• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی موسی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق الکترونیک
 • ایمیل
  • m.mousazadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی موسی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق الکترونیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (16)

1- 2011, a 500ms/s 600uw 300um 2 single stage gain improved and kickback noise rejectedcomparator in 0.35um 3.3v cmos process,ieiec transaction on electronics.

2- 2008, a novel open loop high speed cmos sample and hold,AEU Int. J. of Elec. and Comm.

3- 2015, Economic Valuation of Arasbaran Forests’ Non-use Values in Iran,Indian Journal Of Natural Sciences.

4- 2015, Estimating the Value of Improvement in Lake Urmias Environmental Situation Using Choice Experiment,International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD).

5- 2015, The Economic Valuation of Arasbaran Forests’ Animal Species in Iran (An Application of Contingent Ranking Approach),Indian Journal Of Natural Sciences.

6- 1394، برآورد کارای زیست محیطی بخش کشاورزی،نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.

7- 1394، برآورد کارایی فنی و کارایی زیست‌محیطی گاوداریهای شیری شهرستان سراب،پژوهاش های علوم دامی.

8- 1394، بررسی ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و ردپای اکولوژیکی به عنوان شاخص تخریب محیط زیست،مجله تحقیقات اقتصادی.

9- 1393، تحلیل داده های ارزش گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک بعدی به روش غیرپارامتری و مقایسه آن با روش پارامتری به منظور حفاظت از گل سوسن چلچراغ،اقتصاد کشاورزی و توسعه.

10- 1392، برآورد ارزش بهبود وضعیت زیستمحیطی دریاچه ارومیه کاربرد روش آزمون انتخاب،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی.

11- 1392، برآورد مدل‌های ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دو گانه دو بعدی با استفاده از مدل‌های رگرسیونی پروبیت به ظاهر نامرتبط،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.

12- 1392، مقایسهی روش‌های طراحی مبالغ پیشنهادی در روش ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوتایی یکبعدی،اقتصاد کشاورزی و توسعه.

13- 1391، برآورد ارزش اقتصادی نقش جنگل‌های ارسباران در کاهش گازهای گلخانه‌ای،فصلنامه محیط جغرافیای ناحیه‌ای، 2،2.

14- 1390، برآورد ارزش حفاظتی گل سوسن چلچراغ با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک-بعدی،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی.

15- 1389، براورد ارزش تفریحی کاخ سردار ماکو و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان،فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 8،1.

16- 1389، بررسی رابطه همجمعی درآمد سرانه و انتشار سرانهی دیاکسید کربن و وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی دیاکسید کربن در ایران،علوم محیطی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1- 2013, a circuit implementation of an ultra high speed low power analog fully programmable mfg,Mixdes 2013, 20th International Conference, Gdynia,Poland.

2- 2013, a high speed and fully tunable mfg with new programmable cmos ota and new min circuit,Mixdes 2013, 20th International Conference, Gdynia,Poland.

3- 2010, A Highly Linear Open-Loop High-Speed CMOS Sample-and-Hold,the 10th ieee asia pacific conference on circuits and systems(apccas 2010)7-9 december, kuala lumpur,malaysia.

4- 2014, A New Current Mode Min-Max Circuit Using CMOS Technology for Fuzzy Applications,22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014), تهران,ايران.

5- 2013, high speed glitch-free 5-2 compressor for fast arithmetic operations,Mixdes 2013, 20th International Conference, Gdynia,Poland.

6- 2010, High-Speed Low-Power Single-Stage Latched-Comparator with Improved Gain and Kickback Noise Rejection,the 10th ieee asia pacific conference on circuits and systems(apccas 2010)7-9 december, kuala lumpur,malaysia.

7- 2013, The Sundial Based Sun-Tracking System with AVR Microcontroller,Mixdes 2013, 20th International Conference, Gdynia,Poland.