• نام و نام خانوادگی
  • مسعود ابرین بنا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
  • m.abrinbana@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مسعود ابرین بنا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-A. Makhdoomi, R. Mehrabi, M. Khodarahmi, M. Abrinbana, 2015, Efficacy of wheat genotypes and Stb resistance genes against Iranian isolates of Zymoseptoria tritici,Journal of General Plant Pathology.

2-Azadeh Ghaneie, Rahim Mehrabi, Naser Safaie, Masoud Abrinbana, Abbas Saidi, Mostafa Aghaee, 2012, Genetic variation for resistance to septoria tritici blotch in Iranian tetraploid wheat landraces,European Journal of Plant Pathology, 132,2.

3-Masoud Abrinbana, Javad Mozafari, Masoud Shams-bakhsh, Rahim Mehrabi, 2012, Resistance spectra of wheat genotypes and virulence patterns of Mycosphaerella graminicola isolates in Iran,Euphytica.

4-مسعود ابرین بنا- جواد مظفری- مسعود شمس بخش- رحیم مهرابی، 1394، ژنتیک مقاومت به بیماری سپتوریای برگی گندم در رقم چمران،مجله به نژادی نهال و بذر، 31،1.

5-مهدی داوری، مسعود ابرین بنا، رسول اصغری ذکریا و مهدی ارزنلو، 1391، ارزیابی مقاومت ارقام گندم نسبت به جدایه های قارچ Mycosphaerella graminicola دشت مغان در مرحله گیاهچه ای در شرایط گلخانه،دانش گیاه پزشکی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1- 1394، اثر تغییرات اقلیم بر بیماریهای گیاهی و امنیت غذایی،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

2- 1394، ارزیابی اثر چند قارچکش در کنترل قارچ عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی آفتابگردان در شرایط درون شیشه ای،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

3- 1394، ارزیابی حساسیت جدایه های Botrytis cinerea نسبت به قارچکش کلروتالونیل در ارومیه،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

4- 1394، اولین گزارش از قارچ بیماریزای گیاهی Zymoseptoria ardabiliae از استان آذربایجان شرقی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

5- 1394، بررسی اثر چند قارچکش در کنترل قارچ عامل کپک خاکستری انگور در شرایط درون شیشه ای،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

6- 1394، بررسی اثر ضدقارچی گل جعفری و اسطوخودوس روی Botrytis cinerea،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

7- 1394، بررسی حساسیت جدایه های Diplodia bulgarica نسبت به قارچکش ایپرودیون،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

8- 1393، بررسی شایستگی جدایه های قارچ عامل پوسیدگی خاکستری انگور جمع آوری شده از استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ترومیه،ایران.

9- 1392، بررسی مقاومت به قارچکش بنومیل در جدایه های Botrytis cinerea جمع آوری شده از انگور در ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1394، حساسیت به چند قارچ کش در جدایه های Alternaria arborescens عامل لکه موجی سیب زمینی در استان کردستان،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، کرج،ایران.

11- 1394، حساسیت جدایه های Sclerotinia sclerotiorum جمع آوری شده از آفتابگردان در استان آذربایجان غربی به ایپرودیون،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، کرج،ایران.

12- 1394، ردیابی سویه های مقاوم به قارچ کش کاربندازیم در جدایه های Sclerotinia sclerotiorum جمع آوری شده از آفتابگردان در ارومیه،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

13- 1392، شناسایی برخی از سیلومیست های مرتبط با لکه برگی، شانکر، سرشاخه میری و پوسیدگی میوه گردو در استان کردستان،اولین کنگره قارچ شناسی ایران، رشت،ایران.

14- 1393، شناسایی مولکولی Pythium و Phytopythium در استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

15- 1394، شناسایی و بررسی وضعیت پراکنش برخی از گونه های قارچ تریکودرما در ریزوسفر مزارع چغندرقند استان آذربایجان غربی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

16- 1393، گزارش جدید از پیتیوم برای فلور قارچ ایران،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

17- 1393، گزارش گونه های قارچ تریکودرما از ریزوسفر آفتابگردان در استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

18- 1392، معرفی قارچ Botrytis cinerea به عنوان عامل مهم پوسیدگی میوه های انگور در استان آذربایجان غربی،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

19- 1393، معرفی گونه جدیدی از تریکودرما در ریزوسفر آفتابگردان برای ایران،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

20- 1393، مقاومت به قارچکش کاربندازیم در جدایه های Botrytis cinerea جمع آوری شده از استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

21- 1392، مقاومت جدایه های Botrytis cinerea جمع آوری شده از انگور به قارچکش های بنومیل و کرزوکسیم متیل در استان آذربایجان غربی،دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.

22- 1394، واکنش درختان مختلف در برابر قارچ Diplodia bulgarica در شرایط مزرعه،دومین کنگره قارچشناسی ایران، کرج،ایران.

23- 1394، یک گونه جدید Pythium از ایران،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، کرج،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-Rahim Mehrabi, Sarrah Ben M’Barek, Abbas Saidi, Masoud Abrinbana, Pierre J.G.M. de Wit, and Gert H.J. Kema, 2012, Plant Fungal Pathogens- Methods and Protocols, ناشر معتبر خارجی,تالیف.
پایان نامه ها (3)

1-اسما حسيني، 1393، شناسايي و تعيين فراواني گونه هاي قارچ تريكودرما در ريزوسفر آفتابگردان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فرزانه بدلي، 1393، مطالعه تاكسونوميكي جنس Pythium در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رحمان اميني، 1393، ارزيابي حساسيت جدايه هاي Botrytis cinerea جمع آوري شده از تاكستان هاي استان آذربايجان غربي نسبت به چهار قارچكش سيستميك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.