness components of Zymoseptoria tritici populations in Iran,Journal of Phytopathology, 166: 10–17.

8-Crous et al., 2018, Fungal Planet description sheets: 716–784,Persoonia, 40: 240– 393.

9-Najafzadeh, R., Darvishzadeh, R., Musa-Khalifani, Kh., Abrinbana, M. and Alipour, H., 2018, Retrotransposonable regions of sunflower genome having relevance with resistance to Sclerotinia species: S. sclerotiorum and S. minor,Australasian Plant Pathology, 47: 511–519.

10-Abrinbana, M., Badali, F., and Abdollahzadeh, J., 2016, Molecular and morphological characterization of three new species of Pythium from Iran: P. ershadii, P. pyrioosporum, and P. urmianum,Mycologia, 108: 1175–1188.

11-Makhdoomi, A., Mehrabi, R., Khodarahmi, M. and Abrinbana, M., 2015, Efficacy of wheat genotypes and Stb resistance genes against Iranian isolates of Zymoseptoria tritici,Journal of General Plant Pathology, 81: 5–14.

12-Mirzaei, S., Nahvi Moghadam, J., Khaledi, E., Abdollahzadeh, J., Amini, J. and Abrinbana, M., 2015, Molecular and morphological characterization of Endoconidioma populi from Kurdistan Province, Iran,Mycologia Iranica, 2:125–131.

13-Abrinbana, M., Mozafari, J., Shams-bakhsh, M. and Mehrabi, R., 2012, Resistance spectra of wheat genotypes and virulence patterns of Mycosphaerella graminicola isolates in Iran,Euphytica, 186: 75–90.

14-Ghaneie, A., Mehrabi, R., Safaie, N., Abrinbana, M., Saidi, A. and Aghaee, M., 2012, Genetic variation for resistance to septoria tritici blotch in Iranian tetraploid wheat landraces,European Journal of Plant Pathology, 132: 191–202.

15-Abrinbana, M., Mozafari, J., Shams-bakhsh, M. and Mehrabi, R., 2010, Genetic structure of Mycosphaerella graminicola populations in Iran,Plant Pathology, 59: 829–838.

16-Abrinbana, M., Babai-Ahary, A. and Majidi Heravan, I., 2007, Assessment of resistance in sugarbeet lines to damping-off caused by Pythium ultimum Trow. var. ultimum under greenhouse condition,Plant Pathology Journal, 6: 266–270.

17-Babai-Ahary, A., Abrinnia, M. and Majidi Heravan, I., 2004, Identification and pathogenicity of Pythium species causing damping-off in sugarbeet in northwest Iran,Australasian Plant Pathology, 33: 343–347.

18-خلیفانی، خ.، درویش زاده، ر. و ابرین بنا، م.، 1397، تنوع قدرت تهاجمی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum و S. minor در استان آذربایجان غربی و برهمکنش اختصاصی لاین آفتابگردان با جدایه های این بیمارگرها،پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 7: 135-150.

19-امینی، ر. و ابرین بنا، م.، 1395، مقاومت برخی جدایه های Botrytis cinerea نسبت به قارچ کش های بنومیل، ایپرودیون و فن هگزامید در استان آذربایجان غربی،پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 5: 195-207.

20-بدلی، ف.، ابرین بنا، م.، عبداله زاده، ج. و خالدی، ا.، 1395، تاکسونومی مولکولی و ریخت شناختی گونه های Pythium جدا شده از خاک در آذربایجان غربی،رستنیها، 17: 78-91.

21-نجف زاده، ر.، درویش زاده، ر.، موسی خلیفانی، خ. و ابرین بنا، م.، 1395، شناسايي جايگاههاي رتروترنسپوزوني (IRAP) مرتبط با مقاومت به بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي (.Sclerotinia spp) در آفتابگردان،بیوتکنولوژی کشاورزی، 8: 97-117.

22-ابرین بنا، م.، مظفری، ج.، شمس بخش، م. و مهرابی، ر.، 1394، ژنتیک مقاومت به بیماری سپتوریای برگی گندم در رقم چمران،مجله به نژادی نهال و بذر، 31: 653-664.

23-داوری، م.، ابرین بنا، م.، اصغری ذکریا، ر. و ارزنلو، م.، 1391، ارزیابی مقاومت ارقام گندم نسبت به جدایه های قارچ Mycosphaerella graminicola دشت مغان در مرحله گیاهچه ای در شرایط گلخانه،دانش گیاه پزشکی ایران، 43: 379-389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1- 1394، اثر تغییرات اقلیم بر بیماریهای گیاهی و امنیت غذایی،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

2- 1394، ارزیابی اثر چند قارچکش در کنترل قارچ عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی آفتابگردان در شرایط درون شیشه ای،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

3- 1394، ارزیابی حساسیت جدایه های Botrytis cinerea نسبت به قارچکش کلروتالونیل در ارومیه،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

4- 1394، اولین گزارش از قارچ بیماریزای گیاهی Zymoseptoria ardabiliae از استان آذربایجان شرقی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

5- 1394، بررسی اثر چند قارچکش در کنترل قارچ عامل کپک خاکستری انگور در شرایط درون شیشه ای،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

6- 1394، بررسی اثر ضدقارچی گل جعفری و اسطوخودوس روی Botrytis cinerea،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

7- 1394، بررسی حساسیت جدایه های Diplodia bulgarica نسبت به قارچکش ایپرودیون،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

8- 1393، بررسی شایستگی جدایه های قارچ عامل پوسیدگی خاکستری انگور جمع آوری شده از استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ترومیه،ایران.

9- 1392، بررسی مقاومت به قارچکش بنومیل در جدایه های Botrytis cinerea جمع آوری شده از انگور در ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1394، حساسیت به چند قارچ کش در جدایه های Alternaria arborescens عامل لکه موجی سیب زمینی در استان کردستان،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، کرج،ایران.

11- 1394، حساسیت جدایه های Sclerotinia sclerotiorum جمع آوری شده از آفتابگردان در استان آذربایجان غربی به ایپرودیون،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، کرج،ایران.

12- 1394، ردیابی سویه های مقاوم به قارچ کش کاربندازیم در جدایه های Sclerotinia sclerotiorum جمع آوری شده از آفتابگردان در ارومیه،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

13- 1392، شناسایی برخی از سیلومیست های مرتبط با لکه برگی، شانکر، سرشاخه میری و پوسیدگی میوه گردو در استان کردستان،اولین کنگره قارچ شناسی ایران، رشت،ایران.

14- 1393، شناسایی مولکولی Pythium و Phytopythium در استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

15- 1394، شناسایی و بررسی وضعیت پراکنش برخی از گونه های قارچ تریکودرما در ریزوسفر مزارع چغندرقند استان آذربایجان غربی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

16- 1393، گزارش جدید از پیتیوم برای فلور قارچ ایران،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

17- 1393، گزارش گونه های قارچ تریکودرما از ریزوسفر آفتابگردان در استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

18- 1392، معرفی قارچ Botrytis cinerea به عنوان عامل مهم پوسیدگی میوه های انگور در استان آذربایجان غربی،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

19- 1393، معرفی گونه جدیدی از تریکودرما در ریزوسفر آفتابگردان برای ایران،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

20- 1393، مقاومت به قارچکش کاربندازیم در جدایه های Botrytis cinerea جمع آوری شده از استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

21- 1392، مقاومت جدایه های Botrytis cinerea جمع آوری شده از انگور به قارچکش های بنومیل و کرزوکسیم متیل در استان آذربایجان غربی،دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.

22- 1394، واکنش درختان مختلف در برابر قارچ Diplodia bulgarica در شرایط مزرعه،دومین کنگره قارچشناسی ایران، کرج،ایران.

23- 1394، یک گونه جدید Pythium از ایران،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، کرج،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-Rahim Mehrabi, Sarrah Ben M’Barek, Abbas Saidi, Masoud Abrinbana, Pierre J.G.M. de Wit, and Gert H.J. Kema, 2012, Plant Fungal Pathogens- Methods and Protocols, Springer Science & Business Media.
پایان نامه ها (3)

1-اسما حسيني، 1393، شناسايي و تعيين فراواني گونه هاي قارچ تريكودرما در ريزوسفر آفتابگردان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فرزانه بدلي، 1393، مطالعه تاكسونوميكي جنس Pythium در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رحمان اميني، 1393، ارزيابي حساسيت جدايه هاي Botrytis cinerea جمع آوري شده از تاكستان هاي استان آذربايجان غربي نسبت به چهار قارچكش سيستميك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.