• نام و نام خانوادگی
  • ناصر سلطانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری جغرافیای سیاسی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ناصر سلطانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری جغرافیای سیاسی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دکتری، 1385، جغرافیای سیاسی،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1382، جغرافیای سیاسی،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (12)

1-رحیم حیدری چیانه- ناصر سلطانی، 1393، تحلیلی بر نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی:منطقه خاورمیانه،جغرافیا و برنامه ریزی محیطی.

2-میرنجف موسوی- ناصر سلطانی، 1393، تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی امام زاده جعفر یزد)،پژوهش و برنامه ریزی شهری.

3-ناصر سلطانی، ناصر خورشیدی، اکبر معصومی، 1393، تحول در منطقه گرایی و ارزیابی جایگاه اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا،سیاست خارجی.

4-رحیم حیدری چیانه، سیده خدیجه رضاطبع ازگمی، ناصر سلطانی و اکبر معتمدی مهر، 1392، تحلیلی بر سیاستگذاری گردشگری در ایران،برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 2،1.

5-ناصر سلطانی-ناصر خورشیدی، 1392، تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا و درک سیاست خارجی آمریکا: با تأکید بر تحولات بحرین و سوریه،سیاست خارجی.

6-ناصر سلطانی، 1392، نگرش گردشگران به شاخصها و راهکارهای توسعه گردشگری در مناطق مرزی آذربایجان غربی با تأکید بر رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی- دلفی،جغرافیا و توسعه.

7-ناصر سلطانی، میرنجف موسوی ، هادی سلامی، 1392، راهبردهای توسعه گردشگری از دیدگاه ارائه کنندگان خدمات با استفاده از مدلهای دلفی و فرآیند تحلیل شبکه (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)،مطالعات جغرافیایی مناطق خشک.

8-ناصر سلطانی، 1392، ارزیابی موانع فراروی طرحهای آمایش سرزمین در ایران با رویکرد تلفیقی،مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی آمایش فضا.

9-ناصر سلطانی، 1392، ارزیابی نقش عامل جمعیت و فعالیت در بروز مسائل زیست محیطی دریاچه ارومیه،فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر).

10-ناصر سلطانی، 1392، پیامدهای طرح انسداد مرز بر کارکرد مرزهای استان آذربایجان غربی،پژوهشنامه جغرافیای انتظامی.

11-ناصر سلطانی و حسن قلاوندی، 1391، ارجحیت نسبی مولفه های هویت ملی در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه،مطالعات ملی.

12-ناصر سلطانی، 1391، اولویت بندی راهبردهای کاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزنشیناستان آذربایجان غربی با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای،محیط جغرافیای ناحیه ای.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- 1391، ادراک گردشگران از بسترهای سیاسی و اقتصادی توسعه گردشگری در شهرستان مرزی پیرانشهر،همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها، زاهدان،ایران.

2- 1394، ارزیابی و تحلیل تاثیر ملاحظات دفاعی- امنیتی در استقرار جمعیت مناطق مرزی استان کردستان،همایش ملی تحولات جمعیت ایران؛‌فرصت ها و تهدیدها، همدان،ایران.

3- 1391، بررسی تطبیقی ظرفیتهای گردشگری با سطح موفقیت اقتصادی صنعت گردشگری در شهرستانهای مرزی استان آذربایجان¬غربی،اولین کنفرنس ملی اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.

4- 1394، بررسی راههای تقویت تعامل فرهنگی اقوام در استان آذربایجان غربی با تاکید بر نقش و کارکرد دولت،هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی)، سنندج،ایران.

5- 1391، بررسی نقش اجرای طرح انسداد مرزی در تامین امنیت پایدار مناطق قومی مرزنشین استان آذربایجان غربی،همایش سراسری امنیت پایدار، تهران،ایران.

6- 1391، تبیین رابطه امنیت سرمایه گذاری و نظام اشتغال در بخشهای مولّد اقتصادی استان آذربایجان غربی،اولین همایش ملی اشتغال، نظو و امنیت، رشت،ایران.

7- 1394، تبیین روندهای مهاجرتی استان آذربایجان غربی و پیامدهای آن،اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، اردبیل،ایران.

8- 1394، تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی بازارچه های مرزی بر آمایش فضایی نواحی مرزی نمونه موردی: بازارچه سیرانبند بانه،دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران،ایران.

9- 1391، تشدید اقدامات کنترلی در مرزهای استان آذربایجان غربی و تاثیر آن بر مهاجرتهای روستایی،اولین همایش ملی توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد، گرگان،ایران.

10- 1394، چشم انداز تحولات جمعیتی و الزامات برنامه ریزی در ایران،تحولات جمعیت ایران؛ فرصت ها و تهدیدها، همدان،ایران.

11- 1391، شیعیان آمریکا و جایگاه آنان در مناسبات اجتماعی- سیاسی جامعه آمریکا،همایش ژئوپلیتیک شیعه، تهران،ایران.

12- 1392، ظرفیتها، تنگناها و رتبه بندی اقتصادی ایلات و عشایر مناطق مرزی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)،اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت، اردبیل،ایران.

13- 1391، نگرشی تحلیلی بر موانع سیاسی- اقتصادی توسعه گردشگری در منطقه خاورمیانه،پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، تبریز،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-ناصر سلطانی، 1392، کتابشناسی جامع قومیت.

2-ناصر سلطانی، 1392، آشنایی با مسلمانان جهان اسلام؛ مسلمانان آمریکا، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3-ناصر سلطانی- علی قهرمان، 1390، ژئوپلیتیک اقوام در ایران؛ آذربایجان غربی و تحولات قومی آن.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-ناصر سلطانی،رشید سعیدآبادی ، 1394، بررسی روندهای مهاجرتی در استان آذربایجان غربی و راهبردهای مدیریتی آن،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (3)

1-كاظم آمده، 1394، ارائه الگوي كاركردي مؤثر در تقسيمات اداري - سياسي شهرستان نقده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-حسن حسيني، 1394، تحليل اثرات اقتصادي- اجتماعي بازارچه هاي مرزيبر آمايش فضايي نواحي مرزي؛‌مطالعه موردي: بازارچه سيرانبند بانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-آمين جواهري، 1394، ارزيابي ملاحظات دفاعي- امنيتي بر استقرار جمعيت مناطق مرزي استان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.