• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق الکترونیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق الکترونیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1394، تاييد امضاي برخط برمبناي استخراج ويٍژگي تو سط هيستوگرام محلي به روش تشابه شكل،سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطلاعات، تهران،ايران.
پایان نامه ها (2)

1-الميرا خليلي، 1395، طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص هويت بر مبناي تحليل تصاوير عنبيه چشم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سينا فرديپور، 1394، تاييد امضاي برخط، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.