• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی موسی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق الکترونیک
 • ایمیل
  • m.mousazadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی موسی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق الکترونیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (16)

1- "a 500ms/s 600uw 300um 2 single stage gain improved and kickback noise rejectedcomparator in 0.35um 3.3v cmos process", ieiec transaction on electronics, 2011.

2- "a novel open loop high speed cmos sample and hold", AEU Int. J. of Elec. and Comm, 2008.

3- "Economic Valuation of Arasbaran Forests’ Non-use Values in Iran", Indian Journal Of Natural Sciences, 2015.

4- "Estimating the Value of Improvement in Lake Urmias Environmental Situation Using Choice Experiment", International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 2015.

5- "The Economic Valuation of Arasbaran Forests’ Animal Species in Iran (An Application of Contingent Ranking Approach)", Indian Journal Of Natural Sciences, 2015.

6- "برآورد کارای زیست محیطی بخش کشاورزی", نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار, 1394.

7- "برآورد کارایی فنی و کارایی زیست‌محیطی گاوداریهای شیری شهرستان سراب", پژوهاش های علوم دامی, 1394.

8- "بررسی ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و ردپای اکولوژیکی به عنوان شاخص تخریب محیط زیست", مجله تحقیقات اقتصادی, 1394.

9- "تحلیل داده های ارزش گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک بعدی به روش غیرپارامتری و مقایسه آن با روش پارامتری به منظور حفاظت از گل سوسن چلچراغ", اقتصاد کشاورزی و توسعه, 1393.

10- "برآورد ارزش بهبود وضعیت زیستمحیطی دریاچه ارومیه کاربرد روش آزمون انتخاب", نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی, 1392.

11- "برآورد مدل‌های ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دو گانه دو بعدی با استفاده از مدل‌های رگرسیونی پروبیت به ظاهر نامرتبط", تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1392.

12- "مقایسهی روش‌های طراحی مبالغ پیشنهادی در روش ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوتایی یکبعدی", اقتصاد کشاورزی و توسعه, 1392.

13- "برآورد ارزش اقتصادی نقش جنگل‌های ارسباران در کاهش گازهای گلخانه‌ای", فصلنامه محیط جغرافیای ناحیه‌ای, 1391, 2,2.

14- "برآورد ارزش حفاظتی گل سوسن چلچراغ با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک-بعدی", نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی, 1390.

15- "براورد ارزش تفریحی کاخ سردار ماکو و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان", فصلنامه مدلسازی اقتصادی, 1389, 8,1.

16- "بررسی رابطه همجمعی درآمد سرانه و انتشار سرانهی دیاکسید کربن و وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی دیاکسید کربن در ایران", علوم محیطی, 1389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1- "a circuit implementation of an ultra high speed low power analog fully programmable mfg", Mixdes 2013, 20th International Conference, 2013, Gdynia,Poland.

2- "a high speed and fully tunable mfg with new programmable cmos ota and new min circuit", Mixdes 2013, 20th International Conference, 2013, Gdynia,Poland.

3- "A Highly Linear Open-Loop High-Speed CMOS Sample-and-Hold", the 10th ieee asia pacific conference on circuits and systems(apccas 2010)7-9 december, 2010, kuala lumpur,malaysia.

4- "A New Current Mode Min-Max Circuit Using CMOS Technology for Fuzzy Applications", 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014), 2014, تهران,ايران.

5- "high speed glitch-free 5-2 compressor for fast arithmetic operations", Mixdes 2013, 20th International Conference, 2013, Gdynia,Poland.

6- "High-Speed Low-Power Single-Stage Latched-Comparator with Improved Gain and Kickback Noise Rejection", the 10th ieee asia pacific conference on circuits and systems(apccas 2010)7-9 december, 2010, kuala lumpur,malaysia.

7- "The Sundial Based Sun-Tracking System with AVR Microcontroller", Mixdes 2013, 20th International Conference, 2013, Gdynia,Poland.