• نام و نام خانوادگی
  • بهزاد نعمتی اخگر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (8)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهزاد نعمتی اخگر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1385، مهندسی معدن - اکتشاف،صنعتی سهند تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1387، مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی،شهید باهنر کرمان .

3-دکتری تخصصی، 1393، مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی،دانشگاه صنعتی سهند تبریز.
مقالات ژورنال (8)

1-B. N. AkhgarP. Pourghahramani, 2017, Implementation of sonochemical leaching for preparation of nano zero-valent iron (NZVI) from natural pyrite mechanochemically reacted with Al,International Journal of Mineral Processing, Volume 164, 10 , Pages 1-5.

2-B.N.Akhgar P.Pourghahramani, 2016, Mechanochemical reduction of natural pyrite by aluminum and magnesium,Journal of Alloys and Compounds, Volume 657, Pages 144-151.

3-B.N.Akhgar, P.Pourghahramani, 2015, Impact of mechanical activation and mechanochemical activation on natural pyrite dissolution,Hydrometallurgy, Volume 153, Pages 83-87.

4-P.Pourghahramani, B.N.Akhgar, 2015, Influence of mechanical activation on the reactivity of natural pyrite in lead (II) removal from aqueous solutions,Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume 25, Pages 131-137.

5-P. PourghahramaniB. N. Akhgar, Volume 25, Pages 131-137, Characterization of structural changes of mechanically activated natural pyrite using XRD line profile analysis,Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2015.

6-Behzad N.Akhgar, M.Pazouki, Behrang N.Akhgar, M.Ranjbar, A.Hosseinnia, 2013, Preparation of micro and nanostructured titania compounds from ilmenite concentrates ,International Journal of Mineral Processing, Volume 124, Pages 138-140.

7-B.N.Akhgar, M.Pazouki, M.Ranjbar, A.Hosseinnia, R.Salarian, 2012, Application of Taguchi method for optimization of synthetic rutile nano powder preparation from ilmenite concentrate ,Chemical Engineering Research and Design, Volume 90, Issue 2, Pages 220-228.

8-B.N.Akhgar, M.Pazouki, M.Ranjbar, A.Hosseinnia, M.Keyanpour-Rad, 2010, Preparation of nanosized synthetic rutile from ilmenite concentrate ,Minerals Engineering, Volume 23, Issue 7, Pages 587-589.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-بهزاد نعمتی اخگر، 1387، ابداع استفاده از سانتریفیوژ در لیچینگ کنسانتره ایلمنیت،پژوهشگاه مواد و انرژي، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي،ايران.

2-بهزاد نعمتی اخگر، 1387، ساخت نانو روتیل مصنوعی به روش شیمیایی لیچینگ کاهشی به عنوان فتو کاتالیست جدید،پژوهشگاه مواد و انرژي كرج، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي،ايران.