• نام و نام خانوادگی
  • اسماعیل سلیمانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه روانشناسی
 • ایمیل
  • e.soleimani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعیل سلیمانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه روانشناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-اسماعیل سلیمانی, "The effectiveness of strategies of emotion regulation on alexithymia and psychological well-being students in math disorders", The International Journal of Indian Psychology, 2015, 3,1.

2-اسماعیل سلیمانی, "پروفایل آشفتگی روانشناختی مادران و افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان شهر اردبیل درسال1393", مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 1394, 14,14.

3-اسماعیل سلیمانی, "بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی و مؤلفه های آن شهرستان اردبیل « ره » در دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی", مجله ی روان شناسی مدرسه, 1394, 4,4.

4-اسماعیل سلیمانی, "بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر میزان اضطراب حالت-صفت معتادین درمرحله بازتوانی غیردارویی", مجله اعتیادپژوهی, 1394, 9,1.

5-اسماعیل سلیمانی, "بررسی تأثیر توانبخشی شناختی بر بهبود نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دارای اختلالADHD", مجله روانشناسی مدرسه, 1394, 4,1.

6-اسماعیل سلیمانی, "بررسی اثربخشی خودنظارتی توجه بر عملکرد دانش آموزان دارای اختلال (CPT) یادگیری خاص در مقیاس عملکرد پیوسته", فصلنامه ناتوانی های یادگیری, 1394, 5,1.

7-اسماعیل سلیمانی, "مقایسه ی عملکرد دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری ریاضی در آزمون برج لندن و مقیاس عملکرد پیوسته", مجله ی ناتوانی های یادگیری, 1394, 4,1.

8-اسماعیل سلیمانی, "ارتباط بین ابعاد توانمندی حل مسأله اجتماعی با همدلی در پرستاران بخش های مراقبت های ویژه", فصلنامه مدیریت پرستاری, 1393, 3,1.

9-اسماعیل سلیمانی, "مقایسهی اثر بخشی سه شیوهی آموزش مستقیم، مبتنی بر رایانه و ترکیبی بر کاهش مشکلات املای دانش‌آموزان دارای اختلال املا نویسی", فصلنامه ناتوانی های یادگیری, 1393, 4,1.

10-اسماعیل سلیمانی, "ارتباط تنظیم هیجان و تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان", فصلنامه روانشناسی مدرسه, 1393, 4,1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- "Effects of emotion regulation strategies in reducing social phobia students", International Conference on Psychology and life Culture, 1394, استانبول,ترکیه.

2- "اثر بخشی باورهای فراشناختی در کاهش فوبی اجتماعی دانش آموزان", دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی, 1394, تهران,ایران.

3- "بررسی ارتباط سلامت روان با سلامت معنوی در دانشجویان دانشگاه ارومیه", سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی, 1393, قوچان,ایران.

4- "بررسی رابطه هوش هیجانی و تابآوری روانشناختی در ورزشکاران", سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی, 1393, قوچان,ایران.