• نام و نام خانوادگی
  • حسن مومیوند
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
  • h.moomivand@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)
پروژه های تحقیقاتی (9)
پایان نامه ها (18)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن مومیوند
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1- "Effects of orientation, frequency and number of sets of discontinuities on the rock strength under triaxial stresses", Arabian Journal of Geosciences, 2013.

2- "Development of a New Method for Estimating the Indirect Uniaxial Compressive Strength of Rock Using Schmidt Hammer", BHM Berg- und Hüttenm?nnische Monatshefte, 2011, 156,156.

3- "بررسی عقب زدگی و کاهش شیب پله نسبت به شیب چال های انفجاری در معادن روباز", نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن, 1394, 9,9.

4- "برآورد مقاومت سنگ درزه دار با استفاده از ضریب درزه داری و مقایسه آن با رابطه موجود", زمین شناسی مهندسی, 1391, 5,5.

5- "Influence of rock mass properties on TBM penetration rate in Karaj-Tehran water conveyance tunnel", Academic Journals (Journal of Geology and Mining Research), 1389, 10,2.

6- "لزوم تجدید مهندسی در سیستم حمل و نقل معادن بزرگ و در حال توسعه کشور با نگرشی ویژه بر معدن مس سر چشمه", نشریه علمی - ترویجی جاده, 1387.

7- "ارایه روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن روباز", مجله علمی پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران, 1386.

8- "Influence of Rock Mass Properties on TBM Penetration Rate in Karaj- Tehran Water Conveyance Tunnel", Journal of Geology and Mining Research, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)

1- "ارائه روش جديد تخمين مقاومت فشاري يك محوري با استفاده از عدد اشميت، تخلخل و وزن مخصوص سنگ", سومين كنگره ملي مهندسي عمران, 1386.

2- "ارتباط بين ويژگي هاي هندسي بافتي كاني ها با مقاومتفشاري و كششي سنگهاي آذرين متبلور", هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران, 1392, مشهد,ايران.

3- "ارزيابي پايداري شيبهاي سنگي بر اساس نتايج پايش جابجايي ديواره", دومين همايش مقابله با سوانح طبيعي, 1387.

4- "ارزيابي تأثير كرنش، برش و زمان پابرجايي در تحليل پيداري تونلها به روش تجربي و عددي (با استفاده از نرم افزار Flac)", سومين همايش انچمن زمين شناسي اقتصادي ايران, 1390, اهواز,دانشگاه شهيد چمران اهواز.

5- "ارزيابي خردايش ناشي از انفجار مبتني بر ويژرگيهاي توده سنگ در زون شماره 1 معدن مس سونگون", چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي و بيست و هشتمين گردهمايي علوم زمين, 1389.

6- "ارزيابي خردايش ناشي از انقجار مبتني بر ويژگي هاي توده سنگ", چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين, 1389, اروميه,ايران.

7- "ارزيابي روش هاي مختلف برآورد زاويه شكست، زاويه اصطكاك داخلي و مقاومت چسبندگي سنگ تحت تنش هاي سه محوري", سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران, 1386.

8- "اعتبار داده هاي چكش اشميت حاصل از سطوح صاف سنگهاي آذرين متبلور", اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي سال 93, 1393, تهران,ايران.

9- "اعتبارسنجي روش هاي مختلف برآورد مقدار زاويه شكست وزاويه اصطكاك داخلي ومقاومت چسبندگي سنگ تحت تنش هاي سه محوري در مقايسه با اندازه گيري مستقيم", مجموعه مقالات سومين كنگره ملي مهندسي عمران, 1386.

10- "بر آورد قيمت تمام شده انفجار اصلي و انفجار ثانويه و مقايسه هزينه ها", دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران, 1387.

11- "برآورد تنش افقي و قائم ايجاد شده در پايه هاي معدني به عنوان تابعي از شكل آنها", هفتمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران, 1390, شاهرود,ايران.

12- "برآورد خرج ويژه با استفاده از روش هاي مبتني بر ويژگي هاي توده سنگ در معدن شماره يك سنگ آهن گل گهر", اولين نشست بين المللي كوهزاد زاگرس و هفدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, 1392, تهران,ايران.

13- "برآورد خرج ويژه در معدن مس سونگون با استفاده از روش هاي مبتني بر ويژگي هاي توده سنگ برجا", دومين كنفرانس ملّي مكانيك خاك و مهندسي پي, 1394, قم,ايران.

14- "برآورد خرج ويژه و خردايش سنگ در زون شماره 3 معدن آهك رشكان اروميه", سي و يكمين گردهمايي علوم زمين, 1391, تهران,ايران.

15- "بررسي اثر امواج ناشي از انفجار پرتابه بر روي مقطع تونل دايره¬اي شكل در محيط¬هاي سنگي", اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران, 1392, اردبيل,ايران.

16- "بررسي تاثير مقياس در مقاومت برشي مستقيم ناپيوستگي هاي پرشده", چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين, 1389, اروميه,ايران.

17- "بررسي تخمين تنش هاي بر جاي قائم وافقي در سنگ و ارائه راه كار تجربي مناسب", سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران, 1386.

18- "بررسي تخمين غير مستقيم مقاومت فشاري يك محوري ماسه سنگ و رابطه بين ساير ويژگي هاي مكانيكي آن", اولين كنگره زمين شناسي كاربردي ايران, 1386.

19- "بررسي رابطه بين ويژگيهاي مكانيكي وفيزيكي سنگ سالم تحت تنش هاي يك محوري", كنفرانس هفتم تونل ايران, 1385.

20- "بررسي فاصله ي پرتاب سنگ ناشي از انفجار و ارائه روشي جديد", پنجمين همايش سراسري مواد منفجره پيرو تكنيك و پيشرانه, 1386.

21- "بررسي ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي و معيار شكست گرانيت تحت تنشهاي يك محوري و سه محوري", يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, 1386.

22- "پيش بيني توزيع خردايش حاصل از انفجار بر اساس ويژگي¬هاي ژئومكانيكي توده سنگ¬ برجا و مقايسه آن با نتايج آناليز تصويري در معدن آهك كارخانه سيمان اروميه", دومين كنفرانس ملّي مكانيك خاك و مهندسي پي, 1394, قم,ايران.

23- "پيش بيني سرعت ذره¬اي حداكثر لرزش زمين ناشي از انفجار با استفاده تحليل نتايج حاصل از شرايط متعدد ژئومكانيكي", 92هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران, 1392, مشهد,ايران.

24- "پيشنهاد روشي جديد براي طراحي الگوي چال هاي انفجار در معادن سطحي", دومين كنفرانس معادن روباز ايران, 1384.

25- "تاثير حفر همزمان و متوالي در پايداري تونل دو قلوي مسير شماره 1 متروي تبريز", پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران, 1389.

26- "تاثير روش تخمين تنش هاي بر جا در نتايج تحليل پايداري تونل به روش عددي", چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران, 1387.

27- "تأثير جهت يابي، فراواني و تعداد دسته ناپيوستگي هاي متقاطع در مقاومت سنگ", هفتمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران, 1390, شاهرود,ايران.

28- "تأثير حفر همزملن و متوالي در پايداري تونل دوقلوي مسير شماره 1 تبريز", پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران ايران, 1388, مشهد,ايران.

29- "تأثير زاويه اصطكاك بين لايه هاي سقف و كف و پايه در تنش افقي", اولين كنگرة ملي زغالسنگ, 1391, شاهرود,ايران.

30- "تأثير زبري ناپيوستگي¬ها در مقاومت فشاري يك محوري سنگ", دومين كنفرانس ملّي مكانيك خاك و مهندسي پي, 1394, قم,ايران.

31- "تأثير سطح آب زيرزميني در پايداري تونل مسير شماره 1 متروي تبريز", ششمين كنگره ملي عمران, 1390, سمنان,ايران.

32- "تأثير فاصله تونل هاي دوقلو و سطح آب زيرزميني بر جابجائي ها، نيروها ي وارد بر سيستم نگهداري تونل و نشست سطح زمين در اثر زلزله (مطالعه موردي، تونل متروي تبريز)", پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران ايران, 1388, مشهد,ايران.

33- "تأثير مقاومت فشاري تك محوره ماده پركننده بر مقاومت برشي درزه هاي پر شده در سنگهاي آهكي", نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران91, 1391, اصفهان,ايران.

34- "تأثير مواد پركننده بر معيار شكست ناپيوستگي هاي داراي جهت يابي مختلف تحت تنش هاي سه محوري", چهارمين كنفرانس مهندسي معدن ايران, 1391, تهران,ايران.

35- "تأثير ناپيوستگي و فشار جانبي بر نفوذ پذيري آب", اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخشهاي كشاورزي ، منابع طبيعي و محيط زيست, 1391, تهران,ايران.

36- "تحليل پايداري تونل انتقال آب سد سيلوه با نصب سيستم نگهداري اوليه قاب آهن به روش هاي تجربي و عددي با نرم افزار FLAC2D و مقايسه آنها )مطالعه موردي تونل انتقال آب سد سيلوه)", چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين, 1389, اروميه,ايران.

37- "تحليل كليدي بر تخمين تنش افقي برجا در سنگ به روش هاي مختلف و ارائه راه كار جديد تجربي", يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, 1386.

38- "تخمين غير مستقم مقاومت فشاري يك محوري سنگ آهگ", چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين, 1389, اروميه,ايران.

39- "تعيين پارامتر هاي معيار شكست هوك و براون براي سنگ آهگ", چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين, 1389, اروميه,ايران.

40- "تعيين پارامترهاي معيار شكست هوك و براون براي سنگ آهك", چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي و بيست و هشتمين گردهمايي علوم زمين, 1389.

41- "تعيين خردايش ماده معدني به روش آناليز تصويري با استفاده از نرم¬افزار جديد SPLIT DESKTOP و شاخص قابليت انفجار(BI) در زون شماره 5 معدن رشكان", پنجمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران(فاقد گواهي ارائه), 1393, تهران,ايران.

42- "روش واقعي بررسي فني و اقتصادي پروژه هاي معدني", اولين كنفرانس معادن روباز ايران, 1380.

43- "مدل سازي پالايش سبز سرب وكادميوم از خاكهاي آلوده", دهمين كنگره علوم خاك ايران, 1386.

44- "مدلسازي عددي پايه هاي سنگي در معادن زير زميني", چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين, 1389, اروميه,ايران.

45- "مقايسه برآورد فشار وارده بر سيستم نگهداري تونل هاي سنگي با استفاده از روش هاي تجربي", دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران, 1387.

46- "مقايسه روش هاي آتشباري استفاده از فتيله انفجاري و چاشني الكتريكي در معادن", دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران, 1387.

47- "نقش سطوح مورد آزمايش سنگ بر داده هاي سختي اشميت و برآورد مقاومت فشاري سنگ هاي آذرين متبلور", سي و يكمين گردهمايي علوم زمين, 1391, تهران,ايران.
پروژه های تحقیقاتی (9)

1- "بررسی تخمین تنش افقی برجا به روش های مختلف", دانشگاه ارومیه, 1387.

2- "بررسی عقب زدگی ناشی از انفجار در معادن سطحی (مطالعه موردی معادن مس سونگون، سنگ آهک رشکان و سنگ گچ ایواوغلی) ", دانشگاه ارومیه, 1394, کاربردی.

3- "بررسی پرتاب سنگ و لرزش زمین ناشی از انفجار", دانشگاه ارومیه, 1393, کاربردی.

4- "بررسی پارامترهای معیار شکست و رابطه بین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ آهن تحت تنش های یک محوری و سه محوری", دانشگاه ارومیه, 1390, کاربردی.

5- "تاثیر روش های تخمین تنش های برجا در تحلیل پایداری تونل", دانشگاه ارومیه, 1388, کاربردی.

6- "تاثیر تخلخل در تخمین مقاومت فشاری یک محوری ماسه سنگ با استفاده از چکش اشمیت و بررسی رابطه بین سایر ویژگی های مکانیکی آن به صورت جامع", دانشگاه ارومیه, 1386.

7- "حل مشکلات مربوط به توجیه اقتصادی طرح های معدن", دانشگاه ارومیه, 1382.

8- "بررسی تعیین زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی توده سنگ و سنگ سالم تحت تنش های سه محوری", دانشگاه ارومیه, 1385.

9- "بررسی معیار شکست ماده زغالسنگ تحت تنش های سه محوری", دانشگاه ارومیه, 1379, کاربردی.
پایان نامه ها (18)

1-ميرسينا اميرشنوا, "بررسي خردايش سنگ ناشي از انفجار در كارگاه¬هاي معدن سنگ آهك كارخانه سيمان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-محمدصديق خوش¬سليقه, "بررسي تأثير نتايج آتشكاري و خردايش كانسنگ معدني در راندمان سيستم حمل و نقل معدن سنگ آهن سنگان خواف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-مهدي اسدالهي, "بررسي تأثير فشار متعادل كننده زمين سپر EPB بر رفتار مكانيكي سينه كار تونل با استفاده از روش¬هاي تحليلي و شبيه¬سازي عددي (مطالعه موردي تونل انتقال آب ابوذر تهران)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-سجاد احمدي عُليائي, "بهينه سازي خرج ويژه به منظور كاهش هزينه¬ ها در انفجارهاي معدن شماره يك سنگ آهن گل¬گهر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-معصوم محمدي قراگوز, "بررسي تأثير ناپيوستگي ها بر نفوذ پذيري و مقاومت فشاري يك محوري قبل و بعد از تزريق", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-آزاد دهقاني, "بررسي تأثير شرايط مرزي در تنش افقي و قائم ايجاد شده در پايه¬هاي معدني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

7-محمد مهدي فرهادي, "مدل سازي عددي پايداري چاه نفت بر اساس روش حفاري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

8-معصوم محمدي قراگوز, "بررسي تأثير ناپيوستگي ها بر نفوذ پذيري و مقاومت فشاري يك محوري قبل و بعد از تزريق", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

9-آزاد دهقاني, "بررسي تأثير شرايط مرزي در تنش افقي و قائم ايجاد شده در پايه¬هاي معدني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-داوود تقي زاده, "زون بندي خرج ويژه مبتني بر ويژگي¬هاي توده سنگ برجا در كارگاه¬هاي فعال معدن سنگ آهك كارخانه سيمان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-سهند گل مخمدي, "بررسي تأثير مقاومت و ضخامت مواد پركننده بر معيار شكست برشي ناپيوستگي ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

12-مالك اشتر فراموشي, "برآورد ميزان خرج ويژه و خردايش ناشي از انفجار مبتني بر ويژگي هاي توده سنگ برجا در برخي از زون هاي معدن مس سونگون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

13-امير شعبانلويي, "تحليل پايداري تونل انتقال آب سد سيلوه به روش مدلسازي عددي با استفاده از نرم افزار FLAC", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

14-مرتضي انصاري, "بررسي و اصلاح فرآيند خردايش سنگ در اثر انفجار از چالزني تا بارگيري به منظور كاهش قيمت تمام شده در معدن سنگ آهك كارخانه سيمان اردبيل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

15-داريوش جواديان, "بررسي روشي نوين براي برآورد مقاومت بناهاي سنگي و بتني با استفاده از امواج اولتراسونيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-رضا بخشي گمچي, "تأثير اندازه در ميزان تنش ها، كرنش ها، جابجايي ها و شعاع ناحيه پلاستيك ايجاد شده در تونل به روش عددي با استفاده از نرم افزار FLAC", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-هادي مختاريان دباغيان, "بررسي تأثير مواد پركننده بر معيار شكست ناپيوستگي هاي داراي جهت يابي مختلف تحت تنش هاي سه محوري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

18-سيد مرتضي حيدري, "بررسي تأثير شكل و عمق در تنش افقي ايجاد شده در پايه هاي معدني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.