• نام و نام خانوادگی
  • مریم یلداگرد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (27)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (4)
دروس تدریس شده (15)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مریم یلداگرد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی شیمی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-مریم یلداگرد، 1393، دکتری تخصصی مهندسی شیمی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
مقالات ژورنال (27)

1-مریم یلداگرد،، 1401، بررسی فعالیت و تعیین پارامترهای سینتیکی الکتروکاتالیست پلاتین–کبالت بر پایه نگهدارنده نانوکامپوزیت گرافن-پلی آلیل آمین در واکنش احیای اکسیژن در پیل سوختی پلیمری،نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، https://www.nsmsi.ir/article_251607.html.

2-مریم یلداگرد،، 1400، اصول الکتروشیمی پیل سوختی پلیمری و عوامل موثر بر عملکرد آن،نشریه مهندسی شیمی ایران، https://www.ijche.ir/article_146968.html.

3-Maryam Yaldagard ،Mariyeh Nazoktabar and Mohsen Jahanshahi، ، 2021، Fabrication of Platinum/ Polypyrol-Carbon Nanofiber Nanocomposite Electrocatalyst for Direct Methanol Fuel Cells ،Journal of Nano Research، Vol. 70، pp 101-117.

4-Tuhid Pashaee Golmarz، Sajad Rezazadeh، Maryam Yaldagard، Narmin Bagherzadeh، 2021، The Effect of Proton-Exchange Membrane Fuel Cell Configuration Changing from Straight to Cylindrical State on Performance and Mass Transport: Numerical Procedure ،Journal of Renewable Energy and Environment، https://www.jree.ir/?_action=article&keywords=yaldagard.

5-Maryam Yaldagard, 2019,(2) :141-161, Synthesis and Electrochemical Characterization of Graphene- Polyallylamine Nanocomposites as New Supports of Pt Catalyst for Direct Methanol Fuel Cell Application,iranian journal of hydrogen and fuel cell.

6-Maryam Yaldagard, 2019, Green in-situ fabrication of PtW/poly ethylen dioxy thiophene/graphene nanoplates/gas diff usion layer (PtW/ PEDOT /GNP/GDL) electrode and its electrocatalytic property for direct methanol fuel cells application ,Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell , http://ijhfc.irost.ir/article_835.html.

7-Maryam Yaldagard , 2019, Buckypaper-based catalytic electrode containing graphene nanoplates and ZrO2 nanoroad composite for improving PEMFC performance,iranian journal of hydrogen and fuel cell, (1):57-69.

8-Mostafa Nasrollahzadeh, Mohsen Jahanshahi, Maryam Yaldagard ,Mehdi Salehi, 2018,41,85-92, Synthesis, characterization and comparison of polythiophene-carbon nanocomposites materials as Pt electrocatalyst supports for fuel cell applications,Bulletin of Material Science-Springer.

9-Masoume Hezarjaribi, Mohsen Jahanshahi, Ahmad Rahimpour,Maryam Yaldagard, Vol. 3, No. 2, 10-16, 2016, Morphological Study of Hybrid Nanofibers Based on Polyaniline/Carbon Nanofibers Prepared by Electrospinning Method,Asian Engineering Review.

10-مریم یلداگرد، 92، فناوری نانو، مطالعات سم شناسی و نگرانی های احتمالی در مورد سلامتی،گاهنامه علمی پالایش، 6، 31-32.

11-• مریم یلداگرد،، محسن جهانشاهی، علی احمدپور، 92، نانو ذرات مغناطيسي: بخش دوم :حفاظت ، عامل دار كردن و كاربرد،مجله دنیای نانو.

12-• مریم یلداگرد،، محسن جهانشاهی، علی احمدپور ، 92، نانو ذرات مغناطيسي:بخش اول :خواص نانو ذرات مغناطيسي و سنتز آنها،مجله دنیای نانو.

13-مريم يلداگرد،سيد علي مرتضوي و فريده طباطبايي، 1387، بررسي اثر تواماً امواج فراصوت و دما بر ميزان فعاليت آنزيم آلفا آميلاز جو جوانه زده، ،مهندسي بيو سيستم ايران ،انتشارات دانشگاه تهران.

14-Maryam. Yaldagard , Seyed.Ali. Mortazavi and Farideh. Tabatabaie, 2008, The Effectiveness of Ultrasound Treatment on the Germination Stimulation of Barley Seed and its Alpha-Amylase Activity,INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL AND BIOMOLECULAR ENGINEERING .

15-Maryam. Yaldagard , Seyed.Ali. Mortazavi and Farideh. Tabatabaie, 2008, Influence of Ultrasonic Stimulation on the Germination of Barley Seed and Its Alpha-amylase Activity,African Journal of Biotechnology.

16-Maryam. Yaldagard , Seyed.Ali. Mortazavi and Farideh. Tabatabaie, 2008, The principle of ultra high pressure technology and its application in food processing/preservation: A review of microbiological and other quality aspects,African Journal of Biotechnology.

17-Maryam. Yaldagard , Seyed.Ali. Mortazavi and Farideh. Tabatabaie, 2008, Effect of Ultrasonic Power on the Activity of Barley’s Alpha-amylase from Post-sowing Treate Seeds,World Applied Sciences .

18-Maryam. Yaldagard , Seyed.Ali. Mortazavi and Farideh. Tabatabaie, 2008, The Effect of Ultrasound in Combination with Thermal Treatment on the Germinated Barley’s Alpha-Amylase Activity,The Korean Journal of Chemical Engineering.

19-Maryam. Yaldagard , Seyed.Ali. Mortazavi and Farideh. Tabatabaie, 2008, Application of Ultrasonic Waves as a Priming Technique for Accelerating and Enhancing the Germination of Barley Seed: Optimization of Method by Taguchi Approach,Journal Institute Brewing.

20-M. Yaldagard , S.A. Mortazavi, S.M.Mousavi and F. Tabatabaie, 2009, Investigation of the effects of ultrasound on the extraction of alpha-amylase from the flour of malted barley,American Society of brewing chemists .

21-Maryam Yaldagard, Saeed Zeinali Heris , Mohsen Jahanshahi , 2014, Increasing the Extraction of Alpha-Amylase from the Malted Barley by means of Ultrasound,Biotechnology-an Indian journal.

22-M. Hezarjaribi, M. Jahanshahi, A. Rahimpour, M. Yaldagard, 2014, Gas diffusion electrode based on electrospun Pani/CNF nanofibers hybrid for proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) applications,Applied Surface Science.

23-Maryam Yaldagard ,Naser Seghatoleslami and Mohsen Jahanshahi, 2014, Non-carbonaceous nanostructured support materials for low temperature fuel cell electrocatalysts,Nano Science and Nano Technology, 8(6), 227-263.

24-Maryam Yaldagard, Mohsen Jahanshahi, Naser Seghatoleslami, 2013, Carbonaceous Nanostructured Support Materials for Low Temperature Fuel Cell Electrocatalysts—A Review,World Journal of Nano Science and Engineering, 3, 121-153.

25-Maryam Yaldagard ,Naser Seghatoleslami and Mohsen Jahanshahi, 2015, Oxygen Reduction Reaction Activity Improvement in Cu/PtPd Nanocatalyst Based on Core-Shell Structured through Electrochemical Synthesis on Porous Gas Diffusion Electrodes in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells,Journal of Nano Research, 31,62-80.

26-Maryam Yaldagard, Mohsen Jahanshahi, Naser Seghatoleslami, 2014, Pt catalysts on PANI coated WC/C nanocomposites for methanol electro-oxidation and oxygen electro-reduction in DMFC,Applied Surface Science, 317 , 496–504.

27-Maryam Yaldagard, Naser Seghatoleslami , Mohsen Jahanshahi, 2014, Preparation of Pt-Co nanoparticles by galvanostatic pulse electrochemical codeposition on in situ electrochemical reduced graphene nanoplates based carbon paper electrode for oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cell,Applied Surface Science, 315 ,222–234.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1-Maryam Yaldagard , 1397, Microwave-assisted synthesis and characterization of ZrO2-nanorod arrays,چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد ،مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی ، اسفراین.

2-مریم یلداگرد، 96، بررسی عملکرد بازدارندگی تیوره بر پارامترهای خوردگی در سنتز الکتروشیمیایی نانو ذرات مس بر روی الکترود کاغذ کربنی،اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی-جزیره کیش -خرداد.

3-M.Nazoktabar, F.Ashrafi, M.Jahanshahi,A.Babnejad, M.Yaldagard, Polypyrrole coated of carbon nanfibers by situ chemical polymerization,Proceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) 22-24 October 2014, Tehran, Iran.

4-Maryam. Yaldagard , Seyed.Ali. Mortazavi and Farideh. Tabatabaie, The effects of ultrasound on the stimulation barley seed and alpha-amylase enzyme activity,Proceedings 10th Asean Food Conference 07, Kuala Lumpur, Malaysia, 21-23 August 2007. FB-41.

5-Maryam. Yaldagard , Seyed.Ali. Mortazavi and Farideh. Tabatabaie, The Effects Of Ultrasound On The Activity Of Alpha-Amylase During Barley Germination,Proceedings 10th Asean Food Conference 07, Kuala Lumpur, Malaysia, 21-23 August 2007. FB 40.

6-Maryam. Yaldagard, Ali Ahmadpour, Biomedical application of magnetic nanoparticles:a review of therapy aspects,Iran journal of basic medicine,vol.12(2),163 ,2009.

7-Maryam Yaldagard, Naser Seghatoleslami, Mohsen Jahanshahi, 2014, In situ Grown of Pt-Pd Nanowires with Excellent Electrochemical Performance as a Facile Route for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Electrodes Preparation,وProceedings of the 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5) 6-9 March 2014, Kish Island, Iran.,646-648.

8-Maryam Yaldagard, Mohsen Jahanshahi, 1395, The use of Conductive Polymer for Micro Porous-Layer in Gas Diffusion Layers of Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells,سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی و نانو ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-Maryam Yaldagard , 2016,ISBN:978-3-330-80422-7, Nanostructured Materials for Low Temperature Fuel Cell Electrocatalysts,Noor Publishing.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-مریم یلداگرد،سید علی مرتضوی، دانشگاه فردوسی مشهد 1385، بررسي ميزان استخراج و فعاليت آنزيم آميلاز از جو جوانه‌زده با توجه به اثر توأماً امواج فراصوت و دما و سنجش قدرت هيدروليتيكي آنزيم،پژوهشی.

2-مریم یلداگرد، محسن جهانشاهی، پژوهشکده دفاعی شمال -دانشگاه مالک اشتر 1393، طراحی و ساخت نمونه ی صنعتی مجموعه ی غشاء و الکترود (MEA) پیل سوختی پلیمری 32 کیلو وات ویژه ی کاربری زیرسطحی (زیر دریایی) ،پزوهشی .

3-مریم یلداگرد، 97، سنتز و تعیین مشخصات الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت گرافن-پلی آلیل آمین به عنوان نگه دارنده کاتالیست پلاتین برای کاربرد پیل سوختی متانولی،طرح پژوهشی نوع 2 دانشگاه ارومیه.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (4)

1-مریم یلداگرد، H01M 4/86 B82Y 30/00 C01G 51/00 C01G 55/00، 1396، ساخت الکترود پلاتین-کبالت با بستر پلیمر هادی پلی 3و4 اتیلن دی اکسی تیوفن / نانوصفحات گرافنی به روش درجا برای پیل سوختی پلیمری ،ایران.

2- داوری مقالات ژورنال JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS. B، ENZYMATIC،publisher:Elsiver.

3- داوری مقالات ژورنال journal of applied surface science،publisher:Elsiver.

4- داوری مقالات ژورنال international journal of hydrogen energy،publisher:Elsiver.
دروس تدریس شده (15)

1-مکانیک سیالات1 مهندسی شیمی، کارشناسی،98.

2-خوردگی، کارشناسی،97-98.

3-نانو مواد2، کارشناسی ارشد،1397.

4-.

5-انتقال حرارت2، کارشناسی.

6-انتقال جرم، کارشناسی،1396-1397.

7-کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی، کارشناسی،1396-1397.

8-روشهای مشخصه یابی نانومواد، کارشناسی ارشد.

9-مکانیک سیالات 2مهندسی شیمی.

10-انتقال حرارت1.

11- کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی.

12- مهندسی فناوری نانو.

13- شیمی مهندسی شیمی.

14- ترمودینامیک مهندسی شیمی.

15- موازنه جرم و انرژی.
جوایز و افتخارات (3)

1-.

2-مریم یلداگرد، 1387-1388، پژوهشگر برتر،دانشگاه فردوسی مشهد.

3-مریم یلداگرد، 1386-1387، پژوهشگر برتر ،دانشگاه فردوسی مشهد.