• نام و نام خانوادگی
  • مسعود ابرین بنا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مسعود ابرین بنا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1383-1389، بیماری شناسی گیاهی،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، 1377-1380، بیماری شناسی گیاهی،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1372-1376، مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (30)

1-Faraghati، M.، Abrinbana، M. and Ghosta، Y.، 2022، Genetic structure of Sclerotinia sclerotiorum populations from sunflower and cabbage in West Azarbaijan province of Iran،Scientific Reports، 12: 9263.

2-بهلولی، س.، ابرین بنا، م. و قوستا، ی.، 1400، اثر مخلوط قارچ کش های کاربندازیم، ایپرودیون و تبوکونازول روی Sclerotinia sclerotiorum،دانش بیماری شناسی گیاهی، 10: 40-49.

3-Crous، P.W.، et al.، 2021، Fungal Planet description sheets: 1284–1382،Persoonia، 47: 178– 374.

4-Musa-Khalifani، K.، Darvishzadeh، R.، Abrinbana، M. and Alipour، H.، 2021، Unraveling genotype-isolate interaction in sunflower (Helianthus annuus L.)- Sclerotinia pathosystem using GGE biplot method،Journal of Plant Physiology and Breeding، 11: 109–121.

5-Musa-Khalifani، K.، Darvishzadeh، R. and Abrinbana، M.، 2021، Resistance against Sclerotinia basal stem rot pathogens in sunflower،Tropical Plant Pathology، 46: 651-663.

6-Zeynali Bari، R.، Abrinbana، M. and Ghosta، Y.، 2021، Genetic variation، vegetative compatibility، and aggressiveness diversity of Diplodia bulgarica isolates from apple orchards in West Azarbaijan province of Iran،Plant Pathology، 70: 1326–1341.

7-Rezaei، S.، Abrinbana، M. and Ghosta، Y.، 2021، Taxonomic and pathogenic characterization of Phytopythium species from West Azarbaijan، Iran، and description of two new species،Mycologia، 113: 612-628.

8-Badali، F.، Abrinbana، M. and Abdollahzadeh، J.، 2020، Morphological and molecular taxonomy of Pythium monoclinum Abrinbana، Abdollahz. & Badali، sp. nov.، and P. iranense، sp. nov.، from Iran،Cryptogamie Mycologie، 41: 179-191.

9-Molaei، H.، Abrinbana، M. and Ghosta، Y.، 2020، Baseline sensitivities to azoxystrobin and tebuconazole in Sclerotinia sclerotiorum isolates from sunflower in Iran related to sensitivities to carbendazim and iprodione،Journal of Phytopathology، 168: 353-362.

10-رضایی راد، و.، ابرین بنا، م. و رضایی، س.، 1398، ردیابی جهش های ژنی مرتبط با مقاومت به بنزیمیدازول ها و استروبیلورین ها در جدایه های Botrytis cinerea جمع آوری شده از انگور در استان آذربایجان غربی،پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 8: 57-70..

11-نجف زاده، ر.، درویش زاده، ر.، موسی خلیفانی، خ. و ابرین بنا، م.، 1398، تجزیه ارتباط برای مقاومت به بيماری پوسيدگی اسکلروتينيایی یقه ساقه در آفتابگردان ( Helianthus annuus L) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی REMAP،علوم گیاهان زراعی ایران، 50: 15-29.

12-موسی خلیفانی، خ.، درویش زاده، ر.، ابرین بنا، م. و نوری، آ.، 1397، شناسایی نشانگرهای میکروساتلیت پیوسته با نواحی ژنومی دخیل در مقاومت به جدایه های عامل در شرایط ) Helianthus annuus L ( بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی کنترل شده،پژوهش های ژنتیک گیاهی.

13-Ebrahimzadeh, F. and Abrinbana, M., 2019, Activity of fungicide mixtures against Botrytis cinerea isolates resistant to benzimidazoles, strobilurins and dicarboximides,Annals of Applied Biology, 174: 301-312..

14-Abrinbana, M., 2018, Variation in aggressiveness components of Zymoseptoria tritici populations in Iran,Journal of Phytopathology, 166: 10–17.

15-Crous et al., 2018, Fungal Planet description sheets: 716–784,Persoonia, 40: 240– 393.

16-Najafzadeh, R., Darvishzadeh, R., Musa-Khalifani, Kh., Abrinbana, M. and Alipour, H., 2018, Retrotransposonable regions of sunflower genome having relevance with resistance to Sclerotinia species: S. sclerotiorum and S. minor,Australasian Plant Pathology, 47: 511–519.

17-Abrinbana, M., Badali, F., and Abdollahzadeh, J., 2016, Molecular and morphological characterization of three new species of Pythium from Iran: P. ershadii, P. pyrioosporum, and P. urmianum,Mycologia, 108: 1175–1188.

18-Makhdoomi, A., Mehrabi, R., Khodarahmi, M. and Abrinbana, M., 2015, Efficacy of wheat genotypes and Stb resistance genes against Iranian isolates of Zymoseptoria tritici,Journal of General Plant Pathology, 81: 5–14.

19-Mirzaei, S., Nahvi Moghadam, J., Khaledi, E., Abdollahzadeh, J., Amini, J. and Abrinbana, M., 2015, Molecular and morphological characterization of Endoconidioma populi from Kurdistan Province, Iran,Mycologia Iranica, 2:125–131.

20-Abrinbana, M., Mozafari, J., Shams-bakhsh, M. and Mehrabi, R., 2012, Resistance spectra of wheat genotypes and virulence patterns of Mycosphaerella graminicola isolates in Iran,Euphytica, 186: 75–90.

21-Ghaneie, A., Mehrabi, R., Safaie, N., Abrinbana, M., Saidi, A. and Aghaee, M., 2012, Genetic variation for resistance to septoria tritici blotch in Iranian tetraploid wheat landraces,European Journal of Plant Pathology, 132: 191–202.

22-Abrinbana, M., Mozafari, J., Shams-bakhsh, M. and Mehrabi, R., 2010, Genetic structure of Mycosphaerella graminicola populations in Iran,Plant Pathology, 59: 829–838.

23-Abrinbana, M., Babai-Ahary, A. and Majidi Heravan, I., 2007, Assessment of resistance in sugarbeet lines to damping-off caused by Pythium ultimum Trow. var. ultimum under greenhouse condition,Plant Pathology Journal, 6: 266–270.

24-Babai-Ahary, A., Abrinnia, M. and Majidi Heravan, I., 2004, Identification and pathogenicity of Pythium species causing damping-off in sugarbeet in northwest Iran,Australasian Plant Pathology, 33: 343–347.

25-خلیفانی، خ.، درویش زاده، ر. و ابرین بنا، م.، 1397، تنوع قدرت تهاجمی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum و S. minor در استان آذربایجان غربی و برهمکنش اختصاصی لاین آفتابگردان با جدایه های این بیمارگرها،پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 7: 135-150.

26-امینی، ر. و ابرین بنا، م.، 1395، مقاومت برخی جدایه های Botrytis cinerea نسبت به قارچ کش های بنومیل، ایپرودیون و فن هگزامید در استان آذربایجان غربی،پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 5: 195-207.

27-بدلی، ف.، ابرین بنا، م.، عبداله زاده، ج. و خالدی، ا.، 1395، تاکسونومی مولکولی و ریخت شناختی گونه های Pythium جدا شده از خاک در آذربایجان غربی،رستنیها، 17: 78-91.

28-نجف زاده، ر.، درویش زاده، ر.، موسی خلیفانی، خ. و ابرین بنا، م.، 1395، شناسايي جايگاههاي رتروترنسپوزوني (IRAP) مرتبط با مقاومت به بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي (.Sclerotinia spp) در آفتابگردان،بیوتکنولوژی کشاورزی، 8: 97-117.

29-ابرین بنا، م.، مظفری، ج.، شمس بخش، م. و مهرابی، ر.، 1394، ژنتیک مقاومت به بیماری سپتوریای برگی گندم در رقم چمران،مجله به نژادی نهال و بذر، 31: 653-664.

30-داوری، م.، ابرین بنا، م.، اصغری ذکریا، ر. و ارزنلو، م.، 1391، ارزیابی مقاومت ارقام گندم نسبت به جدایه های قارچ Mycosphaerella graminicola دشت مغان در مرحله گیاهچه ای در شرایط گلخانه،دانش گیاه پزشکی ایران، 43: 379-389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1- 1394، اثر تغییرات اقلیم بر بیماریهای گیاهی و امنیت غذایی،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

2- 1394، ارزیابی اثر چند قارچکش در کنترل قارچ عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی آفتابگردان در شرایط درون شیشه ای،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

3- 1394، ارزیابی حساسیت جدایه های Botrytis cinerea نسبت به قارچکش کلروتالونیل در ارومیه،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

4- 1394، اولین گزارش از قارچ بیماریزای گیاهی Zymoseptoria ardabiliae از استان آذربایجان شرقی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

5- 1394، بررسی اثر چند قارچکش در کنترل قارچ عامل کپک خاکستری انگور در شرایط درون شیشه ای،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

6- 1394، بررسی اثر ضدقارچی گل جعفری و اسطوخودوس روی Botrytis cinerea،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

7- 1394، بررسی حساسیت جدایه های Diplodia bulgarica نسبت به قارچکش ایپرودیون،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

8- 1393، بررسی شایستگی جدایه های قارچ عامل پوسیدگی خاکستری انگور جمع آوری شده از استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ترومیه،ایران.

9- 1392، بررسی مقاومت به قارچکش بنومیل در جدایه های Botrytis cinerea جمع آوری شده از انگور در ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1394، حساسیت به چند قارچ کش در جدایه های Alternaria arborescens عامل لکه موجی سیب زمینی در استان کردستان،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، کرج،ایران.

11- 1394، حساسیت جدایه های Sclerotinia sclerotiorum جمع آوری شده از آفتابگردان در استان آذربایجان غربی به ایپرودیون،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، کرج،ایران.

12- 1394، ردیابی سویه های مقاوم به قارچ کش کاربندازیم در جدایه های Sclerotinia sclerotiorum جمع آوری شده از آفتابگردان در ارومیه،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

13- 1392، شناسایی برخی از سیلومیست های مرتبط با لکه برگی، شانکر، سرشاخه میری و پوسیدگی میوه گردو در استان کردستان،اولین کنگره قارچ شناسی ایران، رشت،ایران.

14- 1393، شناسایی مولکولی Pythium و Phytopythium در استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

15- 1394، شناسایی و بررسی وضعیت پراکنش برخی از گونه های قارچ تریکودرما در ریزوسفر مزارع چغندرقند استان آذربایجان غربی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

16- 1393، گزارش جدید از پیتیوم برای فلور قارچ ایران،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

17- 1393، گزارش گونه های قارچ تریکودرما از ریزوسفر آفتابگردان در استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

18- 1392، معرفی قارچ Botrytis cinerea به عنوان عامل مهم پوسیدگی میوه های انگور در استان آذربایجان غربی،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

19- 1393، معرفی گونه جدیدی از تریکودرما در ریزوسفر آفتابگردان برای ایران،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

20- 1393، مقاومت به قارچکش کاربندازیم در جدایه های Botrytis cinerea جمع آوری شده از استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

21- 1392، مقاومت جدایه های Botrytis cinerea جمع آوری شده از انگور به قارچکش های بنومیل و کرزوکسیم متیل در استان آذربایجان غربی،دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.

22- 1394، واکنش درختان مختلف در برابر قارچ Diplodia bulgarica در شرایط مزرعه،دومین کنگره قارچشناسی ایران، کرج،ایران.

23- 1394، یک گونه جدید Pythium از ایران،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، کرج،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-Rahim Mehrabi, Sarrah Ben M’Barek, Abbas Saidi, Masoud Abrinbana, Pierre J.G.M. de Wit, and Gert H.J. Kema, 2012, Plant Fungal Pathogens- Methods and Protocols, Springer Science & Business Media.
پایان نامه ها (3)

1-اسما حسيني، 1393، شناسايي و تعيين فراواني گونه هاي قارچ تريكودرما در ريزوسفر آفتابگردان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فرزانه بدلي، 1393، مطالعه تاكسونوميكي جنس Pythium در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رحمان اميني، 1393، ارزيابي حساسيت جدايه هاي Botrytis cinerea جمع آوري شده از تاكستان هاي استان آذربايجان غربي نسبت به چهار قارچكش سيستميك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.