• نام و نام خانوادگی
  • محمد مناف پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
  • m.manafpour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (32)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد مناف پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-ارش عسگری، میرعلی محمدی، محمد مناف پور, "دبی جریان و شیب خط انرژی در کانال ها با مقاطع مرکب", مجله دانش اب و خاک90, 1390.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)

1- "ارائه مدل ازمايشگاهي جهت جلوگيري از رسوبگذاري در كانالهاي مثلثي شكل (مورد استفاده براي جمع اوري ابهاي سطحي پلها، جاده ها و معابرشهر)", اولين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار, 1392, همدان,ايران.

2- "ارزيابي جريان تراوشي از پي و بدنه سد خاكي ستارخان با استفاده از نتايج تحليل عددي و ابزار دقيق", هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران, 1392, زاهدان,ايران.

3- "ارزيابي فشارهاي خاك ، پديده قوس‌زدگي و نشستهاي قائم در بدنه و پي سد البرز در زمان بهره‌برداري با كاربرد نتايج تحليلي و ابزار دقيق", اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران, 1392, اردبيل,ايران.

4- "ارزيابي قابليت هاي مدلهاي مختلف رفتاري خاك در اناليز ديناميكي سدهاي خاكي", اولين همايش ملي سازه-زلزله-زئوتكنيك(89), 1389, بابلسر,ايران.

5- "ارزيابي كيفي آب چاه هاي تأمين كننده آب آشاميدني شهرستان اروميه بر اساس شاخص كيفي آب", هفدهمين همايش ملي سالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران90, 1390, تهران,ايران.

6- "ارزيابي نتايج تحليل عددي سد بتني دوقوسي كارون 3 در مقايسه با نتايج رفتارنگاري", ششمين كنگره ملي مهندسي عمران90, 1390, سمنان,ايران.

7- "استفاده از سدهاي زيرزميني در كنترل و پايداري ابهاي زيرزميني (مطالعه موردي مردي چاي)", ششمين كنگره ملي مهندسي عمران90, 1390, سمنان,ايران.

8- "آستانة ته نشيني رسوبات در كانالها با جدارة ثابت با مقاطع دايره اي، مستطيلي و U شكل", دهمين كنفرانس هيدروليك ايران90, 1390, تهران,ايران.

9- "آستانة حركت رسوبات در كانال با جدارة ثابت با شكل كف V", دهمين كنفرانس هيدروليك ايران90, 1390, رشت,ايران.

10- "بررسي اثر همگرايي ديواره هاي سريز برروي مشخصات هيدروليكي جريان", يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, اروميه,ايران.

11- "بررسي ازمايشگاهي اثر ميكروسيليس بر روي مقاومت فشاري بتن سبك", نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران(91), 1391, اصفهان,ايران.

12- "بررسي ازمايشگاهي رابطه ي مقاومت فشاري و كششي بتن غلتكي لايه دارو بدون لايه و اثر افزودن سرباره كوره اهنگدازي", دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران, 1392, اصفهان,ايران.

13- "بررسي ازمايشگاهي مقاومت برشي در بتن غلتكي لايه دار و بدون لايه", دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران, 1392, اصفهان,ايران.

14- "بررسي الگوي جريان در مخزن سد ستارخان اهر", ششمين كنگره ملي مهندسي عمران90, 1390, سمنان,ايران.

15- "بررسي پايداري ديناميكي سدهاي خاكي تحت تاثير شكل هسته ناتراوا", پنجمين كنفرانس ملي مهندسي عمران(89), 1389, مشهد,ايران.

16- "بررسي پديده قوس زدگي و شكست هيدروليكي سدآغ چاي درحالت پايان ساخت و اولين آبگيري (باكاربردپارامترهاي واقعي خاك حاصل از آناليز برگشتي)", دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران93, 1393, كرمانشاه,ايران.

17- "بررسي تأثير ميزان عمق نفوذ ديوار آببند بتن پلاستيك در هسته ي رسي سد مخزني عنبران", اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران, 1392, اردبيل,ايران.

18- "بررسي رسوبگذاري مخازن سدها با استفاده از مدل عددي(مطالعه موردي سد ستارخان)", نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه91, 1391, اهواز,ايران.

19- "بررسي رفتار سد سنگريزه‌اي البرز طي دوره بهره‌برداري با استفاده از نتايج ابزاردقيق", هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران(92), 1392, زاهدان,ايران.

20- "بررسي عددي الگوي جريان برروي سرريز و پرتاب كننده جامي شكل سد گاوشان", نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران91, 1391, اصفهان,ايران.

21- "بررسي عددي توزيع غلظت هوا در پايين دست سازه هواده تنداب (بامطالعه موردي)", سيزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران آبان 93, 1393, تبريز,ايران.

22- "بررسي عددي ميدان فشار در نزديكي هواده جريان داكت (بدون هوادهي)", دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران, 1394, تبريز,ايران.

23- "بررسي عملكرد هسته مركزي سد شهرچاي اروميه در مقابله با نشت بااستفاده از شبيه سازي عددي و نتايج ابزار دقيق", ششمين كنگره ملي مهندسي عمران(90), 1390, سمنان,ايران.

24- "بررسي عملكرد هيدروليكي كالورتها با مقاطع هندسي مختلف", نهمين كنفرانس هيدروليك ايران(89), 1389, تهران,ايران.

25- "بررسي فشارهاي منفذي و پايداري شيب هاي بالادست و پايين دست سد البرزبا كاربرد نتايج تحليلي و ابزار دقيق", اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران, 1392, اردبيل,ايران.

26- "بررسي گزينه هاي مختلف آب بندي پي سد مخزني نازلو با استفاده از شبيه سازي عددي", اولين كنفرانس بين المللي سد و نيروگاه هاي برق ابي90, 1390, تهران,ايران.

27- "بررسي مدل ها و نرم افزارهاي رايج در تحليل عددي انتقال رسوب", دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران, 1394, تبريز,ايران.

28- "بررسي ميدان هاي سرعت وفشار در كالورت هاي با مقطع ثابت و متغيير", دهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1390, رشت,ايران.

29- "تاثير تزريق ناقص درزهاي انقباض بر رفتار غيرخطي سدهاي بتني دو قوسي تحت بارهاي هيدرواستاتيكي", دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران, 1394, تبريز,ايران.

30- "تاثير زاويه قرارگيري ديوار هادي ورودي كالورت بر روند آبشستگي و رسوبگذاري جريان", سيزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران آبان 93, 1393, تبريز,ايران.

31- "تاثير شكل مقطع روي رفتار هيدروليكي جريان در كانالها با مقاطع مركب", نخستين كنفرانس ملي پزوهشهاي كاربردي منابع اب ايران(89), 1389, كرمانشاه,ايران.

32- "تحليل پايداري سدآغ چاي دردوران پايان ساخت وبهره برداري (باكاربردپارامترهاي واقعي خاك حاصل از آناليز برگشتي", دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران مهر 93, 1393, كرمانشاه,ايران.

33- "تحليل رفتاري سدخاكي ديرك چاي سلماس با استفاده از نتايج ابزار دقيق (طي دوره بهره برداري)", هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران(93), 1393, بابل,ايران.

34- "تحليل سه بعدي جريان عبوري از سرريز سد ستارخان", دهمين كنفرانس هيدروليك ايران90, 1390, رشت,ايران.

35- "تحليل عددي جريان تحت فشار آب در نزديكي رمپ هواده داكت (بدون هوادهي)", دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري, 1393, تهران,ايران.

36- "ترسيم نمودار دبي-اشل در كانال هاي مركب و رودخانه ها با استفاده از نرم افزارCES-AES", يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, اروميه,ايران.

37- "راهكارهاي علمي و عملي تامين اب درياچه اروميه- روشهاي كاهش تبخير از سطح درياچه", دومين همايش ملي بحران زيست محيطي پارك ملي درياچه اروميه(89), 1389, نقده,ايران.

38- "شبيه سازي عددي هيدروليك جريان در نزديكي هواده سرريز سد گاوشان", ششمين همايش ملي ابخيزداري و مديريت منابع اب و خاك, 1392, كرمان,ايران.

39- "شبيه سازي هيدروديناميكي تغييرات دانسيته و شوري درياچه اروميه", دهمين كنفرانس هيدروليك ايران90, 1390, رشت,ايران.

40- "مطالعه اثر احداث سدهاي زيرزميني برروي جريان درسفره هاي اب زيرزميني", دهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1390, رشت,ايران.

41- "مطالعه پارامترهاي مقاومت استاندارد (f,?,?) در روش SKM براي برآورد دبي و تنش برشي مرزي در كانال هاي مركب", دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران92, 1392, تهران,ايران.

42- "مطالعه تاثير سرعت عمليات ساخت بر روي پايداري سد خاكي(مطالعه موردي:سد آغ چاي)", هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران(93), 1393, بابل,ايران.

43- "مطالعه عددي تاثير زاويه انحراف دهنده هاي جريان اشفته بر روي طول اتصال جريان", يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, اروميه,ايران.

44- "مطلعه تاثير شيب طولي بستر رودخانه بر نحوه آبشستگي و رسوبگذاري جريان در كالورتهاي بابستر متحرك", هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران(93), 1393, بابل,ايران.

45- "مقايسه مدل هاي توربلانسي دومعادله اي در تخمين طول اتصال مجدد در جريان عبوري از روي يك پله", سيزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران آبان 93, 1393, تبريز,ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمد مناف پور,بیرام محمدنژاد, "نظارت بر اجرای طرح تحقیقاتی مشترک دانشگاه با شرکت آب منطقه ای آذربایجانغربی", دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی, 1392.
پایان نامه ها (32)

1-سعيد شايان سرشت, "بررسي مشخصه هاي هيدروليكي جريان در سريز سدهاي بلند باتوجه به كاويتاسيون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-سميه شيخلو, "شبيه سازي عددي ابشستگي جريان در كالورتهايي با بستر متحرك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-ميلاد راپل, "مطالعه نفوذپذيري ذاتي و بين لايه اي سدهاي بتن غلتكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-مريم مولودي, "بررسي مقاومت جريان و تعيين ضريب مقاومت در رودخانه ها با بستر شني (مطالعه موردي رودخانه شهرچاي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

5-سارا بقالي, "ارزيابي تطبيقي رفتار تحليلي و داده هاي ابزار دقيق در سد هاي خاكي( مطالعه موردي سد ستار خان)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-بهمن اقازاده قره باغ, "بررسي ازمايشگاهي استانه حركت ذرات رسوبي در كانال مثلثي شكل با جداره ثابت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

7-حسين محمدنژاد, "مقاومت جريان و توزيع سرعت در كانال هاي مثلثي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

8-كيوان كولاني مطلق, "بررسي رفتاري سدهاي خاكي با استفاده از نتايج ابزار دقيق سد و تحليل برگشتي (مطالعه موردي سد خاكي شهرچاي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

9-جهانبخش كشاورزي, "بررسي عملكرد هيدروليكي ديواره هاي ناتراوا در جريانهاي اب زيرزميني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

10-ناصر حسن زاده, "مطالعه نحوه رسوبگذاري در مخازن سدها و تاثير ان بر عملكرد سازه هاي تخليه كننده سد (مطالعه موردي سد ستارخان)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-امير بهرامي فر, "كاربرد نظريه هاي رژيم در رودخانه ها و انتخاب بهترين نظريه (مطالعه موردي يك رودخانه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

12-وحيد بابازاده, "بررسي بهبود عملكرد هيدروليكي پرتابه هاي جامي شكل سرريزهاي بلند بوسيله شبيه سازي عددي (مطالعه موردي سازه پايانه ي يك سريز)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

13-علي اميري, "اثر شكل مقطع روي رابطه دبي-اشل در كانالهاي مركب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

14-اكام سلطانپور باروژي, "مقايسه مدلهاي براورد تبخير از سطح اب درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

15-مير جعفر صادق صفري, "انتقال رسوب در كانال ها با جداره ثابت (مطالعه موردي: كانال هاي جمع اوري ابهاي سطحي شهر اروميه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-يوسف رسولي گجين, "ارزيابي عملكرد سدهاي بتني دو قوسي با استفاده از نتايج رفتارسنجي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-سهيل انتظاري, "بررسي الگوي جريان در مخازن سدها (مطالعه موردي مخزن سد ستارخان اهر)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

18-امير دامن افشان, "شبيه سازي هيدروديناميكي تغييرات شوري در درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

19-عذرا يزدي, "بررسي عملكرد هيدروليكي جريان در كالورت ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

20-امين عربي جامخانه, "تحليل عددي جريان در نزديكي هواده سريز تونلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

21-بهنام گلي, "ارزيابي رفتار سدهاي خاكي با توجه به مشخصه هاي هندسي و مكانيكي هسته رسي (مطالعه موردي: سد خاكي علويان مراغه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

22-آرش چراغي, "اندركنش ديوار آبند بتن پلاستيك با پي و سد خاكي داراي هسته رسي (با مطالعه موردي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

23-بهزاد شكوري, "ارزيابي تاثير عمق نفوذ ديوار آبند بتن پلاستيك در هسته ي رسي سدهاي خاكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

24-علي اكبر دبيري اقدم, "بررسي پايداري سدهاي خاكي تحت بارگذاري هاي مختلف هيدروليكي به هنگام تخليه سريع مخزن (مطالعه موردي: سد ساروق)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

25-حامد انگاشته, "بررسي رفتار سدهاي خاكي با توجه خاص به تاثير نوع زهكش (مطالعه موردي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

26-ناهيد ميري زاده, "مطالعه مشخصه هاي هيدروليكي جريان درسرريزهاي پله اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

27-علي مرادي, "تاثير تزريق ناقص درزهاي انقباض بر رفتار سدهاي بتني دو قوسي تحت بارهاي هيدرواستاتيكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

28-هادي ايرجي, "بررسي رسوبگذاري در مخازن سدها با استفاده از تكنيك شبكه هاي عصبي (مطالعه موردي: سد بارون ماكو)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

29-امير آذربقا, "آناليز ديناميكي سدهاي خاكي تحت اثر ابعاد هندسي هسته و پوسته سد و مقايسه نتايج آن با داده هاي ابزار دقيق با استفاده از يك نرم افزار (مطالعه موردي: تعدادي از سدهاي خاكي با شكل هندسي متفاوت)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

30-دارا فرج زاده آرنسا, "بررسي تاثير جنس مصالح در پايداري اساتيكي سدهاي خاكي با نگرش ويژه به بهينه سازي مقطع سد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

31-پيام صراطي جنتي, "بررسي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي تحت تاثير شكل هسته سد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

32-ارش عسگري, "بررسي رفتار هيدروليكي جريان در كانالها با مقاطع مركب و رودخانه ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.